Содержание материала

Додаток 1

до пункту 4.2.6 Правил експлуатації електрозахисних засобів

Журнал обліку та зберігання засобів захисту

(найменування засобів захисту, тип)

Інвентарний №

Дата випробування

Дата наступного випробування

Дата періодичного огляду

Результат періодичного огляду

Підпис працівника, який проводив огляд

Місце знаходження

Примітка

Примітка 1. Періодичні огляди слід проводити не рідше 1 разу на 6 міс. згідно з вимогами пункту 4.4.2 цих Правил.
Примітка 2. У разі видавання протоколу про випробування стороннім організаціям номер протоколу зазначається у графі "Примітка".

Додаток 3
до пункту 4.4.6 Правил експлуатації електрозахисних засобів

Журнал випробувань засобів захисту з діелектричної гуми
(рукавичок, ботів, діелектричних калош та ізолювальних накладок)

(найменування засобів захисту, тип)


Інвентарний №

Підприємство-власник засобів захисту

Випробувано
підвищеною
напругою, кВ

Струм, що протікає через виріб, мА

Результат випробувань

Дата наступного випробування

Підпис працівника, який проводив випробування

змінного струму

постійного струму

1

2

3

4

5

6

7

8

Примітка. Форма рекомендується для лабораторій.


Додаток 4
до пункту 4.4.7 Правил експлуатації електрозахисних засобів

Форма протоколу випробувань засобів захисту
(рекомендована)

(найменування лабораторії та дата акредитації)

ПРОТОКОЛ № _____
від "___"____________200___р.

(найменування засобів захисту)
№ ____________________________________в кількості____________шт.,
що належать______________________________________________________
(найменування підприємства)
випробувані напругою змінного струму частотою 50 Гц, постійного
струму (потрібне підкреслити):
ізолювальні частини____________ кВ протягом _________с
робочі частини ________________ кВ протягом _________с
струм, що протікає через виріб ___________ мА.
Спеціальні вимоги, обумовлені особливостями конструкції засобів захисту____
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дата наступного випробування __________________200___р.
Випробування виконав _________________________________
(підпис)
Начальник лабораторії __________________________________
(підпис)
Примітка. У разі перевірки напруги індикації, з'єднувального проводу, схеми покажчиків напруги та ін. результати випробувань вписуються додатково.


Додаток 5
до пункту 15.1.4 Правил експлуатації електрозахисних засобів
Протокол
механічних приймально-здавальних випробувань засобів захисту,
ізолювальних пристроїв для ВРПН
(рекомендована форма)
"___"____________200___р.

(місце проведення випробування, організація)
Розробник виробів________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Виробник виробів________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


п/п

Назва виробу
(№ креслення)

Вантажопідйомність,
кН (кгс)

Схема
випробування

Випробне
навантаження, кН (кгс)

Кількість
виробів,
шт.

№ кожного
виробу

1

2

3

4

5

6

7

Результати випробувань:
1. Під час огляду виробів після прикладання випробних навантажень залишкової деформації не виявлено.
2. Перевірка виробів у процесі випробувань показала їхню працездатність.
3. Вироби приймально-здавальні випробування витримали.
4. На всі вироби нанесено маркування.


Додаток 6
до пункту 15.1.5 Правил експлуатації електрозахисних засобів

Журнал реєстрації механічних експлуатаційних випробувань засобів захисту та ізолювальних пристроїв для ВРПН
(рекомендована форма)

Назва виробу

Номер виробу

Вантажопідйомність,
кН (кгс)

Дата останнього
випробування

Причина випробування

Відомості про проведені ремонти із зазначенням дати їхнього проведення

Огляд

Випробування статичним навантаженням

Дата та результат
випробування (огляду)

Дата наступного
випробування (огляду)

Голова комісії або працівник, який проводив випробування (огляд)

прізвище,
ініціали

підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Додаток 7
до пункту 15.17.2 Правил експлуатації електрозахисних засобів
Допустимий час перебування працівника в електричному полі без засобів захисту

Напруженість ЕП, кВ/м

Допустимий час перебування працівника
в ЕП без засобів захисту

До 5 включно

Протягом робочого дня

Понад 5 до 20 включно

За формулою Т = 50/Е – 2

Понад 20 до 25

10 хв

Понад 25

Не дозволяється

Примітка 1. В наведеній формулі Т – допустимий час перебування працівника в ЕП за відповідного рівня напруженості, год; Е – напруженість діючого ЕП у зоні, що контролюється, кВ/м.
Примітка 2. Допустимий час перебування працівника в ЕП можна реалізувати одноразово або частково протягом робочого дня. Решту робочого часу працівники можуть перебувати в ЕП з напруженістю, що не перевищує 5 кВ/м.