Стартовая >> Книги >> Правила >> Інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю

Інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю

Оглавление
Інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю
Основні характеристики електричних мереж
Дугогасні реактори
Вибір місць установлення та потужності дугогасних реакторів
Вибір трансформаторів для вмикання дугогасних реакторів
Схеми вмикання, сигналізації та контролю
Вимірювання напруг несиметрії, зміщення нейтралі та струмів замикання на землю
Настроювання та експлуатація дугогасних реакторів
Заходи безпеки під час експлуатації дугогасних реакторів
Основні технічні характеристики дугогасних реакторів
Ємнісні струми замикання на землю
Трансформатори для увімкнення дугогасних реакторів
Про регулятори автоматичного настроювання компенсації струму замикання на землю

Міністерство енергетики та електрифікації України
ГКД 34.20.172-95
ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ З КОМПЕНСАЦІЇ ЄМНІСНОГО СТРУМУ
ЗАМИКАННЯ НА ЗЕМЛЮ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ 6 - 35 кВ
НДІ Енергетики Київ 1998

Передмова
1 РОЗРОБЛЕНО НІЦ «Електромережа» НДІ Енергетики УНВО «Енергопрогрес»
2 ВИКОНАВЕЦЬ A.M. Скрипник
3 ЗАТВЕРДЖЕНО 1995-06-02 Міністерством енергетики та електрифікації України, О.М. Шеберстов
4 ЗАМІСТЬ РД 34.20.179 Типовая инструкция по компенсації емкостного тока замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кВ: ТИ 34-70-070-87. -Затв. Головтехуправлінням Міненерго СРСР 06.06.87
5 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2000 р.
Цей нормативний документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений без дозволу НДІ Енергетики УНВО «Енергопрогрес»

УДК 621.3.014.7 ГКД 34.20.172-95

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ 3 КОМПЕНСАЦІЇ ЄМНІСНОГО СТРУМУ ЗАМИКАННЯ НА ЗЕМЛЮ В ЕЛЕКТРИЧНИХМЕРЕЖАХ 6 - 35 кВ
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО КОМПЕНСАЦИИ ЕМКОСТНОГО ТОКА ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 6 - 35 кВ
Чинний від 1998-03-01

1 Галузь використання

Ця типова інструкція (далі - інструкція) поширюється на виконання робіт з компенсації ємнісного струму замикання на землю в електричних мережах з компенсованою нейтраллю, а також проведення спеціальних вимірювань і розрахунків з метою настроювання дугогасних реакторів (ДГР) зі ступінчастим і плавним регулюванням індуктивності (струму компенсації) для компенсації ємнісного струму на підприємствах Міненерго України.
Вимоги цієї інструкції обов'язкові для персоналу підприємств галузі, який займається експлуатацією електричних мереж з компенсованою нейтраллю (6 - 35 кВ).

2 Нормативні посилання

У цій інструкції є посилання на такі нормативні документи:

  1. ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанций и электрической сети. Термины и определения;

- РД 34.20.501 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. - Затв. Міненерго СРСР 20.02. 89;
- Правила устройства электроустановок , 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатом издат, 1986. - Зі змінами та доповненнями.

З Загальні положення

3.1 Відповідно до існуючою стандарту (ГОСТ 24291) трифазні електричні мережі залежно від їх режиму нейтралі поділяються на мережі з ізольованою та уземленою нейтралями. Якщо в мережі жодна із нейтралей генераторів, синхронних компенсаторів і силових трансформаторів не має з'єднання із землею (за винятком з'єднань через прилади вимірювання, захисту, сигналізації, дугогасні реактори та подібні їм пристрої), така мережа вважається мережею з ізольованою нейтраллю.
Якщо ж в мережі хоча б одну із нейтралей генераторів, синхронних компенсаторів або силових трансформаторів уземлено безпосередньо або через вимірювальні трансформатори струму, то така мережа вважається мережею із уземленою нейтраллю.
Електрична мережа з компенсацією ємнісного струму замикання на землю за допомогою дугогасних реакторів є мережею з компенсованою нейтраллю.
3.2 «Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)» передбачено роботу електричних мереж 6-35 кВ з ізольованою або уземленою через ДГР нейтраллю. В цих мережах переважаючим видом пошкоджень (не менше 75 % загальної кількості пошкоджень) є замикання струмо-провідних частин обладнання на землю, небезпечність якого полягає в тепловій та іонізуючій дії виникаючих електричних дуг і перенапруг, що сприяє руйнуванню міжфазової ізоляції та виникненню коротких замикань.
3.3 Компенсація ємнісного струму замикання на землю в мережах 6-35 кВ е безконтактним способом гасіння уземлюючої дуги, мета якого - зменшення струму замикання на землю через місце пошкодження до мінімальних значень і забезпечення надійного дугогасіння в місці пошкодження; обмеження перенапруг, що виникають при дугових замиканнях на землю, до значень, безпечних для ізоляції експлуатованого обладнання; плавне відновлення напруги на пошкодженій фазі (режим перекомпенсації) після гасіння уземлюючої дуги, яке сприяє відновленню діелектричним властивостей місця пошкодження; запобігання різкому зростанню реактивної потужності на джерела живлення під час дугових замикань на землю і тим самим збереження якості електроенергії у споживачів.
3.4 Компенсація повинна застосовуватись із такими значеннями
ємнісного струму замикання на землю:
- в повітряних електричних мережах напругою 6-20 кВ, на металевих і (або) залізобетонних опорах і в усіх мережах напругою 35 кВ -
більше 10 А;
-в повітряних мережах, які не мають металевих і залізобетонних опор, а також в кабельних мережах при напрузі: 6 кВ - більше ЗО А; 10 кВ - більше 20 А; 15 - 20 кВ - більше 15 А;
- в схемах напругою 6-20 кВ на генераторній напрузі - більше 5 А Допускається застосовувати компенсацію в мережах 6-35 кВ також
із значеннями ємнісного струму, меншими від вищенаведених.
Наведені значення струмів відповідають вимогам РД 34.20.501 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ)».
3.5 Тривалість замикання на землю регламентується заводськими та місцевими інструкціями, складеними на основі даної інструкції з урахуванням місцевих умов, і не повинна перевищувати допустимої тривалості безперервної роботи ДГР. При ефективному використанні компенсації до 85 % замикань на землю в електричних мережах 6-35 кВ ліквідуються без збитків для споживачів. 
« Изменения и дополнения к Учеба и проверка знаний работников предприятий электроэнергетики по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации   Ликвидация аварий и технологических нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях »
электрические сети