Содержание материала

ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА
ОХОРОНОЮ ПРАЦI

Д Е Р Ж А В Н И Й
НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦI

НПАОП 93.0-1.07-97

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦI ДЛЯ ПЕРУКАРЕНЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України
по нагляду за охороною праці
від 21.05.97 №143

П Е Р Е Д М О В А
1. Розроблено: Українським науково-дослідним і конструкторсько-технологічним інститутом побутового обслуговування
Розробники: О.Ю.Iльяшук (відповідальний виконавець)
В.В.Корзенков (зав.відділом)
Л.А.Мельничук (консультант)

2. Внесено на розгляд та
затвердження: Українським союзом об'єднань, підприємств
і організацій побутового обслуговування
населення
3. Введено вперше

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила встановлюють вимоги щодо забезпечення належного рівня організації робіт по охороні праці в перукарнях.
Ці Правила поширюються на всі підприємства України, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, які виконують перукарські послуги.
З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України Правила техники безопасности и производственной санитарии для парикмахерских системы Минбыта УССР, затверджені наказом Міністра побутового обслуговування населення УРСР від 10.10.1986 р. № 305.

2. НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ

В цих Правилах даються посилання на такі нормативні документи:
Закон України про охорону праці від 14.10.1992 р.
ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ.Пожарная безопасность. Общие
требования.
ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие
требования номенклатура видов защиты.
ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.
ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования.
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.
ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.
ГОСТ 2874-82 Вода питьевая.
ДНАОП 0.00-4.03-93 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, установах і організаціях, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 р. № 623 та зміни до нього, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від
23.02.84 р. № 92.
ДНАОП 0.00-8.01-93 Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 11.10.93 р. № 94.
ДНАОП 0.00-8.02-93 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 р.№ 123.
ДНАОП 0.03-3.15-86 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, № 4088-86, затверджені в 1986 р. Мінохорон здоров'я СРСР.
ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затверджене наказом МОЗ від 31.03.94 р. № 45.
НАОП 1.1.10-1.01.85 Правила техніки безпеки при
експлуатації електроустановок, затверджені Міненерго СРСР ЦК
галузевої профспілки 10.09.85 р.
СНиП П-2-80 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений. Нормы проектирования. М.Стройиздат 1981 г.
СНиП П-4-79 Естественное и искуственное освещение. Светотехника 1979 г. № 10.
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.05-86 Отопление, вентиляция и кондиционирование. СНиП П-34-75 Горячее водоснабжение.
СНиП П-80-75 Нормы проектирования. Предприятия бытового обслуживания населения. М.Стройиздат, 1976 г.
СНиП 2.09.02-85 Производственные здания.
СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий.
СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания.
Правила пожежної безпеки в Україні, затвержджені
Пожнаглядом України 14.06.95 р., введені в дію наказом МВС України від 22.06.95 р. № 400.
Правила безопасности в газовом хозяйстве.
Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 04.04.94 р. № 30 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12.05.94 р. за № 95/304.
Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий СН 245-71 М., Стройиздат., 1972.
Нормы технологического проектирования парикмахерских. М., Гипробытпром, 1980.
Временные санитарные требования к устройству, оборудованию и содержанию педикюрных кабинетов.

3. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Особи, винні в порушенні норм з охорони праці, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством.
3.2. В основу Правил покладені вимоги державних стандартів Системи стандартів безпеки праці (ССБП) і завдання щодо їх упровадження.
3.3. Усі нормативно-технічні документи і інструкції з техніки безпеки та виробничої санітарії, що видаються і діють на підприємствах, повинні відповідати вимогам цих Правил.
3.4. Працівники, що працюють у перукарнях, повинні:
- пройти медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій;
- пройти інструктаж і навчання безпечним методам роботи і перевірку знань відповідно до Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці;
- знати правила гасіння вогню і вміти застосовувати перші засоби гасіння пожежі.
3.5. Відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою працівники проходять попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці не рідше одного разу на рік.
Посадові особи відповідно до Переліку посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, до початку виконання своїх обов'язків і періодично, один раз на три роки згідно з наказом керівника
підприємства проходять навчання і перевірку знань з питань
охорони праці.
Повторна перевірка знань провадиться в усіх випадках порушення цих Правил і при переході на іншу роботу.
3.6. Розслідування аварій і нещасних випадків провадиться у порядку, встановленному Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях.
3.7. Усі підприємства забезпечуються аптечкою, що містить у собі набір необхідних засобів для надання першої медичної допомоги.
3.8. У разі нещасного випадку потерпілому негайно надається перша медична допомога.