Содержание материала

Місце для герба України
ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА
ОХОРОНОЮ ПРАЦI
Д Е Р Ж А В Н И Й
НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦI
ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦI
ДЛЯ ПIДПРИЄМСТВ ХIМIЧНОЇ ЧИСТКИ I ФАРБУВАННЯ
ОДЯГУ
Київ
ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАЇНИ ПРО
ОХОРОНУ ПРАЦI
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці
від ____________ № _______
ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦI
ДЛЯ ПIДПРИЄМСТВ ХIМIЧНОЇ ЧИСТКИ I ФАРБУВАННЯ
ОДЯГУ
Київ
П Е Р Е Д М О В А
1. Розроблено: Українським науково-дослідним і конструкторсько-технологічним інститутом побутового обслуговування
Розробники: В.А.Балан (відповідальний виконавець)
В.В.Корзенков (зав.відділом)
Л.А.Мельничук (консультант)
2. Внесено на розгляд та
затвердження: Українським союзом об'єднань, підприємств
і організацій побутового обслуговування
населення
3. Введено вперше

ДНАОП 9.0.30.1
ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦI
ДЛЯ ПIДПРИЄМСТВ ХIМIЧНОЇ ЧИСТКИ I ФАРБУВАННЯ
ОДЯГУ
Дата введення

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила встановлюють заходи щодо забезпечення належного рівня організації робіт щодо охорони праці на підприємствах хімічної чистки і фарбування одягу (далі- підприємства).
Ці Правила поширюються на всі підприємства України, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, які виконують роботи щодо хімічної чистки і фарбування одягу.
З введенням у дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий химической чистки и крашения системы Минбыта УССР, затверджені наказом Міністра побутового обслуговування населення УРСР від
13.05.85 р. № 118.

2. НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ

У цих Правилах даються посилання на такі нормативні документи:
Закон України про охорону праці від 14.10.1992 р.
ДСТУ 2320-93 Роботи з хімічними речовинами на підприємствах хімічної чистки одягу та прання білизни. Вимоги безпеки.
ДСТУ 2244-93 Устаткування технологічне для підприємств хімічної чистки одягу. Вимоги безпеки.
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие
требования.
ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие
требования и номенклатура видов защиты.
ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.
ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования.
ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ.Работы погрузоразгрузочные. Общые требования безопасности
ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты
объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.
ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия.
ГОСТ 12.4.023-84 ССБТ. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля.
ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.
ГОСТ 12.4.029-76 ССБТ. Фартуки специальные. Технические условия.
ГОСТ 2874-82 Вода питьевая.
ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий.
Опознавательная окраска , предупреждающие знаки и маркировочные щитки.
ДНАОП 0.00-4.03-93 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, установах і організаціях, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 р. № 623 та зміни до нього, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від
23.02.84 р. № 92.
ДНАОП 0.00-8.01-93 Перелік посад посадових осіб, які
зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з
охорони праці, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від
11.10.93 р. № 94.
ДНАОП 0.00-8.02-93 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 р. № 123.
ДНАОП 0.03-3.15-86 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, № 4088-86, затверджені в 1986 р. Мінохорони здоров'я СРСР.
ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затверджене наказом МОЗ від 31.03.94 р. № 45.
ДНАОП 0.03-8.07-94 Перелік важких робіт і робіт з
шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється
застосування праці неповнолітніх, затверджений наказом МОЗ від
31.03.94 р. № 46.
ДНАОП 0.05-3.03-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індиідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв, затверджені наказом Держкомпраці СРСР 21.08.85 р.
НАОП 1.1.10-1.01.85 Правила техніки безпеки при
експлуатації електроустановок, затверджені Міненерго СРСР ЦК
галузевої профспілки 10.09.85 р.
СНиП П-2-80 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений. Нормы проектрования. М.Стройиздат 1981 г.
СНиП П-4-79 Естественное и искусственное освещение. Светотехника 1979 г. № 10.
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий. СниП 2.04.05-86 Отопление, вентиляция и кондиционирование СНиП П-34-76 Горячее водоснабжение.
СНиП П-80-75 Нормы проектирования. Предприятия бытового обслуживания населения. М.Стройиздат, 1976 г.
СНиП П-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий. СНиП 2.09.02-85 Производственные здания.
СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий.
СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания.
СНиП Ш-4-80, изд.1989 г. Техника безопасности в строительстве.
Граничні норми підіймання і переміщення вантажних речей неповнолітніми, затверджені наказом МОЗ України від 22.03.96 р. № 59, зареєстровані в Мінюсті України 16.04.96 р. за № 183/1208.
Правила безопасности в газовом хозяйстве.
Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджені Державним комітетом України по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду 17.06.92 р.
Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів, затверджені наказом Голови Дерднаглядохоронпраці України від 16.12.93 р. № 128.
Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені Пожнаглядом України 14.06.95 р., введені в дію наказом МВС України від
22.06.95 р. № 400.
Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 04.04.94 р. № 30 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12.05.94 р. за № 95/304.

3. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Особи, винні в порушенні норм з охорони праці, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством.
3.2. В основу Правил покладені вимоги державних стандартів Системи стандартів безпеки праці.
3.3. Усі нормативно-технічні документи і інструкції з охорони праці, що видаються і діють на підприємствах, повинні відповідати вимогам цих Правил.
3.4. Працівники, зайняті на підприємствах хімічної чистки і фарбування повинні:
- пройти медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій;
- пройти інструктаж і навчання безпечним методам роботи і перевірку знань відповідно до Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці;
- знати правила гасіння вогню і вміти застосовувати перші засоби гасіння пожежі;
- знати засоби надання першої медичної допомоги.
3.5. Відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою працівники проходять попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці не рідше одного разу на рік.
Посадові особи відповідно до Переліку посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, до початку виконання своїх обов'язків і періодично, один раз на три роки згідно з наказом керівника підприємства проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
Позачергова перевірка знань провадиться в усіх випадках порушення цих Правил і при переході на іншу роботу.
3.6. Розслідування аварій і нещасних випадків провадиться у порядку, встановленому Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях.
3.7. Кожний виробничий підрозділ підприємства
забезпечується:
- аптечкою, що містить у собі набір необхідних засобів для надання першої медичної допомоги;
- плакатами про правила надання першої допомоги, які вивішуються на видних місцях.
3.8. У разі нещасного випадку потерпілому негайно надається перша медична допомога.