Содержание материала

ДЕРЖАВНИЙ  КОМIТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА

ОХОРОНОЮ ПРАЦI

Д Е Р Ж А В Н И Й
НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦI

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці
від 21.05097  № 143

П Е Р Е Д М О В А
1. Розроблено: Українським науково-дослідним і конструкторсько-технологічним інститутом побутового обслуговування
Розробники:   О.Ю.Iльяшук  (відповідальний виконавець)
В.В.Корзенков  (зав.відділом)
Л.А.Мельничук  (консультант)
2. Внесено на розгляд та
затвердження: Українським  союзом об'єднань, підприємств
і  організацій  побутового  обслуговування
населення
3. Введено вперше

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦI

ПРИ ЕКСПЛУАТАЦIЇ ПРАЛЕНЬ ТА ЛАЗЕНЬ

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Правила встановлюють заходи щодо забезпечення належного рівня організації робіт щодо охорони праці при експлуатації пралень та лазень (далі - підприємства).
Ці Правила поширюються на всі пральні та лазні України, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування.
З введенням у дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила техники безопасности и производственной санитарии при эксплуатации прачечных и бань, введених в дію наказом Міністра побутового обслуговування населення УРСР від 25.08.1975 р.
2. НОРМАТИВНI  ПОСИЛАННЯ
У цих Правилах даються посилання на такі нормативні документи:
Закон України про охорону праці від 14.10.1992 р.
ДСТУ 2320-93 Роботи з хімічними речовинами на підприємствах хімічної чистки одягу та прання білизни. Вимоги безпеки.
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие
требования.
ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования безопасности.
ГОСТ   12.1.019-79   ССБТ.              Электробезопасность.          Общие
требования и номенклатура видов защиты.
ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.
ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования.
ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ.Работы погрузоразгрузочные. Общые требования безопасности
ГОСТ  12.4.009-83   ССБТ.   Пожарная техника  для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.
ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия.
ГОСТ 12.4.023-84 ССБТ. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля.
ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.
ГОСТ 12.4.029-76 ССБТ. Фартуки специальные. Технические условия.
ГОСТ 2874-82 Вода питьевая.
ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска , предупреждающие знаки и  маркировочные щитки.
ДНАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 26.05.94 № 51.
ДНАОП 0.00-1.11-90 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води, затверджені Держгіртехнагляд СРСР від 09.01.90 р.
ДНАОП 0.00-4.03-93 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, установах і організаціях, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 р. № 623 та зміни до нього, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від
23.02.84 р. № 92.
ДНАОП 0.00-8.01-93 Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від
11.10.93 р. № 94.
ДНАОП 0.00-8.02-93 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 р. № 123.
ДНАОП 0.03-3.15-86 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, № 4088-86, затверджені в 1986 р. Мінохорони здоров'я СРСР.
ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затверджене наказом МОЗ від 31.03.94 р. № 45.
ДНАОП 0.03-8.07-94 Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджений наказом МОЗ від
31.03.94 р. № 46.
ДНАОП 0.05-3.03-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індиідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв, затверджені наказом Держкомпраці СРСР 21.08.85 р.
НАОП          1.1.10-1.01.85                   Правила техніки безпеки при
експлуатації електроустановок,  затверджені  Міненерго  СРСР  ЦК
галузевої профспілки 10.09.85 р.
СНиП П-2-80 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений. Нормы проектрования. М.Стройиздат 1981 г.
СНиП П-4-79 Естественное и искусственное освещение. Светотехника 1979 г. № 10.
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий. СниП 2.04.05-86 Отопление, вентиляция и  кондиционирование СНиП П-34-76 Горячее водоснабжение.
СНиП П-80-75 Нормы проектирования. Предприятия бытового обслуживания населения. М.Стройиздат, 1976 г.
СНиП П-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий. СНиП 2.09.02-85 Производственные здания.
СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий.
СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания.
СНиП   Ш-4-80,         изд.1989 г.            Техника        безопасности  в
строительстве.
Граничні норми підіймання і переміщення вантажних речей неповнолітніми, затверджені наказом МОЗ України від 22.03.96 р. № 59, зареєстровані в Мінюсті України 16.04.96 р. за № 183/1208.
Правила безопасности в газовом хозяйстве.
Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджені Державним комітетом України по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду 17.06.92 р.
Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів, затверджені наказом Голови Дерднаглядохоронпраці України від 16.12.93 р. № 128.
Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені Пожнаглядом України 14.06.95 р., введені в дію наказом МВС України від
22.06.95 р. № 400.
Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 04.04.94 р. № 30 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12.05.94 р. за № 95/304.
П.А.Долин Справочник по технике безопасности. М.Атомиздат 1985 р.

3. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Особи, винні в порушенні норм з охорони праці, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством.
3.2.  В основу Правил покладені вимоги державних стандартів Системи стандартів  безпеки  праці (ССБП).
3.3. Усі нормативно-технічні документи і інструкції з охорони праці, що видаються і діють на підприємствах, повинні відповідати вимогам цих Правил.
3.4. Працівники, зайняті на підприємствах  повинні:
- пройти медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій;
- пройти інструктаж і навчання безпечним методам роботи і перевірку знань відповідно до Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці;
- знати правила гасіння вогню і вміти застосовувати перші засоби гасіння пожежі.
3.5. Відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою працівники проходять попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці не рідше двох разів на рік.
Посадові особи відповідно до Переліку посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, до початку виконання своїх обов'язків і періодично, один раз на три роки згідно з наказом керівника підприємства проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
Повторна перевірка знань провадиться в усіх випадках порушення цих Правил і при переході на іншу роботу.
3.6. Розслідування аварій і нещасних випадків провадиться в порядку, встановленому Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях.
3.7.          Кожний      виробничий         підрозділ            підприємства
забезпечується:
- аптечкою, що містить у собі набір необхідних засобів для надання першої медичної допомоги відповідно до Справочника по технике безопасности;
- плакатами про правила надання першої допомоги, які вивішуються на видних місцях;
- вогнегасниками згідно з правилами пожежної безпеки.
3.8. У разі нещасного випадку потерпілому негайно надається перша медична допомога відповідно до додатку.