Содержание материала

7. НАГЛЯД, УТРИМАННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ

7.1. Організація нагляду

7.1.1*. Власник зобов’язаний забезпечити утримування посудин у справному стані і безпечні умови їх роботи.
У цих цілях необхідно:
1) призначити наказом із числа інженерно-технічних працівників, які пройшли у встановленому порядку перевірку знань цих Правил, відповідальних за справний стан і безпечну дію посудин, а також відповідальних по нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин;
2) призначити необхідну кількість осіб обслуговуючого персоналу, навчених і маючих посвідчення на право обслуговування посудин, а також установити такий порядок, щоб персонал, на який покладені обов’язки по обслуговуванню посудин, вів ретельне спостерігання за дорученим йому обладнанням шляхом його огляду, перевірки дії арматури, КВП, запобіжних і блокуючих пристроїв і підтримки посудин у справному стані.
Результати огляду і перевірки повинні записуватись в змінному журналі;
3) забезпечити проведення технічних опосвідчень, діагностування посудини в установлені терміни;
4) забезпечити порядок і періодичність перевірки знань Правил керівними та інженерно-технічними працівниками;
5) організувати періодичну перевірку знань персоналом інструкцій з режиму роботи і безпечного обслуговування посудин;
6) забезпечити інженерно-технічних працівників Правилами і керівними вказівками з безпечної експлуатації посудин, а обслуговуючий персонал – інструкціями;
7) забезпечити виконання інженерно-технічними працівниками Правил, а обслуговуючим персоналом – інструкцій.
Для підприємств з невеликою (до 10) кількістю посудин обов’язки по нагляду за технічним станом і експлуатацією посудин можуть бути покладені на відповідального за справний стан і безпечну дію посудин.
7.1.2*. Інженерно-технічний працівник (група) по нагляду за технічним станом і експлуатацією посудин повинен здійснювати свою роботу за планом, затвердженим власником підприємства.
При цьому, зокрема, він зобов’язаний:
1) оглядати посудини в робочому стані і перевіряти дотримання встановлених режимів при експлуатації;
2) проводити технічне опосвідчення посудин;
3) здійснювати контроль за підготовкою і своєчасним пред’явленням посудин для опосвідчення інспектору (експерту) Держнаглядохоронпраці України;
4) вести книгу обліку та опосвідчень посудин, які перебувають на балансі підприємства, як зареєстрованих в ЕТЦ, так і не підлягаючих реєстрації;
5) контролювати виконання виданих ним приписів, а також приписів ЕТЦ;
6) контролювати своєчасність і повноту проведення планово-попереджувальних ремонтів посудин, а також дотримання цих Правил при проведенні ремонтних робіт;
7) перевіряти дотримання установленого цими Правилами порядку допуску робітників до обслуговування посудин, а також брати участь у комісіях з атестації і періодичної перевірки знань інженерно-технічних працівників і обслуговуючого персоналу;
8) перевіряти видачу інструкцій обслуговуючому персоналу, а також наявність інструкцій на робочих місцях;
9) перевіряти правильність ведення технічної документації при експлуатації і ремонті посудин;
10) брати участь в обстеженнях і технічних опосвідченнях посудин.
7.1.3. При виявленні несправностей, а також порушень цих Правил та інструкцій при експлуатації посудин відповідальний по нагляду повинен вжити заходів щодо усунення цих несправностей або порушень, а в разі необхідності вжити заходів щодо виведення посудини з роботи.
7.1.4. Відповідальний (група) по нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин має право:
1) видавати обов’язкові для виконання керівниками та інженерно-технічними працівниками цехів і відділів підприємства приписи по усуненню порушень;
2) подавати керівництву підприємства пропозиції щодо усунення причин, що породжують порушення;
3) при виявленні серед обслуговуючого персоналу ненавчених осіб, а також осіб, які показали незадовільні знання, вимагати усунення їх від обслуговування посудин;
4) подавати керівництву підприємства пропозиції щодо притягування до відповідальності інженерно-технічних працівників та осіб обслуговуючого персоналу, які порушують Правила та інструкції.
7.1.5. Відповідальність за справний стан і безпечну дію посудини підприємства (цеху, дільниці) має бути покладена наказом на інженерно-технічного працівника, якому підпорядкований персонал, що обслуговує посудини. Номер і дата наказу про призначення відповідальної особи повинні бути записані в паспорт посудини.
На час відпустки, відряджень, хвороби або в інших випадках відсутності відповідальної особи виконання її обов’язків покладається згідно з наказом на іншого інженерно-технічного працівника, котрий пройшов перевірку знань Правил. Запис про це у паспорті посудини не робиться.
7.1.6. Відповідальний за справний стан і безпечну дію посудин повинен забезпечити:
1) утримання посудин в справному стані;
2) обслуговування посудин навченим та атестованим персоналом;
3) виконання обслуговуючим персоналом інструкцій з режиму і безпечного обслуговування посудин;
4) проведення своєчасних ремонтів і підготовку посудин до технічного опосвідчення;
5) обслуговуючий персонал–інструкціями, а також періодичну перевірку його знань;
6) своєчасне усунення виявлених несправностей.
7.1.7*. Відповідальний за справний стан і безпечну дію посудин зобов’язаний:
1) оглядати посудини в робочому стані з установленою керівництвом підприємства (організації) періодичністю;
2) щоденно перевіряти записи в змінному журналі з розписом у ньому;
3) проводити роботу з персоналом по підвищенню його кваліфікації;
4) брати участь в обстеженнях і технічних опосвідченнях посудин;
5) зберігати паспорти посудин та Інструкції підприємств-виготовлювачів по їх монтажу та експлуатації;
6) вести облік напрацювання циклів навантаження посудин, що експлуатуються в циклічному режимі.

7.2. Утримання та обслуговування посудин

7.2.1. Обслуговування посудин може бути доручено особам, котрі досягли 18-річного віку, пройшли медичне обстеження, навчання за відповідною програмою, атестовані і мають посвідчення на право обслуговування посудин.
7.2.2*. Навчання та атестація персоналу, який обслуговує посудини, повинні проводитись у професійно-технічних училищах, в учбово-курсових комбінатах (курсах), а також на курсах, спеціально створених підприємствами, які мають дозвіл органів Держнаглядохоронпраці України, виданий на підставі висновку ЕТЦ щодо можливості і умов виконувати вказані роботи навчальними закладами. Індивідуальна підготовка персоналу не допускається.
7.2.3. Особам, які склали іспити, повинні бути видані посвідчення з вказівкою найменування, параметрів робочого середовища посудин, до обслуговування яких ці особи допущені.
Посвідчення повинні бути підписані головою комісії.
Атестація персоналу, який обслуговує посудини із швидкознімними кришками, а також посудини, що працюють під тиском шкідливих речовин 1, 2, 3 і 4-го класів небезпеки за ГОСТ 12.1.007, проводиться комісією за участю інспектора Держнаглядохоронпраці України, в решті випадків участь інспектора в роботі комісії не обов’язкова.
Про день проведення іспитів місцевий орган Держнаглядохоронпраці України повинен бути повідомлений не пізніше як за 5 днів.
7.2.4. Періодична перевірка знань персоналу, який обслуговує посудини, повинна проводитись не рідше одного разу в 12 місяців.
Позачергова перевірка знань проводиться:
– при переході на інше підприємство;
– у разі внесення змін в інструкцію з режиму роботи і безпечного обслуговування посудини;
– на вимогу інспектора Держнаглядохоронпраці України або відповідального по нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин.
У разі переривання в роботі за спеціальністю більше 12 місяців персонал, який обслуговує посудини, після перевірки знань повинен перед допуском до самостійної роботи пройти стажування для відновлення практичних навичок.
Результати перевірки знань обслуговуючого персоналу оформляються протоколом, підписаним головою і членами комісії, із відміткою в посвідченні.
7.2.5. Допуск персоналу до самостійного обслуговування посудин оформляється наказом або розпорядженням по цеху чи підприємству.
7.2.6. На підприємстві має бути розроблена і затверджена у відповідному порядку інструкція з режиму роботи і безпечного обслуговування посудин. Для посудин (автоклавів) із швидкознімними затворами в указаній інструкції має бути відображений порядок зберігання і застосування ключ-марки. Інструкція повинна знаходитись на робочому місці і видаватись під розписку обслуговуючому персоналу.
Схеми включення посудин повинні бути вивішені на робочих місцях.

7.3. Аварійна зупинка посудин

7.3.1. Посудина повинна бути негайно зупинена у випадках, передбачених інструкцією з режиму, роботи і безпечного обслуговування, зокрема:
1) якщо тиск у посудині підвищився вище дозволеного і не знижується, незважаючи на дотримання персоналом усіх вимог, зазначених в інструкції;
2) при виявленні несправностей запобіжних пристроїв від підвищення тиску;
3) при виявленні в посудині або її елементах, що працюють під тиском, нещільностей, випинів, розриву прокладок;
4) при несправності манометра і неможливості визначити тиск за допомогою інших приладів;
5) при зниженні рівня рідини нижче допустимого в посудинах з вогневим обігрівом;
6) якщо несправні всі покажчики рівня рідини;
7) при несправності запобіжних блокувальних пристроїв;
8) при виникненні пожежі, котра безпосередньо загрожує посудині, що знаходиться під тиском.
Порядок аварійного зупинення посудини і наступного введення її в роботу повинен бути вказаний в інструкції.
7.3.2. Причини аварійного зупинення посудини мають бути записані в змінному журналі.

7.4. Ремонт посудин

7.4.1. Для підтримання посудини в справному стані власник посудини зобов’язаний своєчасно проводити (відповідно до графіка) її ремонт. При ремонті мають виконуватись вимоги з техніки безпеки, викладені в галузевих правилах та інструкціях.
7.4.2. Ремонт із застосуванням зварювання (пайки) посудин та їх елементів, що працюють під тиском, повинен проводитись за технологією, розробленою підприємством-виготовлювачем, конструкторською або ремонтною організацією, до початку виконання робіт, а результати мають бути занесені до паспорта посудини.
7.4.3. Ремонт посудин та їх елементів, які знаходяться під тиском, не допускається.
7.4.4. До початку виконання робіт всередині посудини, яка з’єднана з іншими працюючими посудинами спільним трубопроводом, посудина має бути відділена від них заглушкою або від’єднана. Від’єднані трубопроводи повинні бути заглушені.
7.4.5. Застосовувані для відключення посудини заглушки, які встановлюються між фланцями, повинні бути відповідної міцності і мати виступаючу частину (хвостовик), за якою визначається наявність поставленої заглушки.
При встановленні прокладок між фланцями вони мають бути без хвостовиків.
7.4.6. При роботі всередині посудини (внутрішній огляд, ремонт, чистка та ін.) повинні застосовуватись безпечні світильники на напругу не вище 12 В, а при вибухонебезпечних середовищах – у вибухонебезпечному виконанні. У разі необхідності має бути проведений аналіз повітряного середовища на відсутність шкідливих або інших речовин, що перевищують ГДК.

8. ПОСУДИНИ І НАПІВФАБРИКАТИ, ПРИДБАННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ

8.1*. Посудини та їх елементи, а також напівфабрикати для їх виготовлення, придбання яких здійснюється за кордоном, повинні відповідати вимогам цих Правил. Організація-замовник до укладання контракту на поставку посудин повинна отримати від органу з сертифікації України сертифікат відповідності, за винятком випадків, передбачених відповідними міжнародними угодами про взаємне визнання сертифікатів.
Можливі відступи від Правил повинні бути погоджені з Держнаглядохоронпраці України до укладання контракту. Копія погодження додається до паспорта посудини.
8.2*. Розрахунки на міцність посудин та їх елементів повинні виконуватись згідно з нормами, погодженими з Держнаглядохоронпраці України, за винятком випадків, для яких ЕТЦ або головною чи спеціалізованою організацією, що має дозвіл Держнаглядохоронпраці України, буде підтверджено, що виконані за прийнятою постачальником методикою розрахунки задовольняють вимоги вказаних норм.
Відповідність матеріалів іноземних марок вимогам цих Правил або допустимість їх використання підтверджується висновком ЕТЦ або головною чи спеціалізованою організацією, що має дозвіл Держнаглядохоронпраці України. Копії зазначених документів додаються до паспорта котла.
8.3. Паспорт посудини повинен бути переведений на українську або, за вимогою замовника, на іншу мову і складений за формою, наведеною в додатку 3.