Содержание материала

Додаток 3

(до ст. 4.9.1)

Типовий паспорт посудини,
яка працює під тиском
(формат 210х297 мм у твердій обкладинці)
(сторінка 1)
Паспорт посудини*, що працює під тиском

Реєстраційний № ___________________________________

При передачі посудини іншому власнику, разом з нею передають цей паспорт.
У паспорті має бути 32 сторінки. У дужках зазначено, до якої сторінки належить запис.

* За цією формою також оформляються паспорти на цистерни і балони.
____________________________
* За цією формою також оформляються паспорти на цистерни і балони.
(сторінка 2)
Дозвіл на виготовлення № __________________
видано
від _______________________________19 ____р.
Територіальним ___________________________
Управлінням Держнаглядохоронпраці
України __________________________________

Посвідчення про якість виготовлення посудини** _______________________________________Заводський № ________________________ виготовлена
(назва посудини)
______________________________________________________________________________________________________________
(дата виготовлення, назва заводу-виготовлювача та його адреса)

Характеристика посудини

Назва частин
посудини

Робочий тиск,
МПа, (кгс/см2)

Температура
стінки, оС

Робоче середовище та його корозійні властивості

Місткість,
м3 (л)

У корпусі

У трубній частині

У сорочці

____________________________
** До посвідчення про якість виготовлення повинен бути прикладений ескіз зварювальних з’єднань з указанням проконтрольованих ділянок і методів дефектоскопії.

(сторінка 3)
Відомості про основні частини посудини

№ п/п

Назва елементів посудини (корпус, днище, горловина, решітка, труби, оболонки)

Кількість, штук

Розміри, мм

Основний метал

Дані про зварювання (паяння)

Діаметр (внутрішній)

Товщина стінки

Довжина (висота)

Назва, марка

ДСТ

Спосіб виконання з’єднання (зварювання, паяння)

Вид зварювання (паяння)

Електроди, зварювальний дріт, припій (тип, марка, ДСТ або ТУ)

Спосіб та обсяг контролю зварювання без
руйнування

У графі “Основний метал” поряд із назвою та маркою сталі для вуглецевої сталі вказується “кипляча” чи “спокійна”.
Під час виготовлення посудини за спеціальними технічними умовами, які передбачають перевірку механічних властивостей металу при робочих температурах або після термообробки, а також у випадках, коли посудина виготовлена з матеріалів, на які немає ДСТ, дані цієї таблиці доповнюються відомостями про результати механічних випробувань і хімічного аналізу основного металу, проведених в обсязі, згідно з ТУ.
(сторінка 4)
Дані про штуцери, фланці, кришки і кріпильні вироби

№ п/п

Назва

Кількість,
шт.

Розміри, мм, або
№ за специфікацією

Назва і марка
металу

ДСТ або ТУ

Дані про термообробку посудини та її елементів (вид і режим) ____________________________________________________________________________________________

(сторінка 5)

Основна арматура, контрольно-вимірювальні прилади і прилади безпеки

№ п/п

Назва

Кількість, шт.

Умовний прохід, мм

Умовний тиск, МПа (кгс/см2)

Матеріал

Місце встановлення

Посудина виготовлена в повній відповідності з Правилами будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, і технічними умовами на виготовлення. Посудина піддавалась зовнішньому і внутрішньому огляду і гідравлічному випробуванню пробним тиском:
корпус МПа (кгс/см2);
трубна частина МПа (кгс/см2);
оболонка МПа (кгс/см2)
і пневматичному випробуванню на герметичність тиском:
корпус МПа (кгс/см2);
трубна частина МПа (кгс/см2);
оболонка МПа (кгс/см2).
Посудина визнана придатною для роботи із зазначеними в цьому посвідченні параметрами та середовищем.
Розрахунковий строк служби посудини _________________років.

Головний інженер заводу _______________________
(підпис)

М.П.
Начальник ВТК заводу _______________________
(підпис)

“_______” _______________ 199 __ р.

Обов’язкові додатки до паспорта:
1) Креслення посудини із зазначенням основних розмірів.
2) Розрахунок на міцність з доданням ескізів: стінок посудини, горловин, кришок, трубних решіток, фланців.
3) Інструкція по монтажу та експлуатації.
4) Регламент пуску посудини в зимовий час.
5) Відношення у відповідності з вимогами ст. 4.6.3 і 4.6.4.
Для посудин, які витримують перемінні навантаження від тиску, температурні деформації або інші дії, має бути доданий розрахунок на міцність від утоми з указанням ресурсу безпечної експлуатації. Розрахунок на міцність від утоми можна не виконувати, якщо це передбачено в НД з розрахунку на міцність від утоми.
(сторінка 6)
Відомості про місцезнаходження посудини


Назва власника

Місцезнаходження посудини

Дата встановлення

(сторінка 7)
Особа, відповідальна за справний стан і безпечну дію посудини


№ і дата наказу про призначення

Посада, прізвище,
ім’я та по батькові

Підпис відповідального за справний стан і безпечну дію посудини

(сторінка 8)
Відомості про встановлену арматуру


Дата
встановлення

Назва

Кількість, шт.

Умовний прохід, мм

Умовний тиск,
МПа (кгс/см2)

Матеріал

Місце встановлення

Підпис відповідального за справний стан і безпечну дію посудини

Інші дані про встановлення посудини:
а) корозійність середовища ________________________________________________________
б) протикорозійне покриття ________________________________________________________
в) теплова ізоляція _______________________________________________________________
г) футерівка ____________________________________________________________________

(сторінка ...12)

Відомості про заміну і ремонт основних елементів посудини,
що працюють під тиском, та арматури*


Дата

Відомості про заміну і ремонт

Підпис відповідальної особи, яка проводила роботи

_____________________________
*Документи, що підтверджують якість заново встановлених арматури та елементів посудини, та застосованих під час ремонту матеріалів, а також якість зварювання (паяння), повинні зберігатися разом із паспортом.

(сторінки 13...31)
Запис результатів опосвідчення


Дата опосвідчення

Результати
опосвідчення

Дозволений тиск,
МПа (кгс/см2)

Строк наступного
опосвідчення

(сторінка 32)
Реєстрація посудини

посудина зареєстрована за № ____________________________________________________
У ______________________________________________________________________________
(реєструючий орган)
У паспорті пронумеровано ________сторінок і прошнуровано всього ___________листів, у тому числі креслень на ____________листках.

_______________________ ___________________
(посада реєструючої особи) (підпис)

М.П.
“______”________________19___р.