Содержание материала

6. ВСТАНОВЛЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ І ТЕХНІЧНИЙ ОГЛЯД ПОСУДИН, ДОЗВІЛ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ

6.1. Встановлення посудин

6.1.1. Посудини повинні встановлюватись на відкритих площадках у місцях, що виключають скупчення людей, або в окремо розташованих будинках.
6.1.2. Допускається встановлення посудин:
– у приміщеннях, що прилягають до виробничих будівель, за умови відокремлення їх від будівлі капітальною стіною;
– у виробничих приміщеннях у випадках, передбачених галузевими правилами безпеки;
– із заглибленням у грунт за умови забезпечення доступу до арматури і захисту стінок посудини від корозії під дією грунту та блукаючих струмів.
6.1.3. Не дозволяється встановлювати посудини в житлових, громадських і побутових будинках, а також у прилеглих до них приміщеннях.
6.1.4. Встановлення посудин має виключати можливість їх перекидання.
6.1.5. Встановлення посудин повинно забезпечувати можливість огляду, ремонту та очищення їх як з внутрішнього, так і з зовнішнього боку.
Для зручності обслуговування посудин мають бути зроблені площадки і сходи. Для огляду і ремонту можуть застосовуватись колиски та інші пристрої.
Указані пристрої не повинні порушувати міцності та стійкості посудини, а приварювання їх до посудини має бути виконане за проектом згідно з вимогами цих Правил. Матеріали та конструкція сходів і площадок повинні відповідати чинним НД.

6.2. Реєстрація посудин

6.2.1*. Посудини, на які поширюються ці Правила, за виключенням посудин, указаних у ст. 6.2.2, до пуску їх у роботу повинні бути зареєстровані в ЕТЦ.
6.2.2*. Реєстрації в ЕТЦ не підлягають:
1) посудини 1-ї групи, що працюють при температурі не вище 200 °С, в яких добуток тиску в МПа (кгс/см2) на місткість в м3 (літрах) не перевищує 0,05 (500), а також посудини 2, 3 і 4-ї груп, що працюють при зазначеній вище температурі, в яких добуток тиску в МПа (кгс/см2) на місткість в м3 (літрах) не перевищує 1 (10 000). Група посудин визначається за табл. 5;
2) апарати повітророздільних установок і розподілу газів, розташованих в середині теплоізоляційного кожуха (регенератори, колони, теплообмінники, конденсатори, адсорбери, відокремлювачі, випарники, фільтри, пароохолодники, підігрівники);
3) посудини холодильних установок і холодильних блоків у складі технологічних установок;
4) резервуари повітряних електричних вимикачів;
5) посудини, що входять до системи регулювання, мащення та ущільнення турбін, генераторів і насосів;
6) бочки для перевезення зріджених газів, балони місткістю до 100 л включно, які встановлені стаціонарно, а також які призначені для транспортування і (або) зберігання стиснутих, зріджених і розчинених газів;
7) генератори (реактори) для отримання водню, які використовуються гідрометеорологічною службою;
8) посудини, які включені в закриту систему видобування нафти (від свердловини до магістрального трубопроводу) ;
9) посудини для зберігання або транспортування зріджених газів, рідинних і сипких тіл, що перебувають під тиском періодично при їх випорожнюванні;
10) посудини із стиснутим і зрідженим газами, призначені для забезпечення паливом двигунів транспортних засобів, на яких вони встановлені;
11) посудин, які встановлені в підземних гірничих виробках;
12) вісцинові та інші фільтри, які встановлені на газорозподільних станціях і пунктах;
13) конденсатозбірники на лінійній частині магістральних газопроводів;
14) пристрої (метанольниці) для введення інгібітора гідратоутворення в газопроводах;
15) пневмогідроприводи механізмів управління запірної арматури;
16) вхідні буферні посудини, буферні посудини на виході всіх ступенів масловологовіддільників компресорних установок, автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС), які змонтовані на спільному з компресорними установками фундаменті та не мають відключаючої запірної арматури.
6.2.3. Реєстрація посудини здійснюється на підставі письмової заяви адміністрації власника посудини.
Для реєстрації повинні бути подані:
1) паспорт посудини встановленої форми;
2) посвідчення про якість монтажу;
3) схема включення посудини із зазначенням джерела тиску, параметрів її робочого середовища, арматури, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматичного керування, запобіжних та блокувальних пристроїв. Схема повинна бути затверджена власником посудини;
4) паспорт запобіжного клапана з розрахуванням його пропускної здатності.
Посвідчення про якість монтажу складається організацією, що виконувала монтаж, і має бути підписане керівником цієї організації, а також керівником підприємства, яке є власником посудини, і скріплено печаткою.
У посвідченні повинні бути наведені такі дані:
1) найменування монтажної організації;
2) найменування підприємства – власника посудини;
3) найменування підприємства-виготовлювача і заводський номер посудини;
4) відомості про матеріали, застосовані монтажною організацією додатково до вказаних у паспорті;
5) відомості про зварювання, що включають вид зварювання, тип і марку електродів, термообробку, режим термообробки і діаграми; прізвища зварників і термістів, номери їх посвідчень; результати випробувань контрольних стиків (зразків), а також результати неруйнівного дефектоскопічного контролю стиків;
6) висновки про відповідність проведених на посудині монтажних робіт цим Правилам, проекту, технічним умовам та інструкції з монтажу і придатності їх до експлуатації при вказаних в паспорті параметрах;
7) копія дозволу органів Держнаглядохоронпраці на монтаж посудини.
6.2.4*. ЕТЦ зобов’язаний протягом 5 днів з дня отримання заяви розглянути подану документацію. При відповідності документації на посудину вимогам цих Правил, ЕТЦ в паспорті посудини ставить штамп про реєстрацію, пломбує документи і повертає їх власнику посудини. Про відмову в реєстрації повідомляється власнику посудини в письмовій формі із зазначенням причин відмови та з посиланнями на відповідні статті Правил.
6.2.5*. При перестановці посудини на нове місце або переданні посудини іншому власнику, а також при внесенні змін у схему її включення посудина до пуску в роботу повинна бути перереєстрована в ЕТЦ.
6.2.6*. Для зняття з обліку зареєстрованої посудини власник зобов’язаний подати в ЕТЦ заяву про причини зняття і паспорт посудини.
6.2.7*. При відсутності паспорта заводом-виготовлювачем направляється його дублікат. У випадку відсутності дублікату ЕТЦ складає в установленому порядку новий паспорт за формою додатка 3.

6.3. Технічне опосвідчення

6.3.1*. Посудини, на які поширюються ці Правила, підлягають технічному опосвідченню до пуску в роботу, періодично в процесі експлуатації і в необхідних випадках – позачерговому. Технічні опосвідчення проводяться експертами ЕТЦ. Періодичне технічне опосвідчення допускається проводити фахівцям організацій, підприємств, установ, які мають дозвіл Держнаглядохоронпраці України, отриманий в установленому порядку.
6.3.2. Зовнішній і внутрішній огляди мають за мету:
1) при первинному опосвідченні перевірити, що посудина встановлена та обладнана згідно з цими Правилами і поданими при реєстрації документами, а також що посудина та її елементи не мають пошкоджень;
2) при періодичних і дострокових опосвідченнях встановити справність посудини і можливість її подальшої роботи.
Гідравлічне випробування має за мету перевірку міцності елементів посудини і щільності з’єднань. Посудини мають бути пред’явлені до гідравлічного випробування з установленою на них арматурою.
6.3.3*. Обсяг, методи і періодичність технічних опосвідчень посудин (за винятком балонів) повинні бути визначені підприємством-виготовлювачем і вказані в паспорті та Інструкції з монтажу та експлуатації.
У разі відсутності таких вказівок технічне опосвідчення має проводитись відповідно до вимог цих Правил, поданих у табл. 10–15.
Якщо за умовами виробництва немає можливості пред’явити посудину для опосвідчення в зазначений термін, то власник зобов’язаний пред’явити її експерту ЕТЦ або фахівцю організації, підприємства, установи, які мають дозвіл Держнаглядохоронпраці України, отриманий в установленому порядку, достроково.
Опосвідчення балонів має проводитись за методикою, затвердженою розробником конструкції балонів (ДІТП, ДНВО “Газоапарат”), в якій треба вказати періодичність опосвідчення і норми браковки.
При технічному опосвідченні допускається використовувати методи неруйнівного контролю, в тому числі і метод акустичної емісії.
6.3.4. Перед внутрішнім оглядом і гідравлічним випробуванням посудина має бути зупинена, охолоджена (відігріта), звільнена від робочого середовища, що заповнює її, відключена заглушками від усіх трубопроводів, які з’єднують посудину з джерелом тиску або з іншими посудинами. Металеві посудини повинні бути очищені до металу.
Посудини, що працюють із сильнодіючими отруйними речовинами 1 і 2-го класів небезпечності за ГОСТ 12.1.007, до початку виконання всередині будь-яких робіт, а також перед внутрішнім оглядом повинні бути піддані ретельній обробці (нейтралізації, дегазації) згідно з інструкцією з безпечного ведення робіт, затвердженою в установленому порядку.


Таблиця 10
Періодичність технічних опосвідчень посудин,
що знаходяться в експлуатації і не підлягають реєстрації в ЕТЦ


п/п

Найменування

Зовнішній і внутрішній огляди

Гідравлічне випробування пробним тиском

1.

Посудини, що працюють із середовищем, яке викликає руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія та ін.) із швидкістю не більше 0,1 мм/рік

2 роки

8 років

2.

Посудини, що працюють із середовищем, яке викликає руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія та ін.) із швидкістю більше 0,1 мм/рік

12 місяців

8 років

Таблиця 11
Періодичність технічних опосвідчень посудин,
зареєстрованих в ЕТЦ


п/п

Найменування

Відповідальним за наглядом

Експертом ЕТЦ або фахівцем організації, підприємства, установи, які мають дозвіл Держнаглядохоронпраці України, отриманий в установленому порядку

зовнішній і внутрішній огляди

зовнішній і внутрішній огляди

Гідравлічне випробування пробним тиском

1

2

3

4

5

1.

Посудини, які працюють із середовищем, що викликає
руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозію та ін.) із швидкістю не більше 0,1 мм/рік

2 роки

4 роки

8 років

2.

Посудини, які працюють із середовищем, що викликає
руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу
(корозію та ін.) із швидкістю більше 0,1 мм/рік

12 місяців

4 роки

8 років

3.

Посудини, що закопані в грунт призначені для зберігання
рідкого нафтового газу із вмістом сірководню не більше
5 г на 100 м3, а також посудини, ізольовані на основі вакууму і призначені для транспортування та зберігання зріджених кисню, азоту та інших некорозійних кріогенних рідин

10 років

10 років

1

2

3

4

5

4.

Сульфітні варильні котли і гідролізні апарати з внутрішньою кислототривкою футерівкою

12 місяців

5 років

10 років

5.

Багатошарові посудини для акумулювання газу,
встановлені на автомобільних газонаповнювальних компресорних станціях

10 років

10 років

10 років

6.

Регенеративні підігрівники високого й низького тиску, бойлери, деаератори, ресивери і розширники продування електростанцій Міненерго України

Після кожного капітального ремонту блока, але не рідше одного разу в 6 років

Внутрішній огляд і гідравлічне випробування після двох капітальних ремонтів, але не рідше одного разу в 12 років

7.

Посудини у виробництвах аміаку і метанолу, що викликають руйнування і фізико- хімічні перетворення матеріалу (корозія тощо) зі швидкістю не більше ніж 0,5 мм/рік

12 місяців

8 років

8 років

8.

Теплообмінники з висувною трубною системою нафтохімічних підприємств, що працюють з тиском понад 0,7 кгс/см2 до 1000 кгс/см2 із середовищем, яке викликає руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія та ін.) зі швидкістю не більше 0,1 мм/рік

Після кожного вилучення трубної системи

12 років

12 років

9.

Теплообмінники з висувною трубною системою нафтохімічних підприємств, що працюють з тиском понад 0,7 кгс/см2 до 1000 кгс/см2 із середовищем, яке викликає руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія та ін.) зі швидкістю в межах більше 0,1до 0,3 мм/рік

Після кожного вилучення трубної системи

8 років

8 років

1

2

3

4

5

10.

Посудини нафтохімічних підприємств, що працюють із середовищем, яке викликає руйнування і фізико-хімічне
перетворення матеріалу (корозія та ін.) зі швидкістю не
більше 0,1 мм/рік

6 років

6 років

12 років

11.

Посудини нафтохімічних підприємств, що працюють із
середовищем, яке викликає руйнування і фізико-хімічне
перетворення матеріалу (корозія та ін.) із швидкістю більше 0,1 мм/рік до 0,3 мм/рік

2 роки

4 роки

8 років

12.

Посудини нафтохімічних підприємств, що працюють із
середовищем, яке викликає руйнування і фізико-хімічне
перетворення матеріалу (корозія та ін.) із швидкістю
більше 0,3 мм/рік

12 місяців

4 роки

8 років

Примітки:
1) Технічне опосвідчення заритих у грунт посудин з некорозійним середовищем, а також з рідким нафтовим газом із вмістом сірководню не більше 5 г на 100 м3 може проводитись без звільнення їх від грунту і знімання зовнішньої ізоляції за умови замірювання товщини стінок посудин неруйнівним методом контролю. Замірювання товщини стінок має проводитись за спеціально розробленими для цього інструкціями.
2) Гідравлічне випробування сульфітних варильних котлів і гідролізних апаратів з внутрішньою кислототривкою футерівкою може не проводитись за умови контролю металевих стінок цих котлів та апаратів ультразвуковою дефектоскопією. Ультразвукова перевірка повинна проводитись спеціалізованою організацією в період їх капітального ремонту, але не рідше одного разу в 5 років за інструкцією обсягом не менше 50% поверхні металу корпусу і не менше 50% довжини швів з тим, щоб 100%-ний ультразвуковий контроль здійснювався не рідше ніж через кожні 10 років.
3) Посудини, які виготовляються із застосуванням композиційних матеріалів і є заритими у грунт, оглядаються і випробуються за спеціальною програмою, вказаною в паспорті на посудину.

Таблиця 12*
Періодичність технічних опосвідчень цистерн і бочок,
що знаходяться в експлуатації і не підлягають реєстрації в ЕТЦ


п/п

Найменування

Зовнішній і внутрішній огляди

Гідравлічне випробування пробним тиском

1.

Цистерни і бочки, в яких тиск, вищий за 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), створюється періодично для їх випорожнення

2 роки

8 років

2.

Бочки для зріджених газів, що викликають руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія та ін.) із швидкістю не більше 0,1 мм/рік

4 роки

4 роки

3.

Бочки для зріджених газів, що викликають руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія та ін.) із швидкістю більше 0,1 мм/рік

2роки

2 роки

Таблиця 13*


п/п

Найменування

Відповідальним за наглядом

Експертом ЕТЦ або фахівцем організації, підприємства, установи, які мають дозвіл Держнаглядохоронпраці України, отриманий в установленому порядку

зовнішній і внутрішній огляди

зовнішній і внутрішній огляди

Гідравлічне випробування пробним тиском

1

2

3

4

5

1.

Цистерни залізничні для транспортування пропан-бутану і пентану

2 роки

6 років

6 років

2.

Цистерни, ізольовані на основі вакууму

10 років

10 років

3.

Цистерни залізничні, виготовлені із сталей 09Г2С і 10Г2СД, що пройшли термообробку в зібраному стані і призначені для перевезення аміаку

2 роки

8 років

8 років

1

2

3

4

5

4.

Цистерни для зріджених газів, що викликають руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія та ін.) зі швидкістю більше 0,1 мм/рік

12 місяців

4 роки

8 років

5.

Всі інші цистерни

2 роки

4 роки

8 років

Таблиця 14*


п/п

Найменування

Зовнішній і внутрішній огляди

Гідравлічне випробування пробним тиском

1.

Балони, що знаходяться в експлуатації для наповнення газами, які викликають руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія та ін.)
– зі швидкістю не більше 0,1 мм/рік

5 років

5 років

– зі швидкістю більше 0,1 мм/рік

2 роки

2 роки

2.

Балони, призначені для забезпечення пальним двигунів транспортних засобів, на яких вони встановлені:
1) для стиснутого газу:
– виготовлені з легованих сталей і металокомпозитних матеріалів

5 років

5 років

– виготовлені із вуглецевих сталей і металопластикових матеріалів

3 роки

3 роки

– виготовлені із неметалевих матеріалів

2 роки

2 роки

2) для зрідженого газу

2 роки

2 роки

3.

Балони із середовищем, що спричиняє руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалів (корозія та ін.) менше 0,1 мм/рік, в яких тиск, вищий за 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), створюється періодично для їх випорожнення

10 років

10 років

4.

Балони, встановлені стаціонарно, а також встановлені постійно на пересувних засобах, в яких зберігаються стиснуте повітря, кисень, аргон, азот, гелій з температурою точки роси мінус 35 °С і нижче, заміряною при тиску 15 МПа (150 кгс/см2) і вище, а також балони із зневодненою вуглекислотою

10 років

10 років

Футерівка, ізоляція та інші види захисту від корозії мають бути частково або повністю видалені, якщо є ознаки, що вказують на можливість виникнення дефектів матеріалів силових елементів конструкцій посудин під захисним покриттям (нещільність футерівки, видування при гумуванні, сліди промокання ізоляції тощо).
Електрообігрів і привід посудини мають бути вимкнуті. При цьому повинні виконуватись вимоги ст. 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6 цих Правил.
6.3.5*. Позачергове опосвідчення посудин, що знаходяться в експлуатації, має бути проведено в таких випадках:
1) якщо посудина не експлуатувалась більше 12 місяців;
2) якщо посудина була демонтована і встановлена на новому місці;
3) якщо проводилось виправлення випинів або вм’ятин, а також реконструкція або ремонт посудини із застосуванням зварювання чи паяння елементів, що працюють під тиском;
4) перед накладанням на стінки посудини захисного покриття;
5) після відпрацювання розрахункового строку служби посудини, встановленого проектом, документацією підприємства-виготовлювача або іншою НД;
6) після аварії посудини або елементів, що працюють під тиском, якщо за обсягом відбудовних робіт потрібен такий огляд;
7) за вимогою інспектора Держнаглядохоронпраці України або відповідального по нагляду за технічним станом та експлуатацією посудини.


Таблиця 15*


п/п

Найменування

Відповідальним за наглядом

Експертом ЕТЦ або фахівцем організації, підприємства, установи, які мають дозвіл Держнаглядохоронпраці України, отриманий в установленому порядку

зовнішній і внутрішній огляди

зовнішній і внутрішній огляди

Гідравлічне випробування пробним тиском

1

2

3

4

5

1.

Балони, встановлені стаціонар но, а також установлені постійно на пересувних засобах, в
яких зберігаються стиснуте повітря, кисень, азот, аргон і гелій з температурою точки роси мінус 35°С і нижче, заміряною при тиску 15 МПа (150 кгс/см2) і вище, а також балони із зневодненою вуглекислотою

10 років

10 років

2.

Всі інші балони:
1) із середовищем, що викликає руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалів (корозія та ін.) зі швидкістю не більше 0,1 мм/рік

2 роки

4 роки

8 років

2) із середовищем, що викликає руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалів (корозія та ін.) зі швидкістю більше 0,1 мм/рік

12 місяців

4 роки

8 років

У випадках, передбачених підпунктами “3”, “4”, “5”, “6”, перед позачерговим технічним опосвідченням повинно бути проведено експертне обстеження (технічне діагностування) посудини ЕТЦ або спеціалізованою організацією, що має дозвіл органів Держнаглядохоронпраці України, отриманий в установленому порядку.
6.3.6. Технічне опосвідчення посудин, цистерн, балонів і бочок може проводитись на спеціальних ремонтно-випробувальних пунктах, на підприємствах-виготовлювачах, наповнювальних станціях, а також на підприємствах-власниках, які мають необхідну базу, устаткування для проведення опосвідчень відповідно до вимог цих Правил.
6.3.7*. Первинне технічне опосвідчення наново встановлених посудин проводиться експертом ЕТЦ після їх монтажу і реєстрації.
6.3.8*. Технічне опосвідчення як зареєстрованих, так і тих посудин, цистерн, бочок і балонів, які не підлягають реєстрації, крім того, повинно проводитися у встановлені цими Правилами строки самостійно: у власників – відповідальним по нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин, а на наповнювальних станціях, ремонтно-випробувальних пунктах і підприємствах-виготовлювачах – спеціально призначеним для цього інженерно-технічним працівником.
За узгодженням з ЕТЦ технічне опосвідчення посудин може бути проведене до їх реєстрації.
6.3.9. Результати технічного опосвідчення повинні записуватись у паспорт посудини особою, яка проводила опосвідчення із указанням дозволених параметрів експлуатації посудини і строків наступних опосвідчень.
При проведенні позачергового опосвідчення повинна бути вказана причина, що викликала необхідність такого опосвідчення.
Якщо при опосвідченні проводились додаткові випробування і дослідження, то в паспорті посудини повинні бути записані види і результати цих випробувань і досліджень із вказівкою місць відбору зразків або ділянок, які підлягають випробуванням, а також причини, що викликали необхідність проведення додаткових випробувань.
6.3.10. На посудини, визнані при технічному опосвідченні придатними до подальшої експлуатації, наносяться дані відповідно до ст. 6.4.4 цих Правил.
6.3.11*. Якщо під час технічного опосвідчення будуть виявлені дефекти, що знижують міцність посудини, то експлуатація її може бути дозволена при знижених параметрах (тиск і температура).
У цьому випадку можливість експлуатації посудини підтверджується виконаними ЕТЦ або головною чи спеціалізованою організацією, що має дозвіл Держнаглядохоронпраці України, розрахунком на міцність і розрахунком пропускної спроможності запобіжних пристроїв, а також при виконанні власником посудини вимог пункту 5.5.6 цих Правил.
Таке рішення записується в паспорті посудини особою, яка проводила опосвідчення.
6.3.12*. У разі виявлення під час технічного опосвідчення чи обстеження посудини дефектів, причини і наслідки яких встановити важко, експлуатація її повинна бути заборонена до отримання висновку ЕТЦ або спеціалізованої організації, що має дозвіл Держнаглядохоронпраці України, про причини дефектів, а також про можливість та умови подальшої експлуатації посудини.
6.3.13. Якщо під час технічного опосвідчення виявиться, що посудина внаслідок дефектів, що існують, або порушень діючих Правил перебуває в небезпечному стані, для подальшої експлуатації робота такої посудини повинна бути заборонена.
6.3.14. Посудини, які поставляються в зібраному вигляді, повинні бути законсервовані підприємством-виготовлювачем і в паспорті або в Інструкції з монтажу та експлуатації вказані вимоги і терміни їх зберігання. При виконанні цих вимог перед пуском у роботу проводяться тільки зовнішній і внутрішній огляди, гідравлічне випробування посудини проводити не треба. В цих випадках термін гідравлічного випробування призначається, виходячи із терміну видачі дозволу на експлуатацію посудини.
Ємності для зрідженого газу перед нанесенням на них ізоляції повинні підлягати тільки зовнішньому і внутрішньому оглядам, якщо були дотримані строки та умови підприємства-виготовлювача по їх зберіганню.
Після встановлення на місце експлуатації до засипання грунтом вказані ємності можуть підлягати тільки зовнішньому огляду, якщо з моменту нанесення ізоляції пройшло не більше 12 місяців і при їх монтажі не застосовувалось зварювання.
6.3.15. Посудини, що працюють під тиском шкідливих речовин (рідини і газів) 1 і 2-го класів небезпечності за ГОСТ 12.1.007, повинні підлягати випробуванню на герметичність повітрям або інертним газом під тиском, рівним робочому тиску. Випробування проводяться власником посудини відповідно до інструкції, затвердженої в установленому порядку.
6.3.16. Під час зовнішніх і внутрішніх оглядів повинні бути виявлені та усунені всі дефекти, які знижують міцність посудини, при цьому треба звернути особливу увагу на виявлення таких дефектів:
1) на поверхнях посудини–тріщин, надривів, корозії стінок (особливо в місцях відбортовки і вирізок), випинів, видимів (переважно в посудинах із оболонками, а також у посудин з вогневим чи електричним обігріванням), раковин (у литих посудинах);
2) у зварних швах – дефектів зварювання, указаних у ст. 4.7.1 цих Правил, надривів, роз’їдань;
3) у заклепочних швах – тріщин між заклепками, обривів головок, слідів пропусків, надривів у кромках склепаних листів, корозійних пошкоджень заклепочних швів, зазорів під кромками склепаних листів і головками заклепок, особливо в посудинах, що працюють з агресивними середовищами (кислотою, киснем, лугами та ін.);
4) у посудинах із захищеними від корозії поверхнями – руйнувань футерівки, у тому числі нещільностей шарів, футерувальних плиток, тріщин в гумованому, свинцевому або іншому покритті, сколювань емалі, тріщин і видимів у плакуючому шарі, пошкоджень металу стінок посудини в місцях порушеного захисного покриття;
5) у металопластикових і неметалевих посудинах – розшарувань і розривів армуючих волокон понад норми, встановлені головною організацією.
6.3.17. Особа, яка проводить опосвідчення, може поставити вимогу, у разі необхідності, щоб було видалене (повністю або частково) захисне покриття.
6.3.18. Посудини висотою більше 2 м перед оглядом мають бути обладнані необхідними пристроями, які забезпечують безпечний доступ під час огляду до всіх частин посудини.
6.3.19. Гідравлічне випробування посудин проводиться тільки при задовільних результатах зовнішнього і внутрішнього оглядів.
6.3.20. Гідравлічні випробування повинні проводитись відповідно до вимог, викладених у розділі 4.6 цих Правил, за виключенням ст. 4.6.14. При цьому величина пробного тиску може визначатись, виходячи із дозволеного тиску для посудини. Під пробним тиском посудина повинна перебувати протягом 5 хв., якщо відсутні інші вказівки підприємства-виготовлювача.
Гідравлічне випробування емальованих посудин, незалежно від робочого тиску, повинно проводитись пробним тиском, указаним заводом-виготовлювачем у паспорті посудини.
6.3.21. У випадках, коли проведення гідравлічного випробування не можливе (велике напруження від ваги води у фундаменті, міжповерхових перекриттях або в самій посудині, утруднення з видаленням води, наявність у середині посудини футерівки, що перешкоджає заповненню посудини водою), дозволяється заміняти його пневматичним випробуванням (повітрям або інертним газом) на такий самий пробний тиск. Цей вид випробування допускається тільки за умови позитивних результатів ретельного внутрішнього огляду і перевірки міцності посудини розрахунком.
Пневматичні випробування повинні проводитися за інструкцією, яка передбачає необхідні заходи безпеки і затверджена в установленому порядку.
6.3.22*. День проведення технічного опосвідчення посудини встановлює адміністрація підприємства з попереднім узгодженням з експертом ЕТЦ або фахівцем організації, підприємства, установи, які мають дозвіл Держнаглядохоронпраці України, отриманий в установленому порядку. Посудина має бути зупинена не пізніше строку опосвідчення, вказаного в її паспорті. Власник посудини не пізніше як за 5 днів зобов’язаний повідомити інспектора (експерта) про готовність посудини до опосвідчення.
6.3.23*. Вилучено.
6.3.24. Власник посудини несе відповідальність за своєчасну та якісну підготовку посудини до опосвідчення.
6.3.25. Посудини, в яких дія середовища може спричинити погіршення хімічного складу і механічних властивостей металу, а також посудини, в яких температура стінки при роботі перевищує 450°С, мають бути піддані додатковому опосвідченню технічним персоналом підприємства згідно з інструкцією, затвердженою в установленому порядку. Результати додаткових опосвідчень повинні заноситися в паспорт посудини.
6.3.26*. Для посудин, що відпрацювали розрахунковий термін служби, встановлений проектом, документацією підприємства-виготовлювача, іншою НД, або яким було продовжено розрахунковий (допустимий) термін служби на підставі технічного висновку, об’єм, методи і періодичність технічного опосвідчення мають бути визначені за результатами технічного діагностування і виявлення залишкового ресурсу, виконаного ЕТЦ або головною чи спеціалізованою організацією, що має дозвіл Держнаглядохоронпраці України.
6.3.27. Якщо у ході аналізу дефектів, виявлених при технічному опосвідченні посудини, буде встановлено, що їх виникнення пов’язане з режимом експлуатації посудин на даному підприємстві або властиве посудинам цієї конструкції, то особа, яка проводила опосвідчення, повинна вимагати проведення позачергового технічного опосвідчення всіх установлених на цьому підприємстві посудин, експлуатація яких проводилась за однаковим режимом або відповідно до всіх посудин цієї конструкції з повідомлення про це органу Держнаглядохоронпраці України.
6.3.28*. Органу Держнаглядохоронпраці України надається право у виключних випадках продовжувати установлені терміни технічного опосвідчення посудин на підставі обгрунтованого письмового клопотання власника посудини з поданням висновку комісії підприємства, що підтверджує задовільний стан посудини, і при позитивних результатах огляду посудини експертом ЕТЦ або фахівцем організації, підприємства, установи, які мають дозвіл Держнаглядохоронпраці України, отриманий в установленому порядку.

6.4. Дозвіл на введення посудини в експлуатацію

6.4.1*. Пуск в експлуатацію посудин, що підлягають реєстрації в ЕТЦ, проводиться за наказом власника підприємства (організації), виданим за результатами технічного опосвідчення і проведеного експертом ЕТЦ обстеження готовності посудини до експлуатації і відповідності обслуговування, нагляду і установки вимогам цих Правил і проекту.
6.4.2*. Дозвіл на введення в експлуатацію посудини, що не підлягає реєстрації в ЕТЦ, видається особою, призначеною наказом по підприємству для здійснення нагляду за технічним станом і експлуатацією посудин, на підставі документації підприємства-виготовлювача після технічного опосвідчення і перевірки організації обслуговування.
6.4.3. Дозвіл на введення посудини в експлуатацію записується в паспорті посудини.
6.4.4. На кожній посудині після видачі дозволу на її експлуатацію треба нанести фарбою на помітному місці або на спеціальній табличці форматом не менше 200х150 мм:
1) реєстраційний номер;
2) дозволений тиск;
3) число, місяць і рік наступних зовнішнього і внутрішнього оглядів, гідравлічного випробування.
6.4.5. Посудина (група посудин, що входять в установку) може бути включена в роботу на основі письмового розпорядження адміністрації підприємства після виконання вимог ст. 6.4.3, 6.4.4 цих Правил.