Содержание материала

___25.12.96______230___
На №_______________ від_______________

Н А К А З

Про Затвердження правил
безпеки при експлуатації
електровозів, тепловозів та
моторвагонного рухомого
складу

На підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом комітету від 26.02.96 р. № 32, про підсумки розгляду остаточної редакції проекту Правил безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу, та про доцільність його затвердження,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Правила безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного складу, що додаються.
2. Зазначені правила набирають чинності з 01.07.97 року.
3. З вступом в дію цих Правил вважати такими. що не застосовуються на території України Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при експлуатації електровозів, тепловозів і моторвагонного рухомого складу ЦТ/4770, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 30.12.1989 р. НАОП 5.1.11-1.17-89.
4. Управлінню по нагляду в машинобудуванні, металообробці, оборонному комплексі, на транспорті і в зв’язку разом з Міністерством транспорту України:
4.1. До 31.01.97 р. визначити потреби підприємств, установ і організацій у зазначених Правилах, забезпечити видання Правил необхідним тиражем, встановити контроль за їх розповсюдженням;
4.2. Вжити заходів щодо вивчення вимог Правил державними інспекторами, та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами Експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ, організацій, апарату Державної адміністрації залізничного транспорту України Міністерства транспорту України у двомісячний термін від дня їх одержання;
4.3. Установити постійний контроль за виконанням вимог Правил власниками (уповноваженими ними органами), посадовими особами і працівниками.
5. Начальнику Управління по нагляду в машинобудуванні, металообробці, оборонному комплексі, на транспорті і в зв’язку Держнаглядохоронпраці ПОЛЯНСЬКОМУ С.А. подати протягом тижня управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення Правил до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету ШЕФАНА П.Т.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА
ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ДЕРЖАВНИЙ
НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ПРАВИЛА
безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів
та моторвагонного рухомого складу

Київ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ
ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

УЗГОДЖЕНО
Міністерством транспорту України
(лист від 19.12.1996 р.
№ 6/22-17-1705)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету
України по нагляду за охороною
праці
від 25.12.96 р. № 230

Київ

ПЕРЕДМОВА

1. Розроблено

Відкритим акціонерним товариством “Український державний науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут транспорту” — ВАТ “УкрНДІтранспроект”

2. Внесено

Міністерством транспорту України

3. Замість

Правил з техніки безпеки та виробничої санітарії при експлуатації електровозів, тепловозів і моторвагонного рухомого складу, ЦТ/4770.НАОП 5.1.11-1.17-89.

ЗМІСТ

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ.................................................................................................
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.............................................................................................
3. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ.....................................................................................
4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ..................................................................................................
5. ВИМОГИ ДО ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД І ПРАЦІВНИКІВ, ЗВ'ЯЗАНИХ З ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ РС
6. ВИМОГИ ДО ОБСЛУГОВУВАННЯ РС...............................................................................
7. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ РС..........................................................................................
8. ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД...............................................................
ДОДАТОК 1..........................................................................................................................
ПЕРЕЛІК НЕБЕЗПЕЧНИХ І ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ВПЛИВАТИ НА ЗДОРОВ’Я ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РС.......................................
ДОДАТОК 2..........................................................................................................................
ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА, ЯКІ ЗВ”ЯЗАНІ З ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ РС І ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРІОДИЧНІЙ ПЕРЕВІРЦІ ЗНАНЬ З ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ
ДОДАТОК 3..........................................................................................................................
ПЕРЕЛІК САНІТАРНО-ПОБУТОВИХ ПРИМІЩЕНЬ І ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА, ЯКІ ЗВ’ЯЗАНІ З ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ РС..................................................
ДОДАТОК 4..........................................................................................................................
СКЛАД АПТЕЧКИ.............................................................................................................ДНАОП 5.1.11-1.17-96

ПРАВИЛА
безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів
та моторвагонного рухомого складу

Дата введення 1.07.97р.

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Цей нормативний акт поширюється на всі підприємства і організації Міністерства транспорту України, що займаються експлуатацією електровозів, тепловозів і моторвагонного рухомого складу .
Нормативний акт встановлює вимоги охорони праці при експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу .
Вимоги даного нормативного акта є обов'язковими для виконання посадовими особами всіх рівнів локомотивного господарства, локомотивними бригадами і працівниками, зв'язаними з експлуатацією електровозів, тепловозів і моторвагонного рухомого складу підприємств і організації Міністерства транспорту України.
З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при експлуатації електровозів, тепловозів і моторвагонного рухомого складу, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 30.12.1989р. ЦТ/4770. НАОП 5.1.11-1.17-89.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих Правилах використовуються чинні в Україні такі нормативні документи:п/п

Позначення

Назва нормативного документа

1.

ГОСТ
12.3.002-75

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

2.

НАОП
5.1.11-1.18-89

Правила з охорони праці при технічному обслуговуванні та поточному ремонті тягового рухомого складу та вантажопідіймальних кранів на залізничному ходу. Затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 30.12.1989 р. ЦТ/4769

3.

ГОСТ
12.0.003-74

ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

4.

ГОСТ
12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

5.

ДНАОП
0.00-8.03-93

Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві. Затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.93 р. № 132 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 7.02.94 р. за № 20/229

6.

ДНАОП
0.00-4.15-85

Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Затверджене ВЦРПС, Держкомпраці СРСР 5.12.85 р.

7.

НАОП
5.1.11-3.01-90

Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам залізниць, підприємств та організацій Міністерства шляхів сполучення. Затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 18.09.90 р. № 25П

8.

ГОСТ
12.2.056-81

ССБТ. Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности

9.

ГОСТ
12.1.005-88

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

10.

ГОСТ
12.1.003-83

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

11.

ГОСТ
12.1.006-84

ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

12.

ГОСТ
12.1.045-84

ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

13.

ДНАОП
0.03-3.05-77

Санітарно-гігієнічні норми допустимої напруженості електростатичного поля № 1757-77. Затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР. 1977 р.

14.

ДНАОП
0.03-3.13-85

Гранично допустимі рівні магнітних полів частот 50 Гц № 3206-85. Затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР, 1985 р.

15.

НАОП
5.1.11-3.02-91

Норми штучного освітлення об’єктів залізничного транспорту РД 3215-91. Затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР від 25.04.91 р.

16.

Правила устройства и содержания домов и комнат отдыха локомотивных бригад. Затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 12.07.1990 р. ЦТК-8/1

17.

ДНАОП
0.00-4.03-93

Положення про розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1993 № 623

18.

Інструкція з службового розслідування, обліку пожеж та наслідків від них на залізничному транспорті ЦУО-0001.24.02.95. Затверджена наказом Міністерства транспорту України від 5.01.95 р. № 8, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20.01.95 р. за № 17/553

19.

Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників Укрзалізниці з питань охорони праці. Затверджене наказом Укрзалізниці від 23.03.1995 р. за № 24-Ц

20.

ДНАОП
0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 30.11.1993 р. № 123 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.12.1993 р. за № 196

21.

ДНАОП
0.03-8.06-94

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.09.94 р. № 263/121 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.01.95 р. за № 18/554

22.

ДНАОП
0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій. Затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.1994 р. № 45, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.06.1994 р. за № 136/345

23.

Наказ Міністерства охорони здоров’я “Про заходи по удосконаленню медико-санітарної допомоги підліткам” від 10.04.81 р. № 387

24.

Инструкция по проведению предрейсовых медицинских осмотров работников локомотивных бригад. Затверджена Головсанупром Міністерством шляхів сполучення СРСР 02.09.1979 р. ЦУВС-6-42

25.

ДНАОП
0.00-1.21-84

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів. Затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.1984 р.

26.

ДНАОП
0.03-3.12-84

Санітарні норми вібрації робочих місць № 3044-84. Затверджені Мінохорони здоров’я СРСР, 1984 р.

27.

ДНАОП
0.03-3.14-85

Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях № 3223-85. Затверджені Мінохорони здоров’я СРСР, 1985 р.

28.

Инструкция по техническому обслуживанию електровозов и тепловозов в эксплуатации ЦТ/3727. Затверджена Міністерством шляхів сполучення СРСР 1979 р.

29.

НАОП
5.1.11-4.06-89

Положення про знаки безпеки на об’єктах залізничного транспорту ЦРБ/4676. Затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 1989 р.

30.

ГОСТ
12.4.026-76

ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

31.

Інструкція з сигналізації на залізницях України ЦШ/0001. Затверджена наказом Міністерства транспорту України № 259 від 8 липня 1995 р.

32.

СНиП
2.09.04-87

Административные и бытовые здания

33.

ГОСТ
2874-82

Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

3. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ


ЛОКОМОТИВИ

— тепловози, електровози

ЛОКОМОТИВНА БРИГАДА

— працівники, які призначені для обслуговування локомотивів і моторвагонних поїздів

МОТОРВАГОННИЙ РУХОМИЙ СКЛАД

— моторні та причіпні вагони, із яких формуються моторвагонні поїзди (електропоїзди та дизель-поїзди)

РУХОМИЙ СКЛАД

— локомотиви і моторвагонний рухомий склад

ВВК

— високовольтна камера

ГВ

— головний вимикач

МВРС

— моторвагонний рухомий склад

ПТОЛ

— пункти технічного обслуговування локомотивів

РС

— рухомий склад

СБО

— система багатьох одиниць

СБОТ

— система багатьох одиниць з телемеханічним управлінням

ТО

— технічне обслуговування

ШВ

— швидкодіючий вимикач

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Умови праці при експлуатації РС мають відповідати вимогам цих Правил, ГОСТ 12.3.002-75 (1*), НАОП 5.1.11-1.18-89 (2) стосовно РС, чинних санітарних норм і правил, держстандартів та інших нормативних документів про охорону праці.
Примітка*. Тут і далі — номер пункту розділу 2 “Нормативні посилання”.
4.2. При експлуатації РС мають бути передбачені заходи захисту працюючих від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів по ГОСТ 12.0.003-74 (3), що зазначені в додатку 1, а також небезпечних факторів виникнення пожежі по ГОСТ 12.1.004-91 (4). Вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони не повинен перевищувати гранично допустимих концентрацій.
4.3. В кожному локомотивному депо керівник (уповноважений ним орган) згідно з ДНАОП 0.00-8.03-93 (5) та ДНАОП 0.00-4.15-85 (6) на основі цих Правил з урахуванням типів і серій РС, а також місцевих особливостей організації праці повинен опрацювати і затвердити, інструкції про охорону праці, що діють на підприємстві.
4.4. Технологічні карти та інші документи, що регламентують технологічні процеси, мають містити дані про заходи безпеки, що необхідні при їх здійсненні.
4.5. Локомотивні бригади та працівники, зайняті експлуатацією РС, повинні бути забезпечені спецодягом і засобами індивідуального захисту згідно з НАОП 5.1.11-3.01-90 (7).
4.6. Склад локомотивних бригад і порядок обслуговування ними РС встановлюються начальником служби локомотивного господарства або начальником депо (за винятком пасажирських поїздів), залежно від типу РС та місцевих умов, на основі затверджених у встановленному порядку, систем обслуговування.
4.7. Для обслуговування РС, що рухається зі швидкістю понад 140 км/год, треба призначати, як правило, машиністів першого і другого класів і помічників машиніста з правом управління локомотивом, зі стажем роботи не менше двох років.
Перелік локомотивних бригад, які допускаються до обслуговування поїздів, що рухаються зі швидкістю понад 140 км/год, узгоджується з начальником відділку (Державного підприємства з перевезень вантажів і пасажирів) або з начальником госпрозрахункової служби локомотивного господарства.
Заміну в складі бригади (машиніста та помічника машиніста) дозволяється здійснювати у виняткових випадках з особистого дозволу начальника локомотивного депо іншим машиністом (помічником машиніста), який відповідає всім встановленим вимогам для виконання цієї роботи.
4.8. Обслуговування РС, що знаходиться у відстої під контактним проводом, повинно здійснюватися машиністами та помічниками машиністів, виділеними для цієї роботи наказом начальника локомотивного депо. Перед початком роботи вони повинні пройти цільовий інструктаж відповідно до вимог цих Правил і інструкції, що діє на підприємстві.
4.9. Начальник Головного управління локомотивного господарства і його заступники, начальники служб локомотивного господарства, їх заступники, головні інженери, начальники локомотивних відділів відділків (Державного підприємства з перевезень вантажів і пасажирів) і їх заступники, начальники локомотивних і моторвагонних депо та їх заступники, головні інженери згідно з своїми посадовими обов'язками несуть відповідальність за:
утримання РС, пристроїв і споруд локомотивного господарства відповідно до технічних вимог, що гарантують безпеку праці локомотивних бригад, а також запобігання виробничого травматизму та професійних захворювань;
періодичний огляд кабін РС на відповідність їх нормам, встановленим ГОСТ 12.2.056-81 (8), ГОСТ 12.1.005-88 (9), ГОСТ 12.1.003-83 (10), ГОСТ 12.1.006-84 (11), ГОСТ 12.1.045-84 (12), ДНАОП 0.03-3.05-77 (13), ДНАОП 0.03-3.13-85 (14), НАОП 5.1.11-3.02-91 (15);
розроблення і реалізацію комплексних заходів з охорони праці;
атестацію робочих місць за умовами праці на відповідність їх нормативним актам про охорону праці;
організацію навчання та перевірки знань з охорони праці локомотивних бригад, інженерно-технічних працівників, інших посадових осіб і робітників, зв'язаних з експлуатацією РС;
опрацювання та впровадження положень, інструкцій та інших нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві;
забезпечення санітарно-побутового та медичного обслуговування працівників локомотивного господарства, зокрема проведення спільно з працівниками медичних закладів періодичних медичних оглядів і курсової гігієнічної підготовки локомотивних бригад за спеціальними програмами, підготовка до чергового рейсу, передрейсові медичні огляди, дотримання режиму праці у рейсі;
забезпечення належного режиму відпочинку і харчування у пункті обігу локомотивів згідно з вимогами Правил устройства и содержания домов и комнат отдыха локомотивных бригад;
контроль за дотриманням працівниками локомотивного господарства всіх вимог норм, правил, стандартів, положень та інструкцій з охорони праці;
надання працівникам безплатно за встановленими нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, своєчасне прання, чистку (в тому числі хімчистку) та ремонт спецодягу, спецвзуття;
впровадження сучасних засобів безпеки, систем попереджувальної сигналізації, приладів дистанційного управління, автоматичних пристроїв пожежної сигналізації та пожежогасіння, систем запобігання пожежам і протипожежного захисту, засобів ізоляції та герметизації джерел шуму, вібрації, пилу, інших шкідливих факторів, засобів відведення надлишкового тепла.
4.10. Заступник начальника депо по експлуатації, чергові (помічники) основних і обігових депо, пунктів обігу локомотивів, машиністи-інструктори локомотивних бригад зобов'язані забезпечити:
виконання вимог цих Правил та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві; дотримання пожежної безпеки на своїй ділянці;
проведення інструктажів з питань охорони праці (первинного, повторного, позапланового, цільового) і стажування під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників, які призначаються наказом по підприємству;
систематичну перевірку наявності спеціального інвентаря, його комплектності та стану інструменту, захисних засобів, запобіжних пристроїв;
контроль за протипожежним станом РС, систематичну перевірку вогнегасників, пожежного обладнання, установок пожежної сигналізації та пожежогасіння;

контроль за правильним використанням локомотивними бригадами та іншими підлеглими працівниками спецодягу та захисних засобів;
контроль за санітарним станом РС під час його експлуатації після виходу з депо відповідно до затверджених технологічних процесів;
утримання, зберігання і наповнення (обмін) аптечок на РС;
проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці у встановленому порядку;
своєчасне інформування причетних підприємств по системі інформації “Людина на колії”.
4.11. Заняття з охорони праці з локомотивними бригадами треба проводити в кабінетах охорони праці чи в технічних кабінетах.
В приміщеннях чергових по депо та інших пунктах явки на роботу локомотивних бригад мають бути кутки охорони праці, де вивішуються:
плакати з питань охорони праці, інструкції з охорони праці, що діють на підприємстві;
список уповноважених з охорони праці;
виписка з галузевих норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;
інструкція про порядок подачі та зняття напруги при введенні (виведенні) РС в (із) ремонтні стійла депо, ПТОЛ і екіпіровочні позиції та інструкції з використання маневрових засобів для цих цілей, що діють на підприємстві.
В зазначених приміщеннях слід вивісити правила надання першої медичної допомоги разом з адресами і телефонами медичних закладів на шляху прямування.
Навчання щодо надання першої медичної допомоги повинні проводити медичні працівникі в медичному пункті депо.
Для зняття психологічних навантажень у локомотивних бригад необхідно передбачити в основних депо процедурні кабінети (профілакторії).
4.12. Особи, винні у порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.
4.13. За безпечність, правильність і якість експлуатації локомотивів та МВРС, а також за відповідність її цим Правилам відповідає підприємство, установа, організація, що виконує відповідні роботи, незалежно від форми власності та відомчої належності.
4.14. Керівники підприємств, установ, організацій та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог Правил в межах покладених на них завдань та функціональних обов'язків, згідно з чинним законодавством.
4.15. Розслідування аварій та нещасних випадків, що мали місце при експлуатації локомотивів та МВРС, має проводитися згідно з ДНАОП 0.00-4.03-93 (17).
4.16. Розслідування пожеж, що мали місце при експлуатації локомотивів та МВРС, має проводитися згідно з Інструкцією з службового розслідування, обліку пожеж та наслідків від них на залізничному транспорті.

5. ВИМОГИ ДО ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД І ПРАЦІВНИКІВ, ЗВ'ЯЗАНИХ З ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ РС

5.1. Посадові особи, спеціалісти, локомотивні бригади інші працівники підприємств, а також приватні особи, зайняті експлуатацією РС, виконанням інших робіт, обумовлених цими Правилами, повинні проходити навчання, інструктаж та перевірку знань відповідно до Положення про навчання, iнструктаж та перевірку знань працівників Укрзалізниці з питань охорони праці.
Допуск до роботи осіб, які не пройшли у встановленому порядку навчання, iнструктаж та перевірку знань з питань охорони праці, забороняється.
5.2. Локомотивні бригади та працівники, зайняті на роботах, що виконуються безпосередньо при обслуговуванні РС, а також на інших роботах, передбачених ДНАОП 0.00-8.02-93 (20) повинні проходити попереднє спеціальне навчання та один раз на рік — перевірку знань відповідних нормативних актів про охорону праці.
5.3. Забороняється допуск осіб молодше 18 років до роботи машиністом та помічником машиніста локомотива, МВРС.
5.4. Локомотивні бригади та працівники, зайняті на роботах, зв'язаних з обслуговуванням діючих електроустановок, та роботах, зазначених в ДНАОП 0.03-8.06-94 (21), повинні проходити медичний огляд у порядку, встановленому ДНАОП 0.03-4.02-94 (22). Перелік професій цих працівників складається на кожному підприємстві за узгодженням з місцевими органами Держнаглядохоронпраці та санітарно-епiдемiологичною службою Міністерства охорони здоров'я України.
Для осіб віком до 21 року періодичні медичні огляди проводяться відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я СРСР Про заходи по удосконаленню медико-санітарної допомоги підліткам.
5.5. Перед кожним рейсом або перед заступанням до роботи локомотівні бригади повинні проходити передрейсовий медичний огляд згідно з вимогами Инструкции по проведению предрейсовых медицинских осмотров работников локомотивных бригад.
5.6. Працівники, зв'язані з експлуатацією РС, повинні проходити перевірку знань з наданням групи електробезпеки відповідно до Положення про навчання, iнструктаж та перевірку знань працівників Укрзалізниці з питань охорони праці (див. додаток 2).
Забороняється допускати до роботи локомотивні бригади та інших підлеглих працівників без відповідного посвідчення (або із терміном дії, що вийшов) про перевірку знань ДНАОП 0.00-1.21-84 (25).
5.7. В кожному локомотивному депо наказом (розпорядженням) із числа інженерно-технічних працівників енергослужби повинна бути призначена особа, відповідальна за загальний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства (пойменована "особою, відповідальною за електрогосподарство"). Наказ (розпорядження) про призначення особи, відповідальної за електрогосподарство, видається після перевірки у встановленому порядку знань ДНАОП 0.00- 1.21-84 (24) правил і інструкцій і наданням їй V групи з електробезпеки.
Допускається, у разі виробничої необхідності, для різних дільниць депо призначати у встановленому порядку різних осіб відповідальних за електрогосподарство.
На періоди тривалої відсутності (відпустка, хвороба, відрядження) особи, відповідальної за електрогосподарство, виконання її обов'язків покладається наказом на її заступника (якщо він передбачений штатним розкладом) або на іншу особу з числа інженерно-технічних працівників енергослужби, яка пройшла перевівку знань і має відповідну групу з електробезпеки.