Содержание материала

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та
соціальної політики України
31.05.2000 № 120

П р а в и л а
безпеки для працівникiв залiзничного транспорту
на електрифiкованих лiнiях

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАHHЯ

Ці правила поширюються на всі підприємства залiзниць. Правила є обов’язковими для працівників, які перебувають на електрифiкованих лiнiях залiзниць.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Правилах використовуються посилання на такі документи:
Закон України “Про охорону праці”;
Правила охорони електричних мереж, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.97 № 209;
Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені Управлінням Державної пожежної охорони МВС від 14.06.95, зареєстровані в Мін’юсті 14.07.95 за № 219/755;
Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 01.07.97 № 240, зареєстровані в Мін’юсті 24.09.97 за № 440/2244;
Інструкція з сигналізації на залізницях України, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 08.06.95 № 259;
Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 08.07.95 № 260;
Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці від 25.09.95 № 135, зареєстрована в Мін’юсті 10.10.95 за № 371/907;
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС), затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4, зареєстровані в Мін’юсті 10.02.98 за № 93/2533;
Типове положення про навчання з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 № 27, зареєстроване в Мін’юсті 21.04.99 за № 248/3541;
Правила техніки безпеки при експлуатації контактної мережі електрифікованих залізниць і пристроїв електропостачання автоблокування, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР від 20.02.87 ЦЕ/4506;
Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при експлуатації паровозів, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР від 12.08.63 ЦТ/2123;
Інструкція з техніки безпеки для електромонтерів контактної мережі, затверджена Міністерством шляхів сполучення СРСР від 06.06.90;
Норми і правила з охорони праці при роботі на підстанціях і повітряних лініях електропередач напругою 400, 500 і 750 кВ змінного струму промислової частоти, затверджені Міненерго СРСР від 07.10.70;
Інструкція з гасіння пожеж на електроустановках електростанцій та підстанцій Міненерго СРСР, затверджена начальником Головного управління пожежної охорони МВС СРСР від 10.10.80.

СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ

КМ - контактна мережа;
ПЛ - повітряна лінія електропередач;
СЦБ - сигналізація, централізація, блокування;
ВПО-3000 - виправно-підбивно-оздоблювальна машина;
РОМ - рейкоочисна машина;
УК 25/9 та ін. - колієукладальний кран;
АГМу, ДГКу, АМГ - дрезини на залізничному ходу, обладнані вантажопідіймальними установками;
ЕЧК - район контактної мережі - підрозділ дистанції електропостачання, який займається обслуговуванням контактних мереж залізничного транспорту;
ЕЧС - район електричних мереж - підрозділ дистанції електропостачання, який займається обслуговуванням електричних мереж залізничного транспорту

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

3.1. На електрифiкованих лiнiях, що експлуатуються, проводи контактної мережi (далі – КМ) та повiтряних лiнiй електропередач (далі – ПЛ), що проходять по опорах КМ i безпосередньо сполучене з ними обладнання, а також електричне устаткування електрорухомого складу перебувають пiд напругою.
Номiнальна напруга в КМ змінного струму - 27,5 кВ, постiйного струму - 3,3 кВ.
Основні небезпечні виробничі фактори, що мають місце при виконанні робіт, передбачених цими Правилами, наведені в додатку 3.
3.2. На лініях, де проводиться електрифікація, начальникам відділків залізниць (державних підприємств з перевезення вантажів і пасажирів, регіональних представництв), начальникам служб електропостачання до подачі напруги в КМ необхідно в межах електрифікованої дільниці:
забезпечити вивчення цих Правил i перевiрку знань їх працівниками пiдприємств та органiзацiй, а також проведення необхiдного iнструктажу відповідно до Положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці, що діє на кожному підприємстві, розробленого у відповідності до Типового положення про навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 № 27, зареєстрованого в Мін’юсті 21.04.99 за № 248/3541 (далі - Положення про навчання з питань охорони праці).
повiдомити про подачу напруги в КМ всi пiдприємства i структурнi пiдроздiли залiзничного транспорту та нетранспортнi пiдприємства, працівники яких можуть виконувати службовi обов'язки на цiй електрифiкованiй дiлянцi.
3.3. На лiнiях, де проводиться електрифікація, КМ, ПЛ i пов'язане з ними обладнання вважаються такими, що перебувають пiд напругою з часу, зазначеного в письмовому повiдомленнi, яке розсилають начальники вiддiлків залiзниць (державних пiдприємств з перевезення вантажiв та пасажирiв, регіональних представництв), начальники служб електропостачання за десять дiб до подачi напруги керiвникам пiдприємств i структурних пiдроздiлiв залiзниць, які, у свою чергу, повiдомляють про подачу напруги всiх підлеглих їм працiвникiв пiд розписку. Одночасно, в той самий термiн, слід дати iнформацiю через мiсцеві газети про подачу напруги та основнi вимоги безпеки.
Начальники станцiй за десять дiб до подачi напруги, викоpистовуючи гучномовний зв'язок та iншi засоби масової iнфоpмації, сповiщають пpацiвникiв, пасажирiв, локомотивнi та поїзнi бригади про наявність високої напруги в КМ.
Надалі подача та зняття напруги з КМ проводиться тiльки за наказом енергодиспетчера.
3.4. Працівники залiзничного транспорту, якi можуть тимчасово перебувати на електрифiкованих лiнiях (у вiдрядженнi, при виконанні рiзних доручень), мають бути проiнструктованi вiдповiдно до Положення про навчання з питань охорони праці, що діє на даному підприємстві.
3.5. Роботи на КМ, ПЛ i безпосередньо сполученому з ними обладнанні, що проводяться експлуатацiйним персоналом району контактної мережі(далі - ЕЧК), району електричних мереж(далі - ЕЧС), виконуються у вiдповiдностi з Правилами техніки безпеки при експлуатації контактної мережі електрифікованих залізниць і пристроїв електропостачання автоблокування, затвердженими Міністерством шляхів сполучення СРСР від 20.02.87, Інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, затвердженою наказом Міністерства транспорту України від 08.07.95 №260, Інструкцією з техніки безпеки для електромонтерів контактної мережі, затвердженою Міністерством шляхів сполучення СРСР від 06.06.90.
3.6. Усi металевi споруди (мости, опори тощо), на яких закрiплені елементи КМ, деталi крiплення iзоляторiв КМ на залiзобетонних опорах, залiзобетонних та неметалевих штучних спорудах, а також металевi конструкції, що стоять відокремлено (свiтлофори, елементи мостiв тощо) і розміщені на вiдстанi менше 5 м у плані вiд проводів КМ, ПЛ, які перебувають пiд напругою, мають бути заземленi.
Заземленню також підлягають металеві споруди, що розташовані в зоні впливу КМ та ПЛ, на яких може з’явитись небезпечна напруга.
3.7. Утримання та ремонт заземлень покладається:
опор КМ, ПЛ, сполученого з ними обладнання та вузла приєднання їх до рейки, а також заземлень мостiв, колiєпроводiв, естакад та iнших споруд, на яких закрiплена КМ, вiдсмоктувальних фiдерiв та дросель-трансформаторiв (з перемичками), установлених спецiально для приєднання вiдсмоктувальних фiдерiв як на перегонах, так i на роздiльних пунктах - на дистанції електропостачання;
напiльних пристроїв сигналізації, централізації та блокування (далі-СЦБ) на роздiльних пунктах та перегонах - на дистанцiї сигналізації та зв'язку;
гiдроколонок - на дистанцiї водопостачання та сантехнiчних пристроїв;
дахiв будинкiв, які знаходяться ближче 5м від проводів КМ, ПЛ - на структурні підрозділи Укрзалізниці, на балансі яких знаходяться ці будинки.
Монтаж заземлення проводять працівники ЕЧК.
При заміні рейок та інших роботах, коли потрібно демонтувати заземлення, демонтаж та подальше відновлення заземлення проводять проінструктовані виконавці колійних та інших робіт пiд наглядом представника дистанції електропостачання, а заземлень напiльного обладнання СЦБ - пiд наглядом електромеханiка СЦБ.
3.8. На колiєпроводах та пiшохідних мостах, що розмiщенi над електрифiкованими колiями, мають бути поставленi бiля огороджувальних бар'єрiв суцiльнi запобiжнi щити та суцiльнi настили (у мiсцях проходу людей) для обгородження частин КМ, що перебувають пiд напругою. На кожному запобiжному щитi наносяться попеpеджувальний знак безпеки “ОБЕРЕЖHО! ЕЛЕКТРИЧHА НАПРУГА!” і напис “ВИСОКА НАПРУГА! НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЖИТТЯ!”. Встановлення щитів і настилів, нанесення попереджувальних знаків безпеки проводяться тим підрозділом Укрзалізниці, на балансі якого перебувають колієпровід, пішохідний міст.
У мiсцях розміщення над мостом фiдерiв КМ i ПЛ для захисту пішоходів зверху над мостом під проводами КМ і ПЛ установлюють огорожi, верхня частина яких має бути суцільно металевою. Металева частина має бути заземлена відповідно до пункту 3.6 цих Правил.