Содержание материала

 

 

 


 

Додаток Б
до п. 5.2.1 стандарту Мінпаливенерго України "Правила безпечного виконання робіт в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів (обов'язковий)

Форма акту уточнення розміщення магістрального (міжпромислового)
трубопроводу та його споруд

АКТ N______

уточнення розміщення магістрального (міжпромислового)
трубопроводу та його споруд
___________________________________________________________________________________________
(назва трубопроводу)
від "____" _______________200__р.
Ми, які нижче підписалися, склали цей акт про те, що під час уточнення траси магістрального (міжпромислового) трубопроводу_________________________________________________
                                                                                (назва)
виконано шурфів у кількості ______________ шт., встановлено розпізнавальні та попереджувальні покажчики магістрального (міжпромислового) трубопроводу. Представник експлуатуючої організації повинен бути присутнім під час виконання робіт____________________________________________________________
                                                                                (зазначити дату і годину)
Межами робочого місця і умовами безпечного виконання робіт визначено
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Уточнення траси магістрального трубопроводу та його споруд проводилось згідно з дозволом від ______________200__р. N _______на виконання робіт поблизу діючого трубопроводу.
Представник експлуатуючої організації______________________________
                                        (посада, підпис, прізвище, ініціали)<>rb Представник Підрядника__________________________________________
                                        (посада, підпис, прізвище, ініціали)
"___"_____________200__ р.


 

 

 

 

Додаток В
до п. 5.2.5 стандарту Мінпаливенерго України "Правила безпечного виконання робіт в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів (обов'язковий)

Форма дозволу на виконання земляних робіт в охоронній зоні
кабельної лінії

__________________________________________________________________
(підприємство магістрального трубопровідного транспорту)

 

Затверджую


(посада, прізвище, ім'я по батькові)


(підпис)

"____"______________200_ р.

ДОЗВІЛ N
____від______________200__р.

на виконання земляних робіт в охоронній зоні
кабельної лінії
____________________________________________________________
(назва кабельної лінії)
Дозвіл виданий__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                                        (кому, повна назва організації, її адреса та номер телефону)

на виконання робіт з____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                                        (назва робіт)
Підстава видачі дозволу_____________________________________________
                                        (лист-клопотання, проект виконання робіт тощо)
Місце виконання робіт_______________________________________________
________________________________________________________________________________
          (найменування об'єкта трубопроводу, його технічна характеристика км або пк траси)

Термін виконання робіт:
Початок: дата______________, год._________________________
Закінчення: дата____________, год.__________________________
Відповідальним за виконання земляних робіт згідно з розпорядженням
(листом)________________________, призначений_____________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(назва організації, прізвище, ім'я, по батькові, посада, місце роботи, номер телефону, домашня адреса)

 1. Умови виконання робіт: Роботи виконуються ручним способом на ділянках в охоронній зоні кабельної лінії (по 1-2 метру з обох боків від кабелю або крайніх кабелів)
  _________________________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________
                                                              (км або пк і позначення ділянок роботи)

  Роботи виконуються із застосуванням землерийних механізмів на ділянках поза охоронною зоною____________________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________
                                                              (км або пк і позначення ділянок роботи)
  з контрольним шурфуванням кабелю_________________________________________________________
                                                                                            (назва кабельних ліній)
  Шурфування кабелю виконується силами Замовника (Підрядника) під наглядом
  представника_____________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________
  (назва експлуатуючої організації який викликається телефонограмою (номер телефону______________)
  не пізніше ніж за три робочих дні до початку виконання робіт. За результатами шурфування складають акт уточнення траси ліній.
  Роботи з відкопування кабелю без представника експлуатуючої організації не проводити, а у разі виявлення кабелю земляні роботи припинити і негайно по відомити диспетчера експлуатуючої організації за телефоном N______________або аварійну службу за телефоном N___________________.
  Для запобігання нещасним випадкам до виявленого кабелю не торкатися, не пересувати і не засипати його.
  Під час виконання робіт ручним способом застосовувати ломи, кайла, відбійні молотки дозволяється тільки для розроблення верхнього покриття. Роботи у мерзлому ґрунті дозволяється виконувати з відігріванням ґрунту за вказівкою експлуатуючої організації________________________________ _____________________________________________________________________
  Відкопування кабелів у місцях перетину проводиться у присутності представника ________________________________________.
  Відкопані кабелі за вказівкою і під наглядом представника _____________________ захищаються коробами і надійно закріплюються. Ці роботи виконуються тією ж організацією, що й земляні. Спеціальні умови виконання робіт________________________________ _________________________________________________________________________________________

  З правилами виконання робіт у межах охоронних зон ліній електропередачі (зв'язку), порядком погодження з діючими кабелями і щодо відповідальності за порушення Правил охорони магістральних трубопроводів і Правил охорони електричних мереж (Правил охорони ліній зв'язку ознайомлений і зобов'язуюся їх виконувати.
  Відповідальний за виконання робіт____________________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________
                                                    (посада, підпис прізвище та ініціали)
  Дозвіл видав___________________________________________________
                                (посада, підпис, прізвище та ініціали)
 2. Допуск до робіт
  З відповідальним за виконання робіт_______________________________
  _________________________________________________________________________________________
                                (прізвище та ініціали відповідального)
  на місці їх виконання проведено інструктування з правил техніки безпеки під час робіт в охоронних зонах кабельних ліній, зазначені траси кабелів і безпечна зона виконання робіт обмежена попереджувальними плакатами і розпізнавальними знаками.
  За результатами шурфування складено акт від_____________N_________ уточнення траси кабельної лінії.
  Допуск здійснив і виконання робіт дозволив:
  Представник експлуатуючої організації
  _________________________________________________________________________________________
                                          (посада, підпис, прізвище та ініціали)
  Роботи розпочав:
  Відповідальний за виконання земляних робіт______________________________________________
  _________________________________________________________________________________________
            (посада,назва організації, підпис, прізвище та ініціали) Дата__________________год.____________________________
 3. Продовження робіт
  Дозвіл продовжено без зміни умов виконання :робіт з_____________200_р.
  до_____________200_р.______________________________________
                                                    (посада, підпис, прізвище та ініціали)
  Дозвіл продовжено без зміни умов виконання :робіт з_____________200_р.<> до_____________200_р.______________________________________
                                                    (прізвище та ініціали)
  Складений у двох примірниках
  1-й примірник - для __________________________________________
                                          (назва організації, яка виконує роботи)
  2-й примірник - для __________________________________________
                                          (назва експлуатуючої організації)
 4. Закінчення робіт Роботи повністю закінчено, загородження, встановлені виконавцем, знято _________________________________________________________________________________________
                                          (навести перелік робіт: відновлено стан загороджень,
  _________________________________________________________________________________________
                                          майданчиків; грунт розрівняно, сміття вивезене тощо)
  Відповідальний за виконання робіт_______________________________________
  Представник експлуатуючої організації___________________________________
                                (підпис, прізвище, ініціали)
  "___"_________200__р.