Содержание материала

Додаток 3

Перелiк спецiалiзованих органiзацiй

ДержНДIТБХВ Державний науково-дослiдний iнститут технiки безпеки хiмiчних виробництв (349940, м.Сєвєродонецьк, Гвардiйський пр., 34,
тел.: 3-12-64, 3-40-05).
ВСЦ ВЕ Випробувальний сертифiкацiйний центр по вибухозахищеному електрообладнанню (344052, м.Донецьк, вул. 50-ї Гвардiйської дивiзiї, 17,
тел.: 94-12-43).
МакНДI Державний Макiївський науково-дослiдний iнститут по безпецi робiт в гiрничiй промисловостi (339008, Макiївка Донецької обл., вул. Лихачова, 60, тел.: 90-23-32, 90-43-16 (Донецьк); 9-61-07 (Макiївка)).
УкрНДIП Український державний науково-дослiдний iнститут целюлозно-паперової промисловостi (252133, м.Київ-133, вул.Кутузова, 18/7,
тел.: 295-21-66).

Питомий об’ємний електричний опiр деяких речовин

Найменування речовини

Квалiфiкацiя чистоти; марка

Температура, ° C

Питомий об’ємний електричний опiр, Ом×м

Автолiзат дрiжджевий

2,1×106

Адипiнова кислота

20

(0,45-1,29)1013

Аеросил-200

20

0,23×1014

Азбест

108-1010

Азотистоамiловий ефiр

105

Азотноамiловий ефiр

3×104

Азотнометиловий ефiр

2×103

Акрилова кислота

“ч”

20

2,9×106

Акрилонiтрил-бутадiєн-стирольнi пластмаси

> 1014

Акролеiн (стабiлiзований гiдрохiноном)

“ч”

35

9,3×104

D, L, a -аланiн

20

0,10×1013

50

2,2×106

80

1,4×106

120

1,2×106

Алар N, N -диметилгiдразид янтарної кислоти

техн.

20

0,27×1012

Алар 85 %, змочуючийся порошок

20

0,47×1018

Алкiднi пластмаси

1012

Алiлметакрилат

“ч”

25

(3,8-5,3)106

Алiловий спирт

техн.

25

1,4×103

Алiлпропiонат

“ч”

25

(3,8-4,0)105

Алопрен № 40

20

0,28×1011

Алрофор

“ч”

20

1,7×1013

Альбертал Кр 209

20

0,24×1011

Альдегiд оцтовий (ацетальдегiд)

15

0,6×104

Альтакс

1012

Альфа-амiноантрахiнон

> 1013

Альфаметилстирол

техн.

1010-1011

Альфацелюлоза марки 2

20

0,29×109

Амiлацетат

техн.

5,6×106

Амiловий спирт

“ч”

(1,3-3,0)105

Амiнопласти

ВЕI-11

109

Амiнопласти

ВЕI-12

108

КМК-9

1012

КМК-218

1010

КМС-9

1011

К-41-5

108

МФК-20

108

Амiак рiдкий

0,8×105

Амонiй азотнокислий

0,13×107

Анiонiт

АСД-18 g=0,48 г/м3

1,2×107

ЕДЕ-10П

0,33×1010

Солоза А90/10

1,6×1010

Ангiдрид оцтовий

2,1×104

Анiлiдсалiцилова кислота

5×1012

Анiлiн

“ч”

25
32

4,2×105
1,0×106

Антрацен

техн.

25

0,3×108

L -Аогинiн

2,7×105

Апретируючi засоби на основi емукрилової емульсiї

< 105

Ароматизоване масло-теплоносiй

АМГ-300

5,2×108

Ароматне (отдушка)

2,4×106

a-Аспагiнова кислота

5,9×108

Ацеталiєвi смоли

1012

N-ацетил-Д, L, a-валiн

80
100

5,75×106
1,6×108

N-ацетил-Д, L, a-фенiлаланiн

50

2,0×1010

80

9,3×108

120

1,5×107

Ацетилхлорид

25

2,5×104

Ацетилцелюлоза

20

0,32×108

Ацетон

-15

7,0×106

0

1,6×105

25

1,8×105

техн.

1,5×103

Ацетонiлацетон

0,5×105

Ацетонiтрил

“ч”

28

2,8×104

Ацетопропiлацетат

< 105

Ацетопропiловый спирт

< 105

Ацетооцтовий ефiр

“ч”

20

8,9×106

Ацетофенон

25

1,7×108

Бакелiт

1013-1014

Барвники

бромiндиго

20

0,96×1010

ДФП жовтий

20

0,76×1010

ДФП червоний

20

0,14×1011

ДФП оранжевий

20

0,29×1011

кубовий жовтий ЗХ

20

0,26×1010

кубовий золотисто-жовтий ЖХ

20

0,96×1010

кубовий золотисто-жовтий КХ

20

0,6×1010

кубовий синiй О

20

0,14×1012

кубовий яркофiолетовий К

20

0,96×1010

дисперсний синiй полiефiрний

6×109

жовтий З для полiефiрiв

> 1013

зелений 2ж

7,5×1010

маслиновий для полiефiрiв

5×1012

синiй К для полiефiрiв

> 1013

Белофори

25-10

2×109

2132

1,8×1012

ЗПШ

0,13×1011

КБ

20

(0,8-1,75)109

КД

0,9×1011

КД-2

20

0,3×1011-0,6×1012

ОД

3,93×1012

ОЛА

0,11×1010

СНПА

0,26×1011

СЦД

0,73×108

СЦВ

0,31×108

Бензальдегiд

28

2,5×104

Бензиловий спирт

“чда”

25

4,3×104

Бензиловий ефiр

“ч”

2,5×107

Бензини

А-72

3,1×109-2×1011

А-76

9,5×109-2×1011

Б-70

4,6×1011

Б-91/115

(0,4-8,7)1010

Б-95/130

(0,5-7,0)1010

“Калоша”

1010-1012

Бензин-розчинник для лакофарбових матерiалiв
(уайт-спiрит)

1×1010-1,6×1012

Бензин екстракцiйний

техн.

25

1,5×1011

Бензойна кислота

3,0×106

Бензойнобензиловий ефiр

> 107

Бензойноетиловий ефiр

107-108

Бензол

спец.
очищ.

20

2,0×1013

65

2,5×1012

техн.

(0,9-8,0)1011

кам’яновугiльний

2,3×1010-8×1011

нафтовий чистий

4×1011-1×1012

Бензонiтрил

2×105

1,2,3-Бензотриазол

“ч”

1,6×1012

1,4-Бензохiнон

техн.

25

0,12×1014

Бiтум

1015-1016

1,3-Бiс (ацетоксиметил)-1,1,3,3-тетраметилдисилоксан

3,1×107

1,3-Бiс (гiдрооксиметил)-1,1,3,3-нiтрометилдисилоксан

2,2×106

a, w-Бiс (гiдроксиметил) - олiгометилсилоксан

1,2×109

1,3-Бiс (триметилсилоксиметил) - 1,1,3,3-тетраметилдисилоксан

2,4×1011

1,3-Бiс (хлорметил)-1,1,3,3-тетраметилдисилоксан

2,1×103

1,3-Бiс (хлорформiатометил) - 1,1,3,3-тетраметилдисилоксан

2,8×106

a, w-Бiс (хлорформiатометил) - олiгометилсилоксан

2,0×1010

Бiс (триетоксисилил) амiн

3,4×106

Бок-гiстидин (бутоксикарбонiльна група-бок)

22

1,17×1012

Бок-Д-a -амiнофенiлоцтова кислота

22

1,12×1012

Бром

0,8×1011

Бромбензол

> 109

5-Бромiзатин

> 1013

Бромистий ацетил

0,4×104

етил

техн.

2,5×106

Бромксилол

4,5×107

Бромоформ

> 0,5×106

Бутадiєнстирольний сополiмер модифiкований

1013

Бутандiол (1,4-Дiоксибутан)

“ч”

5,0×105

Бутилакрилат

техн.

(2,5-3)107

Бутилацетат

(0,2-1,0)107

“ч”

30

2,9×108

Бутилбензол

техн.

1010-1011

Бутиленглiколь

“ч”

20

6,2×104

Бутилметакрилат

“ч”

20

1,0×108

н-Бутиловий спирт (бутанол)

“ч”

1,1×106

Трет-Бутиловий спирт

“чда”

24

1,0×105

Бутиловий ефiр 2,4-дихлорфенокси- g-масляної кислоти

20

2,1×106

Бутиловий ефiр ортотитанової кислоти

25

< 106

Бутилформiат

“ч”

25

1,2×106

Бутил хлористий третинний

“ч”

5,5×106

g-Бутиролактон

“ч”

< 105

Бутилстеарат

90

2,5×1011

Бутилцелозольв

3,2×104

Бутразин

20

(7,5-11,5)108

Важкий розчинюватель

8,7×108-1,2×1012

Вазелiн

КВН

1,1×1012

iзоляцiйний

КВ-3

1012

D, L -Валiн

22

0,12×106

30

7,4×109

70

3,0×108

Винна кислота

(1,2-1,9)1010

Вiнiлацетат

0,12×107

Вiнiлбутират

“ч”

25

5,5×106

Вiнiлiденхлорид

(1,0-2,0)106

п-Вiнiлпiролiдон

“ч”

7,5×104

Вiнiпласт

0,27×1013

Вiнiлтриметилсилан

8,2×109

Вiнiлтрихлорсилан

1,9×106

Вiнiлтриетоксисилан

1,1×106-1,5×109

Вiнiлфосфат

50 %, порошок, що змочується

108-109

транс-iзомер

108-109

Вiнiфос

7,4×103

Вiтавакс

техн.

20

0,34×1013

75 %, порошок, що змочується

25

(0,10-0,50)105

Вiтан-2М

(1,0-1,2)1013

Вугілля кам’яне

марка Т

0,8×1011

Вуглеграфiтовi матерiали

(0,5-6,0)105

Вуглець чотирихлористий

1012-1014

Газойль

5,9×109

Гаматиурам, комбiнований протравлювач насiння

20

0,2×1011

Гас

6×108-7,3×1012

освiтлювальний

8×1010-1,7×1011

Гексадекан

“ч”

(2,0-8,0)1011

н-Гексан

спец.
очищ.

18
60

2,9×1016
2,5×1015

техн.

(1,5-9,5)1011

Гексаметилендiамiн (плавлений)

3×104

Гексаметилендiамiн (дистилат)

105

Гексатиурам, комбiнований протравлювач насiння

20

0,25×1011

Гексахлорбензол

техн.

25

> 1012

Гексахлорпараксилол

(4,6-5,6)1010

Гексахлорпропiлен

25

1,1×1010

Гексахлорциклопентадiєн

25

3,6×1010

Гексиловий спирт

(1,2-1,3)106

н-Гептан

спец.
очищ.

1,0×1015-2×1017

техн.

1011

Гептахлорпропан

20

0,29×108

Гептилакрилат

(0,7-1,0)107

Гептиловий спирт

“ч”

25

2,2×105

Герметик 3

107

137-185

6,2×1012

Гетинакс

1010-1011

Гiдразин

хлористоводневий

20

1,4×103

оцтовокислий

“ч”

20

1,0×103

сiрчанокислий

“чда”

20

1,6×106

Гiдроксиламiнсульфат

< 105

Гiдрогальмувальна рiдина ГГР

(1,7-2,0)105

L-Гiстидин гiдрохлорид

2,9×1011

L-Гiстидин

2,9×1011

Гiрчичне масло

техн.
рафинир.

4,3×108
1,0×1012

Глiцерин

“чда”

25

1,5×105

дистильований

1,5×105

Гуми

електропровiднi

102-106

на основi каучукiв СКД, СКИ-3

1012-1013

на основi каучукiв СКН-18, СКН-26, наiриту

108-1010

техн.

0,23×1013

ЧХТ 486

0,82×106

Даутерм

(0,5-0,8)107

Дакрилоiд-71

(1,3-2,5)1010

Двоокис

сiрки

-15

1,1×106

тiтану пiгментна марки А-01

20

0,37×108

Двохосновний

фталат свинця ДОФТС

(0,8-1,5)1010

стеарат свинця ДОСС

(1,7-1,9)1010

“Дезамш” - засiб для чистки взуття з велюру й замшi

1,0×104

Декалiн

спец.
очищ.

30
125

5×1013
2×1011

Декан

спец.
очищ.

15
85

2,5×1016
8,3×1013

Дендробацилiн

20

0,3×108

Дерево сухе

108-1014

Децилметакрилат

(1,2-2,5)107

Дециловый спирт

“ч”

25

(2,0-2,2)106

Дибромiд

25

< 106

Дибутилацетат

техн.

0,9×108

Дибутиловий ефiр

“ч”

26

(5,0-6,4)109

Дибутилтiодивалерiонат

1,1×109

Дибутилтiодипропiонат

1,4×108

Дибутилфталат

“ч”

31

1,5×107
8,7×106

Дибутилсебацiнат

31

1,2×109

Дизельне паливо


“з”

20

(1,8-3,8)1010
1,1×1010

Л 0,5

20

7,5×1010

ЛЭ 92

20

(2,0-6,0)1010

Дикаприладипiнат

(1,0-2,9)108

Дикаприлсебацiнат

(1,0-1,7)108

Дикаприлфталат

2,0×108

Дикафор 40 %, порошок, що змочується

> 1011

Дилор

техн.

> 1011

Диметиладипiнат

2,3×105

Диметиланiлiн

“ч”

23

5,5×106

Диметилацетамiд

“хч”

23

(5,1-9,8)103

Диметилвiнiлхлорсилан

2,1×106

Диметилвiнiлетинiлкарбiнол

2,0×106

Диметилдихлорвiнiлфосфат

20

< 106

Диметилмалонад

“ч”

23

8,5×103

Диметилмалоновий ефiр

25

0,8×108

Диметиловий ефiр

“ч”

> 105

Диметиловий ефiр 2,5-дихлор-
3-амiнотерефтальової кислоти

(0,7-9)1011

Диметиловий ефiр 2,5-дихлор-
3-нiтротерефтальвої кислоти

25

> 1012

Диметиловий ефiр 2,5-дихлор-
терефтальової кислоти

25

> 1012

Диметиловий ефiр щавлевої кислоти

20

1,32×1011

Диметилсебацiнат

5,5×104

Диметилсульфат

0,6×105

Диметилсульфоксид

“ч”
“хч”

25

1,07×108
2,2×104-9×107

N, N-Диметил-п-толуїдин

22

7,1×108

Диметилформалiд

“ч”

25
20

0,6×104
1,0×104

Диметилхлорсилан 99,9 %

2,2×106

Диметилетаноламiн

9,0×104

4,4-Диметокситритілхлорид

20

2,3×1015

Динiтрил адипiнової кислоти

1,7×105

Диспергатор

МК

25

6,6×103

МП

25

2,7×107

Дитолiлметан

“ч”

7,4×109

Na, Nim -ди-трет-БОК-L-гiстидина дициклогексиламонiєва сiль

23

1,14×1015

Дитретбутил перекис фенiлсурми

“ч”

1,2×1016

Дитридецилфталат

2,7×1010

Дифенiлпропан

(1,1-6,0)1012

3,3-Дифенiлфталiд-
4,4-дикарбонової кислоти

21

2,3×1012

Дихлорангiдрид терефталової кислоти

(2,1-4,7)1012

2,5-Дихлор-3-амiнобензойна кислота

20

> 1012

2,5-Дихлорбензол

20

(0,22-0,35)1013

1,4-Дихлорбутен-2

5,5×105

3,4-Дихлорбутен-1

1,5×106

3,4-Дихлорбутен и
1,4-Дихлорбутен 35:65 %

1,2×106

3,4-Дихлорнiтробензол

техн.

75
140

2,5×104
(2,7-4,1)103

2,5-Дихлор-п-ксилол

20
120

0,24×1013
(0,5-0,8)108

Дихлорсилан

8,6×106

2,5-Дихлортерефтальдiальдегiд

20

< 105

Дихлороцтова кислота

2,0×104

2,4-Дихлорфенокси-a-пропiонова (2,3-ДП)-кислота

20
130

(1,1-4,3)1013
1,0×104

Дихлоретан

25

3,5×105

Дихлоретилен (ацетилхлорид)

“ч”

24

(0,7-2,1)106

Дицiан

107

Дiалкалоламiди СЖК

20

6,0×103

Дiалiламiнопропiл-триетоксисилан

9,0×105

Дiалiловий ефiр триметиленпропану

6,9×106

Дiалiлфталат

1010-1014

Дiамонiйна сiль 5,5-метилен- дисалiцилової
кислоти

8,2×107

Дiацетат целюлози

0,44×1012

Дiацетоновий спирт

3,1×104

Дiетаноламiд СЖК С7-С9

5,0×103

Дiетаноламiн

< 109

Дiетиламiно-п-нiтробензоат

20

2,9×1011

Дiетиламiн

25
40

(1,5-4,5)107
4,2×107

2,6-Дiетиланiлiн

20

2,1×106

Дiетилбензол

техн.

(0,3-1,5)1012

Дi- (2-етилгексил)-адипiнат

5,1×109

Дi- (2-етилгексил)-тiодипропiнат

1,4×109

Дi (2-етилгексил)-фенiлфосфат

5,9×107

Дi- (2-етилгексил)-фталат

109

Дiетиленглiколь

“ч”

31

5,0×104

Дiетилмалоновий ефiр

25

3,8×108

Дiетиловий ефiр адипiнової кислоти

23

3,8×108

Дiетиловий ефiр

25

2,5×1010

Дiетилтолуамiд

техн.

104-105

Дiетилетаноламiн

5×104

Дiетилоцтова кислота

25

0,7×107

Дiiзодецiладипiнат

6,7×109

Дiiзопропiловий ефiр

“ч”

19

1,9×108

Дiоксан

“ч”

20

2,0×1011

Дiоктилкапролат

2,1×109

Дiоктилсебацiнат

“ч”
техн.

28

2,6×109
5×108

Дiоктилфталат

(0,9-1,4)109

Еластосил

137-42

1,2×1012

137-182

2,5×1010

пiсля старiння

1,8×1013

Ендиковий ангiдрид

22

0,63×1014

Ентобактерин

20

0,28×108

Епiхлоргiдрин

25

(2,5-3,1)105

Епоксид

(зелений)

ПЭП 177

3,6×1010

фiрми “Glasurite”

3,3×1010

фiрми “Retchold-Chemie”

4,2×1010

Етиламiн

-33

2,2×105

Етилацетат

техн.
“хч”
“чда”

25

9,3×104-3,7×106
4,3×106
1,0×107

Етилбензол

5,0×1010-2,2×1011

Етилглiкольацетат

0,8×105-0,2×107

Етиленглiколь

(3,3-5,9)104

Етиленхлоргiдрин

“ч”

28

< 105

Етилiдендiамiн-N,N-дiянтарної кислоти

20

0,2×1013

Етиловий спирт (етанол)

25
18
0

7,7×106
1,5×105
6,6×104

Етиловий ефiр

осуш.

(0,2-4,5)109

бензойної кислоти

2,8×106

Етилсилiкат-40

“ч”

1,5×106

Етил-3-(3-третбутилурендо)-кротонат

20

4,0×105

Етилформiат

< 106

Етилцелозольв

“ч”

28

(0,2-6,8)105
< 6,0×104

Етриол (30-70 %-ний розчин у бутилцелозольвi)

(0,4-1,7)105

Ефiри целюлози

ацетобутират целюлози

1013-1015

ацетобутиратцелюлознi етроли

1010-1014

ацетилцелюлоза

108-1012

ацетилцелюлознi етроли

108-1011

електроiзоляцiйна плiвка непластифiкована i слабопластифiкована
триацетатна

1012

пропiонатцелюлоза

1010-1013

етроли пропiонатцелюлознi

5,0×1010-4,0×1014

триацетат целюлози непластифiкований

17-25

1013-1015

електроiзоляцiйна пластифiкована плiвка з триацетата целюлози

1012

етилцелюлоза

1010-1012

марки К

5,0×1011

Желатин

20

0,8×108

Жирнi кислоти

касторового масла

(0,17-0,35)109

льняного масла

1,0×109

соняшникової олiї

0,2×1010

талового масла

7,3×108

(сумiш С7-С9)

(3,0-4,0)108

Жирнi спирти (сумiш С7-С9)

(2,0-2,5)106

Iзоамiловий спирт

“ч”

24

(3,2-6,8)105

Iзоамiлацетат

“ч”

22

1,6×108

Iзобутилметакрилат

(1,0-1,2)1013

Iзобутиловий спирт (iзобутанол)

“ч”

24

(1,3-2,5)105

“чда”

28

3,8×106

Iзопропiлацетат

“ч”

23

(1,5-7,9)106

Iзопропiлбензол

(0,1-4,4)1011

Iзопропiловий спирт

техн.

25

3×103-8,7×105

Iзооктан

1012

Iзофен

8×1011

Iзофорон

23

8,1×106

Iмiнодiоцтова кислота

20

0,53×108

Iмiнодiоцтово-монометилфосфонова кислота С5-Н10О7NP

22

0,18×1010

Iндол

20

0,18×1013

Iнгiбiтор

I-1-Д

1,3×106

Iнкар

А-27

(7-9)1012

Iонол (дибутилпаракрезол)

(0,6-1,2)1012

Iтаконова кислота

20

0,4×1012

Йодистий метил

106

Йонол

2,7×109

Калiй

азотнокислий

0,12×1011

іксанiтрокобальтiат

20

0,13×109

фосфорнокислий однозамiщений

0,87×109

хлористий

0,16×1013

Кальцiя карбостеарат

25

0,6×1016

Камiнь штучний

109-1011

Канiфоль (пил)

1011

Капролактам

20

0,95×1011

Каптакс

1012

Карбоксил-М

2,0×106

Карбоксил-З

1,6×106

Карбоксиметилцелюлоза

22

2,5×107

Карбомол

25

< 106

Карбонiл залiза

1,6×1010

N-карбетокси-6-хлорбензоксозолтiн

20

> 1012

Касторове масло

4×108-7×109

Катiонiй

КУ-2

1,57×106

Солоза К6/40

3,3×108

Солоза К40/40

2,9×1011

Каучук

20

0,4×106

натуральний

1014-1015

штучний

1016

Кварц

1014-1015

Керамiка конденсаторна

1011

Керамiчнi плитки обпаленi

105-108

Кислоти

iзовалерiанова

1011

лимонна моногiдрат

0,15×1014

малонова

20

0,34×1012

масляна

“ч”

20

1,2×108

метакрилова

(0,5-3,1)108

мурашина

7,9×105

олеiнова

1012

ортофосфорна

20

0,34×106

пропiонова

2,0×106

рибонуклеiнова

0,16×1010

стеаринова

(0,3-0,45)1012

трихлороцтова

0,3×107

оцтова

1,3×106

хлороцтова

60

0,7×104

щавелева

0,22×109

жирнi технiчнi С5-С6

4×104

С7-С20

108-109

янтарна

7,9×1012

Клейонка столова

0,33×1012

Клей БIФ

<107

Кокосове масло

5,9×109

Компаунди

189-208

1,0×1010

119-215

3,5×108

159-168

7,5×1011

159-190

8,5×1012

159-191

3,1×1012

159-230-04

8,9×1011

Компаунди епоксиднi

Д-38

1012

Д-38а

1012

К-54/б

20
100

1013
107

К-105

20
150

5×1013
8×108

К-106

20
150
200

4×1012
5×1010
6×108

К-115

20
100

1013
107

К-126

1010

К-134

1011

К-139

2,9×1011

К-147

1011

К-153

1012

К-156

1012

К-160

1,5×1012

К-168

20
100

2×1012
107

К-176

20
100

1,3×1013
1010

К-201

20
100

2×1012
106

К-293
К-293

20
100

2×1012
107

ЕЖ-5

20
100

1013
108

ЕДЦЗ-5/60

1,1×1014

ЕЗК-5

1012

ЕЗК-8

1012

ЕЗК-11

20
80

1012
1011

ЕЗК-12

20
100

1012
107

4П-584

3×1013

Компаунди кремнiйорганiчнi

К-33

1012

“Вiксинт”

1011

К-16

Компаунди полiефiрнi

КГМС-1

20
120

(0,2-4,0)1013
1,2×109-8,9×1013

КГМС-2

20
120

(0,2-1,5)1013
(0,2-5,8)1010

КЕЦ

1012

МБК-1

1012-1013

МБК-2

1012-1013

Компаунди полiуретановi

К-30

109

К-31

1012

КС-1

1013

Компаунд, отверджений малеiновим ангiдридом МВГЦ

4,3×1014

Компаунд на основi
ЕД-5 (100 в.ч.) i ТЕГ-1 (20 в.ч.),
отверджений полетиленполiамiном

7,8×1012

отверджений триетаноламiнотитанатом

8,4×1012

отверджений малеiновим ангiдридом

1,4×1014

Композицiї смоли ЕА i ЕД-5 (1:1), отвердженi малеiновим ангiдридом

1,5×1012

МВЦГ (20 в.ч.) i ЕД-5 (80 в.ч.), отвердженi малеiновым ангiдридом

1,7×1014

МВЦГ (7 в.ч.) i ЕД-5 (93 в.ч.), отвердженi полiетиленполiамiном

1013

Композицiя

рецептури № 239

(1-2,1)1010

рецептури Е-40-1

(2,6-3,0)109

Конденсаторне масло

1012

Конденсаторний вазелiн

1012

Корд

гумовий ПНК-30

0,68×1013

ПНК-60

0,87×1013

РК-10

0,5×1012

гумовий непровiдний

0,7×1012

гумовий провiдний

0,6×107

Крейда природна збогачена марки ММС-1

20

0,7×108

Крезоли

106

м-Крезол

(0,2-5,8)105

о-Крезол кам’яновугiльний

техн.

<105

Кремнiйорганiчнi рiдини

1012

Кремнiйорганiчнi пластмаси азбонаповненi

КМК-216

108

КПК-218Н

107-109

КПК-9

107-108

К-41-5

107-109

К-71

107-109

МФК-20

108-109

Кротоновий альдегiд

104

м-Ксилiдин

24

(2,7-3,2)105

Ксилол кам’яновугiльний

2×108-3×1011

о-Ксилол

техн.спец.очищ.

(0,4-1,2)1010
(0,4-9,1)1013

м-Ксилол

“ч”

(0,5-4,3)1011

п-Ксилол

спец.
очищ.

2,5×1012-6,7×1014

“Купава” - пiномиючий засiб

5,83×104

Лак рубiновий

(0,8-1,2)1014

“Ланолiнова” (отдушка)

2,8×106

Лiнолеум

1010-1013

Лiнеурон

2,5×1010

Лiнурон 50 %, порошок, що змочується

20

107-109

Масла

бавовняне

0,2×109-1,6×1012

льняне

2,0×108

льняне водорозчинне

< 103

ойтисикове

0,5×1010

приладне

4,9×108

соняшникове

0,4×109 - 8,0×1011

соєве

1,8×109

талове

(2,8-2,9)109

трансформаторне

(1,0-8,6)1011

тунгове

(0,4-0,5)1010

турбінне

5,5×1011

фрикусне

0,2×1010

Масляний альдегiд

106

Мастильнi композицiї

№ 494

1,2×1011

№ 501

3,8×109

№ 502

3,9×109

Матерiал СНП листовий

1013

Мезидин

техн.

107

Мезитилен

техн.

7×109-2×1011

Менiд 25 %-ний концентрат емульсiї

25

(3,5-3,9)103

Метакрил

11вв-75

(0,1-1,3)1013

11Нв

(0,8-1,4)1014

14вв

(1,8-2,9)109

4ОБМ-76

(0,9-3,4)1012

90

(1,2-2,0)1012

354К

(0,5-1,0)1013

Метакрилцелозольв

(4,0-4,5)104

Метанольний розчин диметоксипропiфенона

20

0,24×106

Метиладипiнат

6,8×105

Метилакрилат

“ч”

1,4×106

Метилаль

“ч”

30

< 104

Метиламiн

104

Метиланiлiн

(3,0-4,0)105

Метилацетат (оцтовометиловий ефiр)

“ч”

28

2,3×106

Метилвiнiлхлорсилан

2×106

Метилдифенiлхлорсилан

3,2×104

Метилметакрилат

“ч”

31

1,3×107

1-Метилнафталiн

25

0,57×1012

2-Метилнафталiн

22

0,12×1013

Метиловий спирт (метанол)

“хч”

25

6,2×104

Метиловий ефiр дихлороцтової кислоти

20

< 106

N-Метилпiперидин

24

(2,3-2,8)107

2-Метил-6-етиланiлiн

25

(0,4-1,2)105

Метилетилкетон

105

Метилпiролiдон

24

(1,0-5,0)105

Метилсалiцилат

106-107

Метилтрихлорсилан

9,0×104

Метилтриетоксисилан

2,9×106

Метилформамiд

“ч”

30

< 104

L-Метiонiн

25

1,8×108

80

2,0×107

Д-L-Метiонiн

25

0,34×1014

Мiдь 3-нiтрофталева 1-водна

0,15×1014

Модифiкатор ВТА-ШН

20

(0,17-2,0)1011

Моноакриловий ефiр етилен-глiколю

6,6×104

Моноетаноламiн

< 103

Моноетиловий ефiр адипiнової кислоти

30

1,1×107

Монолiнурон

техн.

108-109

Монокалiєва сiль 1-оксiетилiдендифосфонової кислоти 2-водна

23

0,22×109

Монометакрилат етиленглiколю

(5,0-5,6)104

Монометакриловий ефiр

етиленглiколю

(5,0-6,4)104

сирець

1,9×1013

пропiленглiколю

(1,5-2,4)105

сирець

2,6×104

Монометакрилат пропiленглiколю

(1,5-1,7)105

Монотiурам

20

4,0×1012

Найлон

1010-1013

Найлон, армуваний скловолокном

5×1012

Натрій

оцтовокислий 3-х водний

0,88×1012

лимоннокислий 3-х замiщений

0,2×1010

хлористий

0,86×1011

Нафта

сира

104-108

Ухтинська

-6
20

4,0×108
(2,0-8,0)108

Нафталiн

7×108

Нафтенат марганцю

24

0,18×1014

Нафтил карбамат
(1-нафтил-N-метилкарбамат)

техн.

20

0,30×1010

Нафтилкарбамат 85 %, змочуючийся порошок

20

1012-1013

Неозон Д

> 1013

Нiтрил акрилової кислоти

< 103

W-нiтро-Д-аргiнiн

22

2,5×108

м-Нiтроанiлiн хлористоводневий

1,1×1010

4-Нiтробензойна кислота

> 1013

Нiтробензол

“чда”

31
25
0

1,3×106
5×105
2×105

Нiтрометан

“ч”

25

2,5×105

b-Нiтростирол

8,2×107

Нiтротолуол

0,5´105

о-Нiтротолуол

“ч”

(1,0-2,1)105

b-(4-Нiтрофенiл)-L, a-анiлiн

20

2,7×1012

Нiтро-фенiлаланiн Н2О

25
50
100

5,8×108
5,7×107
1,0×105

м-Нiтрохлорбензол

25

0,7×106

Нiтроцелюлоза

109

Нонан

> 1011

Нонiловий спирт

(3,5-4,0)106

Октадециловий спирт

2,8×108

Октан

1,9×1011-1,5×1014

Октахлор-п-ксилол

25

> 1012

Октилацетат

23

(1,7-1,9)×108

Октилметакрилат

(1,5-2,5)×107

Октиловий спирт

техн.

(2,7-8,0)106

Октол

20

3,0×1012

Октофор

20
90

3,0×1013
5,0×1011

Олiгомер

типа ПМС

2,9×1012

цикловмiщуючий КО-28

2,6×1010

Олiфа натуральна

1,2×108

Оптичнi вiдбiлювачi

вобиталь BVA

20

0,5×1012

вобиталь BTS

20

0,6×1012

рилюкс PP

20

0,6×1011-0,15×1012

рилюкс PRS

20

(0,16-0,7)×1011

рилюкс РД

20

1011

рилюкс РА

20

0,5×1011

Оргскло (плексиглас)

1×1013

Отдушки парфюмернi для мила й миючих засобiв (“Ароматне”, “Квiткове”, “Лотос”)

20

< 106

Основний салiцилат мiдi

“ч”

1,2×1011

Охра суха марки О-2

20

0,7×107

Папiр сухий

1013-1014

рисовий

(2-8)109

Парафенiлендiамiн

“ч”

20

2×1012

Парафiн

“ч”

1010-1016

Параформ

0,98×1011

Парусина

0,5×109

Паста 137-185

2,0×1011

Пентан

1011

Пентаеритрит Б

(0,8-3,0)108

Пентатiурам, комбiнований протравлювач насiння

20

1010-1011

Пентахлорнiтробензол

техн.

20

0,45×1011

25 %, порошок, що змочується

20

0,36×108

50 %, порошок, що змочується

20

0,59×109

Пентопласти

пентопласт

20
70

4×1014
1013

плiвка

20
120

8×1013
2×1011

Перхлоретилен

техн.

25
85

1,0×1010
(2,6-5,3)109

пiсля екстракцiї о-крезолу

20

1,0×1010

Перхлоретиленовий шар фiльтрату зi стадiї фiльтрацiї 2,4-ДП-кислоти

20
50

2,6×107
2,0×107

Петролейний ефiр

3,4×1013

Пiгменти

бордо антрахiноновий

> 1013

бордо периленовий

6×1011

жовтий залiзоокисний

20

0,11×106

рожевий хiнокридоновий С

> 1013

голубий фталоцiанiновий

20

0,7×107

червоний для мелану

5×1012

червоний залiзоокисний марки К

20×106

червоно-фiолетовий

> 1013

ясркаво-оранжевий антрахiноновий

> 1013

яскраво-червоний 2ж для шкiри

> 1013

Пиколiн (a-Метилпiридин)

2,0×104

Пiнен

1011

Пiперидин

5,0×105

Пiридин

18

1,9×105

S-Піролiдонметил-Na-бутоксикарбонiлцистин

21

1,0×1012

Пластифiкатори

адипiновий ефiр сумiшi спиртiв С7-С9 -iзобудова

7,4×108

дибутиловий ефiр декандикарбонової кислоти

1,5×108

дибутилтiодивалерiанат

1,1×109

дибутилтiодипропiонат

1,4×108

дибутилфталат

2×106

дикаприладипiнат

(1-2,9)108

дикаприлсебацiнат

(1-1,7)108

дикаприлфталат

2×108

дитридецилфталат

2,7×1010

дiалкiлфталат - 610

(0,5-1)109

дiалкiлфталат - 789

(3-5)108

дiалiлфталат

1010-1014

дi-2-етилгексиладипiнат

5,1×109

дi-2-етилгексиловий ефiр

6,9×108

дi-(2-етилгексил)-тiодивалерiанат

1,4×109

дi-(2-етилгексил)-тiодипропiонат

6,8×108

дi-(2-етилгексил)-фенiлфосфат

5,9×107

дi-2-етилгексилфталат

5×108-1×109

дiiзодециладипiнат

6,7×109

дiоктилкапролат-46

2,1×109

дiоктилсебацiнат

5×108

ефiр бутандiола-1,4 та сумiшi жирних
кислот

7,0×108

себацiйний ефiр сумiшi спиртiв С7-С9-iзобудова

7,2×108

трикрезилфосфат

5,0×106

Плiвки

Д-4П

(1,0-1,3)1013

Ф-2П

(0,5-1,0)1015

ДФ-55П

(3,2-5,5)1014

Ф-8П

(2,2-5,0)1014

Д-8П

(1,5-2,2)1014

полiетиленова

0,21×1013

полiхлорвiнiлова

25
40

4,62×1013
2,08×1012

фторопластова

0,15×1014

Полiамiди

П-68

4×1012

П-АК-7

2×1012

Капрон

2×1012

П-6

1,5×1013

П-АК80/20

1,5×1012

П-10

3×1013

П-12

2,7×1010

Полiамiди

плiвка ПМ

25
200
250

1014-1015
1011
1010

Полiамiди з наповнювачем

П-68Т10

1011

П-68Т20

1011

П-68Т30

1012

П-68Т40

1012

П-68Т60

1012

Полiамфолiт ПА-1

25

0,68×1011

ПА-1 (Nа-форма)

20

5,7×1014

Полiарилати

Д-3

1×1014

Д-4 марки А

1×1013

Д-4 ( Б)

1×1014

Полiарилати

Д-4С

(1-4,4)1012

Д-4Э

20
155
175

(1,0-2,0)1014
(7,0-9,0)1012
(8,0-9,0)1011

Ф-1

5,0×1013

Ф-2

20
175
200

1,0×1014
1,0×1012
1,0×1011

Полiбутилметакрилат вв

(0,8-4,7)1013

нв

(4,2-4,8)1012

Полiвiнiлбутиловий ефiр

5,6×107

Полiвiнiлбутираль

3,4×1010

Полiвiнiлбутираль-
фурфураль

5,0×1014

Полiвiнiлкеталь

1,5×1014

Полiвiнiлформаль

3,0×1014

Полiвiнiлформальетилаль

5,0×1014

Полiвiнiлiденова

дорiжка для пiдлоги

106-1010

плитка для пiдлоги

107-109

Полiвiнiлхлориди

вiнiпласт листовий

(1-5)1012

жорсткi пластмаси на основi непластифiкованого ПХВ

1012-1014

М-64

(7,2-8,7)1012

пластифiкований 23 % ДОФ i 5 % ДОС марка С

(0,3-0,8)1011

пластифiкований 33 % ДОФ

(1,0-1,7)1011

пластифiкований 48,7 % ДОФ

(0,9-2,6)1010

ПВХ-5А-65

(3,3-4,2)1011

ПВХ “Совiнiт”

20

0,19×1015

ПВХ емульсiйний пастоутворюючий

20

0,14×1013

С-58 сорт II

(0,7-2,1)1012

С-63М сорт I

(8,4-9,8)1012

С-65 уд

(3,5-7,8)1012

С-70 сорт I

(4,6-4,8)1012

С-74 сорт I

(6,1-8,4)1012

С-90

(2,9-3,4)1012

пластикат спецiальний термостiйкий

шланговий

1,0×107

iзоляцiйний I

20
70

1,0×1011
1,0×109

iзоляцiйний II

20
70

1,0×1012
1,0×109

свiтлотермостiйкий iзоляцiйний 489

1,0×1011

свiтлотермостiйкий шланговий

1,0×107

свiтлотермостiйкий iзоляцiйний кабельний

1,0×1011

iзоляцiйний А

20
70

1,0×1012
1,0×109

iзоляцiйний Б

20
70

3,0×1011
1,0×108

липка iзоляцiйна стрiчка

1,0×1011

трубки гнучкi

1,0×1012

Полiглiцерин

1,3×105

Полiепоксидний олiгомер, отверджений малеiновим ангiдридом

1,3×1014

Полiетилен

1,3×1013

Полiетилентерефталат

1015

плiвка електроiзоляцiйна

20
150

1×1014
1×1012

конденсаторна

5×1010

електротехнічна

20
120

1×1013
1×1011

орiєнтована

1014-1017

Полiефiр (червоний)

ППЕ-1130

4,3×1010

Полiефiри хлорованi

до 1013

Полiкарбоцин

техн.

> 1011

Полiкарбоцин 80 %, порошок, що змочується

> 1011

Полiкарбонати

дифлон (литий)

1,5×1016

дифлон марки 3

1,0×1016

Полiмарцин

6×1010

Полiмарцин 70 %, порошок, що змочується

> 1011

Полiмери

Е-66П

(1,7-1,8)1013

Е-70ПМ

(0,3-1,2)108

Е-70ПС

(0,3-1,2)1011

ПАК-1138

3,6×108

Полiметилметакрилат

вв

(7,9-8,8)1013

нв

(7,9-8,3)1013

ЛСОМ-76 суспензiйний модифiкований 7 % бутилакрилат

(1,1-1,3)1014

Полi-4-метил-пентен-1

20

0,3×1011

Полiолефiни:

полiетилен

ВТ

1015

НТ

1015

СТ

1015

полiпропiлен

1014-1015

полiпропiлен, армуванний скловолокном

3,0×1014

сополiмер етилену з пропiленом

НТ

1015

сополiмер етилену з пропiленом

СТ

1015

Полiорганосилоксановi рiдкi дiелектрики

ПЕС-Д

2,6×1011

ПМС-10Д

1,0×1012

ВПСД

(0,5-1,0)1010

Полiпропiлен

1,05×1013

Полiстирол

1017-1018

блочний

1×1015

емульсiйний

1×1015

зелений

20

0,107×1013

марки Б

(0,6-1,3)1014

оптичний

20

0,27×1012

пінополiстирол

ПС-1

1011

ПС-2

1011

ПСБ

1012

ПСБС

1012

плiвка для радiодеталей

1015

суспензiйний

1×1015

полiмери похiднi стиролу
полi-п-хлорстирол

1013-5×1014

полiдихлорстирол

1013-1×1015

полiдиметилстирол

1015

полiвiнiлтолуол

1015

полiметилстирол

3×1015

полiстироли

САМ

1×1015

СН-10

1,3×1014

СН-15

1×1014

СН-20

1×1014

СН-28

1×1014

МС

1×1014

МСН

1×1014

сополiмери стирола з вiнiлнафталiном

1×1015

с аценафтиленом

4×1014

ударомiцний полiстирол

ПС-СУ2

1×1014

ПС-СУ3

1×1013

СНП-0

2×1014

СНП-1

1×1014

СНП-2

1×1013

СНП-3

1×1013

СНП-4

1×1013

СНП-5

1×1012

УП-1Е

1×1012

ударомiцний полiстирол

УП-1Л

1×1013

Полiсульфони

1014

Полiуретани

109-1012

Полiфенiленоксид

1015

Полiфенiленоксид, армуванний скловолокном

1015

Полiформальдегiд

6×1012

Полiхлорвiнiлова смола

1016

Полiхлордифенiл

1012

Порошкоподiбний засiб для чистки ванн, посуду, раковин

4,9×108

Порошкоподiбний засiб “Ванан” для чистки ванн, раковин, посуду

< 107

Препарат

КД-2(У)

1,3×109

ЕНК

20

0,87×1011

“Дихлофос” (напiвпродукт)

20

0,3×108

“Велюр” (напiвпродукт)

20

0,18×107

“Прима” (напiвпродукт)

20

(1,3-2,5)1010

“Секунда” (напiвпродукт)

20

0,2×106

Пресматерiал

20
250

(0,9-2,1)1014
8,6×1011

КМК-218

108

КМК-218Л

108

КПЖ-9

108

склонаповнені

МАР-1

108

ТП-110р

1012

ТП-110рМ

1012

КМС-9

1011

якi не мiстять волокнистих наповнювачiв

КФ-9

1014

КФ-10

1012

Преципiнат

20

0,58×108

Продукт

“Акси”

20

0,4×106

“Аелiта”

20

0,42×106

“Крос”

20

0,4×106

“Пальмiра”

20

0,4×106

гiдролiзу метил-
g-трифторпропiлдихлорси-
лану

1,3×107

Прометрин, 2-метилтiо-4,6-бiс (iзопропiламiно)-симтриазин С10Н19N5S

20

(0,29-0,67)1010

Пропаргiловий спирт

1,6×106

Пропiлацетат

(1,1-5,0)104

Пропiленглiколь

1,9×109

Пропiловий спирт

25

5,0×105

Пропiоновий альдегiд

104

Пульвербакелiт

3×1011

Реактивне паливо

Т-1

(0,2-0,7)1011

Т-1 (очищений прямою перегонкою)

(0,2-1,0)1012

ТС-1 (очищений прямою перегонкою)

(1,0-6,0)1011

Т-5 (сiрчано-
кислотна очистка)

1,5×1012

Т6
(гiдриування)

1,0×1013

Реактивне паливо

Т-7 (гiдро-очистка)

(0,3-1,4)1012

Т-8 (гідро-
очистка)

(0,3-2,8)1013

Реакцiйна маса кротоната

80

< 105

Реакцiйна маса зi стадiї алкiлування анiлiну у виробництвi ацетохлору

20
40
70
100

6,0×105
4,5×105
2,2×105
1,5×105

Резотропiн

2,0×1013

Релiн

2,4×1013

Рибонуклеiнова кислота дрiжджева

23

2,4×107

Рибофлавiн

свiжий

2,6×109

сухий

2,0×1012

Рідина

для запалювання примусiв

4,12×105

135-164

1,2×107

131-209

4,2×106

133-210

1,1×106

Робочий розчин псевдокумолоктанол-2 (3:2)

5,5×106

Розрiджувачi

Р-197

5,9×106

РВЛ

1,7×1010

Розчин вихiдний диметилового ефiру 2,5-дихлорнiтротерефтальової кислоти у толуолi

20

(2,8-5,0)107

Розчин 1,11-диметил 1,11 ; 4,41-тетрагiдро-4,41-дипiридина (ТГДП) у толуолi

20

1,8×105

Розчин крезоксипропiонової кислоти (КПК) у розчиннику “В”

20
60
100

1,0×108
4,5×107
2,2×107

Розчин себацинової кислоти у спиртi

2×102

Розчин 2,4,5-трихлорфенолу у хлорбензолi

55

3,7×104

Розчин 2-хлор-4-нiтроанiзолу у змiшаному розчиннику

50

< 105

Розчин 3-хлор-4-метоксіанiлiну у змiшаному розчиннику

50

< 105

Розчинники

645

1,7×107

646

(5,2-5,6)104

647

4,2×106

648

5,8×106

Р-5

(1,5-2,1)105

РФГ-1

1,1×104

РС-1

7,7×107

Салiцилальiмiн мiдi

“ч”

3,0×1011

Свинець сiрчанокислий

20

0,24×108

фтальовокислий

0,26×108

Свинцю

силiкат

20

(0,121-0,13)109

сульфат основний

(0,62-2,6)1012

фталат двохосновний

(0,76-1,43)1010

Селеносечовина

20

6,5×1011

Семiкарбазид хлористоводневий бруто-формула СН6ON3Cl

“ч”

1,3×104

Сикатив

63/64

(0,1-2,0)107

нафтонатний

НФ-1

20

107

Сильван

(2,0-9,0)108

Симазiн 50 %

5×108

Симазiн 2-хлор-4,6-бiс (етиламiно)-сим-триазину

(0,1-1,0)106

Симазiн 80 %

5×107

Синтанол ДС-10

40

3,0×104

Синтетичнi жирнi кислоти (СЖК) С10-С16

(3,0-6,2)108

Скипидар

107-108

Na-сiль полi(п-дiоксі-О-фенiлен) тiосiрчної
кислоти

4,2×107

Сiль ефiра малоопiмарової кислоти (ефiр “М”)

(0,33-1,2)107

Сiрка

молота

0,93×1015

90 %, порошок, що змочується

20

0,46×1015

80 %, порошок, що змочується

20

0,34×109

Сiрководень

-62

109

Сiрковуглець

техн.

106-1010

Сiрчистий свинець

“ч”

4,8×104

Скловата

109-1011

Скловолокно

1,68×1012

Склоомиваюча рiдина

1×104

Скло

1011-1014

органiчне авiацiйне

сорт А

1010-1011

органiчне

сорт ПА

108-1012

Стеклопластики

листовi матерiали

СВАМ-Р-2н

1011

СВАМ-БФ

1011

СВАМ-ЕН

1012

СВАМ-ТФЕ-Р

1012

СВАМ-ЕР

1011

на основi пресматерiалiв

АГ-4С

1010

АГ-4В

1010

ДСВ-2р-2М

1010

ДСВ-2л-2М

1010

ДСВ-2о-2М

1010

ДСВ-2п2М

1010

ДСВ-4р-2М

1010

ДСВ-4л-2М

1010

ДСВ-4о-2М

1010

ДСВ-4п-2М

1010

П-1-2

1010

П-1-3

1013

П-2-6с

1013

П-3-1

108

П-3-3

1011

ПСК-1

1011

РСТ

1011

РТП-100

1011

РТП-170

1010

РТП-200

1012

33-18с

1012

33-18в

1012

на полiамiдних зв’язуючих

СТП-1

1013

СТП-3

1013

электроiзоляцiйнi

СТЕФ

1013

СКГ-41/ЕП

20
180

1×1013
1×1010

Склотекстолити

СКМ-1

1010-1011

СК-ФР

8×1011

ВФТС

3×1011

СКМФ-29

1013

СКМ-9

2×1013

СКС-9

2,4×1012

СМФ-50

2×1013

електротехнiчнi

СТ

5×108

СТ-1

5×108

СТ-Б

5×108

СТК

1010

СТ-п

1010

СТЕФ

1011

СТЕФ-1

1011

кремнiй-органiчнi

СМФ-50М

20
200

2×1010
1×1010

СТК-41

20
180

1010
109

Слюда трансформаторна

1012

Смоли

БМК-5 суспензiйна, марка А

(1,1-1,4)1013

ЖМК-5

(0,11-0,14)1014

на основi вiнiлових мономерiв

1011-1012

на основi полiстирола

1012-1015

меламiно-сечовиноформальдегiдна
ММФ-50

20

0,18×106

меламiно-формальдегiднi

(0,1-5)1010

феноло-формальдегiднi

1010-1011

сечовино-формальдегiднi

(0,5-5)108

полiефiрнi

ПН-1

25
50
75
100
125
150
175

(0,1-5,0)1013
4,3×1013
1,1×1013
1,1×1012
2,0×1011
5,1×109
5,1×108
7,2×107

ПН-2

(2,0-6)1013

ПН-4

(0,7-4)1013

ПН-10/40

2×1013

ПН-69

(0,6-2)1010

ПН-100

(0,2-2)1010

СКПС-3

(0,1-3)1010

епоксиднi

азотовмiщуюча ЕА, отверджена малеїновим альдегiдом

1×1013

ЕА, отверджена полiетиленполiамiном

1×1013

дiанова ЕД-5, отверджена
м-фенiлендiамiном

20
150

5,3×1013
4,3×1010

ЕД-6, отверджена полiетиленполiамiнами

1×1013

ЕД-6, отверджена малеїновим ангiдридом

1×1013

дiепоксидна, отверджена ЕФФ

1×1013

модифiкована

2×1013

ТФЕ-9, отверджена малеїновим ангiдридом

20
200

1×1012
1×109

МФХI-6

20
180

1×1012
1×108

Т-10, отверджена метилтетра- гiдрофталевим ангiдридом

20
200

1×1012
1×108

полiепоксиднi:
5,Н, отверджена малеїновим ангiдридом

4,4×1013

ЕН-6, отверджена малеїновим ангiдридом

20
150
200

4×1013
8×1011
3×1010

ЕТФ, отверджена
м-фенiлендiамiном

20
150

3,5×1013
9,3×1010

отверджена малеїновим ангiдридом

20
150

7×1014
1,2×1011

Сольвент нафтовий для лакофарбової промисловостi

1,1×109-1,0×1011

Сополiмер

А-15 суспензiйний

(2,2-3,2)1010

А-15-О суспензiйний

(0,6-1,1)1013

А-15-ОМ

(4,2-8,7)1012

ВА-15

(0,2-1,4)1011

ВТА-3N метакрилат- бутандiєн-стирольний

(0,7-1,4)1014

3 ДФ-250

1,5×1011

МБ-20

(0,8-1,4)1013

стиролу з дивiнiлбензолом 8пТ40

23

2,4×1012

Сорбент

борильний Б-1, d=0,47 г/м3

9,9×1010

СДП-Д

3,6×1011

Спирти фракцiї С7-С9

20
100
120
135

9,6×104-2,5×106
2,0×105
2,4×105
6,9×105

Спiнюванi пластмаси пiнопласти

20

1,2×1012

200

1,2×1011

20

7,5×1011

80

1011

Стеарати

барiю

“ч”

20

0,26×109

барiю кадмiю

20

0,27×1010

кадмiю

0,25×108

кальцiю

0,3×108

натрiю

0,28×108

Стирол

(2,3-2,9)1010

Стиромаль

(4,2-7,0)1012

Сульфенамiд

7,0×1013

Сульфанол

0,6×107

Сульфохлорид

0,5×1012

Сумiш

диметилдiетилциклосилокса-
нiв

7,8×1011

хлороформу i тетрахлоретилену (у мольному спiввiдношеннi 2:1)

20

(1,6-2,5)107

Тальк

0,12×1010

молотий

25

(0,6-1,0)109

Текстильно-тканева основа для контейнерiв

0,15×1013

Текстолит

109-1010

Терпiнен

0,6×106

Терацевi плитки

звичайнi

105-107

електропровiднi

103

Тетрабутоксититан

1,5×108

Тетрагiдрофуран

“ч”

33

1,2×106

Тетрагiдрофуриловий спирт

< 103

Тетраметилсилан

4,7×1010

Тiазол

< 106

Тiосечовина

0,2×1015

Тiонiл хлористий

0,5×104

Тiосемикарбазид

“ч”

20

0,765×1011

Толуїдин

техн.

104-106

м-Толуїдин

“ч”

30

1,2×105

Толуол

спец.
очищ.

1,2×109-2,9×1011
(0,1-6,7)1013

кислий (состав: толуол - 97, 95 %; пропiонова кислота -
2 %; вода - 0,05 %)

25

(2,1-2,3)107

Тонер-1 електрографiчний чорний

8,31×108

Торф (Володимирський)

1011

N-a-трет-бутоксикарбонiл-N-е-трифторацетил-L лiзин)

7,0×109

Na-третбутоксикарбонiл-b-фенiл-L,a-аланiн

20

0,10×1013

N-трет-бутоксикарбонiл-b-нiтрофенiл L,a-аланiн

23

1,15×1012

N-трет-бутоксикарбонiл-1,6-гексаметилендiамiн гiдрохлорид

22

1,11×1012

N-трет-бутоксикарбонiл-L глутамiнової кислоти b-бензилового ефiру дициклогексиламонiйова сiль

23

1,0×1014

N-трет-бутоксикарбонiл-Д-аргiнiну гiдрохлорид моногiдрат

20

7,4×1012

Na-трет-бутоксикарбонiл-Nim-2,4-динiтрофенiл-L-чистидин

21

1,12×1014

Триамонiйна сiль 1-оксіетилiдендифосфорної кислоти

“ч”

23

0,55×107

Триатримiд

8×1011

Триетаноламiн

106-8,7×109

Триетиламiн

“ч”

25

8,7×109
2,5×107-8,7×109

Триетиленглiколь

техн.
“ч”

28

(7,5-8,4)104
8,5×104

Триетоксисилiлдiалiлбензил-амонiюхлорид

1,7×106

Триетоксисилiлпропiлдiалiл- бензиламонiю

8,4×105-1,0×106

Триокис сурми

(1,24-3,6)1011

Триосновний сульфат свинцю (ТОСС)

(0,6-2,6)1012

Триомбрин

25

1,14×106

Трикрезилфосфат

30
-33

(4,0-5,6)106
5,0×107

Трикрезол

2,5×105

Триметиламiн

-33

0,5×108

Тринатрiйова сiль 1-оксиетилiдендифосфонової кислоти

23

0,22×109

Трис-салiцилат церiя

1,7×1010

N-Е-трифторацетил-a-лiзин

7,8×1010

Трифенiлсурма

“ч”

2,2×1015

Трихлористий фосфор

20

< 105

2,4,5-Трихлоранiлiн

25
70
150

0,14×109
0,59×108
0,411×103

Трихлорбензол

“ч”

24

5,0×108

Трихлороцтова кислота

3,0×106

2,4,5-Трихлорфенол

25
70

0,28×108
(0,26-9,0)104

Трихлоретилен

3,0×108-1,5×109

Унiверсальний очисник пiдлог

< 105

Фарфор

1015

Феназол

5×1012

Феназон

техн.

20

0,27×1011

60 %, порошок, що змочується

> 1011

Фенiбут

1,5×109

Д,L-фенiлаланiн

20

0,23×1016

Фенiлон

1×1012

Фенiлон С

5×1011

Пластмаси з пресматерiалу фенiлон

1,5×1012

фенiлон С

8,0×1011

покриття на основi фенiлону С

1,4×1013

фенiлтрихлорсилан

1,7×106

фенiлфосфатної кислоти двонатрiйова сiль, двоводна

0,76×1010

Фенол кам’яновугiльний рiдкий

25

5,9×105

Фенопласти

антегмит

АТМ-1

(5-6)10-5

АТМ-10 (ТАТЕМ-0)

1,6×10-5

АТМ-1Т

1,2×10-5

пресматерiал

К-214-2

5×1010

високочастотнi преспорошки

В-4-70

1×1012

К-114-35

1×1012

К-123-45

1×1011

К-123-45Т

1×1011

К-124-38

1×1011

К-211-3

1×1012

К-211-4

1×1012

К-211-34

1×1012

вологохiмстiйкi преспорошки

К-17-23

1×1010

К-17-36

1×1010

К-18-23

1×1010

К-18-36

1×1010

К-18-41

1×1010

К-18-48

1×109

фенолит РСТ

1×1011

волокнистi преспорошки

АГ-4 (марки В та С)

1×1010

волокніт

1×107

К-6

120

1×108

К6-У

120

1×108

текстолит кришка

1×108

жаростiйки преспорошки

К-15-56

(1,0-8,5)109

К-17-56

(1,0-8,5)109

К-18-22

(2,5-3,0)109

К-18-53

1×107

К-18-54

1×108

К-18-56

(1,0-3,5)109

К-119-56

(1,0-8,5)109

преспорошки для деталей автотранспортного обладнання

К-2-43

5×1010

К-24ЭТ

80

1×109

К-18-37

(0,1-1,7)1011

К-214-43

5×1010

К-214-43Т

5×1010

преспорошки загально-
технiчного призначення

все марки

1×109

ударомiцнi преспорошки

ФКП-1

1×109

ФКПМ-10

1×109

ФКПМ-15

1×1010

ФПКМ-15Т

1×1010

електроiзоляцiйнi преспорошки

5×1010

деревинно-шаровi пластики

ДСП-А

1,0×108-1,8×1010

ДСП-Б

7,3×107-0,8×1010

ДСП-Б-Е

109

ДСП-В

(0,5-5,6)1010

ДСП-В-Е

109

Фентiурам, комбiнований протравлювач насiння

20

0,15×108

Д, L, b, -фiнiлаланiн

40
80

5,15×1010
1,02×109

Фольгiрованi діелектрики

109-1011

Формальглiколь

< 103

Формальдегiд бiсульфат натрiю 1-водний

0,42×1010

Формальдегiд бiсульфiту натрiю

22

2,7×107

Формамiд

0,3×104

Фосген

0,2×107

Фталевый ангiдрид

(0,28-0,48)1011

Фторлон Ф-3М

6,1×1010

Фторопласти

фторопласт-4

1015-1018

А

1,0×1015

Б

1,0×1015

В

1,0×1014

плiвка iзоляцiйна орiєнтована

1013

неорiєнтована

1013

плiвка конденсаторна до кондицiонування

1,0×1015

пiсля кондицiонування

1,0×1014

стрiчка

1012

фторопласту 4-Д

А

1,0×1014

Б

1,0×1014

матерiал на основi склотканини i фторопласту 4-Д

1013

сира каландрова стрiчка

1014

лакотканина з фторопласту 4-Д

1013

фторопласт-40

1015

суспензiя фторопласту-40Д

1,0×1014

фторопласт-42

2,0×109

фторопласт-3

1,2×1016

фторопласт-3М

2,0×1015

фторопластова кришка

20

0,53×1015

фторорганiчнi рiдини

1012

Фуразолiдон

0,36×1012

Фурфурилацетат

“ч”

23

(3,6-4,4)105

Фурфурол

25

6,6×103

Хiнгiдрон

25

0,76×1012

Хiнолiн

6,0×105

Хлоранiлiн

техн.

104-105

п-Хлоранiлiн

25

3,2×104

Хлорангiдрин a-хлопропiонової кислоти

20

6,5×103

Хлорангiдрид трихлоракрилової кислоти

20
100

3,6×106
2,9×106

2-Хлорантрахiнон

> 1013

Хлорбензоiлбензойна кислота

> 1013

Хлорбензол

(0,1-5,0)108

6-Хлорбензоксазолтiон

20

> 1012

2-Хлор-4,6-бiс- (iзопропiламiно)-симтриазин (пропазин)

20

(3,6-5,5)108

3-Хлор-4-метоксианiлiн

20
70-90

9,2×106
< 105

Хлоргiдрат-амiнофенiл оцтової кислоти

20

0,50×1014

Хлорекс (дихлоретиловий ефiр)

“ч”

24

(2,9-4,6)103

Хлорований нiтробензол

25

1,5×104

Хлористий

ацетил

0,3×105

бензил

“ч”

34

9,6×104

бутил

6,7×105

метилен

“ч”

28

6,0×106

сульфурил

3,0×105

фосфор

1,3×106

етилен

0,3×106

1,8-Хлорнафталiнсульфокислий натрiй

0,25×1012

пiсля висолювання

0,8×1010

м-Хлорнiтробензол

20

(0,14-0,29)109

п-Хлорнiтробензол

25
95

(0,29-0,5)1012
0,18×105

Хлорметилдиметилхлорсилан

3,0×1016

Хлорметилэтоксисилан 99 %

2,9×1016

Хлоропрен

5,4×106

Хлороформ

техн.

20
50

4,0×106
3,1×106

Хлорофос

техн.

106-108

Хлорофос 80 %, порошок, що змочується

107-108

a-Хлорпропiонова кислота

25
100

1,7×104
(4,0-9,0)103

м-Хлортолуол

“ч”

23

(0,6-1,2)107

п-Хлортолуол

“ч”

23

(2,2-5,6)107

Хомецин

> 1013

Церезин

1013

синт.

1011

Целулоїд

техн. марки Т

109

Циклогексан

техн.
спец.
очиен.

(0,5-4,5)1012
6,3×1012-3,3×1014

Циклогександiон-1,3

3,0×1010

Циклогексанол

техн.

104-106

Циклогексанон

1,3×105

Циклогексаноноксим

65

1,8×106

Циклогексаноноксим (10 %-ний розчин у ксилолi)

1,2×109

Цинеба

1×1013

L-Цистин гiдрохлорид

9×108

Шеллак

1015-1016

Щавлеводiетиловий ефiр

0,3×105

Лакофарбовi матерiали

Адуiт IМ-ЕП-1

1,5×107

Грунт

ЕП-0172 жовтий

1,2×106

КО-0134

3,8×108

ЕП-0156

5,9×105

Грунт

АК-070

2×105

МС-067

4,5×107

УРФ-0110

(0,7-2,5)106

Грунт шпатлiвка ГФ-018

(4,6-5,1)106

Грунтiвка

ВЛ-023

1,5×103

ГК-032ГС

(1,4-2,8)107

ГФ-017

(5,8-6,5)106

ГФ-020

1,4×107

МЛ-058

2×104-2×106

МЧ-042

2×104-2×106

НЦ-0135

(4,2-5,2)103

ПФ-033

(1,7-4,5)107

ФЛ-03-К

(3,3-4,5)107

ФЛ-086

(3,4-3,5)107

ХС-068

(4,2-4,3)105

ЕП-09Т

2,0×105

ЕП-076

(0,6-2,8)105

ЕП-0109

3,8×107-1,14×108

Емалi

508

3,5×104

5133М

1,5×104

5155

1,6×105

АС-150

> 107

АС-5214 бiла

3,8×105

АС-5234 бiла

1,3×109

БТ-180

8,5×106

БТ-538

5,5×106

БТ-591

4,9×106

ГФ-92ГС

1011

ГФ-92ХС

1011

ГФ-92ХК

1010

ЕП-51

7,9×105-6,3×108

ЕП-91

20

(2-3)1012
1013

ЕП-92

(2-3)1012

ЕП-140

(0,3-1,4)106

ЕП-148

(7-8)105

ЕП-255

1,1×105

ЕП-422М

5,8×108

ЕП-525

7,8×106

ЕП-525 захисна

2,0×108

ЕП-567

(2,3-2,7)106

ЕП-773

2×105

ЕП-2114 жовта

2,4×106

КД-97

(0,1-3,0)1013

КО-86

не < 1010

КО-97

20
70

1012-1013
1010-1011

КО-828

105-106

КО-834

бiла

4,0×108

голуба

3,0×108

сiра

6,3×107

червона

3,4×108

КО-848 (6 кольорiв)

(1,6-5,6)107

КО-856 чорна

2,6×108

КО-860 чорна

1,7×108

КО-864 срiблято-сiра

3,0×1011

КО-865 бiла

3,0×1012

КО-911

1010-1011

КО-918

20
200

5×1011-1012
109-1010

КО-935

20
200

1012-1013
108-1010

КО-936

20
200

1012-1013
108-1010

КО-937

20
200

1012-1013
108-1010

КО-938

20
200

1012-1013
1010-1011

КО-5170

бiла

2,5×105

жовта

2,0×105

коричнева

1,3×105

сiра

2,2×105

синя

2,3×105

чорна

2,9×105

КО-5213

2,75×1010

КО-5218

4,6×109

КЧ-767

(1,7-2,1)105

МЛ-12

(0,6-1,6)106

МЛ-63

1,5×106

МЛ-94

8×1012

МЛ-152

2,2×106

МЛ-169

7×105

МЛ-242

2×106

МЛ-942

(0,7-2,5)106

МЛ-1156

2,4×106

МЛ-1195

(0,6-7,3)108

МЛ-5119

(0,2-2,3)106

МС-17

свiтло-сiра

1,3×108

чорна

1,3×108

МЧ-13

(2,3-7,0)105

МЧ-123

для тари червона

7,3×107

сiра

5,8×107

МЧ-139

2,7×106

МЧ-145

7,8×106-1,2×108

МЧ-196

8,2×106

МЧ-240

4,9×105

МЧ-240М

2×106

МЧ-181

(3,5-5)106

НЦ-11

(1,5-6,6)105

золоте руно

4,3×104

коралова

3,6×104

яскраво-голуба

6,8×104

НЦ-27

1×1011

НЦ-221

2,0×105

НЦ-246

(1,4-2,3)105

НЦ-262

(0,2-3,0)105

НЦ-280

1,8×105

НЦ-282

(1,5-3,8)105

НЦ-929

5,5×104

НЦ-1104

4,0×104

НЦ-5123

(0,3-1,7)105

НЦ-5134

2,0×104

НЦ-184

2,5×105

НЦ-272

5×105

НЦ-258

5×105

НЦ-1200

2×105

ОЕП-4171

5×1013

ПКЕ-19

1011

ПКЕ-22

1011

ПФ-14

(1,7-1,9)107

ПФ-115

(1,5-1,9)108

ПФ-133

(1,1-1,8)108

ПФ-163

1,8×108

ПФ-223

(0,2-1,8)108

ПФ-245

(4,3-6,3)107

ПФ-266

1,0×107

ПФ-576

6,3×106

ПФ-934

102-104

ПФ-964

108-1010

ПФ-922

(1-5)1011

ТК-3

1012

ФА-5104

(1-3)106

ФЛ-149

2,1×105

ФЛ-1216 чорна

5,0×104

ФЛ-149Е

< 103

ФЛ-254

4,5×107

ФЛ-511

(0,5-5,0)105

ФЛ-2109

2,4×107

ФП-5246 чорна

9,3×107

ФП-545 сiра

3,8×105

ФП-5221

2,9×107

ХВ-16

2×105

ХВ-110

8,5×105

ХВ-124

2,4×104-1,1×106

ХВ-518

5×105

(1,0-1,7)106

ХВ-1120

(1,1-1,2)107

ХВ-5245 чорна

1,1×105

ХС-119

5,1×105

ХС-928

0,001-0,1 (Ом см)

ХС-558

7.7×105

ХС-5146 сiра

(0,2-1,0) 10

Емульгатор ОП-7

1,4×105

Етилцелюлоза ЕЦ-550

2×105

Iонол (10 %-ний розчин у сольвентi)

5,2×109

Iндилен (60 %-ний розчин у ксилолi)

8,7×109

К-411-02

3,3×106

К-411-02КБ

1,6×105-3×107

К-411-02СБ

4,0×104

К-115-0

3,5×109

К-421-02

2,5×104-2,1×106

К-421-02КБ

1,1×106

К-421-04

2,5×103

К-423-02

(1,7-3,1)104

Каучук

СК ДН-Н

3,3×1011

СК ДН-П

4,2×1011

Комплекс для азбоцементних листiв

грунт ЕП-0201

2,4×104

емаль зелена

1,2×105

емаль голуба

8,7×104

отверджувач шпатлiвка

1,1×105

шпатлiвка ЕП-0081

1,2×105

Лаки

100 АФС

1012

123

(3,7-4,1)108

218

1,6×105

321Т

20

1012

976-1

20

1012

АС-4

6,8×108

АС-16

2×105

АС-586М

3,4×107

АКО-45-80

6,6×107-1,9×109

БТ-569

1,5×107

БТ-577

3,6×106

БТ-963М

20
90

1012-1013
109-5×109

БТ-980

20

1012

БТ-987

20

1012-1013

БТ-988

20

1012-1013

90

(1-5)109

БГ-99

0,4×108-1,0×1012

БЛ-1

5,4×1013

БОО АСФ

3,8×1013

ВЛ-931 (електроiзоляцiйний)

1,2×105

3×1012

ВЛ-2119

2,3×105

ВМА-0110

1,4×105

ВФЛ-0131 (50 %-ний)

7,0×104

ГФ-95

0,2×109-2,2×1011

20
120

1012-1013
109-1011

ГФ-046

(3,7-7,2)107

ГФ-046 з каучуком

СКДН-Н

5,9×1010

ГФ-070

3,1×109

ДФ-971

18-23

1013-1014

Е-4100

2×104

ЕП-741

3,3×107

ЕП-96

20

3,0×1012

ЕП-5123

2,7×108

ЕФ-1

1011

ЕФ-3

1011

ЕФ-5

1011

ЕФ-35СУ

1010-1012

К-44

1011

К-47

1011

К-47к

1011

К-48

1011

К-55

1011

К-57

1011

К-54

1011

К-60

20
200

1012-1013
108-109

К-65

20

1011

КО-815

8,0×1011

КО-916

180
200

109-1011
109-1011

20

1013-1014

КО-916к

18-23
200

1011-1012
109-1010

КО-919

20

1012-1013

КО-922

20
180

1012-1013
1010-1011

КО-938В

20
200

1012-1013
1010-1011

КО-991-1, КО-991-3

18-23

1012-1013

КО-991-4

20
200

1012-1013
1011-1012

КО-991-6

20
200

1012-1013
1011-1012

КФ-20

3,0×1013

МК-4

1012

МК-44

1012

МЛ-92

18-23

1012-1013

1,2×1012

МЛ-0148

(8,5-8,7)105

МЧ-52

106-107

МЧ-061

(1,0-1,9)106

МЧ-025

(3,4-3,6)106

НЦ-995

1,5×108

НЦ-2101

(4,2-5,0)103

ПЕ-220

2,0×104

ПЕ-236Н

107

ПЕ-246

(2-2,1)107

ПЕ-247

(1,5-1,9)103

ПЕ-251

3,5×107

ПЕ-265

(2,5-3,3)106

ПЕ-518

1012

ПЕ-933

18-23

1012-1013

ПЕ-935

20
115

1011
108

ПЕ-936

20

1012-1013

ПЕ-948

20
155

1012-1013
108-109

ПЕ-970

20
155

1012-1013
108-109

ПЕ-993

18-23
130
155

1012-1013
108-5×109
(1,0-5,0)108

ПФД-3

1,2×1010

ПФ-053

5×108

ПФ-053 з каучуком

СКДП-Н

6,5×1010

ПФ-60

9,5×107-1,3×109

ПФ-60 з каучуком

СКДП-Н

4,2×1010

ПФЛ-88

20
100
150

1012
108
108-109

ПФ-283

2,8×1010

СБ-1с

1013

СБ-1

6,0×1012–3,0×1012

УР-231

0,2×1010–8,0×1012

2×107

УР-930

1011

Ф-10

250
20

8,0×109
1,2×1013

Ф-кокос-35

(0,4-5,4)105

ФЛ-032М

2,6×108

ФЛ-032Н

2,6×108

ФЛ-056

(2,5-8,0)107

ФА-97

18-23
130

1012-1013
108-109

ФЛ-98

18-23
130

1012-1013
108-109

ФЛ-0114

(1,9-2,9)108

ФП-736 червоний

1,2×104

Лiнолеат

кобальту

1,7×1010

марганцю

2,4×109

свинцю

7,7×109

Мастика БМП-1у

1,5×108

Олiгодивiнiлстирольний сополiмер

1,3×1011

Олiфа К-4 з нафтополімерними смолами

1,7×108

Отверджувачi

А-39”А”

5,1×105

АФ-2

5,0×104

Л-2

1,5×107

ПМС-200А

2,8×1014

продукт Т-66

7×106

МСН-7

3,8×109

МФСН

1,5×109

Пiрален (60 %-ний розчин в ксилолi)

9,8×1011

Резидрол ВА-133

4,2×103

Розчин

лаку КО-85

4,0×106

емалi КО-174 бiлої

2,9×106

емалi КО-174 жовтої

1,8×106

Розрiджувачi

РЕ-18

104-105

РЕ-2В

104-105

РЕ-3В

104-105

РЕ-4В

104-105

РЕ-5В

104-105

РЕ-6В

107-108

РЕ-7В

107-108

РЕ-8В

104-105

РЕ-9В

107-108

РЕ-10В

104-105

РЕ-11В

104-2×105

Розчинювачi

АФТ-1

1,4×105

РКБ-1

(4,6-9,3)104

РКБ-3

3,2×107

Р-4

2,49×105

Р-40

2,9×104

№ 649

4,1×104

№ 651

(2,0-6,2)109

Сикатив 63/64

(0,4-2)107

Смоли

ГМ-4

4,2×107

ГН-3

1,1×107

90

(2,9-6,2)107

10ГЛК

(0,7-1,1)108

130

2,3×108

131

3×107

135

(0,8-4,3)108

241

(2,8-3,1)105

101 (60 %-ний розчин у ксилолi)

4,2×107

131 (34,5 %-ний розчин у ксилолi)

9,1×109

Уралкидна ВУПФС-35 БРИД

1,4×107

Смола 188

5,8×107

“Арiєн” (60 %-ний розчин у ксилолi)

1,6×1011

ВБФС-4

< 103

ВМФ (100 %)

3,1×1012

77 %

2,3×107

СПП (60 %-ний розчин у ксилолi)

1,6×1012

Стерилен (60 %-ний розчин у ксилолi)

1,1×1011

Фарба

водоемульсiйна

ГФ-230

1,6×106

ЕВА-27Т

0,7×102

для пiдлоги

МА-25

3,8×108

ГФ-53 бiла

(8-8,7)107

шарова

(4,3-4,5)107

Шпатлiвка

КО-0083

2,75×1011

МЧ-00-54

1,3×106

НЦ-009

1,6×104

НЦ-00-43

6,8×104

ХВ-004

2,6×104

ЕП-0010 (червоно-коричнева)

(5,8-5,9)105

Примiтка:
Приведені дані отримані в результаті експерементальних досліджень, які були проведені інститутами та організаціями країн СНД.