Содержание материала

3. ЗАЯВКИ ЧЛЕНІВ РИНКУ

3.1. Заявки Виробників, які працюють за ціновими заявками

3.1.1. Щодня не пізніше 09-30 Виробники повинні надавати Розпоряднику системи розрахунків цінову заявку та заявку робочої потужності щодо кожного блока, який не знаходиться в ремонті та може бути включений в роботу протягом 24 годин (для газо-мазутного блока 800 МВт - протягом 72 годин), у тому числі блоків, що знаходяться поза резервом за відсутністю палива.

Набір заявлених цін має відображати рівень цін, за якими Виробник електроенергії спроможний відпускати електроенергію в Оптовий ринок та має розраховуватись відповідно до положень додатка В. Заявка робочої потужності має відображати потенційну спроможність кожного блока виробляти електроенергію в кожний розрахунковий період наступної доби.

(абзац другий пункту 3.1.1 підрозділу 3.1 із змінами, внесеними
згідно з постановою НКРЕ від 08.11.2004 р. № 1081)

3.1.2. Цінова заявка та заявка робочої потужності повинні містити такі дані для кожного блока:

а) не менше двох та не більше чотирьох монотонно зростаючих прирощених заявлених цін на електроенергію, що може бути відпущена в оптовий ринок (Цзбх, грн./МВт*год., не більш як з двома знаками після коми), та відповідні їм опорні потужності блока (Рбх, МВт), які визначають ті рівні генерації, при яких відповідні заявлені ціни можуть бути застосовані, в тому числі для двокорпусних блоків та корпусів двокорпусних блоків. У всіх випадках Рб1 ≤ Ррminбр;

б) чотири вартості пуску блока з резерву (Цпб), які відображають тепловий стан блока (холодний, два напівпрохолодних, гарячий), в тому числі для двокорпусних блоків - чотири вартості пусків першого корпусу котла з турбоагрегатом (Цп1б) та вартість пуску (підключення) другого корпусу котла (Цп2б) для вказаних вище станів. Вартості пуску відображаються цілими числами, грн.;

в) ціну холостого ходу блока (Цххб), в тому числі для двокорпусних блоків подається ціна холостого ходу для однокорпусного режиму роботи (Цхх1б) та ціна холостого ходу блока для двокорпусного режиму роботи (Цхх2б), які відображаються цілими числами, грн./год.;

г) для кожного розрахункового періоду наступної доби максимальну робочу потужність (Ррmaxбр) та мінімальну робочу потужність (Ррminбр), МВт;

д) мінімальну тривалість роботи (Трб) між послідовними циклами зупинки блока та мінімальну тривалість простою (Тоб) між послідовними циклами роботи блока, год.;

е) ознаку маневреності, яка визначає, чи є блок (корпус) маневрений (Мбр = 1) або неманеврений (Мбр = 0) для кожного розрахункового періоду наступної доби за ознакою пуску/зупинки;

ж) заявки на мінімальну кількість блоків, які повинні знаходитись у роботі за станційними обмеженнями з надання станційних номерів цих блоків;

з) ознаку обов'язкової роботи (Овб = 1) - обов'язкового включення блока в роботу після капітального та середнього ремонтів або реконструкції для випробувань з подальшим переведенням його до резерву (роботоспроможного стану). В іншому випадку ознака не декларується (Овб = 0). Блоки, які декларують ознаку обов'язкової роботи (Овб = 1), працюють по заявленому графіку (Ррmaxбр = Ррminбр), погодженому з Диспетчерським центром та Розпорядником системи розрахунків;

і) ознаку знаходження блока поза резервом за відсутністю палива ОТб = 1. В іншому випадку ознака не декларується (ОТб = 0);

к) структура використання палива (вугілля, газу, мазуту) у відсотках;

(пункт 3.1.2 підрозділу 3.1 доповнено підпунктом "к"
згідно з постановою НКРЕ від 08.11.2004 р. № 1081)

л) плановий відпуск теплової енергії зовнішнім споживачам із відборів турбіни у Гкал/год.

(пункт 3.1.2 підрозділу 3.1 доповнено підпунктом "л"
згідно з постановою НКРЕ від 08.11.2004 р. № 1081)

3.1.3. Розпорядник системи розрахунків за даними Диспетчерського центру встановлює блокам:

а) які мають знаходитися в роботі за вимогами електромережі об'єднаної енергосистеми України - ознаку вимушеної роботи за режимами електромережі ВРбр = 1. Усім іншим блокам встановлюється ознака ВРбр = 0;

б) які мають знаходитися в роботі за вимогами електромережі CENTREL - ознаку вимушеної роботи за режимами електромережі CENTREL ВСбр = 1. Усім іншим блокам встановлюється ознака ВСбр = 0;

в) які мають знаходитись в роботі відповідно до термінових та/або аварійних заявок Виробника - ознаку вимушеної роботи = 1. Усім іншим блокам встановлюється ознака = 0.

(пункт 3.1.3 підрозділу 3.1 доповнено підпунктом "в"
згідно з постановою НКРЕ від 02.07.2004 р. № 699)

3.1.4. Виробники повинні щоденно надавати Розпоряднику системи розрахунків загальностанційні дані про кількість маневрених блоків за ознакою пуску/зупинки, які можливо зупиняти та вводити в дію протягом наступної розрахункової доби (одним числом). Вказана кількість не повинна перевищувати кількості заданих маневрених блоків за ознакою пуску/зупинки згідно з підпунктом 3.1.2 (е) та кількості блоків, які можуть бути зупинені за цією ознакою без порушення мінімально допустимого складу обладнання по "живучості" станції.

3.1.5. Розпорядник системи розрахунків на підставі даних підпунктів "с" і "т" пункту 2.1.2 та підпунктів "к" і "л" пункту 3.1.2 по кожному блоку розраховує відповідно до положень додатка В контрольну цінову заявку.

(підрозділ 3.1 доповнено пунктом 3.1.5 згідно з
постановою НКРЕ від 08.11.2004 р. № 1081)

3.1.6. Для кожного блоку, на який Виробник надав цінову заявку, Розпорядник системи розрахунків на основі контрольної цінової заявки визначає контрольну питому вартість (, грн./МВт) згідно з умовами, передбаченими пунктом 5.7.1.

(підрозділ 3.1 доповнено пунктом 3.1.6 згідно з
постановою НКРЕ від 08.11.2004 р. № 1081)

3.1.7. Розпорядник системи розрахунків проводить оцінку обґрунтованості наданих Виробниками цінових заявок:

якщо , то блоку встановлюється ознака необґрунтованого заниження рівня цінових заявок = 1, де DC - допустиме відхилення рівня цінових заявок, що затверджується Радою ринку за поданням Розпорядника системи розрахунків та погоджується НКРЕ;

в іншому випадку = 0.

(підрозділ 3.1 доповнено пунктом 3.1.7 згідно з
постановою НКРЕ від 08.11.2004 р. № 1081)

3.2. Заявки Виробників, які не працюють за ціновими заявками

3.2.1. Щодня не пізніше 09-30 Виробники повинні надавати Розпоряднику системи розрахунків заявку робочої потужності щодо кожного блока, неблочні електростанції - щодо станції в цілому. В цій заявці необхідно вказати для кожного розрахункового періоду наступної доби максимальну (Ррmaxб(с)р, МВт) та мінімальну робочу потужність (Ррminб(с)р, МВт).

3.3. Процедури, загальні для заявок всіх Виробників

3.3.1. Для кожного розрахункового періоду наступної доби максимальна заявлена робоча потужність для кожного блока (Ррmaxбр) не повинна перевищувати максимальну потужність блока (Рмб), а також має дорівнювати нулю або перевищувати мінімальну робочу потужність (Ррminбр). Заявлена максимальна робоча потужність блока в години нічного навантаження не повинна перевищувати заявлену максимальну робочу потужність блока в години максимального навантаження.

3.3.2. Мінімальна робоча потужність (Ррminбр) кожного блока не повинна перевищувати максимальну заявлену робочу потужність блока (Ррmaxбр), але може бути нижчою за технічний мінімум навантаження блока (Рнminб), якщо це значення відображає фактичні можливості блока. Заявлена мінімальна робоча потужність блока в години максимального навантаження не повинна бути нижчою ніж заявлена мінімальна робоча потужність блока в години нічного навантаження.

3.3.3. Виробники мають право кінцево визначати, чи буде блок заявлений як роботоспроможний. Виробники повинні забезпечити, щоб всі подібні заявки відповідали фактичному стану обладнання та запасам палива на електростанції.

3.4. Заявки операторів зовнішніх перетоків

3.4.1. Щодня не пізніше 09-30 оператори зовнішніх перетоків електричної енергії повинні надавати Розпоряднику системи розрахунків узгоджений з Диспетчерським центром графік імпорту та експорту електричної енергії (Риэір, Мвт) на кожний розрахунковий період наступної доби.

3.5. Заявки Постачальників

3.5.1. Щодня не пізніше 09-00 Місцеві постачальники повинні надавати Розпоряднику системи розрахунків прогноз споживання електричної енергії (Рэппр, МВт) на кожний розрахунковий період наступної доби, який включає:

а) обсяг купівлі електроенергії на Оптовому ринку;

б) обсяг поставок електроенергії Постачальниками за нерегульованим тарифом споживачам, що знаходяться на території Місцевого постачальника;

в) обсяг виробництва електроенергії генеруючими джерелами, що не здійснюють продаж електроенергії в Оптовий ринок та знаходяться на території Місцевого постачальника.

3.6. Повторні заявки Виробників щодо робочої потужності

3.6.1. У будь-який час Виробник може надати Розпоряднику системи розрахунків переглянуті заявки робочої потужності щодо кожного блока, робоча потужність якого зазнала змін з часу подання останньої заявки із дотриманням обмежень п. 3.3.1 та п. 3.3.2 цих Правил. Зміна показників по вартості не допускається. Переглянуті заявки, які надані до 11-00, повинні враховуватись Розпорядником системи розрахунків при розрахунку заданого графіка. Після 11-00 переглянуті заявки надаються диспетчеру та повинні враховуватись ним при оперативному веденні режиму.

3.7. Перевірка даних заявок Розпорядником системи розрахунків

3.7.1. Розпорядник системи розрахунків повинен перевірити дані, які надаються членами ринку згідно з цим розділом, на відповідність обов'язковим фізичним даним, наданим згідно з вимогами розділу 2 цих Правил.

3.7.2. Якщо Виробник у встановлені терміни не надасть дані щодо будь-якого блока (станції) згідно з цим розділом, Розпорядник системи розрахунків повинен вважати цей блок (станцію) нероботоспроможним та розробляти заданий графік згідно з цим положенням.

3.7.3. Якщо Виробник надає дані, що не відповідають вимогам цього розділу, Розпорядник системи розрахунків повинен звернутися до Виробника з пропозицією переглянути дані. Якщо з будь-якої причини це неможливо, Розпорядник системи розрахунків має право скоригувати ці дані, щоб забезпечити їх відповідність вимогам цього розділу.

3.7.4. Розпорядник системи розрахунків не має права коригувати дані, що відповідають цьому розділу, за винятком випадків, визначених в пункті 3.7.3.