Содержание материала


Додаток 5
до Правил користування електричною енергією
Типовий договір
про користування електричною енергією на території населеного пункту

№ ____________


_________________
(місце укладення)

________________
(дата)


_____________________________________________________________________________________,
(найменування суб'єкта господарської діяльності)
що здійснює діяльність на підставі ліцензії ____________________________ (далі - Постачальник),
в особі ______________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
(довіреність або установчі документи Постачальника)
та __________________________________________________________________________________,
(найменування, організаційно-правова форма населеного пункту)
що здійснює діяльність на підставі __________________________________ (далі - Власник мереж),
(установчі документи населеного пункту)
в особі ______________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
(довіреність або установчі документи населеного пункту)
_____________________________________________________________________________________,
споживач на території населеного пункту, в особі
_____________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові, паспорт)
(далі - Споживач),
уклали цей тристоронній договір про користування електричною енергією на території населеного пункту (далі - Договір).
Об'єкт споживача:
_____________________________________________________________________________________,
(назва об'єкта Споживача)
що розташовується:
_____________________________________________________________________________________,
(місцезнаходження об'єкта Споживача)
потужність електроустановки: _______________________ кВт.
Під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим Договором, сторони зобов'язуються керуватися чинним законодавством України та Правилами користування електричною енергією.

1. Предмет Договору

1.1. Предметом Договору є постачання електричної енергії Постачальником, використання електричної енергії Споживачем для потреб електроустановки, яка встановлена на об'єкті Споживача, та обслуговування і утримання Власником мереж технологічних електричних мереж населеного пункту, до яких приєднана встановлена на об'єкті Споживача електроустановка.
1.2. Постачальник електричної енергії постачає електричну енергію Споживачу згідно з Договором про користування електричною енергією, що укладається між Споживачем та Постачальником відповідно до Правил користування електричною енергією для населення.
1.3. Власник мереж обслуговує належні йому технологічні електричні мережі населеного пункту, чим забезпечує технічну можливість отримання Споживачем електричної енергії.
1.4. Споживач дотримується встановленого режиму споживання електричної енергії тасвоєчасно сплачує за використану електричну енергію та послуги з обслуговування та утримання технологічних електричних мереж населеного пункту.
1.5. Сторони зобов'язуються виконувати інші умови, визначені цим Договором та додатками до нього, які є його невід'ємними частинами.

2. Права сторін

2.1. Постачальник електричної енергії має право:
2.1.1. Одержувати оплату від Споживача за поставлену йому електричну енергію.
2.1.2. Припиняти або обмежувати у встановленому законодавством України порядку електропостачання Споживача у разі відсутності оплати, передбаченої пунктом 4.2 цього Договору.
2.1.3. Доступу до засобів обліку Споживача для зняття показів засобу обліку та проведення технічної перевірки.
2.1.4. Отримувати від Власника мереж баланс електричної енергії в технологічних електричних мережах населеного пункту в термін, визначений пунктом 2.2.3 цих Правил.
2.2. Власник мереж має право:
2.2.1. Одержувати від Споживача за надання послуг з обслуговування та утримання технологічних електричних мереж населеного пункту.
2.2.2. Припиняти або обмежувати у встановленому законодавством України порядку електропостачання Споживача у разі відсутності оплати, передбаченої пунктом 4.3 цього Договору.
2.2.3. Доступу до засобів обліку Споживача для зняття показів засобу обліку та проведення технічної перевірки.
2.3. Споживач має право:
2.3.1. Отримувати електричну енергію, показники якості якої відповідають державним стандартам України за категорією надійності, визначеною пунктом 2.1.2 цього Договору.
2.3.2. Отримувати інформацію від Власника мереж та Постачальника щодо ціни, якості та порядку продажу товарів та послуг відповідно до цього Договору.

3. Обов'язки сторін

3.1. Постачальник електричної енергії зобов'язаний:
3.1.1. Постачати електричну енергію згідно з умовами ліцензій та Договором про користування електричною енергією (додаток _____ до цього Договору).
3.1.2. Забезпечити на межі балансової належності електромереж Власника та електропередавальної організації (Постачальника) підтримання параметрів якості електроенергії відповідно до державних стандартів якості електричної енергії та _______ категорії надійності електропостачання електроустановки Споживача відповідно до "Правил устройства электроустановок" (далі - ПУЕ).
3.2. Власник мереж зобов'язаний:
3.2.1. Обслуговувати та утримувати в належному технічному стані технологічні електричні мережі населеного пункту відповідно до схеми інженерного забезпечення електропостачання належної Споживачу електроустановки згідно додатком "Однолінійна схема" (додаток _____ до цього Договору).
3.2.2. Забезпечувати на межі балансової належності електромереж Власника мереж та Споживача підтримання параметрів якості електроенергії відповідно до державних стандартів та узгодженої пунктом 2.1.2 категорії надійності електропостачання.
3.2.3. Складати баланс електричної енергії в технологічних електричних мережах населеного пункту та надавати його до ________ числа кожного місяця Постачальнику.
3.2.4. На вимогу Постачальника на підставі Правил користування електричною енергією для населення відключати електроустановки Споживача у встановлені Постачальником терміни.
3.3. Споживач зобов'язаний:
3.3.1. Своєчасно здійснювати розрахунки згідно з цим Договором та додатками до нього.
3.3.2. Забезпечити доступ представників Власника мереж та Постачальника до засобів обліку Споживача для зняття показів засобу обліку, проведення технічної перевірки.

4. Ціна та порядок розрахунків

4.1. Ціна Договору для Споживача складається з вартості використаної електричної енергії, вартості послуг Власника мереж з обслуговування та утримання технологічних електричних мереж населеного пункту та вартості частки обсягу електричної енергії, спожитої на технічні цілі, та електричної енергії, втраченої внаслідок її передачі до електроустановки Споживача.
4.2. Вартість використаної електричної енергії визначається та вноситься Споживачем на рахунок Постачальника у порядку, встановленому Договором про користування електричною енергією.
4.3. Вартість послуг з обслуговування та утримання технологічних електричних мереж населеного пункту визначається згідно з узгодженим Споживачем та Власником мереж кошторисом, який складається на підставі установчих документів Власника з урахуванням вимог законодавства України, та є додатком до цього Договору.
Вартість частки обсягу електричної енергії, спожитої на технічні цілі та втраченої внаслідок її передачі до електроустановки Споживача, визначається за тарифом для населених пунктів.
Частка обсягу електричної енергії, спожитої на технічні цілі, та електричної енергії, втраченої внаслідок її передачі до електроустановки Споживача, узгоджується сторонами в додатку "Порядок визначення обсягу електричної енергії, спожитої на технічні цілі, та технологічних втрат електричної енергії", який є невід'ємною частиною цього Договору.
4.4. Кошти за обслуговування та утримання технологічних електричних мереж населеного пункту та на відшкодування частки обсягу електричної енергії, спожитої на технічні цілі, та електричної енергії, втраченої внаслідок її передачі до електроустановки Споживача, сплачуються Споживачем Власнику мереж на підставі рахунка, одержаного від нього. Тривалість періоду для оплати отриманого рахунка становить ______ днів з дня його отримання.

5. Відповідальність сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору та додатків до нього відповідно до законодавства України.
5.2. У разі виявлення однією із сторін порушення іншою стороною умов Договору, за яке цим Договором та/або законодавством встановлена відповідальність, на місці оформлюється акт порушень. Акт складається у присутності Постачальника, Власника та Споживача у трьох примірниках. Сторона, дії або бездіяльність якої стала причиною складення акта, має право внести до акта свої зауваження.
5.3. У разі відмови сторони від підписання акта в ньому робиться запис про відмову. У цьому разі акт вважається дійсним, якщо його на місці складення підписали не менше трьох представників інших сторін Договору.

6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно є результатом дії обставин непереборної сили. До обставин непереборної сили належать:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
що перешкоджають виконанню договірних зобов'язань у цілому або частково. Термін виконання зобов'язань за цим Договором у такому разі відкладається на строк дії обставин непереборної сили.
6.2. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим унаслідок дії обставин непереборної сили, має протягом п'яти календарних днів письмово повідомити іншу сторону про початок, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії обставин непереборної сили.

7. Порядок розгляду спорів

Усі спірні питання, що виникають з цього Договору, вирішуються відповідно до законодавства України.

8. Унесення змін до Договору

8.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору вносяться за згодою усіх трьох сторін та оформлюються письмово додатковою угодою до Договору.
8.2. У разі зміни умов, якими сторона цього Договору керувалась під час його укладення, відповідна сторона зобов'язана повідомити про це інші сторони Договору у 10-денний строк від дня настання таких змін.

9. Термін дії Договору

Цей Договір укладається до ______________, набирає чинності з дня його підписання та вважається продовженим на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення строку дії Договору жодною із сторін не буде заявлено про відмову від цього Договору або його перегляд. Договір може бути змінено або розірвано і в інший термін за ініціативою будь-якої із сторін у порядку, визначеному законодавством України.

10. Інші умови

10.1. Межа відповідальності за стан та обслуговування електроустановок визначається актом розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін, визначеної у додатку "Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін" (додаток _____ до цього Договору).
10.2. Строки проведення ремонту в електромережах Постачальника або Власника мереж, під час яких електроустановки Власника та/або Споживача будуть відключені або буде знижена надійність електропостачання, доводяться до відома заінтересованих сторін письмовим повідомленням Постачальника або Власника мереж не менше ніж за 10 робочих днів до початку відповідних робіт.
10.3. Цей Договір укладений у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу для Постачальника, Власника та Споживача.

11. Адреси та реквізити сторін

Постачальник:
_____________________
_____________________
тел.: _________________
М. П.
_____________________
(підпис, П. І. Б.)
____________ 200_ року

Власник мереж:
_____________________
_____________________
тел.: _________________
М. П.
_____________________
(підпис, П. І. Б.)
____________ 200_ року

Споживач:
_____________________
_____________________
тел.: _________________

_____________________
(підпис, П. І. Б.)
____________ 200_ року

Переклад ціх правил на російську мову: Правила пользования электрической энергией