Содержание материала


Додаток 2
до Правил користування електричною енергією
ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про спільне використання технологічних мереж

№ ______________


_________________
(місце укладення)

________________
(дата)


_____________________________________________________________________________________,
(найменування електропередавальної організації або власника мереж)
що здійснює діяльність на підставі __________________________________ (далі - Власник мереж),
(ліцензія, установчі документи)
в особі ______________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
(довіреність або установчі документи Власника мереж)
та
_____________________________________________________________________________________,
(найменування, організаційно-правова форма споживача)
що здійснює діяльність на підставі _____________________________________ (далі - Користувач),
(установчі документи)
в особі ______________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________
(довіреність або установчі документи Користувача)
_____________________________________________________________________________________
(далі - Сторони), уклали цей договір про спільне використання мереж (далі - Договір).
Під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися чинним законодавством України та Правилами користування електричною енергією (далі - ПКЕЕ).

1. Предмет Договору

1.1. Власник мереж зобов'язується забезпечити передачу електричної енергії в межах величин, дозволених Користувачу до використання, а Користувач - своєчасно сплачувати за використання електричної мережі, отримані послуги, в тому числі за перетікання реактивної електричної енергії.
1.2. Передача електричної енергії забезпечується відповідно до однолінійної схеми, наведеної в додатку "Однолінійна схема".
Власник мереж забезпечує передачу електричної енергії до межі балансової належності належних йому електричних мереж,
____________________________________________________________________________________.
(вказати позначення межі балансової належності на однолінійній схемі)
1.3. Приєднана потужність електроустановок в точці приєднання на межі балансової належності __________ кВт, дозволена потужність електроустановок в точці приєднання на межі балансової належності __________ кВт.

2. Обов'язки Власника мереж

Власник мереж зобов'язаний:
2.1. Забезпечувати технічну можливість для передачі Користувачу електричної енергії в межах _________ кВт потужності на _____ класі напруги (ступінь напруги _________ кВ) в обсягах, визначених відповідно до договору з постачальником електричної енергії, шляхом формування електричної схеми відповідної пропускної здатності.
2.2. Забезпечувати на межі балансової належності електромереж підтримання параметрів якості електроенергії та узгодженого рівня надійності електропостачання відповідно до категорії струмоприймачів Користувача згідно з ПУЕ.
У разі, якщо Власник є основним споживачем, рівень надійності електропостачання відповідно до категорії струмоприймачів Користувача не може бути вищим, ніж існуюча категорія надійності електропостачання Власника.

3. Права Власника мереж

Власник мереж має право:
3.1. На відшкодування частини (відповідно до обсягу переданої Користувачу електричної енергії) витрат на утримання електричних мереж, якими здійснюється передача електричної енергії Користувачу, згідно з кошторисом, наведеним у додатку "Порядок розрахунку оплати обґрунтованих витрат споживача на передачу електричної енергії".
3.2. На доступ до розрахункових засобів та систем обліку електричної енергії, що розташовані на об'єктах Користувача для зняття показів.
3.3. Вимагати від Користувача дотримання на належному рівні показників якості електричної енергії на межі балансового розподілу електромереж відповідно до умов цього Договору.
3.4. На припинення передачі та/або обмеження обсягів використання електричної енергії Користувачем у випадках та порядку, передбачених розділом 6 цього Договору.
3.5. На отримання від Користувача плати за перетікання реактивної електричної енергії.

4. Обов'язки Користувача

Користувач зобов'язується:
4.1. Здійснювати оплату за використання електричних мереж Власника мереж за розрахунковий період. Розрахунок плати за використання електричних мереж Власника мереж здійснюється згідно з додатком "Порядок розрахунку оплати обґрунтованих витрат споживача на передачу електричної енергії".
Плата за використання електричних мереж Власника мереж вноситься Користувачем на підставі рахунка, одержаного від Власника мереж. Тривалість періоду для оплати отриманого рахунка становить ______ днів (тривалість періоду оплати має не перевищувати 5 днів для суб'єктів господарювання, які здійснюють плату самостійно, і 10 днів - для суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахунки через свою територіально відокремлену головну організацію).
За час, протягом якого Власником мереж припинялась передача електричної енергії з вини Користувача, плата за використання електричних мереж Власника мереж корегується відповідно до вимог ПКЕЕ.
4.2. У разі віддачі електричної енергії в мережі Користувача здійснювати оплату за перетікання реактивної енергії на межі балансової належності електромереж відповідно до додатка "Порядок розрахунків за перетікання реактивної електроенергії".
4.3. Забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених осіб Власника мереж до систем та засобів обліку і засобів контролю потужності та якості електроенергії, а також для контролю встановлених режимів споживання електроенергії.
4.4. У разі припинення споживання електричної енергії внаслідок звільнення Користувачем займаного об'єкта останній повідомляє про це Власника мереж за 20 днів і здійснює повний розрахунок за використання електричних мереж до дня виїзду включно. Власник мереж припиняє передачу електричної енергії в день звільнення об'єкта.

5. Права Користувача

Користувач має право:
5.1. Не сплачувати за використання електричних мереж за час перерви в електропостачанні, якщо перерва відбулася не з вини Користувача.
5.2. На отримання від Власника мереж інформації щодо якості електричної енергії, порядку визначення плати за використання електричних мереж Власника мереж, умов та режимів передачі електричної енергії.
5.3. На відшкодування згідно з законодавством України збитків, заподіяних унаслідок порушення його прав.

6. Порядок обмеження та припинення електропостачання

Електропостачання Користувача може бути припинено або обмежено Власником мереж:
6.1. Без попередження у разі:
виникнення аварійних ситуацій в електроустановках Власника мереж на час, що не перевищує визначеного ПУЕ для струмоприймачів відповідної категорії Користувача;
споживання електроенергії Користувачем після закінчення строку дії цього Договору або договору про постачання електричної енергії;
приєднання Користувачем власних струмоприймачів або струмоприймачів третіх осіб поза розрахунковими засобами обліку;
самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії.
6.2. З повідомленням Користувача не пізніше ніж за 10 хвилин у разі перевищення Користувача договірної граничної величини електричної потужності в години максимуму навантаження протягом 30 хвилин і більше.
6.3. З повідомленням Користувача не пізніше ніж за три робочих дні у разі:
відсутності у Користувача персоналу для обслуговування електроустановок або договору на обслуговування електроустановок;
зниження показників якості електроенергії з вини Користувача до величин, які порушують нормальне функціонування електроустановок електропередавальної організації та інших споживачів;
недопущення Користувачем уповноважених посадових органів виконавчої влади, на які покладено відповідні обов'язки згідно з чинним законодавством, до власних електроустановок або розрахункових засобів обліку електроенергії;
несплати Користувачем за використання електричних мереж Власника мереж у встановлений термін з дотриманням процедури, передбаченої ПКЕЕ.
6.4. У разі незадовільного стану електроустановок Користувача, що загрожує аварією, пожежею, створює загрозу життю, а також при невиконанні вимог щодо усунення недоліків в електроустановках Користувача - за поданням представників державних органів, на які покладені відповідні обов'язки згідно з чинним законодавством.
6.5. У разі відсутності резервного живлення з повідомленням не пізніше ніж за 10 днів для проведення планових ремонтних робіт в електроустановках електропередавальної організації (постачальника електричної енергії), Власника мереж або для приєднання нових споживачів.
6.6. На вимогу постачальника електричної енергії у разі заборгованості Користувача за спожиту електричну енергію.

7. Облік електричної енергії та порядок розрахунків

7.1. Облік електроенергії, отриманої Власником мереж та Користувачем, приєднаним до електричних мереж Власника мереж, здійснюється згідно з вимогами ПУЕ та ПКЕЕ. У разі порушення Користувачем вимог нормативно-технічних документів щодо встановлення та експлуатації засобів обліку їх покази не використовуються при розрахунках за спожиту електроенергію, а обсяг спожитої електроенергії визначається Власником мереж розрахунковим шляхом згідно з вимогами додатка "Порядок розрахунку оплати обґрунтованих витрат споживача на передачу електричної енергії" та "Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії".
7.2. У разі встановлення розрахункових засобів обліку не на межі балансової належності електричних мереж Власника мереж та Користувача обсяг спожитої електричної енергії визначається шляхом збільшення (зменшення) показів розрахункових засобів обліку на величину розрахункових втрат електроенергії на ділянці електричної мережі (з урахуванням трансформаторів) від межі балансової належності до місця встановлення розрахункових засобів обліку.
Розрахунки втрат виконуються Власником мереж на підставі галузевих нормативно-технічних документів та оформлюються за формою додатка "Розрахунок втрат електричної енергії в мережах споживача".
7.3. Якщо середньомісячне споживання електроенергії Користувачем за будь-якою точкою обліку протягом 2 послідовних місяців нижче визначеного пунктом 3.4 ПКЕЕ, Користувач протягом 10 днів наступного розрахункового місяця звертається до Власника мереж щодо приведення стану обліку відповідно до вимог нормативно-технічних документів.
7.4. На підставі показів засобів обліку електричної енергії оформлюються такі документи:
акт про обсяг переданої електричної енергії;
акт про результати замірів електричної потужності.
Порядок надання зазначених документів визначений додатком "Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії".
За наявності вводів на різних ступенях напруги та різних системах обліку покази надаються окремо за кожною точкою обліку.

8. Відповідальність Сторін

8.1. Відповідальність Власника мереж:
8.1.1. Власник мереж несе відповідальність за передачу електричної енергії Користувачу:
із забезпеченням рівня договірних величин, визначених згідно з вимогами розділу 5 цього Договору;
із дотриманням вимог щодо категорії струмоприймачів Споживача та гарантованим рівнем надійності електропостачання;
із дотриманням граничнодопустимих показників якості електричної енергії на межі балансової належності Сторін.
8.1.2. Власник мереж не несе відповідальності перед Користувачем за порушення вимог пункту 8.1 цього Договору у разі порушення Користувачем вимог розділу 4 цього Договору.
8.1.3. Власник мереж не несе матеріальної відповідальності перед Користувачем за обмеження (припинення) передачі електричної енергії, яке викликане:
1) некваліфікованими діями персоналу Користувача;
2) умовами обмеження або припинення постачання електроенергії у випадках, передбачених ПКЕЕ;
3) автоматичним відключенням лінії живлення внаслідок пошкодження устаткування або дій Користувача, які викликали спрацювання автоматики за умови справності системи автоматичного відключення;
4) діями постачальника електричної енергії.
8.2. Відповідальність Користувача:
8.2.1. За внесення платежів, передбачених пунктом 4.1 цього Договору, з порушенням терміну, визначеного відповідним додатком до цього Договору, Користувач сплачує Власнику мереж пеню у розмірі _________ % за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати. Сума пені зазначається у розрахунковому документі окремим рядком.
8.2.2. Власник мереж має право визначити для Користувача обсяг переданої електроенергії, виходячи із приєднаної потужності струмоприймачів та кількості годин їх використання відповідно до Методики обчислення обсягу електричної енергії, недоврахованої унаслідок порушення споживачем - юридичною особою Правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 5 грудня 2001 року № 1197, за тарифами, що діяли протягом споживання електричної енергії з порушенням (далі - Методика), у разі таких дій споживача:
самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії;
пошкодження засобів обліку електроенергії, втручання в їх роботу, зняття пломб з засобів обліку;
споживання електроенергії поза засобами обліку;
інших умов, визначених Методикою,
та надати відповідну інформацію постачальнику електричної енергії.
8.3. Форс-мажорні обставини
8.3.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно є результатом дії обставин непереборної сили. До обставин непереборної сили належать:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
що перешкоджають виконанню договірних зобов'язань у цілому або частково.
Термін виконання зобов'язань за цим Договором у такому разі відкладається на строк дії обставин непереборної сили.
8.3.2. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили, має письмово повідомити іншу сторону про початок, тривалість та ймовірну дату припинення дії обставин непереборної сили.

9. Відносини з постачальником електричної енергії

9.1. У разі заборгованості Користувача за спожиту електричну енергію Власник мереж відключає електроустановки Користувача у термін і на строк, установлені постачальником електричної енергії.
9.2. Сторони Договору забезпечують доступ постачальника електричної енергії до розрахункових засобів обліку електричної енергії Користувача у термін, встановлений договором про постачання електричної енергії, укладеним між постачальником та Користувачем.
9.3. Відносини Власника мереж та постачальника електричної енергії у частині передачі електричної енергії Користувачу регулюються договором про постачання електричної енергії, який укладений між постачальником електричної енергії та Власником мереж.

10. Інші умови

10.1. Межа відповідальності за стан та обслуговування електроустановок визначається актом розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін, визначеної у додатку "Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін".
10.2. Строки проведення ремонтів в електромережах Власника мереж, під час яких електроустановки Користувача будуть відключені або буде знижена надійність електропостачання інших споживачів, доводяться до відома заінтересованих сторін письмовим повідомленням Власника мереж, узгодженим з постачальником електричної енергії.
10.3. Усі майнові суперечки з питань цього Договору вирішуються відповідно до законодавства України.
10.4. Цей Договір укладається на строк до _________________, набирає чинності з дня його підписання та вважається продовженим на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення цього терміну не буде заявлено однією із Сторін про відмову від цього Договору або його перегляд. Договір може бути розірвано і в інший термін за ініціативою будь-якої із Сторін у порядку, визначеному законодавством.
10.5. Додатки до цього Договору "Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії", "Порядок участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень", "Порядок розрахунків за перетікання реактивної електричної енергії", "Розрахунок втрат електричної енергії в мережах споживача" дійсні у разі їх погодження постачальником електричної енергії у частині, що належить до компетенції постачальника електричної енергії.
10.6. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 днів після настання таких змін.
10.7. Цей Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається у Власника мереж, другий - у Користувача.

11. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Власник мереж:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Користувач:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

тел.: __________________

тел.: __________________

М. П.
_______________________________________
(підпис, П. І. Б.)

М. П.
_______________________________________
(підпис, П. І. Б.)

____________ 200_ року

____________ 200_ року