Содержание материала


Додаток 4
до Правил користування електричною енергією
ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про тимчасове постачання електричної енергії без засобів обліку

№ ____________


_________________
(місце укладення)

________________
(дата)


_____________________________________________________________________________________,
(найменування суб'єкта господарської діяльності)
що здійснює діяльність на підставі ліцензії ____________________________ (далі - Постачальник),
в особі ______________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
(довіреність або установчі документи Постачальника)
та
____________________________________________________________________________________,
(найменування, організаційно-правова форма споживача)
що здійснює діяльність на підставі _______________________________________ (далі - Споживач),
(установчі документи споживача)
в особі ______________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________________________
(довіреність або установчі документи Споживача)
_____________________________________________________________________________________
(далі - Сторони), уклали цей договір про тимчасове постачання електричної енергії без засобів обліку (далі - Договір) з метою забезпечення електричною енергією струмоприймачів Споживача,
встановлених: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
(місцезнаходження Споживача та місце встановлення струмоприймачів Споживача)
Точка продажу електричної енергії встановлюється на: _____________________________________
_____________________________________________________________________________________.

1. Предмет Договору

Постачальник постачає електричну енергію Споживачу, а Споживач оплачує Постачальнику електричної енергії її вартість та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору та додатками до нього, що є його невід'ємними частинами.

2. Зобов'язання Сторін

Під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися чинним законодавством України та Правилами користування електричною енергією (далі - ПКЕЕ).
2.1. Постачальник електричної енергії зобов'язується:
2.1.1. Виконувати умови цього Договору.
2.1.2. Поставити Споживачу електроенергію як різновид товару протягом ___________ діб в обсязі _______ кВт·год., при потужності згідно з технічними даними та режимом роботи електроустановок Споживача.
Технічні дані та режим роботи електроустановок


№ з/п

Назва струмоприймача

Номінальна потужність
(за паспортом),
кВт

Категорія надійності електропостачання

Режим роботи:
год.; дні тижня


2.2. Споживач зобов'язується:
2.2.1. Виконувати умови цього Договору;
2.2.2. Дотримуватися режиму споживання електричної енергії на рівні, що не перевищує _____________ кВт потужності.
2.2.3. Здійснити попередню оплату вартості електроенергії в сумі ___________ за __________ кВт·год. за тарифом ___________ на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника.
2.2.4. Здійснювати попередню оплату за надання послуг з тимчасового підключення електроустановок Споживача до електричної мережі та інших додаткових послуг, визначену згідно з кошторисом Постачальника або основного споживача, узгодженим Споживачем.
2.2.5. Уживати комплекс заходів, спрямованих на запобігання загрозі життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативним екологічним наслідкам тощо, у разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) електропостачання.
2.2.6. Забезпечити письмове звернення до Постачальника за 1 робочий день до закінчення терміну дії Договору у разі виникнення необхідності продовжити дію Договору. Строк продовження терміну дії Договору не може перевищувати 30 діб.
2.2.7. При закінченні терміну дії Договору Споживач відключається від електромережі без попередження.
2.2.8. Представити електропередавальній організації (основному споживачу) протокол вимірювання тимчасового контуру заземлення (у випадках підключення електроустановок, які вимагають захисного заземлення відповідно до умов експлуатації цих електроустановок).
2.2.9. Забезпечувати допуск представників Постачальника до перевірки потужності електрообладнання та режиму його роботи в будь-який час доби на відповідність зазначеним у Договорі даним.
2.3. Сторони зобов'язуються укласти додатково договори, передбачені законодавством України та Правилами користування електричною енергією, у разі обґрунтованої присутності у процесі забезпечення Споживача електричною енергією третьої Сторони (основного споживача, електропередавальної організації).

3. Умови підключення до діючої електричної мережі

3.1. Точка підключення електрообладнання до електричної мережі:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3.2. Для підключення необхідно
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
(монтаж комутаційного апарата, кабелю тощо)
3.3. Відповідальною особою за стан електрообладнання та безпеки праці при використанні електроенергії в електроустановці Споживача є
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
згідно з _______________________________________ Споживача від "___" ____________ 20_ року
(назва та реквізити розпорядчого документа Споживача)
3.4. Монтажні роботи виконані відповідно до пункту 3.2 згідно з наведеною схемою:
межа балансової належності Сторін встановлюється на
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
межа експлуатаційної відповідальності Сторін встановлюється на:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Власник електромережі:
Погоджено __________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
М. П.
3.5. Електроустановки допущені в експлуатацію
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові інженера-інспектора)
3.6. Документ про проведену попередню оплату:
_____________________________________________________________________________________.
3.7. У разі порушення Споживачем пунктів 3.1 - 3.2 Постачальник має право відключити Споживача від електромережі без попередження.

4. Обов'язкові додатки до Договору

4.1. Рішення місцевих органів самоврядування щодо проведення Споживачем певного виду діяльності на певній території (у певному місці);
4.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (за наявності);
4.3. Копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (за наявністю);
4.4. Технічний паспорт на електрообладнання, яке планується підключити до електричної мережі;
4.5. Технічні умови на електропостачання (у разі необхідності приєднання струмоприймачів з сумарною потужністю в кожній точці приєднання >5 кВт);
4.6. Протоколи вимірів згідно з "Правилами устройства электроустановок";
4.7. Кошторис вартості послуг, які надаються Споживачу.

5. Строк дії Договору

Цей Договір діє до ________________________.


Термін дії Договору продовжено до

Заява Споживача

Споживачем проведено попередню оплату електричної енергії

Повідомлення про оплату

дата

сума, грн.

за обсяг, кВт·год.

тариф

дата


(продовження терміну дії засвідчується печаткою Постачальника, сума проведеної попередньої оплати засвідчується печаткою Споживача)

6. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Постачальник:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Споживач:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
(підпис, П. І. Б.)

_______________________________________
(підпис, П. І. Б.)

____________ 200_ року
М. П.

____________ 200_ року
М. П.