Содержание материала

Додаток 1

до пункту 2.1.3 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Мінімальний стаж роботи в електроустановках достатній для присвоєння чергової групи з електробезпеки

Категорія персоналу

Мінімальний стаж роботи в електроустановках з посередньою групою для одержання групи, (місяців)3

ІІ

IIІ1

IV1

V1

1. Електротехнологічні працівники2

2

– –

– –

– –

2. Електротехнічні працівники.
Адміністративно-технічні, інспектувальні, чергові, ремонтні та оперативно-ремонтні працівники:
2.1. З вищою технічною, спеціальною електротехнічною середньою освітою

не нормується

1

3

6

2.2. Що закінчили спеціалізовані ПТУ

1

2

3

12

2.3. Без спеціальної освіти

2

2

12

24

3. Практиканти:
3.1. Університетів, коледжів

1

3

– –

– –

3.2. Профтехучилищ

1

6

– –

– –

Примітки:
1) для одержання III–V груп вимагається спеціальне навчання стосовно посади, яку займає працівник;
2) присвоєння III–V груп електротехнологам проводиться в виключних випадках згідно з пунктом 2 цієї таблиці;
3) стаж роботи та група з електробезпеки в електроустановках до 1000 В не враховується під час визначення мінімального стажу в електроустановках понад 1000 В.

Додаток 2

до пункту 2.1.3 Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів

Форма посвідчення про перевірку знань

Лицьова сторона обкладинки:

(Державний герб України)
П О С В І Д Ч Е Н Н Я

Сторінки блоку посвідчення :

Стор. 2

Міністерство ___________________________________________________________________________

Організація, підприємство ________________________________________________________________

Посвідчення № _________________________________________________________________________

Видане (кому) __________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові отримувача посвідчення)

Посада (спеціальність) __________________________________________________________________

Допущений до роботи в електроустановках напругою _________________________________________

Цеху, відділу ___________________________________________________________________________

В якості _______________________________________________________________________________

Дата видачі ____________________________________________________________________________

Голова комісії __________________ ____________________
(посада; підпис) (прізвище; ініціали)

М. П.
Стор.3
Результати перевірки знань з охорони праці
(Правила безпеки, інструкції з охорони праці)

Дата перевірки

Причина перевірки

Група з електробезпеки

Рішення комісії (знає, не знає)

Дата наступної перевірки

Підпис голови комісії

Стор.4
Результати перевірки знань з технології робіт
(правила експлуатації, виробничі інструкції)

Дата перевірки

Причина перевірки

Рішення комісії (знає, не знає)

Дата наступної перевірки

Підпис голови комісії

Продовження
додатка 2
до пункту 2.1.3 Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів
Стор.5
Результати перевірки знань правил пожежної безпеки

Дата перевірки

Причина перевірки

Рішення комісії (знає, не знає)

Дата наступної перевірки

Підпис голови комісії

Стор.6-7
Результати перевірки знань правил ДНАОП
при виконанні спеціальних робіт

Дата перевірки

Назва Правил

Рішення комісії (знає, не знає)

Підпис голови комісії

Стор.8
Результати медичного огляду

Дата

Висновок лікаря

Підпис відповідальної особи

Зворотна сторона обкладинки

Пам’ятка

Під час виконання службових обов’язків працівник повинен мати це посвідчення з собою.
За відсутності цього посвідчення або його наявності з простроченим терміном перевірки знань працівник до роботи не допускається.
В разі порушення нормативних актів з охорони праці посвідчення може бути вилучене.

Додаток 3

до пункту 2.1.4 Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів

Форма журналу перевірки знань

(форма і зразок заповнення)
______________________________________________________________________________________
(міністерство, відомство)

Ж У Р Н А Л
протоколів перевірки знань
______________________________________________________________________________________
(назва підприємства, організації)

Розпочато “__________”__________________________р.

Закінчено “__________” __________________________р.


п/п

Прізвище, ім’я та по батькові; обіймана посада
(спеціальність)
і стаж роботи на цій посаді
(спеціальність)

Дата попередньої перевірки, група з електробезпеки

Дата і причина перевірки, група з електро-безпеки

Тема перевірки (охорона праці, пожежна безпека, технологія робіт)

Рішення комісії (знає,
не знає)

Дата
наступної перевірки

Підпис особи, що проходить перевірку

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Коваль Петро
Іванович,
електромонтер
з 12.05.90

05.02.95
IV група
до
1000 В

05.02.96
Чергова
IV група до 1000 В

Законодавство про охорону праці
Правила пожежної безпеки Правила технічної експлуатації

Знає

Знає

Знає

05.02.97

Голова комісії ___________________ ________________________
(підпис) (посада; прізвище, ініціали)
Члени комісії ___________________ ________________________
(підпис) (посада; прізвище, ініціали)