Содержание материала

Додаток N 10
до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії
від 8 жовтня 1998 р., протокол N 12
(затверджене постановою НКРЕ
від 19 жовтня 1998 р. N 1349)

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок комерційного обліку електричної енергії

Інструкція про порядок комерційного обліку (Інструкція) - це узгоджений документ, який визначає точки комерційного та технічного обліку, вимоги до вимірювання електричної енергії, процедури зчитування показань лічильників, а також порядок експлуатації засобів вимірювання для використання в системі забезпечення функціонування Оптового ринку електричної енергії України (Енергоринок).

Інструкція розповсюджується на Сторони, які беруть участь в діяльності Енергоринку згідно Договору між членами Енергоринку (Договір).

Інструкція розповсюджується на всі засоби обліку електроенергії та визначення потужності, які застосовуються Сторонами Договору в електроустановках, що діють та споруджуються.

Сторони Договору мають право доступу до засобів обліку вимірювальних комплексів і систем обліку на всіх електростанціях, підстанціях та підприємствах для контролю зчитування показань лічильників, а також, якщо вони мають на це відповідні повноваження, для виконання інспекційних та регламентних робіт за участю персоналу цього енергооб'єкта.

Представники Енерготехнагляду мають право доступу до систем обліку для виконання інспекційних робіт в межах своїх повноважень.

З введенням в дію Інструкції втрачає чинність для Сторін Договору "Временная инструкция по учету электроэнергии", що затверджена Міненерго України від 17.05.95 р.

1. Основні визначення

1.1. Керівник Системи комерційного обліку Енергоринку - Сторона, яка відповідає за функціонування Системи комерційного обліку Енергоринку, реєструє її та веде Реєстр Систем комерційного обліку Енергоринку.

1.2. Реєстр Систем комерційного обліку Енергоринку (Реєстр) - перелік зареєстрованих Операторів та Систем комерційного обліку.

1.3. Оператор системи комерційного обліку (Оператор) - Сторона, на ім'я якої зареєстрована Система комерційного обліку і яка несе відповідальність за її функціонування. Оператор призначається власником системи комерційного обліку і затверджується Керівником системи комерційного обліку.

1.4. Система комерційного обліку (Система обліку) - сукупність вимірювальних комплексів, які об'єднуються відповідним обладнанням збору, передачі та обробки даних локального, регіонального рівня для визначення точного обсягу споживання електричної енергії Постачальниками електричної енергії та обсягу електричної енергії, поставленої в Енергоринок Виробниками електричної енергії.

1.5. Система комерційного обліку Енергоринку - сукупність Систем обліку членів Енергоринку, які об'єднуються з відповідними системами збору, передачі та обробки даних і дозволяють утворити єдиний інформаційний комплекс для контролю за виробітком, розподілом та споживанням електроенергії в Енергоринку.

1.6. Обладнання збору, передачі та обробки даних - обчислювальна система (локальна, регіональна, центральна), яка збирає, обробляє, накопичує і передає дані про параметри потоків електроенергії та потужності.

1.7. Розрахунковий (комерційний) облік електроенергії - облік виробленої, а також відпущеної електроенергії для грошового розрахунку за неї. Лічильники, що встановлюються для розрахункового обліку, мають назву розрахункових лічильників.

1.8. Технічний (контрольний) облік електроенергії - облік для контролю витрат електроенергії на електростанції, підстанції, підприємстві, а також для обчислення і аналізу втрат електроенергії в електричних мережах всіх класів напруги. Лічильники, що встановлюються для технічного обліку, мають назву лічильників технічного обліку.

1.9. Лічильник, що враховує активну електроенергію, має назву - лічильник активної електроенергії.

1.10. Лічильник, що веде облік інтегрованої реактивної потужності за період часу, має назву - лічильник реактивної електроенергії.

1.11. Вимірювальний комплекс засобів обліку електроенергії (вимірювальний комплекс) - сукупність обладнання одного приєднання, що призначене для вимірювання та обліку електроенергії (вимірювальні трансформатори струму та напруги, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів, пристрої обліку і лінії зв'язку) та з'єднані між собою по встановленій схемі.

1.12. Перетворювач імпульсів - технічний засіб, що перетворює кількість обертів лічильника в імпульсний сигнал.

1.13. Пристрій (автоматизована система) обліку електроенергії - засіб вимірювання, що збирає та обробляє вимірювальну інформацію з декількох вимірювальних комплексів, встановлених на об'єкті обліку.

1.14. Точка обліку - точка електричної мережі, що відповідає місцю встановлення лічильника електричної енергії.

1.15. Витрати електроенергії на власні потреби електростанцій та підстанцій - споживання електроенергії струмоприймачами, які забезпечують необхідні умови функціонування електростанцій та підстанцій в технологічному процесі виробництва, перетворення і розподілу енергії (додаток 1).

1.16. Витрати електроенергії на господарські потреби електричних мереж - споживання електроенергії допоміжними та непромисловими підрозділами, які знаходяться на балансі підприємств електромереж, необхідне для обслуговування основного виробництва, але безпосередньо не зв'язане з технологічними процесами передачі і розподілу електроенергії (додаток 2).

1.17. Обліковий час Енергоринку - це єдиний на усій території України час, відповідно з яким визначається розрахунковий період для кожного типу тарифів та для кожної групи споживачів.

1.18. Міждержавна лінія електропередачі - лінія, що з'єднує електричні мережі України з електричними мережами інших держав.

1.19. Магістральна лінія електропередачі - лінія рівня напруги 220 (154) кВ і вище.

1.20. Міжобласна лінія електропередачі - лінія, що з'єднує електричні мережі різних областей (Сторони Енергоринку) рівня напруги 110 (154) кВ і нижче.

1.21. Нормативні документи по забезпеченню єдності вимірювань - міжнародні стандарти, державні стандарти, галузеві стандарти, правила, положення, інструкції, технічні вимоги, рекомендації та інші документи, що стосуються обліку електричної енергії (додаток 3).

1.22. Метрологічна служба - мережа підприємств, установ та організацій, окреме підприємство, установа, організація або окремий підрозділ, на який покладена відповідальність по забезпеченню єдності вимірювань.

1.23. Повірка засобу вимірювання - встановлення спроможності засобу вимірювання до застосування на основі контролю метрологічних характеристик та їх відповідності встановленим вимогам.

1.24. Державна повірка засобу вимірювання - повірка органами Держстандарту України.

1.25. Первинна повірка засобу, вимірювання - перша повірка, яка проводиться при випуску його з виробництва або ремонту.

1.26. Періодична повірка засобу вимірювання - повірка при його експлуатації та збереженні через визначені періоди часу.

1.27. Позачергова повірка засобу вимірювання - повірка до строку його чергової періодичної повірки.

1.28. Повірочне тавро - це знак, який наноситься на засіб вимірювання або пломбу та свідчить про факт його повірки і признання придатним до експлуатації.

1.29. Перевірка засобів вимірювання - це визначення експлуатуючою організацією похибок засобів вимірювання та встановлення його придатності до застосування на місці установлення.

1.30. Період інтеграції - інтервал часу, за який фіксується значення енергії та потужності.

1.31. Верифікація - комплекс процедур перевірки точності і достовірності даних (інформації).

2. Загальні положення

2.1. Основною метою Систем обліку електроенергії є отримання достовірної інформації про обсяг виробництва, передачі, розподілу, споживання електроенергії та потужності на Енергоринку для вирішення наступних техніко-економічних завдань:

2.1.1. Комерційні розрахунки за електроенергію і потужність між членами Енергоринку.

2.1.2. Керування режимами енергоспоживання.

2.1.3. Визначення та прогнозування всіх складових балансу електроенергії.

2.1.4. Визначення вартості і собівартості виробництва, передачі та розподілу електроенергії.

2.2. Весь обсяг активної та реактивної енергії, що передана та отримана членами Енергоринку, повинен визначатися за допомогою Систем обліку, які встановлені, експлуатуються та обслуговуються, як це визначено в Інструкції, а також які повинні бути обов'язково занесенні до Реєстру і Оператори яких зареєстровані у Керівника Системи комерційного обліку Енергоринку.

2.3. Кожному члену Енергоринку потрібно узгодити з відповідною електроенергетичною системою і зареєструвати у Керівника системи комерційного обліку Енергоринку Систему обліку. Кожен вимірювальний комплекс, що входить до складу Системи обліку, повинен мати технічний паспорт - протокол (додаток 4.). Надана Система обліку затверджується Розпорядником системи розрахунків. Зміна місць елементів вимірювального комплексу потребує обов'язкового погодження з відповідною електроенергетичною системою.

2.4. Системи обліку повинні відповідати вимогам нормативних документів.

2.5. Усі суперечки між членами Енергоринку або непорозуміння, що стосуються експлуатації Систем обліку, повинні вирішуватися відповідною електроенергетичною системою, Керівником системи комерційного обліку, Радою Енергоринку.

2.6. Системи обліку, які занесені до Реєстру на дату впровадження, можуть не відповідати вимогам Інструкції та нормативних документів, тому кожен Оператор повинен у термін, узгоджений з Керівником Системи комерційного обліку Енергоринку, скласти графік поетапної заміни обладнання, яке не відповідає її вимогам. Проект технічного завдання на встановлення Систем обліку узгоджуються з відповідною електроенергетичною системою, Керівником Системи комерційного обліку Енергоринку і затверджуються Розпорядником системи розрахунків.

2.7. В кожній точці обліку рівня напруги 110 кВ та вище, де електроенергія продається або купується згідно з Правилами Енергоринку, для виконання верифікації повинні бути встановленні два лічильники (основний та дублюючий) однакового класу точності. Тимчасово, до технічного переоснащення Системи комерційного обліку, можлива відсутність дублюючого лічильника або застосування дублюючого лічильника з нижчим класом точності. До дублюючих лічильників ставляться однакові технічні та експлуатаційні вимоги як і до основних.

2.8. В кожній точці обліку, де постачання електроенергії можливо у двох напрямках, повинні бути встановленні лічильники "прийому" та "віддачі". На міждержавних і міжобласних ПЛ напругою 110 кВ та вище розрахунковими є лічильники "прийому" та "віддачі" на обох кінцях ПЛ, а на ПЛ 35 кВ і нижче - за узгодженням Сторін.

2.9. Якщо на приєднанні встановлені основні та дублюючі лічильники, то у разі виходу з ладу основного лічильника до його заміни розрахунковим стає дублюючий. Якщо відмовив лічильник (лічильники) на одному кінці ПЛ, за розрахункові беруться показання лічильника (лічильників) іншого кінця ПЛ з розрахунковим визначенням втрат.

2.10. Похибки розрахункових лічильників "прийому" та "віддачі", встановлених на різних кінцях ПЛ, узгоджуються і регулюються на однакові або близькі за величиною та знаком.

2.11. При відключенні лінії електропередачі з однієї сторони, в разі рахування лічильником електроенергії з іншої сторони дані показання треба відносити до втрат. Розподіл втрат електроенергії між суміжними сторонами проводиться згідно Методики про визначення втрат електроенергії у трансформаторах і лініях електропередач, що враховуються при фінансових розрахунках за електроенергію розрахунковим шляхом. Розпорядник системи розрахунків Енергоринку повинен переконатися, що такі розрахунки втрат визначені вірно. Розрахунки узгоджуються зацікавленими Сторонами.

2.12. Тимчасово допускається, як розрахункова, система погодинного обліку, побудована з поділом на години добових даних лічильників на основі інтегрованих значень телевимірювань або на інших, узгоджених з Керівником системи комерційного обліку і затверджених Розпорядником системи розрахунків Енергоринку методах, з подальшим коригуванням на підставі щомісячних актів звірок (додатки 5 і 6) та обов'язковим переоснащенням в подальшому на Систему обліку електроенергії.

2.13. Генеруючі та енергопостачальні компанії, незалежні енергопостачальники повинні забезпечувати:

2.13.1. Щоденне подання в відповідні електроенергетичні системи даних за минулу добу у формі та у терміни, встановлені Енергоринком.

2.13.2. Спільне з відповідною електроенергетичною системою вживання заходів щодо оснащення Системи обліку згідно з вимогами Інструкції.

2.14. Метрологічне забезпечення засобів обліку електроенергії повинно здійснюватися органами Держстандарту та метрологічними підрозділами суб'єктів Енергоринку за належністю на основі нормативних документів.

2.15. Вторинні ланцюги обліку електроенергії повинні відповідати вимогам нормативної документації. Їх періодична перевірка повинна проводитися не менше одного разу на 2 роки.

2.16. Відповідальність за збереження лічильників, пристроїв обліку та цілість пломб несе організація, на об'єкті якої вони встановлені.

2.17. На основі Інструкції при необхідності складаються місцеві інструкції, які конкретизують окремі її положення та при необхідності узгоджуються зацікавленими сторонами.