Содержание материала

МЕТОДИКА
визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією

1. Загальні положення

1.1. Ця Методика встановлює порядок визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.96 № 28 (далі - ПКЕЕ), або Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 № 1357 (далі - ПКЕЕН).

1.2. Методика поширюється на споживачів електричної енергії та застосовується постачальниками електричної енергії (електропередавальними організаціями) при визначенні обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією.

У разі своєчасного (до виявлення порушення представниками електропередавальної організації або представниками постачальника електричної енергії) письмового повідомлення споживачем постачальника електричної енергії про пошкодження засобів обліку, пошкодження або зрив пломб Методика не застосовується.
(пункт 1.2 у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

2. Визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами ПКЕЕ

2.1. Методика застосовується у разі виявлення таких порушень ПКЕЕ:

1) порушення цілісності пломб або пломбувального матеріалу, на якому встановлені пломби (дріт, кордова нитка тощо), гвинтів, через які закріплено пломбувальний матеріал, фальсифікації пломб (далі - пошкодження пломб) Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (далі - Держспоживстандарт України) або електропередавальної організації на розрахункових засобах обліку електроенергії, та за наявності акта про пломбування, складеного у порядку, встановленому ПКЕЕ;
(підпункт 1 пункту 2.1 у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

2) пошкодження пломб електропередавальної організації в місцях, указаних в акті про пломбування, складеному в порядку, встановленому ПКЕЕ;
(підпункт 2 пункту 2.1 у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

3) відсутності пломб (зрив пломб) Держспоживстандарту України або електропередавальної організації на розрахункових засобах обліку електроенергії в місцях, указаних в акті про пломбування, складеного у порядку, встановленому ПКЕЕ;
(підпункт 3 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

4) пошкодження розрахункових засобів обліку електроенергії та виявлення інших дій споживача, передбачених пунктом 6.40 ПКЕЕ, які призвели до зміни показів засобів обліку. (підпункт 4 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

Абзац другий підпункту 4 пункту 2.1 виключено (згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

5) пошкодження пломб на розрахункових засобах обліку (за наявності акта про пломбування, складеного у порядку, встановленому ПКЕЕ) та самих розрахункових засобів обліку, що враховують обсяг електричної енергії, переданої мережами споживача, інших дій споживача, передбачених пунктом 6.40 ПКЕЕ,які призвели до змін показів зазначених засобів обліку (підпункт 5 пункту 2.1 у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

6) зриву пломб Держспоживстандарту України або електропередавальної організації на розрахункових засобах обліку, що враховують обсяг електричної енергії, переданої мережами споживача (за наявності акта про пломбування, складеного у порядку, встановленому ПКЕЕ);
(підпункт 6 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

7) самовільного підключення електроустановок, струмоприймачів або проводів до мережі електропередавальної організації (субспоживачем до мереж основного споживача);

У разі незгоди споживача із зафіксованим в акті порушень фактом пошкодження пломб та/або засобів обліку факт пошкодження встановлюється експертизою, проведеною відповідно до законодавства (далі - Експертиза).
(пункт 2.1 доповнено абзацом згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

8) самовільного підключення до електричної мережі електроустановок, струмоприймачів або електропроводки поза розрахунковими засобами обліку електричної енергіїз порушенням схеми обліку;
(підпункт 8 пункту 2.1 у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

9) самовільного підключення до електричної мережі електроустановок, струмоприймачів або електропроводкипоза розрахунковими засобами обліку електричної енергії без порушення схеми обліку.
(підпункт 9 пункту 2.1 у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

2.2. Обсяг електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення ПКЕЕ (Wно, кВт·год.), розраховується на підставі акта порушень, який складається відповідно до передбаченої ПКЕЕ процедури.

2.3. Розрахунок обсягу та вартості необлікованої електричної енергії здійснюється:

за тарифами для споживачів відповідної групи та класу напруги, які діяли під час порушення споживачем ПКЕЕ;
(абзац другий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

за величиною розрахункового добового споживання електричної енергії (Wдоб, кВт·год.);

за кількістю днів, протягом яких споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням вимог ПКЕЕ (Д, день).

Кількість днів, протягом яких споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням ПКЕЕ, розкладається на складові відповідно до кількості днів (Дi, день) у кожному періоді (тарифний період), протягом якого роздрібний тариф на електричну енергію (Тi, грн.) залишався незмінним, таким чином, що виконується рівняння:

Кількість днів

(2.1)

де n - кількість тарифних періодів, що діяли протягом періоду порушення.

Вартість необлікованої електричної енергії (Вно, грн.) визначається за формулою

Вартість необлікованої електричної енергії

(2.2)

де Wi - обсяг споживання електричної енергії, що відповідає i-тому тарифному періоду, кВт·год.;

Тi - тариф i-того тарифного періоду, грн./кВт·год.

Wi = Wдоб · Дi,

(2.3)

де Дi - кількість днів, визначена у відповідності до рівняння (2.1);

Wдоб - розрахункова величина добового споживання електричної енергії.

2.4. Сума до сплати має бути зменшена на величину вартості електричної енергії відповідно до виставлених споживачу за період порушення рахунків за електричну енергію та/або вартості оплаченої за цей період електричної енергії. (пункт 2.4 у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

2.5. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 1 - 4 пункту 2.1 цієї Методики, величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії протягом робочого часу (Wдоб) визначається за формулою

Wдоб = P · tдоб · Kв,

(2.4)

де P - потужність, визначена як:

загальна максимальна потужність струмоприймачів споживача відповідно до їх паспортних даних або потужність, обчислена, виходячи із струму навантаження електроустановки при підключенні всіх наявних струмоприймачів на повну потужність, виміряного з дотриманням вимог чинного законодавства у сфері метрології (за умови, якщо визначена таким чином потужність не перевищує дозволеної потужності для даної точки обліку, зазначеної в договорі про постачання електричної енергії /далі - Договір/);

дозволена потужністьдля даної точки обліку,зазначена в Договорі (за умови, якщо загальна максимальна потужність струмоприймачів споживача відповідно до їх паспортних даних або потужність, обчислена виходячи із струму навантаження електроустановки при підключенні всіх наявних струмоприймачів на повну потужність, виміряного з дотриманням вимог законодавства у сфері метрології, перевищує дозволену потужність для даної точки обліку, зазначену в Договорі).

У разі ненадання споживачем інформації щодо паспортних даних струмоприймачів, відмови від вимірювання струму навантаження електроустановки при підключенні всіх наявних струмоприймачів на повну потужність, недопуску представників постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) на свою територію для перевірки наданої інформації або для контролю підключення струмоприймачів за P береться зазначена в Договорі дозволена потужність для даної точки обліку;

tдоб - тривалість роботи обладнання протягом доби, год., що складає:

при однозмінній роботі споживача

- t = 8;

при двозмінній роботі споживача

- t = 16;

при тризмінній роботі споживача

- t = 24;

при інших режимах роботи - визначається за згодою сторін, під час складення акта порушень із зазначенням в акті, але не менше 8 год.

У разі, якщо в умовах Договору зазначена інша тривалість роботи електрообладнання протягом доби, під час розрахунків застосовується значення tдоб, визначене, виходячи з умов Договору. У разі недосягнення згоди сторонами Договору величина tдоб. вибирається, виходячи з добового графіка споживання електричної енергії, знятого відповідно до вимог ПКЕЕ.

Kв (Kв.і) - коефіцієнт використання струмоприймачів (додаток 1).

У разі наявності в споживача великої кількості електрообладнання та за умови спільної згоди сторін або в разі недосягнення такої згоди та за умови недопуску споживачем представників постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) на свою територію для складання переліку струмоприймачів коефіцієнт використання електрообладнання вибирається рівним Кв = 0,5.

У разі підключення струмоприймачів, що відповідають різним коефіцієнтам використання, розрахунковий добовий обсяг споживання електричної енергії визначається за формулою

Wдоб = tдоб · формула Kв.і · Pі,

(2.5)

де Kв.і - відповідні коефіцієнти використання електрообладнання;

Pі - потужність відповідних струмоприймачів, кВт.

Кількість днів у періоді, за який здійснюється перерахунок, визначається за формулою

Д = Дпер + Дусун,

(2.6)

де Дпер - кількість робочих днів споживача від дня останнього контрольного огляду засобу обліку представником електропередавальної організації або технічної перевірки до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у 6 календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення, день.

Якщо в споживача було встановлено пристрій, що занижує покази засобу обліку, порушено умови монтажу, виявити які представники електропередавальної організації при проведенні контрольного огляду засобу обліку не мали можливості, споживачу робиться перерахунок за користування електричною енергією з дати останньої технічної перевірки або допуску електроустановки споживача в експлуатацію (у разі, якщо технічна перевірка в період з дати допуску електроустановки споживача в експлуатацію до дати виявлення порушення не проводилась), але не більше ніж за три роки;

Д усун - кількість робочих днів споживача від дня перевірки, під час якої було виявлено порушення, до дня усунення порушення (зазначається в акті порушень) або до дня припинення електропостачання через невиконання споживачем припису, або вимоги щодо усунення порушення, день.

У разі, коли під час оформлення акта неможливо точно визначити термін, протягом якого будуть усунені порушення, Д усун визначається двостороннім актом, складеним сторонами після усунення порушення.
(пункт 2.5 у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

2.6. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 7 пункту 2.1 цієї Методики, та за умови відсутності Договору, величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії через проводи (кабелі), якими здійснене самовільне підключення (Wдоб.с.п., кВт·год.), розраховується за формулою

Wдоб.с.п. = Pс.п · tвик.с.п.,

(2.7)

(абзац перший пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії
регулювання електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

де Pс.п - потужність самовільного підключення (кВт), що визначається за формулами:

у разі підключення до однієї фази:

Pс.п = I · Uном.фаз · cosj

(2.8)

у разі підключення до трьох фаз:

Pс.п = 3 · I · Uном.фаз · cosj,

(2.9)

(формула (2.9) у редакції постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

де I - сила струму, визначена, виходячи з найменшої поперечної площі перерізу проводів (кабелів), що використані в схемі самовільного підключення до мережі, виміряної з дотриманням вимог законодавства у сфері метрології, та допустимого тривалого струму, який може ними протікати (згідно з главою 1.3 Правил улаштування електроустановок /далі - ПУЕ/), А;
(абзац п'ятий пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії
регулювання електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

Uном.фаз - номінальна фазна напруга, кВ;

абзац сьомий пункту 2.6 виключено (згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

cosj - cos кута між фазною напругою Uфаз та струмом навантаження, який протікає тією самою фазою, що виміряний з дотриманням вимог чинного законодавства у сфері метрології. У разі відсутності приладів, за допомогою яких визначається фактична величина cosj, cosj приймається рівним 1 (при активному навантаженні електроустановки споживача) або 0,9 (при змішаному навантаженні);

tвик.с.п. - час використання самовільного підключення протягом доби (приймається - 12год./добу).

Для розрахунку загального обсягу електричної енергії, спожитої самовільно, за Д береться сумарна кількість днів у періоді від дня набуття споживачем права власності на електроустановку (але не більше сумарної кількості днів у дванадцяти календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення) до дня усунення порушення.

2.7. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 7 пункту 2.1 цієї Методики, та за наявності Договору величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії визначається за формулою

Wдоб.с.п. = Pс.п · tвик.с.п · Кв,

(2.10)

(абзац перший пункту 2.7 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії
регулювання електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

де Pс.п визначається за формулою (2.8) або (2.9) Методики, але, виходячи з найменшої з величин:
(абзац другий пункту 2.7 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

номінального струму спрацювання ввідного комутаційного апарата (у разі наявності такого та за умови збереження пломб, якими він опломбований);
(абзац третій пункту 2.7 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

номінального первинного струму трансформатора (трансформаторів) струму (якщо він (вони) задіяний (задіяні) у схемі обліку);
(абзац четвертий пункту 2.7 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії
регулювання електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

максимального струму лічильника, при якому нормується його похибка (якщо трансформатор (трансформатори) струму в схемі обліку не задіяний /задіяні/);

tвик.с.п та Кв визначаються відповідно до пунктів 2.6 та 2.5 Методики.
(абзац шостий пункту 2.7 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

Для розрахунку загального обсягу електричної енергії, спожитої самовільно, за Д береться сумарна кількість днів у періоді від дня припинення електропостачання (але не більше трьох років) до дня усунення самовільного підключення.

2.8. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 8 пункту 2.1 цієї Методики, величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії (Wдоб.пор.обл) визначається за формулою

Wдоб.пор.обл = Wдоб + Wдоб.с.п,

(2.11)

де Wдоб визначається за формулою (2.4) Методики;

Wдоб.с.п визначається за формулою (2.7) Методики.

Кількість днів у періоді, за який здійснюється перерахунок, визначається за формулою (2.6) Методики.

Якщо в споживача було встановлено та підключено пристрій, що змінює покази засобу обліку, порушено умови монтажу, здійснено самовільне підключення поза засобом обліку прихованою електропроводкою, виявити які представники електропередавальної організації під час проведення контрольного огляду засобу обліку не мали можливості, споживачу робиться перерахунок за користування електричною енергією з дати останньої технічної перевірки або допуску електроустановки споживача в експлуатацію (у разі, коли технічна перевірка в період з дати допуску електроустановки споживача в експлуатацію до дати виявлення порушення не проводилась), але не більше ніж за три роки.
(абзац п'ятий пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

2.9. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 9 пункту 2.1 цієї Методики, розрахунковий добовий обсяг споживання електричної енергії через проводи (кабелі), якими здійснене самовільне підключення (Wдоб.с.п), розраховується за формулою (2.7) Методики.

Кількість днів у періоді, за який здійснюється перерахунок, визначається за формулою (2.6) Методики.

У разі здійснення самовільного підключення поза розрахунковим засобом обліку прихованою електропроводкою, виявити яку представники електропередавальної організації під час проведенняконтрольного огляду засобу обліку не мали можливості, споживачу робиться перерахунок за користування електричною енергією з дати останньої технічної перевірки або допуску електроустановки споживача в експлуатацію (у разі, коли технічна перевірка в період з дати допуску електроустановки споживача в експлуатацію та до дати виявлення порушення не проводилась), але не більше ніж за три роки.

Вартість загального обсягу електричної енергії, спожитої через проводи (кабелі), якими було здійснене самовільне підключення, оплачується споживачем додатково до виставлених відповідно до показів розрахункового засобу обліку рахунків.

2.10. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 5 та 6 пункту 2.1 Методики, покази розрахункового засобу обліку не враховуються. Цей засіб обліку замінюється на повірений та опломбований Держспоживстандартом України та електропередавальною організацією. Після відновлення обліку за результатами контрольного зняття показів за 10 - 30 діб визначається середньодобовий обсяг надходження або віддачі електричної енергії через відновлений засіб обліку. На підставі контрольних показів усіх інших засобів обліку, що враховують обсяг електричної енергії, переданої мережами споживача, розраховується середньодобове надходження та віддача електричної енергії в кожній точці обліку. Дані інших засобів обліку, що використовуються для розрахунку, беруться за період порушення.

Розрахунковий обсяг спожитої за період порушення електричної енергії (W, кВт·год.) визначається за формулою

W = (Wнадх. - Wвідд.) · Дк,

(2.12)

де Wнадх. - сумарне середньодобове надходження електричної енергії в мережі споживача, кВт·год.;

Wвідд. - сумарна середньодобова віддача електричної енергії з мереж споживача протягом періоду порушення з урахуванням технологічних втрат на передачу електричної енергії, кВт·год.;

Дк - кількість календарних днів, за які необхідно провести перерахунок спожитої електричної енергії, визначений за формулою

Дк = Дкпер + Дкусун,

(2.13)

де Дкпер - кількість календарних днів від дня останнього контрольного зняття представником електропередавальної організації показів засобу обліку чи його технічної перевірки, але не більше ніж за 6 календарних місяців (максимальний термін, у який має бути проведений контрольний огляд засобів обліку, відповідно до вимог ПКЕЕ), день;

Дкусун - кількість календарних днів від дня перевірки, під час якої було виявлено порушення, до дня усунення цих порушень (зазначається в акті порушень), день.

Величина розрахункового обсягу спожитої за період порушення електричної енергії (W) розкладається відповідно до тривалості тарифних періодів, які припадають на час порушення, на складові (Wі) таким чином, що

n

W

=

S

Wi.

(2.14)

(i)

Вартість необлікованої електричної енергії (Внед) визначається за формулою (2.2) Методики.

3. Визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами ПКЕЕН

3.1. Методика застосовується в разі виявлення таких порушень ПКЕЕН:

1) пошкодження або зриву пломб Держспоживстандарту України на розрахункових засобах обліку (за умови наявності акта про збереження пломб, складеного у порядку, встановленому ПКЕЕН, або іншого документа, який підтверджує факт пломбування розрахункових засобів обліку) та за умови підтвердження Експертизою факту втручання споживача в роботу засобів обліку;

2) пошкодження пломб енергопостачальника в місцях, вказаних в акті про збереження пломб, складеному у порядку, встановленому ПКЕЕН, або іншому документі, який підтверджує факт пломбування розрахункових засобів обліку, та за умови підтвердження Експертизою факту пошкодження пломб;

3) зриву пломб енергопостачальника в місцях, вказаних в акті про збереження пломб, складеному у порядку, встановленому ПКЕЕН, або іншому документі, який підтверджує факт пломбування розрахункових засобів обліку;

4) пошкодження розрахункових засобів обліку електроенергії (розбите скло, пошкодження цілісності корпусу приладу обліку тощо) або їх викрадення, установлення перемички, що шунтує коло струму лічильника, використання різноманітних пристроїв з метою зміни показів засобу обліку, зміна положення лічильника після його встановлення, інших дій споживача, які призвели до зміни показів засобів обліку.

Факт пошкодження розрахункових засобів обліку електроенергії має бути підтверджений Експертизою;

5) самовільного підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі енергопостачальника;

6) самовільного підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі, поза засобами обліку електричної енергії;

7) використання "штучного нуля" з метою позаоблікового споживання електричної енергії.

"Штучний нуль" - додатково змонтований контур заземлення (у тому числі металеві труби водопроводу або опалення), що з'єднаний з "нульовим" проводом внутрішньобудинкової електромережі, який за умови "неправильного" підключення лічильника (наприклад, у разі, якщо електрична енергія обліковується однофазним індукційним лічильником, - "фаза" у третій клемі), дає змогу безобліково споживати електричну енергію. Облаштування додаткового контуру заземлення з метою з'єднання його з металевими корпусами електричних приладів для забезпечення їх безпечної експлуатації не належить до поняття "штучний нуль".

У разі визнання споживачем факту самовільного втручання в роботу розрахункових засобів обліку, факту зумисного пошкодження пломб енергопостачальника, факту пошкодження розрахункових засобів обліку підтвердження Експертизою зазначених порушень ПКЕЕН не обов'язкове.
(пункт 3.1 у редакції постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

3.2. Вартість необлікованої електричної енергії розраховується на підставі акта про виявлення порушення, який складається відповідно до передбаченої ПКЕЕН процедури.

3.3. Розрахунок вартості необлікованої електричної енергії здійснюється:

за добовою величиною розрахункового споживання електричної енергії;

за тарифами (цінами) для населення, що діяли в період, за який розраховується розмір вартості необлікованої електричної енергії;

за кількістю днів:

а) у разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 1 - 4, 6 (якщо самовільне підключення було здійснено таким чином, що представники енергопостачальника могли виявити його при проведенні контрольного огляду засобу обліку) пункту 3.1 Методики, - з дня останнього контрольного огляду засобу обліку до дня усунення порушення, але не більше загальної кількості днів у 6 календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення.
(абзац перший підпункту "а" пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

Якщо споживач встановив пристрій, що занижує покази засобу обліку, порушив умови монтажу, здійснив самовільне підключення поза приладом обліку прихованою електропроводкою, виявити які представники постачальника електричної енергії під час проведення контрольного огляду засобу обліку не мали можливості, то споживачу робиться перерахунок за користування електричною енергією з дати останньої технічної перевірки або допуску електроустановки споживача в експлуатацію (у разі, якщо технічний огляд у період з дати допуску електроустановки споживача в експлуатацію до дати виявлення порушення не проводився), але не більше ніж за три роки;
(абзац другий підпункту "а" пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

б) у разі самовільного підключення споживачем електроустановок, струмоприймачів або проводів до електричної мережі енергопостачальника та за умови відсутності між ними договірних відносин - з дня набуття споживачем права власності на електроустановку чи права користування електроустановкою (але не більше сумарної кількості днів у дванадцяти календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення) та до дня усунення порушення;
(підпункт "б" пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

в) у разі самовільного підключення споживачем електроустановок, струмоприймачів або проводів до електричної мережі після припинення електропостачання з причини порушення ПКЕЕН - з дня припинення електропостачання електроустановки споживача до дня повторного припинення електропостачання, що повинне бути виконано протягом 3 днів у містах та 7 днів у сільській місцевості від дня виявлення порушення;

г) у разі використання споживачем "штучного нуля" з метою позаоблікового споживання електричної енергії - від дня останньої технічної перевірки до дня усунення порушення, але не більше ніж за три роки.

Під час проведення розрахунку вартості необлікованої електричної енергії не враховується наявність у споживача пільг з оплати спожитої електроенергії.

3.4. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 1 - 4 пункту 3.1 Методики та в підпункті 5 пункту 3.1 Методики (за наявності між енергопостачальником та споживачем договірних відносин), розрахунковий добовий обсяг споживання електричної енергії (Wдоб) визначається за формулою

Wдоб = 24 · Pдог · Kсез · Kвик (кВт·год.),

(3.1)

де Pдог - величина потужності електроустановок споживача, передбачена договором про користування електричною енергією, кВт;

Kсез - коефіцієнт сезонності (приймається рівним 0,8 у літній період та рівним 1 на період опалення, який установлюється за розпорядженням місцевої влади);

Kвик - коефіцієнт використання потужності (додаток 2).

У разі шунтування або самовільної заміни споживачем опломбованих енергопостачальником комутаційних пристроїв, що обмежують потужність споживання електричної енергії до величини Pдог (за умови наявності акта про збереження пломб, складеного відповідно до передбаченої ПКЕЕН процедури, або іншого документа, який підтверджує факт пломбування зазначених пристроїв), відсутності між споживачем та енергопостачальником договору про користування електричною енергією Wдоб розраховується енергопостачальником, виходячи з величини приєднаної потужності, передбаченої проектними рішеннями, або (за відсутності проекту) величини потужності споживання (Pсп.пер, кВт), що визначається, виходячи з площі загального перерізу електропроводів від вихідних клем лічильника за формулами

у разі, коли споживач підключений до однофазної мережі:

Pсп.пер = I · Uном.фаз · cosj,

(3.2)

у разі, коли споживач підключений до трифазної мережі:

Pсп.пер = 3 · I · Uном. фаз · cosj,

(3.3)

де I - сила струму, визначена, виходячи з загального перерізу електропроводів від вихідних клем лічильника, виміряного з дотриманням вимог законодавства у сфері метрології, та допустимого тривалого струму, який може ними протікати (згідно з главою 1.3 - ПУЕ), А;

Uном. фаз - номінальна фазна напруга, кВ;

cosj - cos кута між фазною напругою Uфаз та струмом навантаження, який протікає тією самою фазою, що виміряний з дотриманням вимог чинного законодавства у сфері метрології. У разі відсутності приладів, за допомогою яких визначається фактична величина cosj, cosj приймається рівним 1 (при активному навантаженні електроустановки споживача) або 0,9 (при змішаному навантаженні).
(пункт 3.4 у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

3.5. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 5 пункту 3.1 Методики (за відсутності між енергопостачальником та споживачем договірних відносин), та порушень, зазначених у підпункті 6 пункту 3.1 Методики, добовий обсяг споживання електричної енергії (Wдоб) через проводи, якими здійснене самовільне підключення або підключення поза приладом обліку, визначається за формулою (2.7) Методики.

Час використання самовільного підключення протягом доби приймається рівним 8год.

3.6. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 7 пункту 3.1 Методики добовий обсяг споживання електричної енергії (Wдоб) визначається за формулою 2.7 Методики.

При цьому Pс.п визначається виходячи з допустимого тривалого струму, що може протікати по колу самовільного підключення.

У разі відсутності даних для обчислення сили зазначеного струму Pс.п визначається, виходячи з сили струму, виміряної з дотриманням вимог законодавства у сфері метрології, що протікав по колу самовільного підключення під час виявлення порушення, та зазначеної в акті про порушення.

Час використання самовільного підключення протягом доби приймається рівним 8год.
(пункт 3.6 у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

3.7. Сума до сплати має бути зменшена на величину вартості електричної енергії відповідно до виставлених споживачу за період порушення рахунків за електричну енергію та/або вартості оплаченої за цей період електричної енергії.
(пункт 3.7 у редакції постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 08.02.2007 р. № 154)

Начальник відділу регулювання
відносин ліцензіатів із споживачами

І. Городиський