Содержание материала

Інструкція
по складанню і обліку актів порушень та обчислення обсягу електричної енергії, недоврахованої внаслідок порушення споживачем - юридичною особою Правил користування електричною енергією

1. Загальні положення

1.1. Дана Інструкція розроблена для працівників (додаток 1), уповноважених ВАТ "Львівобленерго" на право складання актів порушень та обчислення обсягу електричної енергії, недоврахованої внаслідок порушення споживачем - юридичною особою (далі - Споживач) Правил користування електричною енергією незалежно від форм власності та підпорядкування, а також створює механізм взаємовідносин працівників товариства з споживачами електроенергії на території Львівської області.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

1.2.1. Закону України "Про електроенергетику" від 16.10.97 р. N 575/97-ВР (із змінами та доповненнями);

1.2.2. Правил користування електричною енергією (ПКЕЕ), затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України (НКРЕ) від 31.07.96 р. N 28 (у редакції постанови НКРЕ від 22.08.2002 р. N 928, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.11.2002 р. за N 903/7191);

1.2.3. Методики обчислення обсягу електричної енергії, недоврахованої унаслідок порушення споживачем - юридичною особою Правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 05.12.2001 р. N 1197, яка набула чинності з 01.01.2002 р., згідно з постановою НКРЕ від 19.12.2001 р. N 1223.

1.3. Ця Інструкція застосовується у випадку несвоєчасного письмового повідомлення Споживачем постачальника електричної енергії за регульованим тарифом або до електропередавальної організації (далі - Постачальник) про порушення ПКЕЕ (додаток 2), а також у разі невиконання вимог (припису) Постачальника щодо усунення існуючої невідповідності засобів обліку електричної енергії у встановлений термін приведення їх вимог "Правил устройства электроустановок" (ПУЕ).

1.4. У разі своєчасного (до виявлення порушення представником електропостачальної організації та зареєстрованого в установленому порядку) письмового повідомлення споживачем Постачальника про пошкодження засобів обліку, зриву пломб або ненавмисного їх пошкодження Методика, зазначена в п. 1.2.3 цього розділу, не застосовується.

1.5. В Інструкції вживаються терміни в такому значенні:

1.5.1. Недоврахована електрична енергія - обсяг електричної енергії, використаний споживачем або переданий транзитом, але не врахований розрахунковими засобами обліку або врахований неправильно.

1.5.2. Збитки (з вини споживача) - витрати, недоотримана вигода (за винятком доходу від реалізації недоврахованої електричної енергії) постачальника електричної енергії або електропередавальної організації (основного споживача), яких вони зазнали внаслідок пошкодження електроустановок через зловмисну чи недбалу діяльність споживача (субспоживача) або інших осіб, та вартість робіт і послуг, необхідних для відновлення електроустановок та електропостачання.

1.5.3. Технічна перевірка - виконання комплексу робіт з метою визначення відповідності стану засобів обліку електричної енергії та схем їх включення, а також відповідності стану електропроводки та електроустановок в точці приєднання до мереж електропередавальної організації "Правилам устройства электроустановок" та іншим нормативно-технічним документам.

1.6. У разі порушення, а саме самовільного приєднання або підключення Споживачем струмоприймачів до мережі електропередавальної організації або збільшення потужності понад договірні (граничні) величини, приєднання струмоприймачів поза розрахунковими засобами обліку або порушення розрахункового обліку електроенергії, зриву чи пошкодження пломб, споживання електричної енергії без укладання відповідного договору (договорів) або після закінчення терміну дії договору про постачання електричної енергії (далі - Договір), невиконання припису уповноваженого представника відповідного органу державної влади, який стосується вищенаведених порушень. Постачальники зобов'язані в установленому порядку повністю припинити споживачу електропостачання (технічне забезпечення електропостачання споживача) після складання у встановленому порядку акта про порушення.

2. Порядок складання акта порушення ПКЕЕ

2.1. Працівники, які мають право складати акти порушень ПКЕЕ (далі - представник Постачальника), повинні знати цю Інструкцію і мати не менше ніж другу групу з електробезпеки. При наявності відповідного службового посвідчення, підписаного керівником та завіреного печаткою товариства, вони мають право на безперешкодний доступ до електричних мереж, засобів (систем) обліку електроенергії, вимірювання потужності та контролю показників якості електроенергії для виконання своїх службових обов'язків відповідно до ПКЕЕ та умов Договору.

Перед виконанням цих обов'язків у Споживача представник Постачальника повинен пред'явити службове посвідчення. Представник Постачальника не має права повідомляти Споживачу можливу суму нарахування по акту, тому що їх визначення належить виключно до компетенції комісії Постачальника по розгляду актів і протоколів експертизи засобів обліку та пломб.

При виявленні у Споживача порушень ПКЕЕ або умов Договору представник Постачальника зобов'язаний на місці оформити двосторонній акт порушень в двох примірниках, другий екземпляр якого передається або надсилається Споживачеві поштою рекомендованим листом (додаток 3).

2.2. Акт складається в присутності представника Споживача тільки на бланках за встановленою формою (додаток 4) з врахуванням рекомендацій, які зазначені у підстрочному тексті під кожним рядком і є документом суворої звітності. У разі виявлення самовільного підключення і позаоблікового споживання електроенергії, до акта про порушення додається схема такого підключення, складена особою, що оформила акт. Рекомендований перелік формулювань порушень ПКЕЕ наведений в додатку 2 до цієї Інструкції. Акти зберігаються 3 роки.

2.3. Акт заповнюється ручкою без виправлень і підчисток. В усіх незаповнених рядках і таблицях акта ставиться риска або знак Z. У випадку неправильного запису або зробленої помилки в 2-х примірниках акта неправильний запис акуратно закреслюється, поряд робиться правильний запис, дата і підпис особи, яка склала акт.

2.4. При виявленні у Споживача порушень, наведених у додатку 2, особи, які складають акт, повинні визначити потужність електрообладнання для подальшого визначення кількості недооблікованої електроенергії. Якщо потужність окремих струмоприймачів визначити неможливо, то вона визначається розрахунковим шляхом, згідно з формулами 6 - 9 п. 7 Методики. При цьому сила струму може визначатися або шляхом заміру струмовимірювальними кліщами при робочому навантаженні, або по допустимих тривалих струмах провідників, визначених за перерізами відповідно до п. 1.3 ПУЕ (для випадків самовільного підключення, влаштування скритих позаоблікових підключень, недопуску до проведення замірів), або по одному з найменших номінальних струмів:

- струм спрацювання ввідного автомата (у разі його наявності);

- струм вимірювального трансформатора;

- допустимий тривалий струм ввідних шин;

- максимальне значення номінального струму приладу обліку.

2.5. Якщо під час складання акта порушень у представників Споживача і Постачальника відсутні дані по заповненню пункту 2.6 додатка 4 до Інструкції, ці дані і покази уточнюються комісією Постачальника у оператора електрообчислювальної машини (далі - оператора ЕОМ "Збут"), який веде розрахунки з Споживачем по засобах обліку електроенергії.

2.6. У разі порушення Споживачем вимог нормативно-технічних документів щодо встановлення та експлуатації засобів обліку, в тому числі зменшення середнього завантаження за розрахунковий період вимірювальних трансформаторів струму (ТС) в порівнянні з передбаченими технічними умовами, проектною документацією та вимогами ПУЕ менше ніж на 5 % або зменшення середнього навантаження електроустановок за розрахунковий період в окремій точці розрахункового обліку нижче за нижній поріг чутливості розрахункового засобу обліку прямого включення, їх покази не враховуються при розрахунках за спожиту електроенергію, обсяги спожитої електроенергії визначаються Постачальником розрахунковим шляхом, згідно з вимогами п. 7.15 ПКЕЕ, а саме:

2.6.1. Споживач розраховується за обсяг електроенергії, який визначається, виходячи з навантаження електроустановок Споживача в окремій точці розрахункового обліку на рівні 5 % завантаження ТС та часу роботи струмоприймачів (електроустановок).

2.6.2. Обсяг спожитої електроенергії розраховується, виходячи з навантаження електроустановок споживача на рівні нижнього порогу чутливості розрахункового засобу обліку та часу роботи струмоприймачів (електроустановок).

Навантаження електроустановок Споживача визначається у відповідності з листом НКРЕ від 06.02.2003 р. N 05-34-11/384, за законами та формулами електротехніки (6 - 9 з п. 7 Методики). У випадку наявності для того чи іншого типу засобу обліку - за методичними рекомендаціями Держстандарту України.

Час роботи струмоприймачів Споживача визначається у відповідності до даних договору про постачання електроенергії. У випадку відсутності у договорі даних щодо часу роботи струмоприймачів Споживача, ця величина додатково узгоджується між сторонами до проведення розрахунків.

Дотримання параметрів, зазначених в п. 2.6.1 і 2.6.2, щомісячно контролює оператор ЕОМ "Збут" Постачальника і у разі їх зменшення вимагає їх перевірки та складання акта порушень.

Особа, що здійснює перевірку, складає акт порушень, в якому фіксує час роботи струмоприймачів та надає Споживачу припис на заміну чи ліквідацію існуючих ТС в схемі обліку з встановленням засобу обліку прямого включення відповідного порогу чутливості.

Такий порядок розрахунку зберігається до приведення обліку до вимог ПУЕ.

2.7. Порушення ПКЕЕ повинні бути усунені Споживачем згідно з приписом інспектора або комісії не пізніше 30-ти днів від дати складання акта. Кінцевий термін узгоджується з представником Споживача і зазначається в акті.

При невиконанні припису в цей термін загальна потужність об'єкта визначається згідно з п. 2.4 цього розділу Інструкції, а величина добового споживання електроенергії з урахуванням часу роботи електрообладнання.

2.8. Споживач має право внести до акта свої зауваження, текст яких він формулює, а особа, що складає акт, вписує їх у відповідний рядок.

2.9. Акт підписується особами, що його склали. У разі відмови представника Споживача або організації, відповідальної за збереження засобу обліку, від підпису в акті порушень робиться запис про відмову від підпису. У цьому випадку акт порушень вважається дійсним, якщо його на місці складання підписали не менше двох уповноважених представників Постачальника. Не підписані Споживачем акти надсилаються йому поштою рекомендованим листом.

3. Експертиза засобів обліку та пломб

3.1. Споживач має право звернутися до територіальних органів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (далі - Держстандарт) з метою непланової повірки засобів обліку, а також до Постачальника для непланової перевірки розрахункових засобів обліку, схем їх підключення, правильності їх роботи, ремонту або заміни.

У разі проведення за заявою Споживача непланової повірки засобів обліку вартість останньої оплачується Споживачем.

3.2. Експертизі підлягають непрацюючі або працюючі з похибками засоби обліку, в яких не виявлені відхилення в схемі підключення: пошкодження елементів схеми (трансформаторів струму (ТС); трансформаторів напруги (ТН); провідників, контактних з'єднань); похибок в роботі ТС або ТН; видимого пошкодження корпусу засобу обліку.

У разі проведення Постачальником непланової перевірки схем їх підключення та/або правильності роботи, ремонту або заміни, вартість робіт оплачується:

3.2.1. Власником засобу обліку чи суб'єктом господарської діяльності, який відповідає за технічний стан та/або збереження засобу обліку - у випадку, якщо порушень у роботі розрахункових засобів та схем їх підключення за результатами перевірки не виявлено або виявлено порушення схеми розрахункового обліку електроенергії, пошкодження або викрадення розрахункових засобів обліку електроенергії з вини власника засобу обліку чи суб'єкта господарської діяльності, який відповідає за технічний стан та/або збереження засобу обліку.

3.2.2. Постачальником - у випадку виявлення порушення схеми розрахункового обліку електроенергії, пошкодження розрахункових засобів обліку електроенергії або їх невідповідності нормативно-технічній документації з вини Постачальника.

3.3. Якщо є необхідність проведення експертизи засобу обліку, особа, що склала акт і має відповідну групу з електробезпеки, повинна, з дотриманням Правил безпечної експлуатації електроустановок, в присутності представника Споживача демонтувати засіб обліку, разом з пристосуванням недоврахованої електроенергії (при наявності) та додатково, поряд з пломбою Держстандарту, опломбувати пломбою Постачальника.

3.4. У разі неможливості встановити пломбу на засобі обліку його разом з речовими доказами недоврахованої електроенергії та з пломбами, які підлягають експертизі і демонтовані в присутності Споживача, пакують в поліетиленовий пакет та опломбовують пломбою Постачальника. Засіб обліку, що підлягає експертизі, може доставлятися на місце проведення як самим Споживачем, так і представником Постачальника.

У разі якщо прилад обліку доставляє Споживач упаковка, в якій доставляється прилад, має бути опломбована пломбою Постачальника, яка містить індивідуальний номер та назву Постачальника, з оформленням розписки-повідомлення (додаток 5) в 2-х примірниках.

Якщо засіб обліку доставляє представник Постачальника, то упаковка, в якій доставляється засіб обліку на експертизу, повинна мати встановлену Споживачем контрольну помітку (пломбу, печатку, наклейку з написом Споживача.) та/або опломбована пломбою одноразового використання, про що робиться відповідний запис в акті порушень.

Особа, що склала цей акт, запрошує Споживача на засідання комісії Постачальника в обумовлений день і час, про що в акті порушень робиться відповідний запис і попереджує Споживача, що у разі неприбуття останнього у зазначений термін до місця проведення експертизи, комісія проведе своє засідання без його участі.

3.5. Якщо представник Постачальника не має можливості зняти засіб обліку, останній знімається працівником РЕМ на підставі завдання, виписаного в РЕМ з дотриманням вимог п. 3.4 цього розділу.

3.6. У випадку незгоди Споживача з висновком комісії Постачальника пошкоджені або підмінені пломби Постачальника та/або органів Держстандарту підлягають трасологічній експертизі. Ця експертиза проводиться в спеціалізованій організації, яка має право її проводити за кошти Постачальника і відшкодовується Споживачем при наявності підтвердження експертизи про порушення або підміну пломби.

3.7. У разі порушення схеми розрахункового обліку електроенергії, пошкодження або викрадення розрахункових засобів обліку електроенергії внаслідок дій (бездіяльності) Споживача їх ремонт, заміна і перевірка здійснюється за рахунок Споживача.

4. Робота комісії по розгляду актів і протоколів експертиз

4.1. Обласна комісія по розгляду актів про порушення ПКЕЕ і протоколів експертиз, комісії у Львівських міських електромережах та в кожному районі електромереж області створюються наказом ВАТ "Львівобленерго":

Склад комісії - не менше трьох осіб. Дні, час та місце роботи комісії регламентуються наказом, вказівками РЕМ.

Для відома споживачів графік роботи комісії вивішується на дошці оголошень у виконавчій дирекції, РЕМ.

4.2. Завдання комісії - перевірка якості та правильності оформлення актів порушень ПКЕЕ і протоколів експертиз, уточнення і перевірка, при необхідності, фактів, зафіксованих у них, проведення експертизи засобів обліку та пломб, визначення терміну і формул Методики, зазначених в п. 1.2.3 цієї Інструкції, які слід застосовувати при розрахунку обсягу недоврахованої електроенергії по акту, незалежно від того чи присутній Споживач. У випадку отримання від оператора ЕОМ "Збут" даних, зазначених в п. 2.5 цієї Інструкції, комісія перевіряє їх достовірність і наявність підтверджень Споживача (в завданні на встановлення нового засобу обліку, його технічну перевірку чи заміну; акта збереження пломб і засобу обліку; повідомлень Споживачем показів, підтверджених його підписом; отриманих від Споживача повідомлень про оплату чи інших платіжних документів; акта обстеження техстану чи допуску в експлуатацію електроустановок Споживача тощо).

4.3. При розгляді актів порушень і протоколів проведення експертизи засобу обліку та пломб комісія керується Законом України "Про електроенергетику", ПКЕЕ, нормативними документами Міністерства палива та енергетики (далі - Мінпаливенерго), НКРЕ, Держстандарту, Держенергонагляду, а також даною Інструкцією.

4.4. Комісія Постачальника на підставі аналізу акта про порушення і протоколу експертизи засобу обліку та пломб (додаток 6), керуючись нормативними документами (п. 4.3) складає протокол засідання комісії (додаток 7), відповідно до якого обчислюється обсяг недоврахованої електроенергії та збитки, нанесені Постачальнику.

Рішення приймається загальним голосуванням членів комісії і вважається прийнятим, якщо за нього голосувало більшість членів комісії.

4.5. При виявленні суттєвих помилок в оформленні акта він повертається на дооформлення з обумовленим терміном перегляду. При необґрунтованому складанню акта комісія виносить рішення про неможливість проведення донарахування обсягу недоврахованої електроенергії, акт анулюється. Зіпсовані бланки актів про порушення ПКЕЕ і анульовані акти списуються особою, що веде журнал обліку їх в структурному підрозділі на підставі акта про їх списання, підписаного цією ж комісією.

4.6. Під час роботи комісії може бути присутній представник Споживача, з яким складений акт. Неявка Споживача не є підставою для нерозгляду акта про порушення ПКЕЕ і протоколу експертизи.

4.7. У випадку, коли представник Споживача не прибув на засідання комісії і акт порушення розглянуто без його присутності, Споживачу рекомендованим листом з повідомленням про вручення надсилаються протокол її засідання та платіжні документи (додаток 8).

4.8. Секретар комісії під час її роботи веде протокол, який підписується усіма членами комісії. Термін зберігання актів, протоколів та копій рахунків - 3 роки.

4.9. Споживач може оскаржити протокол засідання районної комісії Постачальника в обласній комісії. При незгоді споживача з протоколом засідання обласної комісії він може звернутись в Представництво НКРЕ у Львівській області. Протоколи засідань комісій можуть бути оскаржені у господарському суді.

4.10. Проведення експертизи засобу обліку у випадках виявлення представником Постачальника зриву, порушення, підміни пломби Держповірки та/або Постачальника під час проведення перевірки Правилами користування електричною енергією не передбачено.

5. Обчислення обсягу недоврахованої електроенергії та збитків, завданих Постачальнику

5.1. Обсяг недоврахованої електричної енергії визначається на підставі оформленого акта порушень ПКЕЕ і протоколів засідань комісії Постачальника за формулами Методики, зазначеної в п. 1.2.3 цієї Інструкції, та виписуються споживачу додаткові розрахункові документи для сплати відповідно до законодавства України.

Кошти за недовраховану електричну енергію перераховуються Споживачем на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника електричної енергії за регульованим тарифом.

5.2. Відповідно до акта порушень Постачальник визначає завдані споживачем збитки. На підставі цього акта розраховується сума збитків та виписується платіжний документ. Сума збитків на підставі цього документа перераховується Споживачем на поточний рахунок Постачальника. У разі несплати нарахованих сум у визначений строк Постачальник має право подати позов до суду. У разі необхідності матеріали передаються в органи прокуратури. Несплата суми збитків не є підставою припинення електропостачання Споживачеві.

5.3. У випадках виявлення у Споживача змін у схемі ввімкнення розрахункового засобу обліку та електричного керуючого годинника в схемах багатотарифного розрахункового обліку або зміни керуючої програми, пошкоджень, зриву пломб, штучного гальмування диска, зупинки електрогодинника та інших порушень, спричинених діями Споживача, які призводять або можуть призвести до зниження показів споживання електричної енергії, покази розрахункового обліку не враховуються, а Постачальник здійснює перерахунок за користування електричною енергією за період від дня останнього контрольного зняття представником Постачальника показів розрахункового засобу обліку чи фактично проведеної і підтвердженої актом технічної перевірки схеми комерційного обліку, що мала передувати виявленню порушень, але цей період має не перебільшувати шести місяців.

Споживач сплачує Постачальнику вартість електроенергії, розраховану, виходячи із зафіксованої в акті потужності струмоприймачів та кількості годин їх використання, відповідно до Методики, зазначеної в п. 1.2.3 цієї Інструкції.

5.4. Якщо Споживач з метою позаоблікового споживання електроенергії влаштував приховану електропроводку, встановив пристрій, що знижує покази засобу обліку, порушив умови монтажу, виявити які представник Постачальника при попередніх відвідуваннях не мав можливості, Споживачу робиться перерахунок за користування електроенергією з дати допуску електроустановок споживача в експлуатацію, але не більше трьох років.

Вартість електроенергії розраховується виходячи із приєднаної потужності та кількості годин їх використання, у разі таких дій споживача:

- самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії;

- пошкодження засобів обліку електроенергії, втручання в їх роботу, зняття пломб з засобів обліку;

- споживання електроенергії поза засобами обліку електроенергії;

- інших умов, визначених методичними рекомендаціями НКРЕ.

Перерахунок здійснюється за тарифами, що діяли протягом споживання електричної енергії с порушенням.

У випадках застосування електроенергії в термічних процесах при відсутності окремих засобів обліку для визначення обсягів електроенергії, спожитої на потреби опалення та гарячого водопостачання, розрахунок обсягів здійснюється на підставі роз'яснення НКРЕ від 09.01.2003 р. N 05-34-11/58 (Інформаційний бюлетень НКРЕ N 2-2003 р.).

5.5. У разі, коли факт порушення ПКЕЕ, яке допущено випадково (тріснуте скло, відсутні деякі пломби в місцях, зазначених у додатку 2 до цієї Інструкції, неправильне підключення фаз приладу обліку тощо) або відсутні явні докази навмисного пошкодження Споживачем засобу обліку чи зриву пломби, або Споживач надіслав письмове повідомлення про ці порушення, але при цьому оплата за електроенергію проводиться в межах середньомісячного споживання та відповідає договірній потужності, - в цих випадках акт порушень не складається, а складається акт довільної форми, на підставі якого обчислюються нанесені Постачальнику збитки, які Споживач йому компенсує вартістю послуг, наданих Споживачу за ремонт приладу, використання запчастин, Держповірку і позапланову його заміну, повторне опломбування, переключення фаз тощо.

Кількість спожитої електроенергії Споживачем в період тимчасового порушення розрахункового обліку електроенергії здійснюється Постачальником за середньодобовим обсягом постачання електроенергії попереднього розрахункового періоду до порушення розрахункового обліку або наступного після відновлення розрахункового обліку періоду. Період, який використовується для визначення середньодобового обсягу постачання електроенергії визначається за згодою сторін і фіксується в акті довільної форми.

5.6. Якщо порушення ПКЕЕ носить технічний характер (пошкодження вимірювальних трансформаторів, порушення або пошкодження контактів в схемах обліку, які розміщені в місцях, доступ до яких неможливий через наявність пломб Постачальника), кількість спожитої електроенергії визначається на підставі акта про порушення ПКЕЕ за погодженням із Споживачем і у цих випадках Споживач не підлягає відключенню за неоплату додаткового рахунку, а спірні питання вирішуються у порядку, передбаченому Договором та чинним законодавством.

5.7. У разі несплати споживачем нарахованих сум по актах порушення ПКЕЕ у визначений строк Постачальник подає позов до суду щодо стягнення із Споживача в примусовому порядку пред'явленої суми.

5.8. Тривалість періоду для оплати отриманого рахунку зазначається на платіжному повідомленні.

5.9. При несплаті спожитої електроенергії протягом 5 операційних днів з дня отримання рахунку Постачальник після відповідного попередження, згідно з розділом 6 договору про постачання електроенергії, має право частково або повністю, по рішенню комісії Постачальника, обмежити та припинити електропостачання.

6. Облік актів порушення ПКЕЕ

6.1. Чисті пронумеровані бланки актів порушення ПКЕЕ суворої звітності (додаток 4) зберігає служба енергоінспекції у особи, призначеної керівником служби. Ця особа роздає їх структурним підрозділам з реєстрацією в спеціальному журналі. У структурних підрозділах отримані бланки зберігаються у особи, призначеної керівником структурного підрозділу, і ця особа видає бланки кожному отримувачу з реєстрацією в спеціальному журналі.

6.2. В структурних підрозділах ведеться електронний облік складених актів, кількості обчисленого обсягу недоврахованої електроенергії і оплачених по них коштів та збитків тощо, по формі, визначеній службою енергоінспекції.

6.3. Акти про порушення ПКЕЕ і реєстр повністю оплаченої недоврахованої електроенергії по цих актах, кожний структурний підрозділ, щомісячно не пізніше 20 числа надсилає відділу електропостачання по формах (додаток 9) для перевірки правильності оформлення документів на оплату, його візування і передачі відділу організації праці і заробітної плати.

6.4. При здачі актів і реєстру до кожного акта порушень повинно бути додане наступне:

6.4.1. Протокол засідання комісії Постачальника по розгляду актів.

6.4.2. Протокол експертизи засобу обліку та пломб, якщо така проводилась.

6.4.3. До актів, де є оплата збитків додається:

- розрахунок збитків;

- документ або його завірена копія про оплату збитків.

6.4.4. Схема позаоблікового споживання.

6.5. Після здачі реєстру усі акти і документи повертаються структурному підрозділу для їх зберігання протягом терміну позовної давності.

6.6. В цей реєстр не включаються акти, які складені не на бланках акта встановленого зразка, та у випадках, коли Споживач сам своєчасно письмово повідомив про пошкодження приладу обліку чи пломб на них, вимірювальних трансформаторів струму та напруги тощо, а також акти, які складені на використання електроенергії без приладу з дозволу електропередавальної організації.

6.7. Облік переданих, матеріалів до органів прокуратури, суду і надходження коштів по їх рішеннях на рахунки Постачальника повинен вестись у відповідних спеціальних журналах реєстрації по формах, визначених структурним підрозділом.

6.8. Всі журнали повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою структурного підрозділу, де ведеться цей журнал.

Директор з маркетингу

А. Скрипник

Щодо акта порушень ПКЕЕ (Додаток 3)

Акт про порушення Правил користування електричною енергією (Додаток 4)

Розписка-повідомлення (Додаток 5)

Протокол проведення експертизи засобу обліку, пломби (Додаток 6)

Протокол засідання комісії по розгляду акта про порушення ПКЕЕ, протоколу експертизи (Додаток 7)

Щодо акта порушень ПКЕЕ (Додаток 8)

Реєстр повністю оплачених актів про порушення ПКЕЕ (Додаток 9)