Содержание материала

УТВЕРЖДЕНОНО

Наказ Держспоживстандарту України
29. 03. 2005 № 71

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
13 квітня 2005 року за № 392/ 10672

ПОГОДЖЕНО
з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва
(Рішення від 23.03.2005 № 164)

ПРАВИЛА
Уповноваження та атестації
у державній метрологічній системі

1. Загальні положення

1.1. Правила реалізують положення статей 21–25, 28, 37 і 38 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (далі – Закон) і встановлюють вимоги щодо організації та порядку здійснення уповноваження і атестації у державній метрологічній системі на проведення метрологічних робіт (далі – уповноваження /атестація/) та оформлення їх результатів.
1.2. Уповноваження (атестація) проводиться з метою визначення і офіційного підтвердження готовності заявників до проведення метрологічних робіт, передбачених Законом.
1.3. Проведення уповноваження (атестації) спрямоване на підвищення рівня проведення метрологічних робіт з метою захисту громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань.
1.4. Вимоги цих Правил поширюються на:
Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (далі – Держспоживстандарт України);
національний науковий метрологічний центр та державні наукові метрологічні центри, що належать до сфери управління Держспоживстандарту України (далі – метрологічні центри), і територіальні органи Держспоживстандарту України (далі – територіальні органи);
метрологічні служби центральних органів виконавчої влади;
головні та базові організації метрологічних служб центральних органів виконавчої влади (далі – головні та базові організації);
підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та виду діяльності, що діють на території України (далі – підприємства та організації) та їх метрологічні служби;
повірочні, калібрувальні та вимірювальні лабораторії підприємств та організацій (далі – повірочні, калібрувальні та вимірювальні лабораторії).
1.5. Згідно з цими Правилами здійснюються:
а) уповноваження на проведення таких метрологічних робіт:
державні приймальні та контрольні випробування засобів вимірювальної техніки;
повірка засобів вимірювальної техніки;
атестація методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду;
б) атестація на проведення таких метрологічних робіт:
калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій та для фізичних осіб та/або для власних потреб цих підприємств та організацій;
вимірювання у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду.
1.6. Положення цих Правил, які стосуються робіт з:
уповноваження на проведення атестації методик виконання вимірювань, що використовуються поза сферою поширення державного метрологічного нагляду;
атестації на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб підприємств та організацій;
атестації на проведення вимірювань поза сферою поширення державного метрологічного нагляду,
є рекомендаційними і можуть використовуватися як безпосередньо під час проведення зазначених робіт з уповноваження (атестації), так і для розроблення відповідних нормативних документів з метрології.
1.7. Ці Правила не поширюються на роботи з уповноваження (атестації) повірочних (калібрувальних) лабораторій іноземних виробників на проведення повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки, призначених для ввезення на територію України партіями. Зазначені роботи здійснюються згідно з окремими правилами, які встановлюються Держспоживстандартом України.

2. Терміни та їх визначення

У цих Правилах використовуються терміни та їх визначення відповідно до Закону, а також такі:
уповноваження – документальне засвідчення органом з уповноваження компетентності і права заявника проводити державні приймальні та контрольні випробування і повірку засобів вимірювальної техніки та/або атестацію методик виконання вимірювань;
атестація – документальне засвідчення органом з атестації компетентності і права заявника проводити калібрування засобів вимірювальної техніки та/або вимірювання;
орган з уповноваження (атестації) – орган, якому згідно із Законом надано право проведення уповноваження чи атестації у державній метрологічній системі;
заявник – метрологічний центр, територіальний орган, головна та базова організація, підприємство та організація, а також повірочна, калібрувальна чи вимірювальна лабораторія підприємства або організації (далі – повірочна, калібрувальна чи вимірювальна лабораторія), що подав(ла) заявку на проведення уповноваження (атестації);
уповноважена (атестована) організація – метрологічний центр, територіальний орган, головна та базова організація, підприємство та організація, повірочна, калібрувальна чи вимірювальна лабораторія, що має право на проведення відповідної метрологічної роботи;
критерії уповноваження (атестації) – сукупність вимог, яким має відповідати заявник для того, щоб бути уповноваженим (атестованим);
свідоцтво про уповноваження (атестацію) – документ, який засвідчує, що уповноважена (атестована) організація (чи її окремий підрозділ) відповідає критеріям уповноваження (атестації) і є правочинною виконувати конкретний вид метрологічних робіт.