Содержание материала

Дивись також: Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям (на російській мові).

Ці Правила регулюють діяльність суб'єктів природних монополій з питань доступу споживачів до товарів, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій і затверджені з метою забезпечення рівноправного доступу суб'єктів господарювання до електричних мереж.

1. Загальні положення

1.1. Правила регулюють відносини, які виникають під час приєднання та підключення новозбудованих, реконструйованих чи модернізованих електроустановок замовників (крім когенераційних установок) до електричних мереж.

1.2. Для цілей цих Правил терміни та визначення вживаються у такому значенні:

акт допуску про підключення електроустановки - документально оформлений у встановленому цими Правилами порядку висновок про можливість безпечної та безаварійної подачі напруги на електроустановку (далі - акт допуску);

вихідні дані для проектування - перелік обґрунтованих технічних вимог щодо інженерного електрозабезпечення об'єкта будівництва або реконструкції чи модернізації;

власник електричних мереж - юридична або фізична особа, якій належать на праві власності електроустановки, призначені для передачі та/або розподілу електричної енергії;

договір про приєднання - письмова домовленість про взаємні зобов'язання сторін, яка встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час отримання та виконання технічних умов приєднання електроустановки замовника до електричних мереж власника;

допуск на підключення електроустановки - комплекс заходів, необхідних для забезпечення безпечної та безаварійної подачі напруги та спрямованих на запобігання випадків подачі напруги з порушенням вимог Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31 липня 1996 р. № 28, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 2 серпня 1996 р. за № 417/1442 (із змінами) (далі - Правила користування електричною енергією), Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. № 1357 (із змінами), та цих Правил;

замовник - фізична або юридична особа, яка бажає приєднати до електричних мереж новозбудовані, реконструйовані чи модернізовані електроустановки або змінити категорію з надійності їх електрозабезпечення;

оперативно-технічне обслуговування - цілодобова технічна експлуатація електроустановок із забезпеченням надійного і безперебійного, з дотриманням вимог енергетичної безпеки, постачання електричної енергії споживачам;

приєднання електроустановки - надання власником мереж послуги замовнику із створення технічної можливості здійснення передачі в точку приєднання до електроустановки замовника відповідної потужності електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням її якості та надійності (далі - приєднання);

точка приєднання електроустановки - запроектована або фактично існуюча межа балансової належності електроустановки;

технічні умови приєднання електроустановки замовника до електричної мережі - документ, що видається замовнику власником електричних мереж і містить вихідні дані для проектування (далі - технічні умови);

транзитна електроустановка - електроустановка, якою електрична енергія, крім власника цієї електроустановки, передається іншим суб'єктам господарювання або споживачам електричної енергії.

Інші терміни та визначення вживаються в цих Правилах у значенні, установленому Правилами користування електричною енергією.

1.3. Приєднання електроустановки замовника здійснюється власником електричних мереж на підставі договору про приєднання, який укладається за взаємною згодою між власником електричних мереж та замовником.

Технічні умови приєднання до електричної мережі електроустановки замовника, що будується або реконструюється чи модернізується, є невід'ємним додатком до договору про приєднання і містять вихідні дані для проектування.

1.4. Електропередавальна організація не має права відмовити в приєднанні до її мереж електроустановки замовника за умови дотримання ним цих Правил.

До магістральних та/або міждержавних електричних мереж можуть бути приєднані виключно електроустановки ліцензіата з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та/або електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії. Приєднання електроустановок споживачів, за винятком електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, безпосередньо до магістральних та/або міждержавних електричних мереж не допускається.

Приєднання електроустановок замовників до джерел живлення власних потреб підстанцій або електростанцій не допускається.

Не дозволяється приєднання електроустановки, унаслідок виконання якого споживач буде володіти транзитними електроустановками.

1.5. У разі, якщо в межах території, на якій розташовані електроустановки або передбачається будівництво нових електроустановок замовника, здійснюють свою діяльність декілька електропередавальних організацій, розмежування повноважень між ними щодо приєднання електроустановок замовників до електричної мережі визначаються відповідно до технічних параметрів електроустановок (потужності, напруги тощо) та вибору замовника.

1.6. Споживач має право приєднати до власних технологічних електричних мереж електроустановку замовника в межах дозволеної потужності. У разі незгоди споживача на приєднання електроустановок замовника до своїх електричних мереж, споживач протягом 5 робочих днів з дня звернення замовника повідомляє останнього про відмову.

1.7. Приєднання електроустановки замовника до електричної мережі передбачає такі етапи:

визначення замовником проектної організації, яка розроблятиме на договірних умовах із замовником відповідну проектну документацію;

подання замовником власнику мереж заяви про приєднання його електроустановки до електричної мережі, документів, необхідних для видачі технічних умов приєднання та оплата замовником вартості видачі технічних умов приєднання;

підготовка власником електричних мереж проекту договору про приєднання та технічних умов приєднання;

видача замовнику проекту договору про приєднання та технічних умов приєднання;

підписання сторонами договору про приєднання;

розроблення й узгодження замовником (або проектною організацією на договірних умовах із замовником) проектної документації для об'єктів будівництва, реконструкції або модернізації;

розроблення й узгодження сторонами договору про приєднання схеми передачі електричної потужності до об'єднаної енергетичної системи України (у разі приєднання електроустановки, яка призначена для виробництва електричної енергії та паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України) відповідно до умов договору про приєднання;

оплата замовником власнику мереж вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання;

будівництво і монтажно-налагоджувальні роботи;

проведення приймально-здавальних випробувань;

отримання допуску на підключення електроустановки замовника до електричної мережі;

укладення договорів, передбачених Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою НКРЕ від 31 липня 1996 р. № 28, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1996 р. за № 417/1442 (із змінами), або Правилами користування електричною енергією для населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. № 1357 (із змінами);

підключення електроустановки замовника до електричної мережі;

забезпечення власниками транзитних електроустановок їх оперативно-технічного обслуговування (у разі їх наявності).

1.8. Спірні питання між замовником та власником мереж розглядаються в межах наданих законодавством повноважень НКРЕ, центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, Антимонопольним комітетом України, Держенергонаглядом та в судовому порядку.