Содержание материала

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Договір
між членами Оптового ринку електричної енергії України
від 15 листопада 1996 року

Преамбула

Цей Договір укладено 15 листопада 1996 року між Сторонами згідно з додатком 1. В Договорі беруть участь такі Сторони:
(а) Державне підприємство "Енергоринок", яке одержало ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії, має бути Стороною цього Договору і виконувати положення цього Договору, які поширюються на його діяльність як Сторони цього Договору;
(б) Виробник електричної енергії, який отримав ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, має бути Стороною цього Договору і дотримуватися тих положень цього Договору, які поширюються на його діяльність як Сторони цього Договору і/або як члена ринку;
(в) Постачальник електричної енергії, який одержав ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, має бути Стороною цього Договору і дотримуватися тих положень цього Договору, які поширюються на його діяльність як Сторони цього Договору і/або як члена ринку;
(г) Постачальник електричної енергії, який одержав ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, має бути Стороною цього Договору і дотримуватися тих положень цього Договору, які поширюються на його діяльність як Сторони цього Договору і/або як члена ринку.
Цей Договір встановлює умови та правила роботи Системи Оптового ринку електричної енергії України та права, обов'язки та відповідальність Сторін цього Договору.
Відносно цього Договору НКРЕ має права та повноваження, що надаються їй згідно з чинним законодавством та положеннями ліцензій.
Члени Оптового ринку електричної енергії України уклали угоду про таке:

Частина I. Вступ

1. Терміни та їх тлумачення

1.1. Терміни, вжиті в цьому Договорі, мають такі значення:

Авансовий платіж

Кошти, що мають сплачуватись кожним членом ринку за купівлю електричної енергії (згідно Правил ринку) в формі та розмірах, що визначаються Інструкцією про порядок використання коштів Оптового ринку електричної енергії (додаток 4)

Апаратне забезпечення

Комп'ютерне обладнання для підтримання Програмного забезпечення ринку

Арбітражна Комісія

Комісія для розв'язання суперечних питань, пов'язаних з роботою Оптового ринку, між Сторонами цього Договору, згідно з розд. 27

Аудит ринку

Аудит Оптового ринку електричної енергії, що проводиться згідно з умовами, викладеними в розд. 13 Договору

Аудитор ринку

Незалежна аудиторська фірма, яка має здійснювати аудит Ринку від імені членів ринку

Банківський рахунок ринку

Рахунок Оптового ринку електричної енергії, що відкривається Розпорядником коштів Оптового ринку електричної енергії у банку, який є Банкіром ринку

Банкір ринку

Незалежний комерційний банк, у якому відкритий рахунок Оптового ринку електричної енергії

Виборчий округ

Група членів ринку, яка представлена у Раді Голосуючим директором

Виміряне виробництво

Сукупна цифра середньоквартального виробництва електроенергії в ГВт.год. за останні чотири квартали згідно з п. 4.4.1

Виміряне споживання

Сукупна цифра середньоквартального споживання електроенергії в ГВт.год. за останні чотири квартали згідно з п. 4.4.2

Виробник електричної енергії

Сторона, що виробляє електричну енергію і передає її в електромережу

Генеруючі блоки

Одиниця енергетичного обладнання, що складається з однієї або більше турбін, де кількість виробленої електричної енергії може вимірюватися окремо

Голосуючі директори

Члени Ради, обрані згідно з положеннями розд. 6.2, які мають право голосувати на засіданнях Ради

Двосторонній договір

Погоджений Радою Договір між ДПЕ та Виробником електричної енергії про купівлю виробленої ним електричної енергії

Державне підприємство "Енергоринок" (ДПЕ)

Державне підприємство, створене на базі Національного диспетчерського центру електроенергетики України, яке здійснює діяльність згідно з ліцензією на оптове постачання електричної енергії

Договір

Угода членів Оптового ринку електричної енергії та додатки 1 - 8 до нього

Договір з передачі електричної енергії Магістральними та Міждержавними електромережами

Договір, укладений між Державним підприємством "Енергоринок" та ДЕК з передачі електричної енергії Магістральними та Міждержавними електромережами

Договір про вступ до членів ринку

Типовий документ, який підписується новими членами ринку за формою згідно з додатком 6

Договір про підтримку виробника електричної енергії

Окремий договір між Виробником електричної енергії та ДПЕ, укладений з метою надання фінансової підтримки Виробнику електричної енергії

Допоміжні засоби

Технічні та інші засоби та заходи для виробництва реактивної потужності, регулювання частоти, напруги, прискореного пуску, підтримання резервного режиму та іншого, необхідного для дотримання норм надійності енергосистеми

Економічна закупівля

Купівля ДПЕ будь-яких послуг згідно з принципом мінімізації затрат з урахуванням безперебійного та надійного енергопостачання у майбутньому та поточному періодах та економічної ефективності самого ДПЕ

Загал голосів

Сукупність Пропорційних голосів усіх членів ринку

Загальні збори

Щорічні або Позачергові загальні збори членів ринку, скликані за умов, викладених у розд. 5 цього Договору

Засоби підключення

Технічні засоби, вжиті у значенні засобів підключення в Договорі з передачі електричної енергії Магістральними та Міждержавними електромережами

Заява про звільнення

Повідомлення, яке надсилається членом ринку за обставин, викладених в п. 4.3 цього Договору

Звітний рік

Період з 1 січня до 31 грудня одного календарного року

Інструкція про порядок використання коштів Оптового ринку (ІВКОР)

Інструкція, викладена в додатку 4 цього Договору

Інструкція про порядок здійснення розрахунків

Інструкція, викладена в додатку 3 до цього Договору

Інструкція про порядок комерційного обліку

Узгоджений порядок, який деталізує розміщення, стандарти вимірювання, зчитування показників лічильників та експлуатацію вимірювальних приладів для використання в Системі забезпечення функціонування ринку

Інструкція про порядок нарахування та обліку витрат

Порядок, який передбачено в додатку 5

Клас

Група Виробників або Постачальників електричної енергії

Компетентна третя сторона

Сторона, яка має необхідну кваліфікацію для здійснення конкретного виду діяльності, обумовленого цим Договором

Магістральні та Міждержавні електромережі

Магістральні електричні мережі напругою 220 кВт і вище та Міждержавні електричні мережі, які використовуються для передачі електричної енергії за Договором з передачі електричної енергії Магістральними та Міждержавними електромережами

Міра участі

Пропорційні голоси членів Оптового ринку електричної енергії у відношенні до Загалу голосів

Місцевий постачальник електричної енергії

Постачальник електричної енергії, який одержав ліцензію з постачання електричної енергії за регульованим тарифом

Невиконуючий зобов'язання Член ринку

Як визначається положеннями розд. 18 цього Договору

Неголосуючі директори

Члени Ради, призначені організаціями, вказаними згідно з п. 6.2.4 Договору

Недіюча сторона

Сторона цього Договору, яка припинила виконання термінів та умов цього Договору

Незалежний постачальник електричної енергії

Постачальник електричної енергії, що має ліцензію на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

НКРЕ

Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України

Нормативні документи

Сукупність документів, що встановлюють Правила та інструкції з експлуатації та управління електроенергетикою України

Обсяг споживання

Обсяг комерційного споживання електричної енергії

Оператор зовнішнього перетоку

Оператор електричної мережі поза межами України, який безпосередньо сполучений з розташованими в Україні Магістральними та Міждержавними електромережами

Оператор Магістральних та Міждержавних електромереж

Державна електрична компанія "Укрелектропередача" (ДЕК)

Оператор системи комерційного обліку

Сторона, на ім'я якої зареєстрована Система комерційного обліку і яка експлуатує Систему комерційного обліку

Оптова ціна ринку

Ціна, за якою продається електрична енергія на Оптовому ринку електричної енергії, згідно з додатком 2

Передовий досвід

Використання за будь-яких обставин такого рівня кваліфікації та сумлінності, що очікується від кваліфікованого та досвідченого спеціаліста, що працює у системах, де завдяки реформі застосовуються передові методи роботи та високі стандарти

Перспективний 10-річний план

План розвитку Магістральних та Міждержавних електромереж на період 10 років

Плата за підключення

Плата за конкретні Засоби підключення, встановлені спеціально для підключення конкретних членів ринку, яка відшкодовується через Систему забезпечення функціонування ринку

Повідомлення про невиконання зобов'язань

Повідомлення, яке ДПЕ за розпорядженням Ради надсилає члену ринку про невиконання ним умов цього Договору

Позачергові загальні збори

Усі інші Загальні збори членів ринку, які не є Щорічними загальними зборами

Постачальник допоміжних засобів

ДПЕ в ролі підрядника на Допоміжні засоби

Постачальник електричної енергії

Місцевий або Незалежний постачальник електричної енергії, який діє відповідно до умов своєї ліцензії

Правила ринку

Додаток 2 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії, що містить методики подання цінових заявок, формування цін та виконання розрахунків, які визначено Радою за погодженням з НКРЕ

Правила експлуатації Магістральних та Міждержавних електромереж

Нормативні документи, в яких наведено правила побудови графіка і диспетчеризації енергетичної системи України ДПЕ, яке виконує функції Центру управління енергосистемою

Програмне забезпечення ринку

Комплект комп'ютерного програмного забезпечення, необхідного для функціонування Системи Оптового ринку електричної енергії відповідно до Правил ринку

Пропорційне голосування директорів

Голосування на зборах Ради, під час якого кількість голосів Голосуючих директорів визначається усією кількістю пропорційних голосів членів ринку з відповідного Виборчого округу

Пропорційні голоси

Голоси кожного члена ринку, відповідно до розд. 4.4 цього Договору

Пункт підключення

Пункт, у якому визначається кількість електричної енергії, яка продається чи купується ДПЕ, відповідно до Правил ринку та Інструкції про порядок комерційного обліку

Рада Оптового ринку електричної енергії (Рада)

Сукупність Голосуючих і Неголосуючих директорів, які виконують свої повноваження згідно з цим Договором

Реєстр підключень

Реєстр Засобів підключення згідно з Договором з передачі електричної енергії Магістральними та Міждержавними електромережами

Робоча програма

Програма, яка підготовлена Розпорядником системи розрахунків щодо внесення змін до Правил ринку, Системи забезпечення функціонування ринку чи Узгодженого порядку згідно з Інструкцією, визначеною у розд. 7

Розпорядник коштів Оптового ринку електричної енергії

ДПЕ або компетентна Третя сторона в ролі Розпорядника коштів Оптового ринку електричної енергії згідно з розд. 8 цього Договору

Розпорядник системи розрахунків

ДПЕ або компетентна Третя сторона в ролі Розпорядника системи розрахунків згідно з розд. 7

Секретаріат

Секретаріат Ради, підпорядкований Голові Ради та діючий відповідно до п. 6.4

Система забезпечення функціонування ринку

Комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення, персонал, системи та процедури, що використовуються для підтримання діяльності Оптового ринку згідно з Правилами ринку, Інструкцією про порядок здійснення розрахунків та Інструкцією про порядок використання коштів Оптового ринку електричної енергії

Система комерційного обліку

Вимірювальні прилади, обладнання та електричні схеми, необхідні для визначення точного обсягу споживання електричної енергії Постачальниками електричної енергії та обсягу електричної енергії, поставленої в Ринок Виробниками електричної енергії

Система Оптового ринку

Повний набір ліцензій, договорів, положень про експлуатацію та нормативних документів, що регулюють діяльність та функціонування Ради та ДПЕ або його правонаступників

Стандарти щодо комерційного обліку

Стандарти, відповідно з якими визначається, експлуатується та обслуговується Система комерційного обліку відповідно до Правил експлуатації Магістральних та Міждержавних електромереж

Сторона

Суб'єкт підприємницької діяльності, який підписав Договір

Суперечки для врегулювання

Будь-яка суперечка щодо застосування Правил ринку або рішень Ради, за винятком тих, що стосуються рішень, прийнятих на Загальних зборах

Узгоджений порядок

Порядок здійснення конкретного виду діяльності, який не є частиною цього Договору, проте узгоджений голосами "за" не менше ніж семи Голосуючих директорів

Філіал

Юридична особа, яка прямо чи опосередковано контролює або контролюється прямо чи опосередковано іншою юридичною особою. Члени ринку не можуть бути Філіалами Державного підприємства "Енергоринок"

Форс-мажор

Надзвичайна і непереборна за даних умов сила (стихія, страйк, локаут, інший промисловий розлад, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, саботаж, акт вандалізму, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, нестача води через погодні чи довкільні умови, вибух, вина чи невиконання станцією своїх зобов'язань), дію якої неможливо упередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу і яка є обставиною, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань. Така непереборна сила засвідчується Торгово-промисловою палатою України згідно з Указом Президента України "Про Торгово-промислову палату України" від 4 липня 1994 р. та згідно з чинним законодавством України

Центр управління енергосистемою

ДПЕ в ролі виконуючого обов'язки Центру управління енергосистемою згідно з Правилами експлуатації Магістральних та Міждержавних електромереж та положеннями розд. 9 Договору між членами Оптового ринку електричної енергії

Член ринку

Виробник чи Постачальник електричної енергії, який підписав цей Договір

Штраф

110 % від відповідної ставки відсотку на кредит ДПЕ за платежі, прострочені від 1 до 5 днів, та 130 % від відповідної ставки відсотка на кредит ДПЕ за платежі, прострочені більше ніж на 5 днів

Щорічні загальні збори

Загальні збори, скликані за умов, викладених в част. 5 цього Договору