Содержание материала

СТП 320 .30019801.047-2002

СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА
ПЕРЕЛІК
БУДІВЕЛЬ, СПОРУД, ПРИМІЩЕНЬ І ВІДКРИТИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ МАЙДАНЧИКІВ З УСТАНОВЛЕННЯМ ЇХ КАТЕГОРІЙ ЗА ВИБУХОПОЖЕЖНОЮ ТА ПОЖЕЖНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ,
А ТАКОЖ КЛАСІВ ВИБУХО- І ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН ЗГІДНО
З ДНАОП 0.00-1.32-01
Передмова
 1. РОЗРОБЛЕНО
  ВАТ "УЦЕБОПнафтогаз"
 2. ВНЕСЕНО
  "Управління охорони праці, технічного нагляду та пожежної безпеки " ДК "Укртрансгаз"

  УЗГОДЖЕНО
  ВАТ ІВП "ВНІПІтрансгаз" № Ф- 47-30-2653 від 08.11.2002р.
 3. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
  Наказом Генерального директора ДК "Укртрансгаз"
  від 4.02.2002 № 33
 4. ВВЕДЕНО Вперше.
  З введення в дію цього стандарту вважати такими, що не застосовуються в системі ДК "Укртрансгаз"
 5. РОЗРОБНИКИ
  Разладов В.Г., Петунін С.Ю., Довгошея А.І., Савченко Н.М., Шмигирівський П.П.
З М І С Т


1

Галузь використання

2

Нормативні посилання

3

Терміни, визначення та скорочення

4

Загальні положення

5

Об'єкти транспорту газу (компресорні станції)

6

АГНКС

7

Газорозподільні станції (ГРС)

8

Об'єкти підземного зберігання газу

9

Об'єкти загального призначення

9.1

Об'єкти загального призначення

9.2

Адміністративно-побутові будівлі та приміщення, які входять до складу магістральних газопроводів

9.3

Вузли зв'язку

9.4

Матеріальні склади, які розташовані в приміщенні

9.5

Матеріальні склади, які розташовані на відкритих майданчиках або під навісами

9.6

Хімічні лабораторії

9.7

Котельні

9.8

Виробничі будинки та приміщення автотранспортного призначення

9.9

Об'єкти забезпечення та розподілу електроенергії

9.10

Автозаправні станції ( стаціонарні та контейнерні )

9.11

Об'єкти деревообробного виробництва

 

Додатки:

 

Додаток А. Класифікація вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зон ( Витяг з ДНАОП 0.00-1.32-01 )

 

Додаток Б. Категорії приміщень та будинків за вибухопожежною і пожежною небезпекою (Витяг з НАПБ Б.07.005-86)
ВСТУП

Цей стандарт підприємства (далі - стандарт) являє собою перелік приміщень, будівель, споруд і відкритих технологічних майданчиків, які призначені для забезпечення транспортування та зберігання природного газу та газового конденсату.
Стандарт встановлює категорію за вибухопожежною та пожежною небезпекою приміщень та будівель згідно з НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) з урахуванням вимог ДНАОП 0.00-1.32-01 .
Категорії приміщень, будівель, споруд за вибухопожежною та пожежною небезпекою за НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) та класи вибухо -і пожежонебезпечних зон приміщень, будівель, споруд і відкритих технологічних майданчиків згідно з ДНАОП 0.00-1.32-01, відповідно до вимог НАПБ А.01.001-95* "Правила пожежної безпеки в Україні", необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення (споруди), а також в межах зон всередині приміщень та відкритих технологічних майданчиків.
Категорія за вибухопожежною та пожежною небезпекою згідно з НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) та клас вибухо- і пожежонебезпечних зон згідно з ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок" повинні встановлюватися, як для всього приміщення в цілому, так для його окремої частини.СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВАПЕРЕЛІК
БУДІВЕЛЬ, СПОРУД, ПРИМІЩЕНЬ І ВІДКРИТИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ МАЙДАНЧИКІВ З
УСТАНОВЛЕННЯМ ЇХ КАТЕГОРІЙ ЗА ВИБУХОПОЖЕЖНОЮ ТА ПОЖЕЖНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ,
А ТАКОЖ КЛАСІВ ВИБУХО- І ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН ЗГІДНО З ДНАОП 0.001-1.32-01
ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОТКРЫТЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПЛОЩАДОК С УСТАНОВЛЕНИЕМ ИХ КАТЕГОРИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ
И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ КЛАССОВ
ВЗРЫВО-И ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОН СОГЛАСНО ДНАОП 0.00-1.32-01

Затверджено і введено в дію наказом від 4.02. 2002 №331 Галузь використання

Цей стандарт поширюється на всі структурні підрозділи ДК "Укртрансгаз".
Cтандарт встановлює вимоги до присвоєння категорій та класів зон приміщень щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки, що є обов'язковими для всіх структурних підрозділів ДК "Укртрансгаз".

2 Нормативні посилання

В цьому стандарті є посилання на такі стандарти та нормативні документи:

 • ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
 • ГОСТ 12.1.011 - 78 CCБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний;
 • НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности;
 • ВБН В.2.2-58.1-94 Проектирование складов нефти и нефтепродуктов с давлением насыщенных паров не выше 93,3 кПа;
 • СНиП 2.09.02-85 Производственные здания.
 • ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва;
 • НАПБ А. 01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні.

3 Терміни, визначення та скорочення


Пожежонебезпечна зона

-

простір у приміщенні або за його межами, у якому постійно або періодично знаходяться (зберігаються, використовуються або виділяються під час технологічного процесу) горючі речовини як при нормальному технологічному процесі, так і при його порушенні в такій кількості, яка вимагає спеціальних заходів у конструкції електрообладнання під час його монтажу та експлуатації.

Вибухонебезпечна зона

-

простір у приміщенні або навколо зовнішньої установки, у якому присутнє вибухонебезпечне середовище або воно може утворюватися внаслідок природних чи виробничих чинників у такій кількості, яка вимагає спеціальних заходів у конструкції електрообладнання під час його монтажу та експлуатації.

Пожежа

-

неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується в часі і просторі

Вибух

-

процес вивільнення великої кількості енергії в обмеженому об'ємі за короткий проміжок часу.

Спалах

-

короткочасне інтенсивне загорання обмеженого об'єму газоповітряної суміші, що супроводжується короткочасним видимим спалахами, але без ударної хвилі і стійкого горіння.

Тління

-

горіння без випромінювання світла, що розпізнається з появою диму.

Електричне іскріння

-

іскрові, дугові і тліючі електричні розряди.

Вибухонебезпечне середовище

-

об'єм, у якому середовище внаслідок природних або виробничих чинників може стати вибухонебезпечним.

Вибухонебезпечна суміш

-

суміш повітря з горючими газами, парою, туманами, горючим пилом та волокнами, у якій за нормальних атмосферних умов після запалення процес горіння (вибух) поширюється на весь об'єм суміші.
Горючий пил або волокна вважаються вибухонебезпечними якщо в разі їх мимовільного загорання в установці за визначеною нижньою концентраційною його межею за ГОСТ 12.1.044 виникає надмірний тиск газів як мінімум 5 кПа.
До вибухонебезпечної суміші належать суміші горючих газів і пари легкозаймистої рідини з киснем, хлором або іншими окислювачами.

Газо-пароповітряне вибухонебезпечне середовище

-

вибухонебезпечне середовище, яке утворюється повітрям з горючими газами, парою, туманами.

Пилоповітряне вибухонебезпечне середовище

-

вибухонебезпечне середовище, яке утворюється повітрям з вибухонебезпечними пилом і волокнами.

Відносна густина газів і пари

-

відношення об'ємної маси газу або пари до об'ємної маси повітря при тому самому тиску і температурі (дорівнює 1,0 для повітря).
Горючі гази в залежності від відносної густини поділяються з питомою вагою щодо повітря на легкі (0,8 або менше) і важкі (вище 0,8).

Горючий газ

-

газ, який в суміші з повітрям у відповідній пропорції утворює газове вибухонебезпечне середовище.

Зріджений газ

-

газ, який при температурі навколишнього середовища нижче +20 0 С або тиску вище 100 кПа, або при сумісному впливі цих умов перетворюється в рідину. Установки зі зрідженими горючими газами належать до установок з важкими горючими газами.

Конденсат

-

продукт фазового переходу речовини з газоподібного стану в рідинний або твердий

Горюча пара

-

пара легкозаймистої рідини, яка в суміші з повітрям у відповідній пропорції утворює пароповітряне вибухонебезпечне середовище.

Легкозаймиста рідина (ЛЗР)

-

горюча рідина, здатна запалитися від короткочасного впливу джерела загоряння тривалістю до 1 сек з низькою енергією (полум'я сірника, іскра, тліюча сигарета тощо), з температурою спалаху не більше +61 0 С у закритому або +66 0 С у відкритому тиглі.

Горюча рідина (ГР)

-

рідина, яка здатна запалитися від джерела запалювання, самостійно горіти після його видалення і має температуру спалаху понад +61 0 С у закритому або +66 0 С у відкритому тиглі.

Перегріта горюча рідина

-

перегріта горюча рідина, нагріта в умовах виробництва до температури загорання та вище.

Горючий туман

-

краплі ЛЗР, що перебувають у завислому стані в повітрі і утворюють пароповітряне вибухонебезпечне середовище.

Нижня (верхня) концентраційна межа поширення полум'я

-

мінімальна (максимальна) концентрація горючої речовини в однорідній суміші з окислювальним середовищем, за якого можливе поширення полум'я по суміші на будь-яку відстань від джерела загорання.

Температура спалаху

-

найнижча температура матеріалу (речовини), за якої за встановленими умовами випробувань над його поверхнею утворюється пара, здатна спричинити спалах у повітрі під впливом джерела запалювання, але швидкість утворення пари недостатня для підтримання стійкого горіння.

Температура займання

-

найнижча температура матеріалу (речовини), за якої за встановленими умовами випробувань над його поверхнею утворюється пара або гази з такою швидкістю, що після їх запалювання виникає стійке горіння.

Температура самозаймання

-

найнижча температура матеріалу (речовини), за якої за встановленими умовами випробувань відбувається різке збільшення швидкості екзотермічних реакцій окислення матеріалу (речовини), які закінчуються полуменевим горінням.

Температура тління

-

температура матеріалу (речовини), за якої відбувається різке збільшення швидкості екзотермічних реакцій окислення матеріалу (речовини), що призводить до його (її) тління.

Пил

-

дрібні тверді частинки в повітрі, які осідають під дією власної ваги, але деякий час можуть перебувати в повітрі у зваженому стані.

Температура самозапалення пилу

-

найнижча температура гарячої поверхні, за якої виникає самозаймання шару пилу заданої товщини на цій поверхні.

Температура самозаймання пилоповітряної суміші

-

найнижча температура внутрішньої поверхні випробувальної печі, за якої виникає самозаймання в ній пилоповітряної суміші.

Струмопровідний пил

-

пил з електричним питомим опором не більше 1000 Ом/м.

Горючий пил

-

пил, суміш повітря з яким у визначених пропорціях при атмосферних тиску та температурі створює вибухонебезпечне пилоповітряне середовище.

Гібридні середовища

-

пилоповітряні середовища, які мають у своєму складі вибухонебезпечні пари і гази в концентрації понад 20% їх нижньої концентраційної межі спалаху.

Ущільнене кільце

-

кільце, яке використовується для забезпечення необхідного ущільнення між увідним пристроєм і кабелем або проводом.

Приміщення

-

простір, обмежений з усіх сторін захисними конструкціями: стінами (у тому числі з вікнами і дверима) зі стелею (перекриттям) і підлогою. Простір під горищем і простір, огороджений сітчастими захисними конструкціями, не є приміщенням.

Зовнішня установка

-

установка, розміщена поза приміщенням (зовні) просто неба або під дахом чи за сітчастими конструкціями.

Максимальна температура

-

найбільша температура будь-якої частини поверхні вибухозахищеного електрообладнання, безпечна відносно запалення навколишнього середовища.

Вибухозахищене електротехнічне обладнання

-

електротехнічний виріб спеціального призначення, який виконано таким чином, що усунена або утруднена можливість запалення навколишнього вибухонебезпечного середовища під час експлуатації цього виробу.

Вибухонепроникна оболонка виду “d”

-

оболонка, яка витримує тиск вибуху в її середині та унеможливлює його розповсюдження з оболонки в навколишнє вибухонебезпечне середовище.

Іскробезпечне електричне коло

-

електричне коло, яке виконано так, що електричний розряд або нагрівання не може запалити вибухонебезпечне середовище в умовах спеціальних випробувань.

Захист виду “e”

-

вид вибухозахисту, який полягає в тому, що в електрообладнанні або його частинах нема деталей, що нормально іскрять, і вжито низьку заходів додатково до використаних в електрообладнанні загального призначення, які утруднюють появу небезпечного нагрівання, електричних іскор і дуг.

Захист “заповнення або продування обладнання надлишковим тиском виду “р”

-

вид вибухозахисту електрообладнання, за якого оболонка електрообладнання заповнюється або продувається надлишковим тиском повітря чи інертного газу.

Захист “кварцове заповнення оболонки виду “q”

-

вид вибухозахисту електрообладнання, за якого оболонка електрообладнання заповнюється кварцовим або іншим негорючим порошком.

Захист “герметизація компаундом “m”

-

вид вибухозахисту електрообладнання, за якого будь-яка його частина, здатна запалити вибухонебезпечне середовище через іскріння або нагрівання, замкнена в компаундну оболонку.

Спеціальний вид вибухозахисту “s”

-

вибухозахист, заснований на принципах, відмінних від видів “d” і “m”, але достатніх для його здійснення.

Спеціальний вид вибухозахисту “n”

-

електрообладнання, що відповідає вимогам стандартів щодо електричних приладів, які в нормальному режимі експлуатації не мають гарячих поверхонь, здатних до загорання, та не створюють електричних дуг або іскор. Електричні параметри (напруга, струм, індуктивність та ємність) в їх колах, включаючи кабелі, не перевищують значень, наведених у ГОСТ 22782.5 з коефіцієнтом 1.
Електрообладнання з цим видом вибухозахисту слід застосовувати для вибухонебезпечних зон класу 2.

Безпечна експериментальна максимальна щілина (БЕМЩ)

-

максимальний проміжок між фланцями оболонки, крізь який не передається вибух з оболонки в навколишнє середовище за будь-якої концентрації горючих газів у повітрі.

Вибухонебезпечна установка

-

- окремий технологічний апарат або сукупність технологічного обладнання, у яких зберігаються або безпосередньо використовуються в технологічному процесі горючі гази, ЛЗР, ГР, горючі пил або волокна в кількості, за якої можливе утворення вибухонебезпечних зон.

АГНКС

-

- автомобільна газонаповнювальна компресорна станція

ЗМ

-

- змащувальні матеріали

ПГ

-

- природний газ

ГГ

-

- горючий газ

НГ

-

- негорючий газ

НН

-

не нормується як для вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зон

ГПА

-

газоперекачувальний агрегат

ЗВГ

-

зріджені вуглеводневі гази

КВП

-

контрольно-вимірювальні прилади

Склад АВП

-

склад аварійно-відновлювального пункту

АГВ

-

автоматичний газовий водопідігрівач

ДЕГ

-

діетиленгліколь

ПММ

-

паливно-мастильні матеріали

АВП

-

аварійно-відновлювальний пункт

ТГМ

-

тверді горючі матеріали

НМ

-

негорючі матеріали

ЕХЗ

-

електрохімічний захист

КВП і А

-

контрольно-вимірювальні прилади і автоматика

ГЩУ

-

головний щит управління

ЗРП

-

закритий розподільний пристрій

КТП

-

комплектна трансформаторна підстанція

АЗС

-

автомобільна заправна станція

ЛЗР

-

легкозаймисті рідини

ГР

-

горючі рідини

ДП

-

- дизельне паливо

ІТП

-

- інженерно-технічні працівники

АГРС

-

- автоматична газорозподільча станція4 Загальні положення

4.1 Цей "Перелік…" призначається для застосування при проектуванні нових, розширенні, технічному переобладнанні та експлуатації діючих будівель і приміщень виробничого і складського призначення на об'єктах ДК "Укртрансгаз".
4.2 Визначення категорій приміщень по вибухопожежній і пожежній небезпеці проводиться технологами, а класів вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон згідно з ДНАОП 0.00-1.32-01 - технологами з електриками проектної або експлуатуючої об'єкт організації.
4.3 "Перелік…" розроблений з врахуванням можливого утворення перерахованих в ньому приміщеннях, будівлях та відкритих технологічних майданчиках вибухопожежної небезпеки при нормальних режимах роботи, а також в результаті аварій або несправностей.
4.4 Технологічному обладнанню та апаратам, які розміщені поза приміщеннями на відкритих технологічних майданчиках, не надають категорію з вибухопожежної і пожежної небезпеки згідно з НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86), а тільки класифікують щодо вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон за ДНАОП 0.00-1.32-01. Якщо у приміщенні є в наявності декілька вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних речовин, та матеріалів або їх сумішей, згідно вимог НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86), допускається при наданні категорії використання показників вибухопожежної та пожежної небезпеки за найбільш небезпечним компонентом.
4.5 Клас зони з вибухо- і пожежонебезпеки для будівель, споруд, приміщень і відкритих технологічних майданчиків згідно з ДНАОП 0.00-1.32-01 наведено у додатку А.
4.6 Категорію приміщень а також в цілому будинків щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки необхідно визначати розрахунком відповідно до методики, яка наведена у НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) додаток Б.
4.7 Категорію за вибухопожежною та пожежною небезпекою і клас зони щодо вибухо-і пожежонебезпеки відсіків в укриттях ГПА контейнерного типу визначає завод - виробник, у порядку передбаченому законодавством.
4.8 Приміщення газотурбінних та електричних приводів нагнітачів, які відокремлені від нагнітачів протипожежною стіною-перегородкою, слід відносити до категорії приміщень "Г" за вибухопожежною та пожежною небезпекою у разі виконання наступних умов:

 • прорізи у протипожежній стіні-перегородці допускаються при умові їх заповнення протипожежними дверми, вікнами, воротами, люками, клапанами, діафрагмами або при влаштуванні в них тамбур-шлюзів;
 • маслоблоки, маслобаки для охолодження та змащування технологічного обладнання, у яких одинична кількість мастила більше 60 кг і які розташовані на окремих неізольованих ділянках цих приміщень, захищені від можливого розливання та розбризкування мастила за межі зони захисту відбортовкою, піддонами, обладнанням аварійного зливання, екранами, перегородками, тощо та ці ділянки обладнані стаціонарними автоматичними установками пожежогасіння.