Содержание материала

СТП 320. 30019801.033-2001

СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВ

 


Правила технічної експлуатації газорозподільних станцій

магістральних газопроводів

Правила технической эксплуатации газораспределительных станций

магистральных газопроводов

Затверджено і введено в дію наказом від                    №

 

1 Галузь використання

1.1 Цей стандарт поширюється на діючі ГРС з моменту підписання актів Державними комісіями про приймання їх в експлуатацію.

1.2 Цей стандарт встановлює:

-       єдине визначення можливих форм обслуговування ГРС;

-       технічні вимоги (критерії), які визначають можливість переведення ГРС на певну форму обслуговування;

-       систему профілактичного і ремонтного  обслуговування технологічного обладнання,  систем КВПіА та САК;

-       порядок підготування і виконання планово-попереджувального ремонту (далі ППР) обладнання ГРС;

-       порядок експлуатації кожного виду обладнання та систем КВПіА, що складають технологічну схему ГРС;

-       вимоги техніки безпеки і пожежобезпеки у разі виконання повного комплексу робіт,  які виконуються на ГРС під час експлуатації та ремонтних робіт;

-       типову форму інструкції для оператора ГРС, приладиста КВПіА і слюсаря з ремонту обладнання ГРС. (Додатки Б,В,Г)

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

- ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"; 

- ГОСТ 12.1.011-78 "ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний";

- ГОСТ 25861-83 "Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний";

- ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия";

- СНиП 3.05.07-85 "Система автоматизации";

- СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве";

- ДНАОП 0.00-1.07-94 "Правила будови і  безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском ";

- ДНАОП 0.00-1.20-98 "Правила безпеки  систем газопостачання України";

- ДНАОП 0.00-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів";

- ДНАОП 0.00-1.26-96 "Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 Мпа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 1150С";

- ДНАОП 0.00-4.03-93 "Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях";

- ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці";

- ДНАОП 0.03-3.01-71 "Санітарні норми проектування промислових підприємств № 245-71";

- НАОП 1.1.23-1.03-84 "Правила безпеки при експлуатації магістральних газопроводів";

- НАОП 1.1.23-5.06-88 “Типова інструкція щодо безпечного ведення вогневих робіт на газових об’єктах Мінгазпрому СРСР”;

- НАОП 1.1.23-8.01-92 "Класифікація основних приміщень газової промисловості щодо вибухопожежної і пожежної безпеки";

- НАПБ Б.07.005-86 "Определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности";

- ВСН-012-88 "Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть I, Часть II".

- "Правила подачі та використання природного газу в народному господарстві України", затв.  наказом Держнафтогазпрому від 01.11.94р. № 345;

- СТП 320.30019801.018 -2000 "Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів";

- “Інструкція по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт на об’єктах ДК “Укртрансгаз”, затв. наказом ДК "Укртрансгаз" від 31.12.99р. № 402;

- “Інструкція з організації робіт щодо отримування від постачальників, перевезення, зберігання, відпуску і використання метанолу на об’єктах НАК "Нафтогаз України”;

- 1А.13211.001 ТЗ. "Базове технічне завдання. САК ГРС". Затв. АТ "Укргазпром" 1.06.98р.;

- "Правила експлуатації та безпечного обслуговування засобів автоматики, телемеханіки та обчислювальної техніки в газовій промисловості України". Затв. наказом АТ "Укргазпром" від 28.07.98 №202;

- "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей". Затв. Міненерго СРСР 21.12.84р.;

- "Правила устройства электроустановок",ПУЭ. Затв. Міненерго СРСР 06.07.84р.

- "Правила пожежної безпеки в газовій промисловості України", затв. Наказом АТ "Укргазпром" від 19.07.97 №57;

  - “Інструкція щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на об’єктах магістральних газопроводів ДК “Укртрансгаз”. Затв. наказом ДК "Укртрансгаз" від 29.12.2000р. №309;

- "Правила охорони магістральних трубопроводів". Погоджені Держнаглядохоронпраці України, лист від 21.11.2000р. №01-3/2778-027-2.


3 Позначення і скорочення

АГНКС

-

автомобільна газонаповнювальна компресорна станція;

АГРС

-

автоматизована  газорозподільна  станція;

АТ

-

акціонерне товариство;

БК ГРС

-

газорозподільна станція в блочно-комплектному виконанні;

ВАТ

-

відкрите акціонерне товариство;

ВУ ПЗГ

-

виробниче управління підземного зберігання газу;

ГВС

-

газовимірювальна станція;

ГДВК

-

гранично допустимі вибухобезпечні концентрації;

ГДК

-

гранично допустимі концентрації;

ГРС

-

газорозподільна станція;

ДК

-

дочірня компанія;

ДКС

-

дожимна компресорна станція;

ДП

-

диспетчерський пункт;

ДРЕС

-

державна районна електростанція;

ДУ

-

дистанційне управління (керування);

ЕД

-

експлуатаційна документація;

ЕХЗ

-

електрохімічний захист;

ЗВТ

-

засоби вимірювальної техніки;

ЗІЗ

-

засоби індивідуального захисту;

ЗІП

-

запасні частини, інструменти та приладдя;

ІТП

-

інженерно-технічний працівник;

КВПіА

-

контрольно-вимірювальні прилади і автоматика;

КП

-

контрольований пункт;

КС

-

компресорна станція;

КЦ

-

компресорний цех;

ЛВУ МГ

-

лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів;

ЛЕП

-

лінії електропередач;

ЛЕС

-

лінійно-експлуатаційна служба;

МГ

-

магістральний газопровід;

МОЗ

-

міністерство охорони здоров’я;

НАК

-

національна акціонерна компанія;

НАОП

-

нормативний акт про охорону праці;

ОП

-

охорона праці;

ПБЕ МГ

-

"Правила безпеки при  експлуатації магістральних газопроводів";

ПЕОМ

-

персональна електронно-обчислювальна машина;

ПЗК (СПЗК)

-

пружинний запобіжний кран (спеціальний пружинний запобіжний кран);

ПІБ

-

прізвище, ім’я, по батькові;

ПЛАС

-

план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій;

ППР

-

планово-попереджувальний ремонт;

ПРГ

-

пункт редукування газу;

ПСГ

-

підземне сховище газу;

ПТЕ і ПТБ

-

"Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правила техніки безпеки електроустановок споживачів";

ПТЕ МГ

-

"Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів";

ПУЕ

-

"Правила улаштування електроустановок";

РУ

-

ручне управління (керування);

САК

-

система автоматизованого керування;

СВГ

-

система вимірювання витрат газу;

СКЗ

-

станція катодного захисту;

СПЗГ

-

станція  підземного зберігання газу;

СПМ

-

суміш природних меркаптанів;

ТЕЦ

-

теплоелектроцентраль;

ТЗ

-

технічне завдання;

ТКД

-

тарифно-кваліфікаційний довідник;

УКЗ

-

установка катодного захисту;

УМГ

-

управління магістральних газопроводів;