Содержание материала

Міністерство енергетики та електрифікації України
ГКД 34.20.172-95
ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ З КОМПЕНСАЦІЇ ЄМНІСНОГО СТРУМУ
ЗАМИКАННЯ НА ЗЕМЛЮ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ 6 - 35 кВ
НДІ Енергетики Київ 1998

Передмова
1 РОЗРОБЛЕНО НІЦ «Електромережа» НДІ Енергетики УНВО «Енергопрогрес»
2 ВИКОНАВЕЦЬ A.M. Скрипник
3 ЗАТВЕРДЖЕНО 1995-06-02 Міністерством енергетики та електрифікації України, О.М. Шеберстов
4 ЗАМІСТЬ РД 34.20.179 Типовая инструкция по компенсації емкостного тока замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кВ: ТИ 34-70-070-87. -Затв. Головтехуправлінням Міненерго СРСР 06.06.87
5 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2000 р.
Цей нормативний документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений без дозволу НДІ Енергетики УНВО «Енергопрогрес»

УДК 621.3.014.7 ГКД 34.20.172-95

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ 3 КОМПЕНСАЦІЇ ЄМНІСНОГО СТРУМУ ЗАМИКАННЯ НА ЗЕМЛЮ В ЕЛЕКТРИЧНИХМЕРЕЖАХ 6 - 35 кВ
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО КОМПЕНСАЦИИ ЕМКОСТНОГО ТОКА ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 6 - 35 кВ
Чинний від 1998-03-01

1 Галузь використання

Ця типова інструкція (далі - інструкція) поширюється на виконання робіт з компенсації ємнісного струму замикання на землю в електричних мережах з компенсованою нейтраллю, а також проведення спеціальних вимірювань і розрахунків з метою настроювання дугогасних реакторів (ДГР) зі ступінчастим і плавним регулюванням індуктивності (струму компенсації) для компенсації ємнісного струму на підприємствах Міненерго України.
Вимоги цієї інструкції обов'язкові для персоналу підприємств галузі, який займається експлуатацією електричних мереж з компенсованою нейтраллю (6 - 35 кВ).

2 Нормативні посилання

У цій інструкції є посилання на такі нормативні документи:

  1. ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанций и электрической сети. Термины и определения;

- РД 34.20.501 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. - Затв. Міненерго СРСР 20.02. 89;
- Правила устройства электроустановок , 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатом издат, 1986. - Зі змінами та доповненнями.

З Загальні положення

3.1 Відповідно до існуючою стандарту (ГОСТ 24291) трифазні електричні мережі залежно від їх режиму нейтралі поділяються на мережі з ізольованою та уземленою нейтралями. Якщо в мережі жодна із нейтралей генераторів, синхронних компенсаторів і силових трансформаторів не має з'єднання із землею (за винятком з'єднань через прилади вимірювання, захисту, сигналізації, дугогасні реактори та подібні їм пристрої), така мережа вважається мережею з ізольованою нейтраллю.
Якщо ж в мережі хоча б одну із нейтралей генераторів, синхронних компенсаторів або силових трансформаторів уземлено безпосередньо або через вимірювальні трансформатори струму, то така мережа вважається мережею із уземленою нейтраллю.
Електрична мережа з компенсацією ємнісного струму замикання на землю за допомогою дугогасних реакторів є мережею з компенсованою нейтраллю.
3.2 «Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)» передбачено роботу електричних мереж 6-35 кВ з ізольованою або уземленою через ДГР нейтраллю. В цих мережах переважаючим видом пошкоджень (не менше 75 % загальної кількості пошкоджень) є замикання струмо-провідних частин обладнання на землю, небезпечність якого полягає в тепловій та іонізуючій дії виникаючих електричних дуг і перенапруг, що сприяє руйнуванню міжфазової ізоляції та виникненню коротких замикань.
3.3 Компенсація ємнісного струму замикання на землю в мережах 6-35 кВ е безконтактним способом гасіння уземлюючої дуги, мета якого - зменшення струму замикання на землю через місце пошкодження до мінімальних значень і забезпечення надійного дугогасіння в місці пошкодження; обмеження перенапруг, що виникають при дугових замиканнях на землю, до значень, безпечних для ізоляції експлуатованого обладнання; плавне відновлення напруги на пошкодженій фазі (режим перекомпенсації) після гасіння уземлюючої дуги, яке сприяє відновленню діелектричним властивостей місця пошкодження; запобігання різкому зростанню реактивної потужності на джерела живлення під час дугових замикань на землю і тим самим збереження якості електроенергії у споживачів.
3.4 Компенсація повинна застосовуватись із такими значеннями
ємнісного струму замикання на землю:
- в повітряних електричних мережах напругою 6-20 кВ, на металевих і (або) залізобетонних опорах і в усіх мережах напругою 35 кВ -
більше 10 А;
-в повітряних мережах, які не мають металевих і залізобетонних опор, а також в кабельних мережах при напрузі: 6 кВ - більше ЗО А; 10 кВ - більше 20 А; 15 - 20 кВ - більше 15 А;
- в схемах напругою 6-20 кВ на генераторній напрузі - більше 5 А Допускається застосовувати компенсацію в мережах 6-35 кВ також
із значеннями ємнісного струму, меншими від вищенаведених.
Наведені значення струмів відповідають вимогам РД 34.20.501 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ)».
3.5 Тривалість замикання на землю регламентується заводськими та місцевими інструкціями, складеними на основі даної інструкції з урахуванням місцевих умов, і не повинна перевищувати допустимої тривалості безперервної роботи ДГР. При ефективному використанні компенсації до 85 % замикань на землю в електричних мережах 6-35 кВ ліквідуються без збитків для споживачів.