1. Завдання та обов'язки
  1. Основною метою оператора ПЕОМ є якісне і своєчасне виконання робіт із вводу-виводу інформації на ПЕОМ.

Оператор ПЕОМ зобов'язаний:

  1. Забезпечувати своєчасне і якісне виконання робіт із вводу-виводу інформації, згідно з планом робіт РВЕ.
  2. Швидко і чітко реагувати на всі повідомлення ПЕОМ.
  3. Визначати технічний стан системи і при необхідності вчасно доповідати інженеру-електроніку про вихід з ладу засобів обчислювальної техніки, зауваження до роботи програмного забезпечення, що використовується в РВЕ.
  4. Приймати в експлуатацію устаткування після проведення ремонту чи техобслуговування.
  5. Вводити інформацію в ПЕОМ у встановлені терміни і повному обсязі.
  6. Правильно заповнювати всі технологічні документи.
  7. Вчасно доповідати керівнику про змушені простої.
  8. Підтримувати чистоту і порядок на робочому місці.
  9. Не допускати використання ПЕОМ у невиробничих цілях.
  10. Постійно підвищувати свій технічний і теоретичний рівень, вивчати нові форми роботи.

II.Права.
Оператор ПЕОМ має право:

  1. Одержувати від підрозділів РВЕ оперативні дані для виконання службових обов'язків.
  2. Доповідати керівництву про усі виявлені недоліки в межах своєї компетенції.
  3. Не приступати до роботи на ПЕОМ, що має технічні несправності.
  4. Звертатися до вищого керівництва у випадку незгоди з рішеннями безпосереднього керівника.
  5. Вносити пропозиції, спрямовані на підвищення якості робіт і продуктивності праці.
 1. Відповідальність.

Оператор ПЕОМ несе відповідальність за:

  1. Невиконання обов'язків, покладених на нього цією інструкцією.
  2. Неправильну експлуатацію технічних засобів.
  3. Допущенні помилки, порушення термінів виконання завдань.
  4. Порушення правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, пожежної безпеки.
  5. Втрату матеріальних цінностей, що знаходяться в його розпорядженні.

IV. Повинен знати
Оператор ПЕОМ повинен знати:

  1. Побудову і правила технічної експлуатації ПЕОМ.
  2. Принципи побудови сучасних операційних систем.
  3. Правила користування сучасними операційними системами, прикладним програмним забезпеченням, що використовується в РВЕ.
  4. Положенням про РВЕ, цю робочу інструкцію та інші керівні матеріали з обробки інформації.
  5. Правила і норми охорони праці.
  6. Правила виробничої санітарії і протипожежної безпеки.
  7. Правила охорони праці при експлуатації ПЕОМ.
  8. Інструкцію з охорони праці № ОТ 59 для користувачів при роботі на ПЕОМ.
  9. Інструкцію № ЕI-6 користувача з роботи на комп'ютері, підключеному до локальної мережі АК “______обленерго”.
  10. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
  11. Накази і розпорядження по РВЕ.

V. Кваліфікаційні вимоги

  1. На посаду оператора ПЕОМ призначається особа, що має середню фахову освіту без вимог до стажу роботи.
  2. У випадку відсутності оператора ПЕОМ, його заміна здійснюється за вказівкою начальника РВЕ:_________________________________________________________