Посадова інструкція

інженера технічного аудиту

ВИРОБНИЧОЇ СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОГО АУДІТУ

_________________________________________
( П. І. Б. )

І. Загальні положення

 • Посадова інструкція інженера технічного аудиту розроблена на підставі положень Закону України «Про електроенергетику» від 16.10.97р. № 575/97-ВР і Постанови Кабінету Міністрів України від 07.08.96р. №929 «Про посилення контролю за режимами споживання електричної і теплової енергії», “Галузевих кваліфікаційних характеристик керівників і фахівців ” і положень про Електричні мережі Обленерго, ВСТА Обленерго.
  • Найменування посади – інженер технічного аудиту ВСТА Обленерго ( далі - ВСТА).
  • Призначення посади та основні функції інженера технічного аудиту ВСТА:
 • контроль фактичного споживання та своєчасної оплати рахунків за договором про постачання електроенергії;
 • контроль за режимами споживання електроенергії і потужності;
 • організація і контроль роботи розрахункових засобів обліку електроенергії споживачів;
 • виконання роботи з енергонагляду у споживачів, проведення роботи зі споживачами та обстеження їх електрогосподарства на закріпленій за ним розпорядженням по Електричні мережі дільниці.
  • У своїй роботі інженер технічного аудиту керується: чинним законодавством України; нормативними, розпорядчими й інструкційними документами Міністерства палива та енергетики України, НКРЕ, інших вищестоящих організацій; Статутом Обленерго; положенням про Електричні мережі, ВСТА; правилами внутрішнього трудового розпорядку; колективним договором; внутрішніми розпорядженнями та нормативними актами енергокомпанії; інструкціями, положеннями та іншими нормативними і директивними актами з питань охорони праці, пожежної безпеки, правил безпечної та технічної експлуатації в межах своєї компетенції.
  • Інженер технічного аудиту ВСТА призначається на посаду та звільняється з посади за наказом директора електричних мереж за поданням начальника ВСТА Обленерго та узгодженням заступника директора Електрічних мереж зі збуту.

II. Завдання та обов’язки інженера технічного аудиту

2. На інженера технічного аудиту ВСТА у процесі його трудової діяльності покладаються наступні завдання та обов'язки:

  • Вести роботу за місячним планом, затвердженим заступником директора Електричних мереж Обленерго.
  • Проводити рейдові перевірки приладів обліку споживачів Електричних мереж Обленерго згідно з планами та у разі необхідності.
  • Проводити аналіз балансу електроенергії перед виїздом на перевірку.
  • Проводити разом із представниками споживача (відповідальною особою за електрогосподарство) обстеження і перевірки електрообладнання та засобів обліку. Зі складеними актами ознайомлювати керівництво (директора, головного інженера), споживача.
  • Здійснювати перевірку технічного стану електроустановок споживача (трансформаторних підстанцій), розподільчих щитів, повітряних і кабельних ліній, що комплектує устаткування, приладів обліку, вимірювальних трансформаторів струму і напруги, дизельних електростанцій і т.п.
  • Брати участь у допуску до експлуатації нових чи реконструйованих, або у разі збільшення потужності, електроустановок споживачів.
  • Визначати і контролювати відповідність схем електропостачання категорійності електроустановок споживачів.
  • Здійснювати контроль за виконанням споживачами заходів для попередження аварій на час можливих перерв електропостачання в грозовий період, при ожеледньо-вітрових явищах, при введенні регулювальних заходів.
  • Контролювати та аналізувати подані споживачами відомості про очікуване споживання електричної енергії і потужності.
  • Брати безпосередню участь у оформлені договорів про постачання електроенергії.
  • Контролювати своєчасну оплату рахунків, що передбачені договором про постачання електричної енергії і вживати заходи по ліквідації заборгованості.
  • Брати участь у відключенні споживачів-боржників.
  • Виявляти безоблікове користування електроенергією, невідповідність договірним умовам.
  • Виявляти безоблікове споживання електроенергії, самовільне чи приховане приєднання споживача до електромереж Обленерго, порушення ним умов Договору. У разі виявлення складати Акт про порушення правил користування електричною енергією підприємствами і організаціями (номерний акт).
  • Контролювати технічний стан та проводити контрольні огляди, технічні перевірки приладів обліку, вимірювальних трансформаторів струму, відповідність величин навантаження номіналу трансформаторів струму, наявність пломб, забезпечувати закриття доступу до схем та приладів обліку.
  • Контролювати своєчасну повірку розрахункових засобів обліку споживачів на закріпленій ділянці.
  • Зобов'язаний забезпечити наявність відбитків пломб (при наявності власного пломбувача), або виданих йому номерних пломб, на всіх закріплених точках обліку електроенергії протягом 6 місяців з дня призначення на посаду.
  • Складати акти режиму енергоспоживання, що визначають величину аварійної, технологічної та екологічної броні споживачів.
  • Контролювати проведення режимних вимірів у споживачів і в цілому по Електричні мережі.
  • Здійснювати контроль за застосуванням усіх видів графіків відключень і обмежень і їхньої ефективності.
  • Контролювати виконання споживачами заданих граничних величин споживання електроенергії і потужності.
  • Брати участь по підготовці матеріалів юридичному відділу для подальшої передачі в адміністративну комісію, прокуратуру чи господарський суд на порушників правил користування електричною енергією (ПКЕЕ).
  • Здійснювати контроль за виконанням раніше виданих розпоряджень і вживати заході по їх виконанню.
  • Контролювати та виконувати роботи по наладці схем обліку, заміні приладів обліку та трансформаторів струму.
  • Вести облік робочого часу, заповнювати графік обстежень електроустановок споживачів, складати місячний звіт про виконану роботу.
  • Щомісяця аналізувати корисний відпуск електроенергії споживачам - юридичним особам та побутовим абонентам на закріпленій ділянці.
  • Розробляти заходи та проводити роботи по зниженню втрат електроенергії на закріпленій ділянці.
  • Узагальнювати та аналізувати ефективність заходів, що вживаються ним, з метою зниження втрат електроенергії.
  • Контролювати відповідність схем електроживлення до категорійності споживачів (визначеної у Договорі), як того вимогає ПУЕ, а також схем підключення резервних електростанцій споживачів. У разі невідповідності – споживачу надається відповідний припис та корегується Договір.
  • Виконувати інші роботи за вказівкою керівництва ВСТА, Електричні мережі, енергозбуту Обленерго) в межах своєї компетенції.

III. Права інженера технічного аудиту

3. Інженер технічного аудиту ВСТА має право:

  • Безперешкодного доступу (за пред’явленням службового посвідчення) до електроустановок споживача для проведення технічної перевірки засобів обліку, контролю за рівнем споживання електричної енергії, контрольного огляду електричних мереж від межі балансової належності до точки обліку всіх споживачів, незалежно від форм власності і відомчої приналежності.
  • Складати відповідні акти – вимоги для усунення виявлених порушень згідно правил улаштування електроустановок (ПУЕ), правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж (ТЕЕСМ), правил користування електричною енергією (ПКЕЕ).
  • Вимагати від споживачів дотримання встановлених режимів споживання електроенергії і потужності, обмежувати у встановленому порядку відпуск електроенергії, у випадку невиконання встановлених режимів, а також в інших випадках, передбачених законодавством і ПКЕЕ.
  • Вимагати від споживачів пред'явлення необхідної технічної документації і статистичної звітності згідно встановленого порядку.
  • Припиняти подачу напруги, пломбувати електроустановки при стані, що загрожує аварією, пожежею, небезпекою для життя людей, несвоєчасній оплаті за використану енергію, чи несвоєчасним виконанням вимог та приписів або в інших випадках, передбачених ПКЕЕ.
  • Одержувати від виробничих підрозділів РЕМ, Електричні мережі, Обленерго, сторонніх організацій технічну та іншу документацію, необхідну для здійснення задач і функцій енергозбуту Електричних мереж Обленерго.
  • Отримувати консультації від служб управління Обленерго з питань, що входять до його обов´язків.
  • Надавати пропозиції щодо покращення показників енергозбутової роботи РЕМ, Електричні мережі, Обленерго).
  • Вимагати від керівництва підприємств, організацій і установ дотримання заданого режиму електроспоживання і потужності.
  • Одержувати премії і доплати, передбачені законодавством і діючими положеннями про преміювання по підприємству.
  • Брати участь в рейдах по виявленню крадіжок електроенергії.

IV. Відповідальність інженера технічного аудиту

4. Інженер технічного аудиту ВСТА несе відповідальність за:

  • недотримання вимог власної посадової інструкції та положення про ВСТА;

4.2 порушення трудової і виробничої дисципліни, недотримання «Правил внутрішнього трудового розпорядку»;
4.3 порушення правил техніки безпеки та вимог нормативних і розпорядчих актів охорони праці, пожежної безпеки, технічної експлуатації та технології робіт при виконанні своїх посадових обов'язків і доручень керівництва;
4.4 неякісне і несвоєчасне виконання планових і оперативних завдань керівництва Електричні мережі, ВСТА, внутрішніх розпорядчих документів Електричні мережі та Обленерго (накази, розпорядження, вказівки, тощо);
4.5 за фальсифікацію будь-яких документів, пов’язаних з виконанням службових обов’язків, недостовірність наданої інформації;
4.6 неприйняття заходів по приведенню в належний стан систем та приладів обліку в том числі пломбуванню та здачі пломби на розрахункових лічильниках під охорону та відповідність споживача;
4.7 використання службового становища в особистих та корисних цілях;
4.8 приховування фактів крадіжок електричної енергії чи будь-яких інших порушень, виявлених при перевірці;
4.9 навмисне або ненавмисне виконання підключення лічильників електричної енергії з порушенням правильності схеми обліку;
4.10 несхоронність інформації, що складає комерційну таємницю;
4.11 несхоронність справ, звітів, технічної документації;
4.12 прострочення термінів держповірки розрахункових засобів обліку на закріпленій ділянці;
4.13 понаднормативні втрати електричної енергії на закріпленій ділянці.
4.14 невиконання техніко-економічних показників на закріпленій дільниці.
4.15 аварії, брак в роботі, дорожньо-транспортні випадки, випадки виробничого травматизму що трапились з його провини або з провини підлеглого йому персоналу.
4.16 самовільне виконання робіт, не передбачених завданням та розпорядженням керівництва і самовільне розширення робочого місця (обсягу) робіт, передбачених нарядом, розпорядженням, а також, невикористання засобів захисту, необхідних для виконання даного виду робіт.

  • несвоєчасне і неефективне виконання покладених на нього обов’язків і функцій.
  • невикористання своїх прав, або їх перевищення.

V. Інженер технічного аудиту ВСТА повинен знати

5. Інженер технічного аудиту ВСТА повинен знати у межах своєї компетенції і використовувати у своїй роботі :

 • Закони України «Про електроенергетику», «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», основи трудового законодавства, основи економіки й організації праці;
 • Правила улаштування електроустановок;
 • Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок;
 • Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів;
 • Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
 • Правила користування електричною енергією (ПКЕЕ) та Правила користування електричною енергією для населення (ПКЕЕн);
 • Правила приєднання електроустановок до електричних мереж;
 • Правила охорони електричних мереж;
 • Правила безпечної експлуатації електроустановок;
 • Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила;
 • Правила застосування та випробування засобів захисту, що використовуються в електроустановках;
 • Правила експлуатації електрозахисних засобів;
 • Правила безпеки при роботі з інструментом та пристосуваннями;
 • Положення «Навчання і перевірка знань працівників підприємств електроенергетики з питань охорони праці, пожежної безпеки та технічної експлуатації»;
 • Інструкції з охорони праці;
 • Правила пожежної безпеки в Україні;
 • Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України;
 • Загальнооб’єктову та місцеву інструкції про заходи з пожежної безпеки в спорудах та на об’єктах Обленерго;
 • Інструкцію по наданню першої допомоги потерпілим у зв'язку з нещасними випадками при обслуговуванні енергетичного устаткування;
 • Типову інструкція по зберіганню та застосуванню первинних засобів пожежогасіння на підприємствах МПЕУ;
 • Правила прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об’єктів електромереж напругою 0,38-110(154) кВ;
 • Методику визначення обсягу та вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією;
 • Порядок обмеження електроспоживання споживачів до рівня екологічної броні електропостачання або повного припинення їм електропостачання;
 • Порядок постачання електричної енергії споживачам;
 • Інструкцію про порядок складання акта екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача;
 • Методику розрахунку величини оптимального значення реактивної потужності;
 • Методику обчислення плати за перетікання реактивної електроэнергії;
 • схему надходження електроенергії в електромережі Електричні мережі Обленерго) та на закріпленій за ним дільниці;
 • Інструкцію про складання і застосування графіків обмежень і аварійних відключень споживачів, застосуваня протиаварійних систем зниження електроспоживання;
 • територіальне розташування споживачів електричної енергії підрозділу, закріпленої ділянки обслуговування;
 • діючи тарифи за спожиту електроенергію;
 • Правила внутрішнього трудового разпорядку Обленерго;
 • Положення про структурний підрозділ (Електричні мережі, ВСТА);
 • накази, розпорядження Обленерго, Електричні мережі, відповідно до службових обов'язків;
 • Теоретичні основи електротехніки.

VI. Кваліфікаційні вимоги до інженера технічного аудиту

6. Інженер технічного аудиту ВСТА повинен:

  • Мати повну або базову вищу електротехнічну освіту або вищу технічну освіту.
  • Мати кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче V при інспектуванні електроустановок напругою вище 1000В.
  • Проходити перевірку знань з охорони праці з періодичністю – 1 раз на рік у комісії Електричні мережі Обленерго.
  • Мати організаторські здібності.
  • Володіти навиками роботи на персональному комп¢ютері, як користувач у т.ч. програмами MS Word, MS Excel.

VII. Взаємовідносини

7. Інженер технічного аудиту ВСТА надає працівникам відповідних підрозділів електричних мереж, обленерго та отримує від них необхідну інформацію згідно зі своїми посадовими завданнями та обов'язками.

 • При тимчасової відсутності інженера технічного аудиту (у випадках, передбачених трудовим законодавством та Колдоговором) заміна здійснюється по розпорядженню заступника директора електричних мереж іншим інженером технічного аудиту.
 • Посадова інструкція складається у двох екземплярах, дається інженеру технічного аудиту ВСТА для ознайомлення з нею під підпис та один екземпляр вручається інженеру для керівництва у виробничій діяльності, а другий зберігається у відповідному підрозділу.
 • Посадова інструкція підлягає перегляду при зміні функціональних обов'язків працівника, але не рідше ніж один раз на 3 роки.
 • Інженер технічного аудиту ВСТА безпосередньо підпорядковується начальнику ВСТА та функціонально – заступнику директора електричних мереж з енергозбуту, а також підтримує прямі зв'язки та обмін інформацією з іншими відділами збуту електроенергії РЕМ, електричних мереж, обленерго.