ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №

 

ПРИ ВИКОНАННІ РОБІТ НА ВИСОТІ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Дія інструкції поширюється на всіх робітників електричних  мереж, виконуючих роботи на висоті.
1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12- "Типове положення про навчання з питань охорони праці", ДНАОП 1.1.10-1.07-01 "Правила експлуатації електрозахисних засобів","Правил пожежної безпеки в Україні".
1.3. До самостійної роботи допускаються особи віком не молодше 18 років, які придатні за станом здоров'я. Перед допуском до самостійної роботи, після отримання вступного інструктажу, первинного інструктажу, попереднього спеціального навчання з питань охорони праці, перевірки знань з охорони праці, яка проводиться за екзаменаційними білетами, перевірки вмінь та навичок безпечного виконання робіт, працівник повинен пройти стажування безпосередньо на робочому місці. Допуск до самостійної роботи здійснюється при позитивних результатах стажування, перевірки вміння та навичок безпечного виконання робіт.
В процесі роботи робітник періодично проходить медичні огляди (1 раз в 2 роки).
Повторний інструктаж з ОП на робочому місці проводиться 1 раз в три місяці.
Повторна перевірка знань з питань охорони праці робітника проводиться щорічно.
Якщо робітник при перевірці знань з охорони праці показав незадовільні знання, він до самостійної роботи не допускається, а проходить додаткове навчання і в місячний термін підлягає повторній перевірці знань. При незадовільних результатах повторної перевірки знань робітник до роботи не допускається і працевлаштовується згідно з чинним законодавством.
1.4. Позапланова перевірка знань проводиться:
- при переході на інше підприємство;
- в разі внесення змін в інструкцію з охорони праці при виконанні робіт на висоті;
1.5. За невиконання даної інструкції робітник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну чи кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.
1.6.Робітник, який працює на висоті повинен:
1.6.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.
1.6.2. Знати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.
1.6.3. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.
1.6.4. Вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.
1.6.5. Утримувати робоче місце в чистоті і порядку.
1.7.Робітник повинен знати:
- зміст вимог даної інструкції;
-виробничі інструкції, інструкції та вимоги безпеки по видах робіт, що необхідні для виконання професійних обов'язків;
- раціональну організацію праці на робочому місці;
- норми витрат сировини і матеріалів на роботи, які виконуються;
- безпечні методи праці;
- порядок застосування засобів індивідуального захисту (ЗіЗ) у відповідності до характеру і умов праці;
- порядок надання долікарняної допомоги потерпілому;
- порядок застосування первинних засобів пожежогасіння.
1.8.Робітник повинен знати про наявні виробничі небезпеки, які пов'язані з роботою на об'єктах ЛВУМГ, і повинен знати властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються в ЛВУМГ і безпосередньо при виконанні робіт, що пов`язані з професійними обов`язками.
1.9. Ремонтні роботи на висоті 1,3 та більше метрів дозволяється проводити тільки з риштувань або помостів. У випадку неможливості їх застосування за технічними умовами, ремонтні работи повинні проводитись в люльках або за допомогою запобіжного поясу. Місця безпечного кріплення карабіну запобіжного пояса повинні бути вказані робітнику до проведення робіт на висоті відповідальним за проведення робіт. Забороняється замість помостів встановлювати тимчасові настили на будь-яких опорах (на бочках, цеглинах та ін.).
1.10. Для проведення робіт на висоті застосовуються драбини таких типів:
- приставні та підвісні одноколінні;
- приставні розсувні триколінні (триланкові) дерев'яні типу Л-3К;
- комбіновані склопластикові ЛКС-9-12 заввишки 7, 9, 12 м;
- складені склопластикові ЛПНС-2К-7, що призначені для піднімання працівників на опори заввишки до 7 м;
- розбірні переносні (семисекційні), що призначені для піднімання працівників на залізобетонні опори з циліндричними та конічними стояками діаметром від 300 до 560 мм на висоту 14 м;
- стрем'янки;
- мотузкові.
1.11. На кожній з драбин, що перебуває в експлуатації, повинні зазначатись:
- інвентарний номер;
- дата проведення наступного випробування;
- належність службі.
1.12. Щаблі дерев'яних драбин повинні виготовлятись із відбірної деревини твердих порід (бука, дуба, ясена) першого сорту згідно з ГОСТ 2695 або хвойних порід (сосни, модрини) відбірного та першого сортів згідно з ГОСТ 8486.
1.13. Забороняється фарбувати дерев'яні драбини фарбами, а також зрощувати більше двох дерев'яних приставних драбин.
1.14. Приставні дерев'яні драбини та стрем'янки завдовжки більше 3 м повинні мати 2 і більше металевих стяжних болтів, установлених під нижнім та верхнім щаблями. Загальна довжина приставної дерев'яної драбини не повинна перевищувати 5 м.
1.15. Металеві драбини завдовжки більше 5 м повинні: або обгороджуватись, або оснащуватись канатом з уловлювачем для закріплювання карабіна запобіжного пояса.
1.16. Усі переносні драбини та стрем'янки після виготовлення їх та після ремонту, а також періодично в процесі експлуатації повинні випробуватись статичним навантаженням у такі терміни:

    • 1 раз на 12 міс. - металеві драбини та стрем'янки;
    • 1 раз. на 6 міс. - дерев'яні драбини та стрем'янки.

1.17.У разі виконання робіт з приставних та з розсувних драбин на висоті більше 1,3 м повинен застосовуватись запобіжний пояс. На запобіжних поясах, які видаються робітникам, повинні бути бирки з інвентарним номером та датою проведення наступного випробування. Забороняється використовувати запобіжні пояси у разі відсутності відмітки про випробування їх, простроченого терміну випробування, а також пояси, у яких під час огляду виявлені дефекти.
1.18.Риштування, поміст та інші пристрої для виконання робіт на висоті повинні бути інвентарними, виготовлятись за типовими проектами та мати паспорти заводу-виробника. Неінвентарні риштування допускається застосовувати у виняткових випадках.
1.19. Настили риштувань та помосту, що розміщені на висоті 1,3 м і вище від рівня землі або покриттів, повинні мати огородження, що складається із стояків, поручнів заввишки понад 1,1 м, одного проміжного горизонтального елемента або сітки та бортової дошки заввишки не менше 0,15 м. Відстань між стояками поручнів не повинна перевищувати 2 м. Для дерев'яних настилів повинні застосовуватись дошкизавтовшки не менше 40 мм.
1.20. Для виконання робіт на дерев'яних та дерев'яних з залізобетонними приставками опорах повітряних ліній електропередавання та лініях зв'язку необхідно застосовувати монтерські кігті, а для піднімання на залізобетонні опори трапецоїдного перерізу та виконання робіт на них – монтерські лази. Кожен робітник, який виконує роботи із застосуванням кігтів та лазів, повинен бути забезпечений запобіжним поясом.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.


2.1. Перед застосуванням драбин та стрем'янок їх повинен оглядати робітник, який виконує роботу на висоті.
2.2. Робітник повинен отримати завдання від керівника робіт.
2.3. Одягти спецодяг, спецвзуття, підготувати інші засоби індивідуального захисту.
2.4. Оглянути робоче місце, підготувати інструмент, пристосування, інвентар.
2.5.Прибрати непотрібні матеріали, звільнити проходи, підходи до драбин, стрем'янок, риштувань і помостів.
2.6. Перевірити достатність освітлення робочого місця.
2.7.Про всі виявлені недоліки повідомити безпосереднього керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ.


3.1. Під час виконання робіт із застосуванням драбин слід дотримуватись таких вимог безпеки праці:
● повинна забезпечуватись стійкість застосовуваних драбин, унеможливлене зісковзування їх або випадкове зрушення їх з місця (перевіряється оглядом та випробуванням);
● .у разі проведення робіт в місцях з пожвавленим рухом транспортних засобів або людей драбини (незалежно від наявності або відсутності на їхніх кінцях наконечників) повинні відгороджуватись або охоронятись від падіння, яке може спричинятись випадковими поштовхами;
● приставні драбини повинні установлюватись під кутом нахилу до горизонтальної площини не менше 45˚ і не більше 60˚;
● у разі неможливості закріплення драбини під час установлення її на гладкій плитковій підлозі біля основи драбини повинен стояти робітник у касці та утримувати її в стійкому положенні. В інших випадках підтримувати драбину внизу руками забороняється;
● у разі виконання робіт з приставних та розсувних драбин на висоті більше 1,3 м повинен використовуватись зопобіжний монтерський пояс. Пояс повинен закріплюватись за конструкцію будівлі або за драбину – за умови надійного закріплення драбини до конструкції;
●. переміщувати драбину під час роботи необхідно з дотриманням наступних запобіжних заходів: два працівники повинні нести драбину наконечниками назад, попереджаючи перехожих про небезпеку зіткнення з нею; якщо драбину переносить один працівник, вона повинна бути в такому похилому положенні, щоб її передній кінець був піднятий над землею не менше ніж на 2 м.
3.2. Забороняється під час проведення робіт на висоті:
● працювати з приставних драбин, стоячі на щаблі, розташованому на відстані менше 1 м від верхнього кінця драбини;
● створювати додаткові опорні споруди з ящиків, бочок тощо – у разі недостатньої довжини драбини;
● установлювати приставні драбини під кутом нахилу до горизонтальної площини більше 60˚ - без додаткового закріплювання верхньої частини драбини;
● установлювати драбину на східці маршів сходової клітки. У разі необхідності на сходових клітках повинен споруджуватись поміст;
● виконувати роботу з двох верхніх щаблів стрем'янок, які не мають поручнів або упорів;
● перебувати на щаблях приставної драбини або стрем'янки більше ніж одному працівнику;
● піднімати або опускати вантаж по приставній драбині та залишити на ній інструмент.
3.3. Забороняється на приставних драбинах та стрем'янках:
● працювати біля обертових механізмів, працюючих машин та над ними;
● виконувати роботу із застосуванням електричного та пневматичного інструмента;
● виконувати газо – та електрозварювальні роботи;
● натягувати проводи та підтримувати на висоті важкі деталі.
Для виконання таких робіт повинні застосовуватись риштування або стрем'янки з верхніми площадками, які обгороджені поручнями.
3.4. При роботі на конструкціях, в електроустановках з частковим зняттям напруги, спостерігання за членами бригади керівник може здійснювати із землі.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ.


4.1. Зйомні драбини, колиски та пристрої повинні бути зняті.
4.2. Інструмент та матеріали повинні бути прибрані з висоти.
4.3. Драбини, стрем'янки та інші пристрої прибрати в сухі приміщення чи місця, де неможливі випадкові механічні пошкодження.
4.4. Настили та драбини риштувань та помосту повинні щоденно після закінчення роботи очищатись від сміття, узимку – від снігу та ожеледі, а за необхідності – посипатись піском.
4.5. Зняти і очистити спецодяг, спецвзуття і індивідуальні захисні засоби від пилу та інших забруднень.
4.6. Помити руки, лице водою з милом; за можливості, прийняти душ.
4.7. Доповісти керівнику робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.


5.1. Робiтник, який виконує роботи на висоті повинен знати свої обов‘язки згідно з Планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій, в якому розроблені заходи щодо сповіщення про виникнення аварійних ситуацій та аварій і про першочергові дії у разі їх виникнення.
5.2. При виникненні пожежі необхідно викликати пожежну команду, повідомити керівника робіт і одночасно приступити до ліквідації пожежі.
5.3. При нещасному випадку надати долікарняну допомогу потерпілому, користуючись медаптечкою, доповiсти керівнику робіт, а потерпілого відправити у лікувальний заклад. Зберегти місце події, де стався випадок, незайманим, якщо це не загрожує життю і здоров`ю інших працівників і довкіллю
5.4. Послідовність надання першої допомоги:

  • припинити дію на організм факторів, що спричинили нещасний випадок, які загрожують здоров'ю чи життю потерпілого (звільнити від дії електричного струму, винести з зараженої зони, загасити одяг, що спалахнув, витягти з води) і оцінити його стан;
  • визначити характер і важкість травми, найбільшу загрозу для життя потерпілого, послідовність заходів по його рятуванню;
  • вжити необхідних заходів по рятуванню потерпілого в порядку першочерговості (відновити проходимість дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, накласти пов'язку тощо);
  • викликати швидку допомогу чи лікаря або вжити заходів для відправки потерпілого в найближчий медичний заклад;
  • підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичної допомоги.