Содержание материала

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ГНД 34.09.104-2003
ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ
МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ СТРУКТУРИ БАЛАНСУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ 0,38-150 кВ, АНАЛІЗУ ЙОГО СКЛАДОВИХ І НОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Видання офіційне
ОБ'ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ
ЕНЕРГЕТИКИ» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

Київ 2004

ПЕРЕДМОВА

 1. ЗАМОВЛЕНО
 2. РОЗРОБЛЕНО
 3. ВИКОНАВЦІ
 4. УЗГОДЖЕНО
 1. ЗАТВЕРДЖЕНО
 2. НАДАНО ЧИННОСТІ
 3. НА ЗАМІНУ

8 СТРОК ПЕРЕВІРКИ

ГНД 34.09.104-2003
Об'єднанням енергетичних підприємств
"Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку
енергетики" (ОЕП "ГРІФРЕ")
ВАТ "ЛьвівОРГРЕС", Міністерством палива та
енергетики України, РУП "Белзнергосетьпроект" і
ЗАТ інститут "Укрзахідсільенергопроект"
Я.М.Коваль, Р.Л.Бордун, Г.М.Катренко,
В.Г.Пекеліс, В.Р.Колік, Л.С.Достман
Заступником Міністра палива та енергетики
України,
С.МЛех
Департаментом з питань електроенергетики,
Ю.І.Улітіч
Заступником Голови Державного Комітету
України з енергозбереження,
В.А. Жовтянський (лист від 17.10.03 № 657-3/2)
Об'єднанням енергетичних підприємств "ГРІФРЕ",
Г.П. Хайдурова
Міністерством палива та енергетики України,
наказ від 17 грудня 2003 р. № 757
з 1 квітня 2004 р.
ГКД 34.09.104-96 Нормування технологічних витрат електроенергії на передачу по електричних мережах 154-0,38 кВ. Методичні вказівки 2008 р.

ОЕП "ГРІФРЕ"

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ

Про затвердження та введення в дію «Методики складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,3 8-150 кВ, аналізу його складових і нормування технологічних витрат електроенергії»
З метою дотримання єдиних положень і вимог до питань нормування технологічних витрат електроенергії в електричних мережах
НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити погоджену з Державним комітетом України з енергозбереження (лист
  від 17.10.03 №657-3/2) «Методику складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38-150 кВ, аналізу його складових і нормування технологічних витрат
  електроенергії» (далі Методика) та ввести її в дію з 1 квітня 2004 року.
 2. Об'єднанню енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд
  розвитку енергетики» (Хайдурова Г.П.) забезпечити:
 1. Видання і надходження необхідної кількості примірників Методики суб'єктам господарювання, які мають ліцензії на здійснення підприємницької діяльності з передачі
  електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, а також зацікавленим підприємствам та організаціям відповідно до їх замовлень і фактичної оплати. Спільно з Госпрозрахунковим підрозділом «Науково-інженерний енергосервісний центр»
  інституту «Укрсільенергопроект» (Білоусов В.І.) організувати облік контрольних примірників Методики.
 2. Фінансування робіт, пов'язаних з впровадженням та моніторингом Методики.

3. Суб'єктам господарювання, які мають ліцензії на здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами:

 1. Замовити Об'єднанню енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (Хайдурова Г.П.) необхідну кількість примірників
  Методики і оплатити витрати на їх впровадження та видання.
 2. До 01.02.2004 забезпечити вивчення та впровадження Методики на підпорядкованих підприємствах та підрозділах.
 3. З набранням чинності цієї Методики визнати таким, що втратив чинність
  ГКД 34.09.104-96 «Нормування технологічних витрат електроенергії на передачу по електричних мережах 154-0,38 кВ Методичні вказівки», УНВО «Енергопрогрес», 1996.
 4. Госпрозрахунковому підрозділу «Науково-інженерний енергосервісний центр»
  інституту «Укрсільенергопроект» (Білоусов В.І.) внести Методику до реєстру і комп'ютерного банку даних чинних галузевих керівних документів Мінпаливенерго.
 1. Департаменту електроенергетики (Улітіч Ю.І.) вжити заходи щодо удосконалення
  протягом 2004 року програмного забезпечення з нормування технологічних витрат електроенергії.
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С.М.

Міністр С. Єрмілов

Зміст
Вступ

 1. Галузь використання
 2. Нормативні посилання
 3. Терміни та визначення
 4. Скорочення
 5. Баланс електроенергії в електричних мережах 0,38-150 кВ
 1. Структура та основні рівняння балансу електроенергії
 2. Порядок формування значень надходжень, віддач електроенергії сусіднім
  ліцензіатам-передавачам і споживачам, трансформувань електроенергії і
  звітних значень витрат електроенергії на власні потреби підстанцій і
  розподільчих пунктів за розрахунковий період та методи їх аналізу
 3. Порядок формування структури ЗЗТВЕ

6 Нормування технологічних витрат електроенергії
в електричних мережах 0,38-150 кВ

 1. Основні положення
 2. Вхідні дані для розроблення НХТВЕ та обчислення структури НЗТВЕ
 3. Критерії вибору вигляду НХТВЕ та порядок застосування методик
  нормування ТВЕ
 4. Порядок нормування ТВЕ в електричних мережах
 1. Суб'єкти нормування ТВЕ
 2. Порядок та терміни розроблення НХТВЕ
 3. Порядок і терміни затвердження НХТВЕ
 4. Права, обов'язки та відповідальність сторін під час розроблення

та затвердження НХТВЕ
6.5 Порядок використання НХТВЕ для обчислення структури НЗТВЕ

 1. Порядок коректування складових структури балансу електроенергії
  за розрахунковий період
 2. Основні положення оціночного аналізу структури ЗНВБ

Додаток А Рисунок А. 1 - Структура балансу електроенергії
Додаток Б Каталожні дані трансформаторів номінальної напруги 6-35 кВ
Додаток В Методика нормування ТВЕ у системотвірній мережі
Додаток Г Методика нормування ТВЕ у розподільчій мережі
Додаток Д Обчислення розрахункових втрат електроенергії в інших елементах
мережі
Додаток Е Методика обчислення нормативного значення метрологічних втрат
електроенергії в електричній мережі
Додаток Ж Прогнозування структури НЗТВЕ
Додаток И Частки розрахункових втрат електроенергії в елементах електричних
мереж споживачів 150-3 кВ (ЛЕП, трансформаторах та інших елементах) і
нормативних витрат електроенергії на власні потреби підстанцій та розподільчих
пунктів, що віднесені на баланс ліцензіата-передавача відповідно до
укладених договорів
Додаток К Вхідні дані для розроблення НХТВЕ в електричних мережах
лщензіата-передавача
Додаток Л НЗТВЕ в електричних мережах 0,38-150 кВ електропередавальних
організацій України за попередній, звітний базові роки та плановий рік

Вступ
Технологічні витрати електроенергії на передачу по електричних мережах є однією з основних складових технологічних витрат палива в енергосистемі. Електроенергія - єдиний вид продукції, транспортування якої здійснюється за рахунок певної частини самої продукції. Тому втрати електроенергії під час її передачі неминучі.
Нормування технологічних витрат електроенергії на передачу по електричних мережах запроваджено згідно з Вказівкою Міненерго СРСР від 15.09.89 р. № ІШ-187-14 "О нормировании технологического расхода электроэнергии на ее транспорт в сетях" замість планування технологічних витрат. Мета цього заходу - поставити у залежність значення технологічних витрат електроенергії від режимних факторів. Роботи з нормування технологічних витрат електроенергії, що велися у 1989-96 рр., регламентувались "Временным положением о порядке согласования и использования нормативних характеристик потерь электроэнергии в электрических сетях", затвердженим Міненерго СРСР 13.10.89 р. Дія цього документа була підтверджена листом Міненерго України від 29.09.92 р. № 03/32-530. У 1996 р. Міністерством енергетики та електрифікації України розроблено ГКД 34.09.104-96 "Нормування технологічних витрат електроенергії на передачу по електричних мережах 154-0,38 кВ. Методичні вказівки".
Використання нормативних характеристик технологічних витрат електроенергії на передачу по електричних мережах 0,38-150 кВ і визначених відповідно до цих характеристик нормативних значень технологічних витрат у техніко-економічних розрахунках та розрахунках роздрібних цін на електроенергію у реструктуризованій електроенергетичній галузі Украйни при запровадженні ринкових відносин ставить задачу з розроблення замість ГКД 34.09.104-96 нормативного документа, який комплексно регулюватиме усі методичні та організаційні аспекти нормування технологічних витрат електроенергії.
Цей нормативний документ розроблений на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 р. № 786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" і "Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві", затверджених наказом Державного комітету України з енергозбереження від 22.10,2002 р. № 112.
У цьому документі не розглядаються методичні аспекти використання нормативних значень технологічних витрат електроенергії у техніко-економічних розрахунках та розрахунках роздрібних цін на електроенергію. Ці питання повинні регулюватися іншими нормативними чи організаційно-розпорядчими документами Міністерства палива та енергетики України і Національної комісії регулювання електроенергетики України.
Під час використання методик нормування технологічних витрат електроенергії необхідно чітко усвідомлювати, що значення технологічних витрат розраховані з певною похибкою, яка залежить від точності визначення вхідних даних та припущень, що прийняті у методиках нормування.

ГНД 34.09.104-2003
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 17 грудня 2003 № 757
ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ
МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ СТРУКТУРИ БАЛАНСУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІІ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ 0,38-150 кВ, АНАЛІЗУ ЙОГО СКЛАДОВИХ І НОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІІ
Чинний від 2004-04-01
галузь використання

 1. Цей документ "Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38-150 кВ, аналізу його складових і нормування технологічних витрат електроенергії" (далі Методика) встановлює методологію формування структури балансу електроенергії, аналізу його складових і нормування технологічних витрат електроенергії в електричних мережах 0,38-150 кВ, а також оцінки значення та структури нетехнічних втрат електроенергії під час її постачання.
 2. Методика має обов'язковий характер для електропередавальних організацій незалежно від форм власності та відомчої належності, які мають у власності або користуванні на визначених законом підставах місцеві (локальні) електричні мережі і отримали ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електроенергії, та експертних організацій, що здійснюють розроблення нормативних характеристик технологічних витрат електроенергії в електричних мережах.

Нормативні посилання
У цій Методиці є посилання на такі нормативні документи:

 1. "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві", затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 р. № 786;
 2. "Основні положення з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві", затверджені наказом Державного комітету України з енергозбереження від 22.10.2002 р. № 112, за реєстровані в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2002 р. за ..№.848/7166;.
 3. Р 50-072-98 Методика розрахунку технологічних втрат електроенергії в мережах електропостачання напругою від 0,38 до ПО кВ включно;
 4. "Правила користування електричною енергією", затверджені постановою НКРЕ від 31.07.96 №28, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1996 р. за №417/1442 із змінами і доповненнями, затвердженими постановою НКРЕ від 22.08.2002 р. № 928;
 5. "Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії", затверджена загальними зборами членів Оптового ринку електроенергії 28.01.2003 р.