Стартовая >> Документация >> Распределительные сети >> Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж

Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж

Оглавление
Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж
Загальні положення
Комплексна якісна оцінка технічного стану ПЛ
Комплексна якісна оцінка технічного стану ТП
Комплексна якісна оцінка технічного стану ПЛ напругою 0,38 кВ
Кількісна оцінка технічного стану об'єктів
Перелік характерних дефектів елементів ПЛ напругою 6—20 кВ
Перелік характерних дефектів елементів ТП напругою 6-20/0,38 кВ
Порядок ведення листків огляду і журналів дефектів
Бланки листків огляду і форми журналів дефектів
Форма зведеної відомості показників технічного стану
Облік і аналіз відключень у розподільних електричних мережах
Приклад визначення граничних значень коефіцієнта заміни
Принципи ймовірнісного розрахунку періодичності

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ
НАСТАНОВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ
В ЕНЕРГОСИСТЕМАХ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ
РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ НАПРУГОЮ 0,38-20 КВ
З ПОВІТРЯНИМИ ЛІНІЯМИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ

Видання офіційне
ОБ'ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ»


МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03 лютого 2005 року м. Київ № 60

Про затвердження та введення в дію нормативного документа «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж напругою 0,38—20 кВ з повітряними лініями електропередачі»
З метою забезпечення єдиних критеріїв до визначення комплексної кількісної та якісної оцінки технічного стану повітряних мереж 0,38—20 кВ і трансформаторних підстанцій 6—20 кВ, для упорядкування організації технічного обслуговування розподільних мереж напругою 0,38—20 кВ на підприємствах електроенергетичної галузі
НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити та ввести в дію нормативний документ «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж напругою 0,38—20 кВ з повітряними лініями електропередачі» (далі — Методичні вказівки, додаються), який набирає чинності через 60 днів з дати підписання цього наказу.
  2. Госпрозрахунковому підрозділу «Науково-інженерний енергосервісний центр» інституту «Укрсільенергопроект» (Білоусов В.І.) внести Методичні вказівки до реєстру і комп'ютерного банку даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго.
  3. Об'єднанню енергетичних підприємств «Галузевий резервно інвестиційний фонд розвитку енергетики» (Хайдурова Г.П.) забезпечити видання і надходження необхідної кількості примірників Методичних вказівок енергетичним компаніям та підприємствам відповідно до їх замовлень та фактичної оплати.
  4. З набранням чинності Методичних вказівок визнати такими, що не застосовуються на території України, РД 34.20.573 «Указания по учету и анализу в энергосистемах технического состояния распределительных сетей 0,38—20 кВ с воздушными линиями электропередач» та РД 3420.583—91, затверджені Головним технічним управлінням Міненерго СРСР 20.12.85, «Методические указания по комплексной качественной оценке технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38—20 кВ с воздушными линиями электропередачи», затверджені Головним технічним управлінням Міненерго СРСР 24.06.91.
  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Светеліка О.Д.

Перший заступник Міністра О.М.ШЕБЕРСТОВ


Чинний від 2005-04-04


1 Сфера застосування

  1. Цей нормативний документ «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж напругою 0,38—20 кВ з повітряними лініями електропередачі» (далі — НД) призначено для персоналу енергопостачальних компаній/підприємств, який здійснює експлуатацію розподільних електричних мереж напругою 0,38—20 кВ з повітряними лініями електропередачі.
  2. У цьому НД викладено основні положення і наведено рекомендації для визначення технічного стану розподільних електричних мереж (далі — об'єктів) напругою 0,38—20 кВ з повітряними лініями електропередачі.

2 Нормативні посилання

У цьому НД є посилання на такі нормативні документи: ГКД 34.20.507—2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила ГКД 34.20.571—96 Металлические и железобетонные опоры воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Методические указания по оценке технического состояния и перерасчету (Металеві та залізобетонні опори повітряних ліній електропередачі напругою 35 кВ та вище. Методичні вказівки з оцінки технічного стану і перерахунку) ГКД 34.20.661--2003 Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж
ГКД 34.46.501—2003 Трансформатори силові. Типова інструкція з експлуатації
ГКД 34.51.573—96 Расчет показателей надежности воздушных линий электропередачи на одностоечных железобетонных опорах при воздействии гололодно-ветровых нагрузок (Розрахунок показників надійності повітряних ліній електропередачі на одностоякових залізобетонних опорах під впливом ожеледево-вітрових навантажень)
ГОСТ 13109—97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической знергии в системах электроснабжения общего назначения (Електрична енергія. Сумісність технічних засобів електромагнітна. Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення)
РГАСНТИ 44.31.31 Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния злектрических сетей напряжением 0,38—20 кВ и воздушных линий электропередачи 35—110 кВ Минэнерго УССР. — Киев, 1990 г. (Методичні рекомендації з обліку та аналізу технічного стану електричних мереж напругою 0,38—20 кВ і повітряних ліній електро-передачі 35—110 кВ Міненерго УРСР. — Київ, 1990 р.)
Методические указания по организации системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий злектропредачи напряжением 0,4—20 кВ трансформаторних подстанций напряжением 6—20/0,4 кВ и распределительных пунктов 6—20 кВ. — Киев, 1989 г. (Методичні вказівки з організації системи експлуатаційного обслуговування повітряних ліній електропередачі напругою 0,4—20 кВ, трансформаторних підстанцій напругою 6—20/0,4 кВ і розподільних пунктів 6— 20 кВ. — Київ, 1989 р.)
Правила устройства електроустановок. Шестое издание, переработанное и дополненное. — М.: Энергоиздат, 1985 г. (Правила улаштування електроустановок (ПУЕ). Шосте видання, перероблене та доповнене. — М.: Енерговидав, 1985 р.)
Методические указания по обеспечению при проектировании нормативних уровней надежности злектроснабжения сельскохозяйственных потребителей. — М.: РУМ, 1986 г. (Методичні вказівки з забезпечення при проектуванні нормативних рівнів надійності електропостачання сільськогосподарських споживачів. — М.: РУМ, 1986 р.)
ДСТУ 3429—96 Електрична частина електростанції та електричної мережі. Терміни та визначення
ДСТУ 3440—96 Системи енергетичні. Терміни та визначення
Розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в Об'єднаній енергетичній системі України, затверджене наказом Міненерго України від 29.01.1999 №30

3. Терміни та визначення понять

Нижче подано терміни, вжиті в цьому НД, та визначення позначених ними понять (ГКД 34.20.507, ДСТУ 3440).
Відмова — подія, яка полягає в переході об’єкта з одного рівня працездатності на інший, більш низький.
Відмова ПЛ або елементів ПЛ — подія, що полягає в переході ПЛ або її елементів з одного рівня працездатності на інший, більш низький.
Вибірковий контроль — огляд обмеженої групи об'єктів із загального обсягу однотипних з метою оцінки їх технічного стану.
Дефект елемента об'єкта (далі – дефект) кожна окрема невідповідність елемента об’єкта вимогам, установленим нормативними документами, що не призведе до негайного автоматичного або змушеного відключення об’єкта.
Електрична мережа — сукупність підстанцій, розподільних пристроїв та ліній електропередачі, що їх з’єднують, призначена для передавання і розподілу електричної енергії.
Електрична підстанція — електроустановка призначена для приймання, перетворення та розподілу електричної енергії, складена з трансформаторів чи інших перетворювачів електричної енергії, розподільних і керувальних установок і допоміжних пристроїв.

Енергопостачальна компанія/підприємство (компанія/ підприємство, що має ліцензію на передавання та постачання електроенергії) — учасник оптового ринку електричної енергії України, який купує електричну енергію на цьому ринку з метою передавання її по електричних мережах і продажу споживачам, що має ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з передавання електричної енергії місцевими (локальними) електромережами і здійснює свою діяльність на закріпленій території.
Кабельна лінія електропередачі - лінія електропередачі, складена з одного чи декількох кабелів, прокладених безпосередньо в землі, кабельних каналах, трубах, на кабельних конструкціях.
Капітальний ремонт— комплекс заходів і робіт, які виконуються з метою відновлення справного або працездатного стану об'єкта, включаючи їх посилення і заміну.
Лінія електропередачі — споруда, що складається з проводів або кабелів, ізоляційних елементів, утримних конструкцій та інших допоміжних пристроїв і призначена для передавання електричної енергії між двома пунктами енергосистеми з можливим проміжним відбором.
Натурний огляд — огляд і вимір об'єктів у натурних умовах із застосуванням у необхідних випадках спеціальних методів з метою виявлення в об'єктах відхилень, дефектів і пошкоджень.
Непрацездатний стан, непрацездатність — стан об'єкта, при якому він повністю не здатний виконувати потрібні функції.
Неремонтопридатний стан об'єкта — непрацездатний стан об'єкта, при якому відновлення експлуатаційних характеристик або технічно неможливо, або економічно недоцільно.
Несправний стан об'єкта, несправність — стан об'єкта, при якому він не відповідає одній або більше вимогам чинної нормативно-технічної та (або) конструкторської (проектної) документації.
Оцінка технічного стану об'єктів — визначення значень показників технічних параметрів об'єктів з виявленням місць, типів, кількості дефектів і пошкоджень і причин їх появи, що впливають на здатність об'єкта виконувати свої функції в забезпеченні технологічного процесу.
Повітряна лінія електропередачі — лінія електропередачі, проводи якої підтримують над землею за допомогою опор та ізоляторів.
Пошкодження ПЛ, елементів ПЛ — порушення справного стану ПЛ, елементів ПЛ у процесі експлуатації при збереженні працездатного стану.
Працездатний стан, працездатність — стан об'єкта, при якому він здатний виконувати всі або частину потрібних функцій у повному або частковому обсязі.
Ремонтопридатність— властивість об'єкта, яка полягає в пристосованості до підтримання та відновлення працездатного стану шляхом технічного обслуговування та (або) ремонту.
Ремонтопридатний стан конструкції — непрацездатний стан конструкції, при якому відновлення експлуатаційних характеристик технічно можливе та економічно доцільне.
Розподільна електрична мережа — електрична мережа, що забезпечує розподіл електричної енергії між пунктами споживання.
Справний стан об'єкта, справність — стан об'єкта, при якому він цілком відповідає всім вимогам чинної нормативно-технічної та (або) конструкторської (проектної) документації.
Технічний стан об'єкта — сукупність властивостей, що характеризують у визначений момент часу відповідність об'єкта вимогам норм і умовам забезпечення технологічного процесу.

4 Познаки та скорочення

У цьому НД використовуються такі скорочення:
АПВ — автоматичне повторне включення;
БСК — батарея статичних конденсаторів;
ДЕМ — дільниця електричних мереж (РЕМ);
ДП — диспетчерський пункт;
ЕМ — електричні мережі (філія передавальної енергокомпанії);
З/Б — залізобетон;
ЗТП — закрита трансформаторна підстанція;
КЗ — коротке замикання;
КЛ — кабельна лінія;
КР — капітальний ремонт;
КТП — комплектна трансформаторна підстанція;
ЛЕП — лінія електропередачі;
МРН — місцеве регулювання напруги;
НКРЕ — Національна комісія регулювання електроенергетики;
ОДГ — оперативна диспетчерська група;
ОДС — оперативна диспетчерська служба;
ОПН — обмежувач перенапруги;
ПАВВО — пристрій автоматичного включення вуличного освітлення;
ПЗ — програмне забезпечення;
ПК — персональний комп'ютер;
ПЛ — повітряна лінія;
ПС — підстанція;
РЕМ — район електричних мереж;
РП — розподільчий пункт;
РПВ — ручне повторне включення;
РТ — розподільний трансформатор;
РП — розподільний пристрій;
СК — синхронні компенсатори;
СМЗ — служба матеріального забезпечення;
СУП — самоутримний провід;
ТН — трансформатори напруги;
ТО — технічне обслуговування;
ТП — трансформаторна підстанція;
ТС — трансформатори струму;
ЦЖ — центр живлення;
ЩТП — щоглова трансформаторна підстанція. 
« Конструктивное исполнение электрических сетей напряжением свыше 1000 В   Монтаж вводно-распределительного устройства 0,38 кВ »
электрические сети