Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38-150 кВ

Терміни та визначення - Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38-150 кВ

Оглавление
Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38-150 кВ
Терміни та визначення
Баланс електроенергії
Нормування технологічних витрат
Порядок коректування складових структури балансу електроенергії
Основні положення оціночного аналізу структури ЗНВЕ
Додаток А
Додаток Б
Додаток В
Додаток Г
Додаток Д
Додаток Е
Додаток Ж

Терміни та визначення
У цій Методиці застосовуються такі терміни і визначення:
Базовий рік - рік, попередній до року, для якого розробляється нормативна характеристика технологічних витрат електроенергії;
Безвтратна (на і-му ступені напруги) віддача електроенергії сусіднім ліцензіатам- передавачам та споживачам - віддача електроенергії ліцензіатом-передавачем безпосередньо з шин і-го ступеня напруги в мережі сусідніх ліцензіатів-передавачів і споживачів без її передачі по власних лініях електропередачі 1-го ступеня напруги;
Віддача електроенергії — кількість електроенергії, яка віддана ліцензіатом-передавачем на межах балансової належності технологічних витрат електроенергії в електричних мережах сусіднім ліцензіатам-передавачам і споживачам, а також витрачена на господарські потреби;
Відпуск (сальдоване надходження) електроенергії в мережу - кількість електроенергії, яка складається з суми значень віддач електроенергії споживачам, на господарські потреби та звітного значення технологічних витрат електроенергії;
Витрати електроенергії на власні потреби підстанцій та розподільчих пунктів - кількість електроенергії, що споживається сукупністю допоміжного обладнання, пристроїв (струмоприймачами), та втрат електроенергії в трансформаторах власних потреб, яка забезпечує нормальну роботу обладнання підстанцій і розподільчих пунктів та діяльність обслуговуючого персоналу;
Витрати електроенергії на господарські потреби місцевих (локальних) електричних мереж - це споживання електричної енергії за середньою закупівельною ціною для забезпечення ліцензованої діяльності з передачі та постачання електроенергії (постачання електричної енергії за регульованим чи нерегульованим тарифом на підставі договору, укладеного між постачальником і споживачем (юридичною особою) відповідно до вимог "Правил користування електричною енергією", не здійснюється);
Встановлена потужність ділянки лінії - сума потужностей трансформаторів, встановлених у вузлі, розташованому в кінці ділянки розподільчої лінії;
Втратна (на 1-му ступені напруги) віддача електроенергії сусіднім ліцензіатам-передавачам та споживачам - віддача електроенергії ліцензіатом-передавачем що була пропущена через власні лінії електропередачі 1-го ступеня напруги і передана в лінії електропередачі і трансформатори 1-го ступеня напруги сусідніх ліцензіатів-передавачів і споживачів;
Вузол лінії - точка живлення розподільчої лінії, точка приєднання навантаження (трансформаторів), точка зміни марки проводу або кабелю, точка розгалуження чи точка приєднання одного або декількох відгалужень;
Головна ділянка лінії - ділянка лінії, що з'єднує точку живлення з наступним вузлом із найбільшою сумарною приєднаною потужністю ділянки розподільчої лінії;
Головний потік - потік потужності чи енергії через головну ділянку розподільчої лінії;
Ділянка лінії - частина розподільчої лінії, виконана проводом або кабелем певної марки і певної довжини, що з'єднує вузли лінії;
Еквівалентний груповий опір - розрахунковий опір групи розподільчих ліній або трансформаторів, для якого в результаті розрахунку втрат потужності (енергії) від перетікання сумарного (результуючого) потоку потужності (енергії) через цей опір виникають втрати потужності (енергії), рівні сумі втрат потужностей (енергій), розрахованих індивідуально для кожного елемента (розподільчої лінії або трансформатора) групи;
Еквівалентний опір багатоелементної лінії - це розрахунковий опір розподільчої лінії, у якому в результаті розрахунку втрат потужності (енергії) від перетікання головного потоку потужності (енергії) через цей опір виникають втрати потужності (енергії), рівні сумі втрат потужностей (енергій), розрахованих індивідуально для кожної ділянки;
Еквівалентний опір лінії - визначена певним чином величина опору схеми заміщення
розподільчої лінії, що приведена до одного елемента, змінні втрати потужності у якому дорівнюють змінним втратам потужності у всіх ділянках даної
лінії; .
Еквівалентний опір ліній - визначена певним чином величина опору схеми заміщення розподільчих ліній, що приведена до одного елемента, змінні втрати потужності у якому дорівнюють змінним втратам потужності у всіх розподільчих лініях мережі;
Еквівалентний опір трансформаторів - визначена певним чином величина опору схеми заміщення трансформаторів, що приведена до одного елемента, змінні втрати потужності у якому дорівнюють змінним втратам потужності у всіх трансформаторах мережі;
Експертна організація - підприємство, яке призначається Міністерством палива та енергетики України для розроблення нормативних характеристик технологічних витрат електроенергії в електричних мережах з урахуванням профілю його діяльності;
Електрична енергія (активна) - енергоносій, який виступає на ринку як товар, що відрізняється від інших товарів особливими споживчими якостями та фізико-технічними характеристиками (одночасність виробництва та споживання, неможливість складування, повернення, переадресування), які визначають необхідність регулювання та регламентації його використання;
Електрична мережа (електромережа) - сукупність підстанцій, розподільчих установок і ліній електропередачі, що їх з'єднують, призначена для передачі і розподілу електричної енергії;
Електричні мережі, що не мають відомчої належності - електричні мережі суб'єктівгосподарювання, що списані з їх балансу під час приватизації чи реформування, але використовуються ліцензіатом-передавачем для передачі електричної енергії постачальників на підставі рішень органів держаного управління в період врегулювання питань щодо передачі таких мереж у власність ліцензіата-передавача чи іншого суб'єкта господарювання, технологічні витрати електроенергії в яких не можуть бути відшкодовані у цей період власником через його відсутність;
Електропередавальна організація (ліцензіат-передавач) - суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними (міждержавними) електричними мережами або місцевими (локальними) електромережами, а також постачальники електричної енергії за регульованим тарифом, що здійснюють свою діяльність на закріпленій території;
Замкнена електрична мережа - електрична мережа, у схемі нормального режиму якої кожна лінія належить щонайменше до одного замкненого контуру;
Звітне значення витрат електроенергії на власні потреби підстанцій та розподіль чих пунктів - складова частина звітного значення технологічних витрат електроенергії, яка дорівнює кількості електроенергії, витраченої на власні потреби підстанцій та розподільчих пунктів, що визначена за показами розрахункових засобів обліку електроенергії;
Звітне значення технологічних витрат електроенергії в електричних мережах - кількість електроенергії, що визначається різницею між сумою значень надходжень і сумою значень віддач електроенергії, що визначені за показами розрахункових засобів обліку електроенергії;
Звітні відносні технологічні витрати електроенергії в електричних мережах - визначена у відсотках частка від ділення звітного значення технологічних витрат електроенергії та значення відпуску електроенергії в мережу;
Змінні втрати електроенергії - складова частина втрат електроенергії в елементах електричних мереж, які залежать від величини струму, що протікає по цих елементах;
Значення нетехнічних втрат електроенергії в електричних мережах - складова звітного значення технологічних витрат електроенергії (для ступеня напруги - умовно-звітного значення технологічних витрат електроенергії), яка дорівнює різниці між звітним значенням технологічних витрат електроенергії та нормативним значенням технологічних витрат електроенергії;
Значення нормативних витрат електроенергії на власні потреби підстанцій та роз подільчих пунктів - кількість електроенергії, що визначена розрахунковим шляхом згідно з вимогами чинних нормативно-технічних документів, затверджених в установленому порядку;
Кабельна лінія електропередачі - лінія електропередачі, складена з одного чи декількох кабелів, прокладених безпосередньо у землі, кабельних каналах, трубах та кабельних конструкціях;
Лінія електропередачі - електрична лінія, яка виходить за межі електростанції чи підстанції і призначена для передачі електричної енергії на відстань;
Лінія з приладом обліку головного потоку електроенергії - розподільча лінія, яка оснащена приладом обліку головного потоку електроенергії;
Магістральні електричні мережі - електричні мережі напругою 220 кВ і вище та міждержавні електричні мережі з усією інфраструктурою, в тому числі системи автоматики, захисту, управління, регулювання та зв'язку, які знаходяться у повному господарському віданні електропередавальної організації;
Максимум навантаження - найбільше значення активного навантаження за певний період часу; _
Межа балансової належності - точка розподілу елементів електричної мережі між власниками електроустановок за ознаками права власності або повного господарського відання;
Межа балансової належності технологічних витрат електроенергії в електричних мережах - точка розподілу елементів електричної мережі між електропередавальною організацією і споживачем, електропередавальною організацією і сусідньою електропередавальною організацією, електропередавальною організацією і генеруючим джерелом електроенергії, яка встановлюється за згодою сторін шляхом складання двостороннього акту (при відсутності такої згоди ця межа співпадає з межею балансової належності);
Метрологічні втрати електроенергії – складова нетехнічних втрат електроенергії, що обумовлені похибками вимірювання надходжень та віддач електроенергії;
Мінімум навантаження - найменше значення активного навантаження за певний період часу;
Місцеві (локальні) електричні мережі - електричні мережі, що перебувають у власності або повному господарському віданні електропередавальної організації і якими передається електрична енергія постачальників електричної енергії;
Надходження електроенергії - кількість електроенергії, яка отримана ліцензіатом-передавачем на межах балансової належності технологічних витрат електроенергії в електричних мережах від сусідніх ліцензіатів-передавачів, генеруючих джерел і підстанцій споживачів електроенергії;
Небаланс електроенергії на шинах об'єкта (підстанції, електростанції) - розрахована у відносних одиницях похибка вимірювання кількості електроенергії на підставі технічних характеристик, кількості засобів вимірювання і кількості електроенергії, що надійшла на шини об'єкта та віддана з шин об'єкта через кожен засіб обліку;
Нетехнічні втрати електроенергії в електричних мережах - частина звітних технологічних витрат електроенергії, що виникає під час постачання електроенергії та обумовлена похибками вимірювання надходжень та віддач електроенергії розрахунковими засобами обліку, а також заниженням віддачі електроенергії споживачам через крадіжки електроенергії, недостовірність обчислення обсягу постачання електроенергії споживачам за фактичною оплатою з використанням роздрібних цін на електроенергію, помилки під час визначення обсягу споживання електроенергії за розрахунковий місяць за усередненими значеннями споживання електроенергії споживачами без зняття у цьому розрахунковому періоді фактичних показів розрахункових засобів обліку електроенергії, неодночасне зняття показів розрахункових засобів обліку, наявність сезонної складової та роботу розрахункових засобів обліку з похибками вимірювань, що перевищують їх нормовані значення;
Номінальна напруга електричної мережі - напруга, на яку розрахована електрична мережа і яка є вихідною для відліку відхилень;
Нормальний режим роботи - режим, за якого забезпечується постачання електроенергії належної якості всім споживачам;
Нормативна характеристика технологічних витрат електроенергії в електричних мережах - постійна для розрахункового періоду характеристика мережі за схемою нормального режиму у вигляді аналітичної залежності технічних розрахункових втрат в елементах електричних мереж від режимних факторів або у вигляді значень еквівалентних групових опорів чи опорів багатоелементних ліній та трансформаторів кожного ступеня напруги чи розрахункових схем електричних мереж кожного ступеня напруги та технічних даних елементів цих мереж;
Нормативне значення метрологічних втрат електроенергії - складова значення нетехнічних втрат електроенергії, що дорівнює добутку абсолютної величини припустимого небалансу електроенергії в електричній мережі, який обчислений на основі нормованих значень похибок вимірювання засобів обліку електричної енергії, та відпуску електроенергії в мережу;
Нормативне значення технологічних витрат електроенергії в електричних мере жах - складова звітного значення технологічних витрат електроенергії, що дорівнює сумі значень технічних розрахункових втрат в елементах електричних мереж та нормативних витрат електроенергії на власні потреби підстанцій і розподільчих пунктів;
Нормативні відносні технологічні витрати електроенергії в електричних мережах - визначена у відсотках частка від ділення нормативного значення технологічних витрат електроенергії та значення відпуску електроенергії в мережу;
Нормування технологічних витрат електроенергії в електричних мережах - процедура, що передбачає: розроблення нормативних характеристик технологічних витрат; обчислення структури нормативних значень технологічних витрат за розрахункові періоди базового року з використанням розроблених нормативних характеристик технологічних витрат та структури звітних балансів електроенергії; затвердження нормативних характеристик і результатів розрахунку структури нормативних значень за розрахункові періоди базового року; контроль за правильністю застосування нормативних характеристик та достовірністю обчислення структури нормативних значень за місяці поточного розрахункового періоду;
Повітряна лінія електропередачі - лінія електропередачі, проводи якої підтримуються над землею за допомогою опор та ізоляторів;
Постачальник електричної енергії - суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (енергопостачальники, що здійснюють свою діяльність на закріпленій території) або нерегульованим тарифом;
Прилад обліку головного потоку електроенергії - це лічильник електроенергії, встановлений на початку головної ділянки лінії;
Прилад обліку електроенергії - прилад комерційного обліку (лічильник) електроенергії (при відсутності приладу комерційного обліку - прилад технічного обліку);
Принципова схема нормального режиму роботи електричної мережі - розроблена на підставі поопорних схем та паспортів ліній електропередачі схема з'єднань елементів електричної мережі, що забезпечує нормальний режим роботи та розроблена з урахуванням вимог щодо економічності та надійності постачання електроенергії споживачам;
Розімкнеш електрична мережа - електрична мережа, в нормальному режимі якої діє одне джерело живлення і немає жодного замкненого контуру;
Розподільна електрична мережа - електрична мережа, що експлуатується у нормально розімкнених режимах;
Розподільча лінія, фідер - деревоподібна схема однієї лінії одної номінальної напруги від точки живлення до точок нормального розмикання або тупикових підстанцій (розподільчі лінії умовно поділяються на повітряні і кабельні; якщо лінія має кабельні і повітряні частини, то вона відноситься до однієї з вказаних категорій за переважаючою ознакою);
Розрахунковий період - календарний відрізок часу (місяць, квартал, рік), прогнозний чи звітний, для якого виконуються розрахунки нормативних значень технологічних витрат електроенергії;
Розрахункові засоби обліку електричної енергії - засоби обліку, що застосовуються для здійснення комерційних розрахунків між постачальником електричної енергії, електропередавальною організацією та споживачем; И-А
Системотвірна електрична мережа - мережа вищих ступенів напруги, що забезпечує надійність і стійкість її як єдиного об'єкта та складається, як правило, із замкнених і розімкнених мереж;
Споживач електричної енергії (споживач) - юридична або фізична особа - суб'єкт господарської діяльності, що використовує електричну енергію для забезпечення потреб власних електроустановок на підставі договору;
Структура балансу електроенергії - система показників ліцензіата-передавача за календарний (розрахунковий) період, яка складена на підставі показів розрахункових засобів обліку та характеризує сумарні і з розбивкою на кожному ступені напруги значення надходжень, віддач, трансформувань електроенергії та структури звітного значення технологічних витрат електроенергії;
Ступінь напруги - одне з номінальних значень напруги, що використовується у даній мережі;
Сумарна приєднана потужність ділянки лінії - сума потужностей трансформаторів, встановлених у вузлі, що розташований наприкінці ділянки, і потужностей всіх трансформаторів, що живляться через цю ділянку;
Сусідня електропередавальна організація (сусідній ліцензіат-передавач) - електропередавальна організація, яка є другим суб'єктом на межі балансової належності технологічних витрат електроенергії в електричних мережах між електропередавальними організаціями;
Технічні розрахункові втрати електроенергії в елементах електричних мереж - кількість електроенергії, що витрачається на фізичні процеси нагріву струмопровідних частин елементів мереж при протіканні по них електричного струму, нагріву магнітопроводів і окремих частин елементів конструкції електричних апаратів та коронного розряду повітряних ліній електропередачі, яка визначається розрахунковим шляхом з урахуванням певних умов і припущень, що встановлюються цим нормативним документом;
Технологічні витрати електроенергії в електричних мережах — кількість електроенергії, яка дорівнює сумі втрат електроенергії в елементах електричних мереж, що виникають в них під час передачі електроенергії, витрат електроенергії на власні потреби підстанцій і розподільчих пунктів та витрат електроенергії на плавлення ожеледі;
Трансформування електроенергії - кількість електроенергії, яка передана через трансформатори з одного ступеня напруги на інший у межах мереж ліцензіата-передавача;
Умовно-звітне значення технологічних втрат електроенергії ступеня напруги - кількість електроенергії, що визначається різницею між значенням енергії, яка надійшла на даний (1-ий) ступінь напруги, та значенням енергії, що віддана з даного (і-го) ступеня напруги;
Умовно-постійні втрати електроенергії - складова частина втрат електроенергії в елементах електричних мереж, які можна прийняти незалежними від величини струму, що протікає по цих елементах.

Скорочення
ТВЕ - технологічні витрати електроенергії в електричних мережах;
ЗЗТВЕ - звітне значення технологічних витрат електроенергії в електричних мережах;
НХТВЕ - нормативна характеристика технологічних витрат електроенергії в електричних мережах;
НЗТВЕ - нормативне значення технологічних витрат електроенергії в електричних мережах;
ЗНВЕ - значення нетехнічних втрат електроенергії в електричних мережах;
ЛЕП - лінія електропередачі;
ПЛ - повітряна лінія, електропередачі;
КЛ - кабельна лінія електропередачі;
ТП - трансформаторна підстанція;
НКРЕ - Національна комісія регулювання електроенергетики України;
АСОЕ - автоматизована система обліку електроенергії;
БСК - батарея статичних конденсаторів;
ТС - трансформатор струму;
ТН - трансформатор напруги;
СК - синхронний компенсатор;
к.з. - коротке замикання;
н.х. - неробочий хід;
СБМ - структурно-балансова модель;
РСН - режим середнього навантаження;
ПВТЖ - приведена відстань від точки живлення;
ГПЕ - головний потік енергії. 
« Методика проведения работы по выявлению нарушений ППЭЭН   Методика составления структуры баланса электроэнергии в электрических сетях 0,38-150кВ »
электрические сети