ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Техніка абонентської служби

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Ця інструкція розроблена на підставі діючого законодавства України і обумовлює посадові обов’язки техніка абонентської служби РЕМ, далі технік АС.
1.2. Технік АС безпосередньо підпорядкований начальнику абонентської служби РЕМ.
1.3. Технік АС призначається і звільняється з посади наказом Голови правління ВАТ «____обленерго».
1.4. Технік АС здійснює керівництво абонентською групою РЕМ в межах своєї посадової інструкції.
1.5. Критерієм оцінки ефективності праці техніка АС є своєчасне і якісне виконання завдань та обов’язків в обсязі даної інструкції.
1.6. Техніку АС функціонально підпорядковані контролери і електромонтери абонентської служби РЕМ.

2. ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ ТА ОБОВ’ЯЗКИ.

2.1. Організація роботи абонентської служби РЕМ по реалізації електроенергії побутовим споживачам, по діючим тарифам та збір коштів за неї.
2.2. Організація та контроль роботи по забезпеченню виконання доведених планів для абонентської служби РЕМ.
2.3. Організація та контроль роботи по збору банківських коштів від населення за спожиту електроенергію.
2.4. Участь в організації та контролю рейдової роботи по виявленню фактів розкрадання електричної енергії.
2.5. Організація та контроль роботи по відключенню і підключенню споживачів.
2.6. Організація та контроль роботи по плановій та позаплановій заміні приладів обліку у побутових споживачів.
2.7. Організація та контроль роботи по укладанню договорів про користування електричною енергією.
2.8. Забезпечення виконання завдань поставлених керівництвом ВАТ ”____обленерго” та керівництвом РЕМ.
2.9. Забезпечення нагляду за виконанням споживачами та працівниками абонентської служби РЕМ діючих “Правил користування електричною енергією для населення”, далі ПКЕЕН.
2.10. Організація роботи по допуску до експлуатації нових або реконструйованих електроустановок побутових споживачів і оформлення дозволу на їх включення.
2.11. Контроль за своєчасним надходженням коштів від абонентів і прийняття заходів щодо ліквідації заборгованості у споживача.
2.12. Організація та контроль роботи по видачі рахунків побутовим споживачам та зняттю показників приладів обліку.
2.13. Аналіз та контроль за корисним відпуском по побутовим споживачам.
2.14. Складання звітів до ВАТ ”____обленерго”.
2.15. Контроль за правильним і якісним складанням актів про порушення ПКЕЕН, контроль за правильністю нарахувань споживачам відшкодування збитків завданих ВАТ “____обленерго”, контроль за погашенням сум по актах, в тому числі по графікам реструктуризації.
2.16. Підготовка, перевірка, відправка оперативної та звітної інформації до ВАТ «____обленерго».
2.17. Видавати і приймати завдання від працівників абонентської служби.
2.18. Вести журнали по виконуваних роботах.
2.19. Дотримуватись вимог нормативних документів з охорони праці.
2.20. Участь в роботі комісії по розгляду актів про порушення ПКЕЕН.
2.21.Проводити розрахунки по актам порушення ПКЕЕН.
2.22. Вибіркова перевірка стану розрахункових приладів обліку у побутових споживачів.
2.23. Організація роботи з проблемними побутовими споживачами.
2.24. Організація роботи по виносу приладів обліку на фасади будинків проблемним споживачам.
2.25. Організація та контроль роботи по відновленню безоблікового споживання електроенергії.
2.26. Організація та контроль роботи по списанню дебіторської заборгованості.
2.27. Організація та контроль роботи по паспортизації однофазних і трьох фазних побутових споживачів.
2.28. Підготовка матеріалів юристу РЕМ, для стягнення зі споживачів заборгованості за спожиту електричну енергію, а також по актах про порушення ПКЕЕН.
2.29. Організація та контроль роботи зі споживачами у яких тривалий термін не знімалися контрольні покази приладу обліку.
2.30. Забезпечення дотримання підлеглим персоналом вимог правил та інструкцій з охорони праці і застосування безпечних прийомів під час проведення робіт.
2.31. Не допускати до роботи осіб, які не пройшли в установлені терміни перевірку знань з охорони праці та медичний огляд.
2.32. Забезпечення виконання в установлені терміни приписів та заходів щодо поліпшення й створення безпечних умов праці, передбачених актами, наказами, розпорядженнями.

3. ПРАВА.

3.1. Давати завдання і приймати звіти про його виконання від персоналу абонентської служби, який задіяний в роботі по складанню актів про порушення ПКЕЕН.
3.2. Вимагати від персоналу абонентської служби РЕМ якісного оформлення необхідної документації та її зберігання.
3.3. Здійснювати перевірки побутових споживачів щодо дотримання ними вимог ПКЕЕН та умов укладених договорів.
3.4. Безперешкодного доступу до електроустановок побутових споживачів та приладів обліку після пред’явлення свого службового посвідчення.
3.5. Складати акти про порушення ПКЕЕН побутовими споживачами електричної енергії щодо виявлених порушень.
3.6. Вести роботу з споживачами від імені РЕМ з питань оплати за спожиту електроенергію та по актах про порушення ПКЕЕН, укладання договорів реструктуризації та виконання ними вимог законодавства та нормативно-правових актів в електроенергетиці.
3.7. Фазувати та пломбувати прилади обліку побутових споживачів.
3.8. Відключати споживача у разі виявлення порушень ПКЕЕН чи за несплату за спожиту електроенергію, в порядку визначеному ПКЕЕН.
3.9. Проводити зняття та встановлення приладів обліку у побутових споживачів.
3.10. Вносити пропозиції щодо покращення роботи абонентської служби, підвищенню збору коштів з побутових споживачів та зниженню комерційних втрат.
3.11. Пред’являти обґрунтовані вимоги по створенню необхідних умов праці.
3.12. Вносити пропозиції щодо покращення енергозбутової роботи.
3.13. Звертатися до керівництва відділу за допомогою в роботі, роз’ясненнями щодо проведення розрахунків з побутовими споживачами.
3.14. Звертатися до керівництва за допомогою, щодо вирішення соціальних питань.
3.15. Вимагати від персоналу РЕМ, який неякісно склав акт про порушення ПКЕЕН письмових пояснень.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ.

4.1. Дійсну посадову інструкцію.
4.2. Накази, розпорядження, вказівки ВАТ ”____обленерго”, по енергозбутовій роботі
4.3. Діючи Закони України, у тому числі ”Про електроенергетику”.
4.4. Нормативні документи Кабінету Міністрів України, НКРЕ, Міністерства палива та енергетики України, Держенергонагляду, які належать до роботи з побцтовими споживачами.
4.5. Можливості програмного продукту по розрахункам з побутовими споживачами який встановлено в РЕМ.
4.6. Правила користування електричною енергією для населення .
4.7. Правила користування електричною енергією.
4.8. Правила улаштування електроустановок.
4.9. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
4.10. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
4.11. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
4.12. Загально-об’єктову інструкцію про заходи пожежної безпеки.
4.13. Нормативні акти з охорони праці.

5. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ.

5.1. На посаду техніка АС призначається особа, яка має неповну вищу освіту, зі стажем роботи за відповідним напрямком не менше одного року.
5.2. Мати ІІІ групу з електробезпеки.
5.3. Проходити в комісії РЕМ перевірку знань з охорони праці 1 раз на рік, ПБ, ПТЕ, ПКЕЕН і виробничих інструкції 1 раз на 3 роки.

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ.

При виконанні покладених функції технік АС співпрацює та здійснює обмін інформації з іншими підрозділами РЕМ:
6.1. З бухгалтерією РЕМ:
- надає табель робочого часу персоналу АС;
6.2. З юристом РЕМ:
- запроси, консультації по правовому забезпеченню роботи з побутовими споживачами, розрахунків з ними;
- запроси, консультації по правовому забезпеченню взаємовідносин з фінорганами у частині розрахунків по пільгах та субсидіях;
- готує інформацію для передачі до судових органів по споживачам які мають заборгованість за електроенергію та по Актах про порушення ПКЕЕН;
6.3. З іншими працівниками РЕМ:
- видає та приймає акти про порушення ПКЕЕН, перевіряє їх якість;

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

7.1. За неправильне застосування тарифів на електричну енергію.
7.2. За не відстеження оплати по актам про порушення ПКЕЕН.
7.3. За не відстеження оплати по укладеним графікам реструктуризації за спожиту електричну енергію та по актам про порушення ПКЕЕН
7.4. За неякісне і несвоєчасне складання звітів, в тому числі оперативних до ВАТ «____обленерго».
7.5. За недотримання і невиконання наказів, розпоряджень, вказівок керівництва РЕМ та ВАТ «____обленерго».
7.6. За неправильне застосування методики при проведені розрахунків по актах про порушення ПКЕЕН.
7.7. За неправильне внесення інформації до електронної бази даних РЕМ, в тому числі по коригуванням по актах про порушення ПКЕЕН та інформації по пільгам і субсидіям.
7.8. За невиконання своїх функціональних та службових обов’язків з питань охорони праці, вимог інструкції та інструктивних вказівок з охорони праці.
7.9. За невідповідність прийнятих ним рішень, вимогам діючого законодавства, нормативно-технічних документів з охорони праці.
7.10. За невиконання планових показників по роботі абонентської служби РЕМ, в межах своєї посадової інструкції.
7.11. За невиконання службових обов’язків, згідно даної посадової інструкції і доручень начальника структурного підрозділу, керівництва підприємства, що призвело до зриву виконання планових робіт підприємства.
7.12. За спричинення своїми діями чи бездіяльністю матеріальних збитків підприємству.
7.13. За зловживання службовим положенням або перевищення наданих йому прав.
7.14. За недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.
7.15. За невиконання ним та підлеглим персоналом правил, інструкцій і інших нормативних документів пожежної безпеки, а також недотримання протипожежного режиму.