ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Інженера абонентської служби

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Ця інструкція розроблена на підставі діючого законодавства України і обумовлює посадові обов’язки інженера абонентської служби РЕМ, далі інженер АС.
1.2. Інженер АС безпосередньо підпорядкований начальнику абонентської служби РЕМ.
1.3. Інженер АС призначається і звільняється з посади наказом Голови правління ВАТ «___обленерго».
1.4. Інженер АС здійснює керівництво абонентською групою РЕМ в межах своєї посадової інструкції.
1.5. Критерієм оцінки ефективності праці інженера АС є своєчасне і якісне виконання завдань та обов’язків в обсязі даної інструкції.
1.6. Інженеру АС функціонально підпорядковані працівники абонентської служби РЕМ, які проводять роботу з побутовими споживачами електричної енергії по всіх напрямках.

2. ВИРОБНИЧИ ФУНКЦІЇ ТА ОБОВ’ЯЗКИ.

2.1. Організація роботи абонентської служби РЕМ по реалізації електроенергії побутовим споживачам по діючим тарифам та збір коштів за неї.
2.2. Організація та контроль роботи по забезпеченню виконання доведених планів для абонентської служби РЕМ.
2.3. Організація та контроль роботи по збору банківських коштів від населення за спожиту електроенергію.
2.4. Участь в організації та контролю рейдової роботи по виявленню фактів розкрадання електричної енергії.
2.5. Організація та контроль роботи по відключенню і підключенню споживачів.
2.6. Організація та контроль роботи по плановій та позаплановій заміні приладів обліку у побутових споживачів.
2.7. Організація та контроль роботи по укладанню договорів про користування електричною енергією.
2.8. Забезпечення виконання завдань поставлених керівництвом ВАТ ”___обленерго” та керівництвом РЕМ.
2.9. Забезпечення нагляду за виконанням споживачами та працівниками абонентської служби РЕМ діючих “Правил користування електричною енергією для населення”, далі ПКЕЕН.
2.10. Контроль роботи по допуску до експлуатації нових або реконструйованих електроустановок побутових споживачів і оформлення дозволу на їх включення.
2.11. Контроль за своєчасним надходженням коштів від абонентів і прийняття заходів щодо ліквідації заборгованості у споживача.
2.12. Організація та контроль роботи по видачі рахунків побутовим споживачам та зняттю показників приладів обліку.
2.13. Аналіз та контроль за корисним відпуском по побутовим споживачам.
2.14. Контроль за складанням звітів до ВАТ ”___обленерго”.
2.15. Контроль за правильним і якісним складанням актів про порушення ПКЕЕН, за правильністю нарахувань споживачам відшкодування збитків завданих ВАТ “___обленерго”, за погашенням сум по актах, в тому числі по графікам реструктуризації.
2.16. Контроль за збереженням матеріальних цінностей і документації.
2.17. Видавати і приймати завдання від працівників абонентської групи.
2.18. Вести журнали по виконуваних роботах.
2.19. Дотримуватись вимог нормативних документів з охорони праці.
2.20. Участь в роботі комісії по розгляду актів про порушення ПКЕЕН.
2.21.Підготовка документації для сторонніх перевіряючих організацій (фінвідділ, відділ цін і т.п.).
2.22. Вибіркова перевірка стану розрахункових приладів обліку у побутових споживачів.
2.23. Контроль роботи з проблемними побутовими споживачами.
2.24. Контроль за роботою по виносу приладів обліку на фасади будинків, в тому числі проблемним споживачам.
2.25. Організація та контроль роботи по відновленню безоблікового споживання електроенергії.
2.26. Організація та контроль роботи по списанню дебіторської заборгованості.
2.27. Організація та контроль роботи по паспортизації однофазних і трьохфазних побутових споживачів.
2.28. Організація і контроль роботи по передачі матеріалів юристу РЕМ, для стягнення зі споживачів заборгованості за спожиту електричну енергію, а також по актах про порушення ПКЕЕН.
2.29. Організація та контроль роботи зі споживачами у яких тривалий термін не знімалися контрольні покази приладу обліку.
2.30. Забезпечення дотримання підлеглим персоналом вимог правил та інструкцій з охорони праці і застосування безпечних прийомів під час проведення робіт.
2.31. Не допускати до роботи осіб, які не пройшли в установлені терміни перевірку знань з охорони праці та медичний огляд.
2.32. Забезпечення виконання в установлені терміни приписів та заходів щодо поліпшення й створення безпечних умов праці, передбачених актами, наказами, розпорядженнями.

3. ПРАВА.

3.1. Здійснювати контроль за роботою персоналу РЕМ якій виконує виробничі завдання у побутових споживачів.
3.2. Давати завдання і приймати його від персоналу абонентської служби РЕМ, майстрів, операторів, контролерів, монтерів та інших.
3.3. Давати пропозиції керівництву РЕМ по заохоченням за високі показники, а також по накладенню стягнень на підлеглих йому працівників за упущення в роботі.
3.4. Вносити пропозиції щодо покращення роботи абонентської служби, підвищенню збору коштів з побутових споживачів та зниженню комерційних втрат.
3.5. Вимагати від персоналу абонентської служби РЕМ якісного оформлення необхідної документації та її зберігання.
3.6. Здійснювати перевірки побутових споживачів щодо дотримання ними вимог ПКЕЕН та умов укладених договорів.
3.7. Безперешкодного доступу до електроустановок побутових споживачів та приладів обліку після пред’явлення свого службового посвідчення.
3.8. Складати акти про порушення ПКЕЕН побутовими споживачами електричної енергії щодо виявлених порушень.
3.9. Вести роботу з споживачами від імені РЕМ з питань оплати, укладання договорів та виконання ними вимог законодавства та нормативно-правових актів в електроенергетиці.
3.10. Організовувати проведення рейдів для виявлення крадіжок електричної енергії побутовими споживачами.
3.11. Складати безпосередньо у споживача «Акт про порушення ПКЕЕН».
3.12. Фазувати та пломбувати прилади обліку побутових споживачів.
3.13. Відключати споживача у разі виявлення порушень ПКЕЕН чи за несплату за спожиту електроенергію, в порядку визначеному ПКЕЕН.
3.14. Проводити зняття та встановлення приладів обліку у побутових споживачів.
3.15. Контролювати процес зняття приладів обліку контролерами з виїздом на лінію.
3.16. Контролювати будь які роботи персоналу РЕМ по виконанню енергозбутових планів.
3.17. Пред’являти обґрунтовані вимоги по створенню необхідних умов праці.
3.18. Вносити пропозиції щодо покращення енергозбутової роботи.
3.19. Звертатися до керівництва за допомогою в роботі, роз’ясненнями щодо проведення розрахунків з побутовими споживачами.
3.20. Звертатися до керівництва за допомогою, щодо вирішення соціальних питань.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ.

4.1. Дійсну посадову інструкцію.
4.2. Накази, розпорядження, вказівки ВАТ ”___обленерго”.
4.3. Діючи Закони України, у тому числі ”Про електроенергетику”.
4.4. Нормативні документи Кабінету Міністрів України, НКРЕ, Міністерства палива та енергетики України, Держенергонагляду.
4.5. Можливості програмного продукту по розрахункам з побутовими споживачами який встановлено в РЕМ.
4.6. Правила користування електричною енергією для населення .
4.7. Правила користування електричною енергією.
4.8. Правила улаштування електроустановок.
4.9. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
4.10. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
4.11. Правила внутрішнього розпорядку.
4.12. Загально-об’єктову інструкцію про заходи пожежної безпеки.
4.13. Нормативні акти з охорони праці.

5. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ.

5.1. На посаду інженера АС призначається особа, яка має повну або базову вищу освіту, з стажем роботи за відповідним напрямком не менше одного року.
5.2. Інженер АС проходить атестацію на відповідність займаної посади, перевірку знань на підставі наказів по компанії, з періодичністю обумовленою керівником підприємства але не менше 1 разу на 3 роки.
5.3. Інженер АС повинен мати ІІІ групу по електробезпеці
5.3. Проходити в комісії РЕМ перевірку знань з охорони праці 1 раз на рік, ПБ, ПТЕ, ПКЕЕН і виробничих інструкції 1 раз на 3 роки.

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ.

При виконанні покладених функції інженер АС РЕМ співпрацює та здійснює обмін інформації з іншими підрозділами РЕМ:
6.1. З бухгалтерією РЕМ:
- надає табель робочого часу персоналу АС;
6.2. З юристом РЕМ:
- запроси, консультації по правовому забезпеченню роботи з побутовими споживачами, розрахунків з ними;
- запроси, консультації по правовому забезпеченню взаємовідносин з фінорганами у частині розрахунків по пільгах та субсидіях;
- готує інформацію для передачі до судових органів по споживачам які мають заборгованість за електроенергію та по Актах про порушення ПКЕЕН;

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

7.1. За неправильне і несвоєчасне проведення розрахунків споживачів за використану електроенергію, невідслідковування безоблікових споживачів та прийняття нових абонентів без необхідних на те документів.
7.2. За неправильне застосування тарифів на електричну енергію.
7.3. За незастосування мір до боржників, за невидачу попереджень про відключення і за невідслідковування оплати по виписаним рахункам про заборгованість.
7.4. За неякісне і несвоєчасне складання звітів до ВАТ «___обленерго».
7.5. За невідповідність прийнятих ним рішень, вимогам діючого законодавства, нормативно-технічних документів з охорони праці.
7.6. За невиконання планових показників по роботі абонентської групи РЕМ.
7.7. За недотримання і невиконання наказів, розпоряджень, вказівок керівництва РЕМ та ВАТ «___обленерго».
7.8. За невиконання своїх функціональних та службових обов’язків з питань охорони праці, вимог інструкції та інструктивних вказівок з охорони праці.
7.9. За невиконання службових обов’язків, згідно даної посадової інструкції і доручень начальника структурного підрозділу, керівництва підприємства, що призвело до зриву виконання планових робіт підприємства.
7.10. За спричинення своїми діями чи бездіяльністю матеріальних збитків підприємству.
7.11. За зловживання службовим положенням або перевищення наданих йому прав.
7.12. За порушення підлеглими працівниками вимог нормативних актів з охорони праці та своїх безпосередніх обов’язків.
7.13. За недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.
7.14. За невиконання ним та підлеглим персоналом правил, інструкцій і інших нормативних документів пожежної безпеки, а також недотримання протипожежного режиму.