Стартовая >> Книги >> Правила >> Програми попереднього спеціального навчання працівників основних професій ДК «Укртрансгаз» (1)

Загальні теми програм попереднього спеціального навчання з питань охорони праці - Програми попереднього спеціального навчання працівників основних професій ДК «Укртрансгаз» (1)

Оглавление
Програми попереднього спеціального навчання працівників основних професій ДК «Укртрансгаз» (1)
Загальні теми програм попереднього спеціального навчання з питань охорони праці
Програми попереднього спеціального навчання з питань охорони праці
Перелік використаної літератури

  6 Загальні теми програм попереднього спеціального навчання з питань охорони праці

     6.1 Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України
     6.1.1 Загальні питання законодавства з охорони праці
     Поняття охорони праці. Призначення охорони праці - захист людини від травм і захворювань, які виникають у процесі виконання роботи. Основні принципи державної політики у галузі охорони праці. Законодавство з охорони праці, яке складається із: Закону України "Про охорону праці", Кодексу законів про працю України, Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та інших нормативно-правових актів.
     [91, 145, 152]
     6.1.2 Гарантії прав громадян на охорону праці
     Права громадян на охорону праці при укладенні трудового договору. Інформування працівників про умови праці на робочому місті. Пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Заборона на складання трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком протипоказана запропонована робота за станом здоров'я.
     [91, 98, 145, 152]
     6.1.3 Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві
     Право працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища. Право працівника розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник не виконує законодавство з охорони праці. Право працівника на переведення на полегшену роботу за медичним висновком про стан його здоров'я.
     [91, 145, 152]
     6.1.4 Нещасні випадки, профзахворювання та аварії
     Загальні відомості про виробничий травматизм та професійні захворювання. Основні причини нещасних випадків. Види професійних захворювань та їх причини. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Основні шляхи зниження виробничого травматизму.
     [49, 91, 152]
     6.1.5 Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань
     Завдання страхування від нещасного випадку. Основні принципи страхування. Нещасний випадок на виробництві та професійне захворювання. Соціальні послуги та виплати, які здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків. Профілактика нещасних випадків. Права та обов'язки застрахованого.
     [91, 92, 145, 152]
     6.1.6 Обов'язки працівника з питань охорони праці
     Обов'язки працівника виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці. Вивчення вимог охорони праці, що стосуються професійної діяльності працівника. Виконання вимог нормативних актів з охорони праці при застосуванні засобів виробництва. Використання у роботі засобів індивідуального та колективного захисту. Додержання зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства. Проходження попередніх і періодичних медичних оглядів, співробітництво з власником у справі організації безпечних та нешкідливих умов праці.
     [91, 145, 152]
     6.1.7 Навчання та перевірка знань працівників з питань охорони праці
     Основні вимоги нормативних актів з питань навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, або там, де є потреба у професійному доборі. Порядок і терміни проведення навчання та перевірки знань. Порядок допуску до самостійної роботи. Інструктажі з питань охорони праці: види, порядок та терміни їх проведення. Стажування працівників на робочому місці.
     [50, 91, 145, 152]
     6.1.8 Відповідальність робітника за порушення вимог охорони праці
     Кодекс законів про працю України (у частині охорони праці) - трудова, виробнича та технологічна дисципліна. Стягнення за порушення трудової дисципліни, які передбачені Законодавством.
     Суттєвість дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності. Підстави до притягнення працівників до відповідальності. Види дисциплінарних стягнень, право їхнього накладення. Накладення адміністративних стягнень у вигляді грошових штрафів. Стаття Кримінального Кодексу України про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які припустили порушення вимог правил охорони праці.
     [91, 93, 94, 95, 145, 152]
     6.1.9 Законодавство про працю
     Тривалість робочого часу працівників. Скорочена тривалість робочого часу. Обмеження надурочних робіт. Тривалість відпустки. Додаткові відпустки.
     Праця жінок. Роботи, на яких забороняється застосовувати працю жінок. Обмеження праці жінок на роботах у нічній час. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок та жінок, які мають дітей. Граничні норми підіймання важких речей жінками.
     Праця молоді. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах. Роботи, на яких забороняється застосовувати працю неповнолітніх. Граничні норми підіймання важких речей неповнолітніми.
     [58, 59, 60, 91, 93, 97, 145,152]
     6.2 Небезпечні та шкідливі виробничі чинники
     6.2.1 Загальні відомості
     Визначення термінів: небезпечний виробничий чинник, шкідливий виробничий чинник, шкідлива речовина, гранично допустима концентрація, робоча зона, зона дихання, робоче місце, газонебезпечні роботи, газонебезпечне місце, газобезпека.
     Призначення та основні задачі атестації робочих місць за умовами праці. Порядок і строки проведення атестації робочих місць за умовами праці.
     [1, 9, 13, 16, 147, 152]
     6.2.2 Основні небезпечні та шкідливі виробничі чинники
     Основні небезпечні та шкідливі виробничі чинники, які можуть впливати на працівників ДК "Укртрансгаз": природний газ, одорант, метанол, газоконденсат, окис вуглецю, сірководень, сірчана кислота, високий тиск, шум, вібрація, електричний струм.
     Вплив виробничих чинників на організм людини, можливі наслідки. Заходи щодо зниження впливу шкідливих виробничих чинників. Засоби захисту від впливу небезпечних та шкідливих виробничих чинників. Засоби індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) та засоби колективного захисту: види, призначення, порядок отримання та застосування.
     [2- 4, 13 - 20, 35, 51, 147,152]
     6.3 Виробнича санітарія
     6.3.1 Загальні відомості
     Поняття про виробничу санітарію. Санітарно-технічні вимоги до виробничих об'єктів. Влаштування та утримання виробничих і побутових приміщень.
     Метеорологічні умови виробничого середовища. Вплив метеорологічних чинників на працівників.
     Норми температури, вологості, швидкості руху повітря у виробничих приміщеннях. Технічні і гігієнічні заходи щодо попередження несприятливого впливу метеорологічних чинників на працівників. Контроль повітряного середовища і параметрів мікроклімату.
     [15, 107, 147, 152]
     6.3.2 Вентиляція
     Основні види вентиляційних систем (витяжні, припливні, припливно-витяжні). Розділення вентиляційних систем за методом переміщення повітря (природне, механічне). Кратність повітрообміну.
     Аварійна вентиляція. Встановлення автоматичних сигналізаторів із світловою і звуковою сигналізацією, які зблоковані з аварійною вентиляцією (виробничі приміщення категорії А і Б).
     Блокування систем автоматичної вентиляції з автоматичними газоаналізаторами і системами автоматичного пожежегасіння. Особливості вентиляції вибухонебезпечних приміщень.
     Вентиляція на виробничих об'єктах (цехи, склади, бази та інші приміщення). Організація утримання вентиляційних систем у робочому стані.
     [10, 48, 76, 82, 83, 88, 106, 147, 152]
     6.3.3 Виробниче освітлення
     Освітлення і його роль у створенні умов для підвищення продуктивності праці.
     Класифікація виробничого освітлення і основні вимоги до нього. Освітлення промислових підприємств. Норми освітленості.
     Світильники у вибухобезпечному виконанні. Використання світильників під час проведення газонебезпечних робіт у замкнених просторах.
     [43, 44, 48, 82, 83, 147, 152]
     6.3.4 Медичні огляди. Режими праці та відпочинку
     Види та призначення медичних оглядів, порядок та строки їх проведення. Професійний відбір. Загальні вимоги до режиму праці та відпочинку.
     [60, 61, 96, 97, 145, 147, 152]
     6.4 Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних та вогневих робіт
     6.4.1 Газонебезпечні роботи
     Перелік робіт, які відносяться до газонебезпечних робіт. Газонебезпечні роботи, які виконуються за нарядом-допуском, із записом у журналі та аварійні роботи.
     Допуск до проведення газонебезпечних робіт. Обов'язки керівників та виконавців робіт.
     Підготовчі роботи. Підготовка об'єкту до проведення газонебезпечних робіт. Основні небезпечні виробничі чинники під час проведення газонебезпечних робіт. Контроль повітря робочої зони: періодичність та прилади вимірювання; умови, за якими дозволяється виконання газонебезпечних робіт. Підготовка зони газонебезпечної роботи для безпечного та зручного її виконання. Встановлення знаків безпеки, плакатів тощо. Дії із забезпечення безпеки на перекривній арматурі, зворотних клапанах тощо. Забезпечення засобами пожежегасіння. Перевірка наявності і справності всіх засобів індивідуального захисту, інструментів, пристроїв.
     Проведення газонебезпечних робіт. Вимоги до особистого складу бригади. Застосування інструментів та пристроїв, які б унеможливлювали іскроутворення.
     Проведення газонебезпечних робіт без зниження тиску газу. Вимоги до освітлення робочих місць під час виконання газонебезпечних робіт.
     Додаткові заходи безпеки під час виконання робіт у середині ємностей, у колодязях, тунелях, каналізаційних мережах.
     Вимоги безпеки після завершення газонебезпечних робіт.
     [43, 53, 68, 76, 84, 85, 88, 105, 106, 151, 152]
     6.4.2 Вогневі роботи
     Перелік виробничих операцій, які відносяться до вогневих робіт. Планові та аварійні вогневі роботи. Небезпечні чинники під час проведення вогневих робіт. Інструкції згідно з якими проводяться вогневі роботи. Вимоги до персоналу, який допускається до проведення вогневих робіт.
     Організація вогневих робіт. Наряд-допуск на проведення вогневих робіт. Плани організації робіт. Відповідальний за проведення вогневої роботи. Порядок виконання комплексних вогневих робіт.
     Підготовчі роботи: створення умов на проведення вогневих робіт, дії із забезпечення безпеки на перекривній арматурі, зворотних клапанах тощо, комплектація засобами пожежегасіння, встановлення відповідних знаків безпеки, плакатів тощо. Підготовка газового обладнання до вогневих робіт. Підготовка підземних газопроводів до вогневих робіт.
     Умови початку виконання вогневих робіт. Причини, що можуть викликати необхідність негайного припинення робіт та умови відновлення вогневих робіт.
     Проведення вогневих робіт на об'єктах транспорту газу. Додаткові вимоги безпеки під час проведення вогневих робіт: на посудинах, що працюють під тиском, у середині ємностей та колодязів тощо.
     Завершальні роботи. Витіснення повітря. Випробування. Оформлення виконавчої документації.
     [41, 42, 52, 53, 67, 68, 74 - 76, 78, 82 - 84, 105, 151, 152]
     6.5 Електробезпека
     6.5.1 Електротравматизм. Заходи та засоби захисту від ураження електричним струмом
     Вплив електричного струму на організм людини. Особливості ураження людини електричним струмом. Чинники, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Основні види ураження електричним струмом, електричні травми, їх види. Основні причини нещасних випадків від ураження електричним струмом.
     Засоби захисту працівників від ураження електричним струмом. Запобіжні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Принцип дії захисного заземлення та занулення. Понижувальні трансформатори. Основні електрозахисті засоби для роботи в електроустановках (далі - ЕУ) до 1000 В.
     [21, 24, 35, 69, 100, 101, 146, 152]
     6.5.2 Безпечна експлуатація електрообладнання та електроінструменту
     Електродвигуни. Трансформатори. Акумуляторні батареї. Заземлювальні пристрої. Захисне відключення електрообладнання. Блокувальні пристрої. Робота з трансформаторами, перетворювачами та переносними світильниками.
     Класифікація ручного електроінструменту, влаштування та правила підключення його до електромережі. Характерні несправності електроінструменту. Правила перенесення, зберігання та терміни випробування електроінструменту.
     Заходи та засоби захисту від статичної електрики. Захист будівель і споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.
     [25, 26, 44, 46, 68, 69, 100, 101, 107, 146, 150, 152]
     6.5.3 Експлуатація електрообладнання у вибухонебезпечних та пожежовибухонебезпечних зонах
     Класифікація вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зон. Категорії та групи вибухонебезпечних сумішей повітря з газами або парою. Маркування вибухозахищеного електрообладнання.
     Вимоги до електрообладнання у вибухонебезпечних та у пожежонебезпечних зонах. Застосування електричних проводів та кабелів у вибухонебезпечних зонах. Заземлення та занулення електроустановок у вибухонебезпечних зонах.
     [44, 48, 146]
     6.6 Надання долікарняної допомоги
     6.6.1 Послідовність надання долікарняної допомоги потерпілому
     Поняття долікарняної допомоги. Що повинна знати та уміти людина, яка надає долікарняну допомогу потерпілому при нещасному випадку. Оцінка характеру травм та стану потерпілого. Послідовність надання долікарняної допомоги. Аптечка долікарняної допомоги (комплектність, призначення складу аптечки). Перенесення і перевезення потерпілого при нещасному випадку. Доставка потерпілого в лікувальний заклад.
     [70, 152]
     6.6.2 Долікарняна допомога при кровотечах
     Класифікація кровотечі. Основні види кровотечі, їх ознаки. Перша допомога при капілярній, артеріальній і венозній кровотечі. Способи та засоби зупинки кровотечі.
     [70, 152, 153]
     6.6.3 Прийоми реанімації
     Признаки життя людини. Ознаки клінічної та біологічної смерті людини. Способи реанімації. Підготовка потерпілого до реанімації. Штучне дихання способом "з рота в рот" чи "з рота в ніс". Непрямий (закритий) масаж серця. Перша допомога при утопленні.
     [70, 147, 152, 153]
     6.6.4 Долікарняна допомога при електротравмах
     Види електротравм. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Термічна, електрична та біологічна дія електричного струму на організм людини. Правила надання долікарняної допомоги потерпілим від ураження електричним струмом.
     [70, 147, 152, 153]
     6.6.5 Долікарняна допомога при ударах та переломах
     Долікарняна допомога при ударах. Струс головного мозку. Удари в області хребта. Синдром здавлювання. Перша допомога при вивихах і розтягненні зв'язок. Перша допомога при пораненнях. Визначення та класифікація ран. Види перев'язувального матеріалу. Типи пов'язок. Правила накладання пов'язок. Перша допомога при переломах. Класифікація переломів. Правила накладення шин. Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток тазу.
     [70, 152, 153]
     6.6.6 Долікарняна допомога при опіках, обмороженнях, замерзаннях
     Опіки та їх класифікація. Долікарняна допомога при хімічних і термічних опіках, при опіку очей. Долікарняна допомога при тепловому та сонячному ударах. Класифікація обморожень. Долікарняна допомога при обмороженнях та замерзаннях.
     [70, 152, 153]
     6.6.7 Долікарняна допомога при отруєнні
     Отруєння. Шляхи надходження отрут до організму, класифікація отруєнь. Отруєння чадним газом, природним газом, удушення. Харчові отруєння, в т.ч. метанолом-отрутою. Долікарняна допомога при отруєнні.
     [70, 152, 153].
    
« Програми попереднього спеціального навчання працівників основних професій ДК "Укртрансгаз" (2)   Системи вентиляції виробничих об'єктів ДК «Укртрансгаз» »
электрические сети