Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила захисту вiд статичної електрики

Експлуатацiя пристроїв, вiдповiдальнiсть за порушення - Правила захисту вiд статичної електрики

Оглавление
Правила захисту вiд статичної електрики
Заходи по захисту вiд статичної електрики
Експлуатацiя пристроїв, вiдповiдальнiсть за порушення
Мiнiмальна енергiя запалювання паро- i газоповiтряних сумiшей
Мiнiмальна енергiя запалювання пилоповiтряних сумiшей
Питомий об’ємний електричний опiр деяких речовин
Ефективнiсть антиелектростатичної обробки хiмiчних волокон
Питомий поверхневий електричний опiр rs пластмас
Питомий поверхневий електричний опiр пластмас
Питомий об’ємний електричний опiр вуглеводнiв та нафтопродуктiв
Питомий об’ємний електричний опiр гумових клеїв на основi неполярних каучукiв
Технiчнi данi нейтралiзаторiв
Основнi технічнi показники ЛФП
Питомий об’ємний електричний опiр гум на основi рiзних каучукiв
Питомий об’ємний електричний опiр рiзних покриттiв пiдлоги

6. ЕКСПЛУАТАЦIЯ ПРИСТРОЇВ ЗАХИСТУ ВIД СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ

6.1. Прийняття пристроїв захисту вiд статичної електрики повинно проводитись одночасно з прийняттям технологiчного i енергетичного обладнання вiдповiдно до вимог, що пред’являють будівельні норми та правила по прийому в експлуатацiю завершених будiвництвом пiдприємств, будов i споруд.
6.2. Вiдповiдальнiсть за справнiсть пристроїв захисту вiд статичної електрики покладається на особу, призначену керiвником (власником) пiдприємства.
6.3. Експлуатацiя електричних нейтралiзаторiв рiзних типiв повинна здiйснюватися вiдповiдно до доданих до них iнструкцiй по експлуатацiї, а також вiдповiдно до вимог чинних “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей” та “Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” (ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей).
Експлуатацiя радiоiзотопних нейтралiзаторiв повинна здiйснюватися відповідно до вимог дiючих санiтарних правил.
6.4. Огляд i ремонт нейтралiзаторiв повинен проводитись вiдповiдно до доданих до них iнструкцiй по експлуатацiї, причому ремонт, як правило, поєднується з ремонтом обладнання, на якому вони встановленi. Якщо нейтралiзатори потребують бiльш частих ремонтiв, начальник цеху або особа, яка вiдповiдає за справнiсть пристроїв захисту вiд статичної електрики, складає графiк ремонту нейтралiзаторiв, забезпечуючи їхню замiну на час ремонту резервними екземплярами. Графiк повинен бути затвердженим технiчним керiвником заводу (пiдприємства, органiзацiї).
6.5. Перiодичнiсть огляду та ремонту зволожувачiв повiтря встановлюється на мiсцi у залежностi вiд їх устрою. Графiк їхнього ремонту складається начальником цеху або особою, яка вiдповiдає за справнiсть пристроїв захисту вiд статичної електрики, i затверджується технiчним керiвником заводу (пiдприємства, органiзацiї).
Позаплановi ремонти зволожувачiв здiйснюються у тому випадку, якщо вони перестають забезпечувати необхiдну вiдносну вологiсть повiтря у примiщеннi.
6.6. Огляд та вимiрювання електричного опору заземлюючих пристроїв для захисту вiд статичної електрики повиннi проводитись одночасно з перевiркою заземлення електрообладнання цехових установок у вiдповiдності до вимог “ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей”.

7. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

Особи, виннi у порушеннi цих Правил, несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну, матерiальну або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.
За безпеку конструкцiї, правильнiсть вибору матерiалу, якiсть виготовлення, монтажу, налагодження, ремонту i технiчного дiагностування, а також за вiдповiднiсть об’єкта цим Правилам вiдповiдає пiдприємство, установа, органiзацiя (незалежно вiд форми власностi та вiдомчої належностi), що виконує вiдповiднi роботи.
Керiвники пiдприємств, установ, органiзацiй та iншi посадовi особи несуть персональну вiдповiдальнiсть за виконання вимог Правил в межах покладених на них завдань та функцiональних обов’язкiв згiдно з чинним законодавством. 
« Правила експлуатації електрозахисних засобів   Правила користування електричною енергією »
электрические сети