Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі

Додаток 3,4,5 - Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі

Оглавление
Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі
3. Органи з уповноваження (атестації) та їх функції
4. Критерії уповноваження (атестації)
5. Організація, порядок проведення і оформлення результатів уповноваження (атестації)
6. Права та обов'язки уповноважених (атестованих) організацій
Додаток 1
Вимоги щодо структури і змісту документів, які додаються до заявки
Додаток 3,4,5

Додаток 3
до пункту 5.9 Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі

ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________
(посада) ____________________________________
(назва організації, що проводила експертизу)
________ ___________________
(підпис) (iнiцiали, прізвище)
"____"_________ ____ р.
м.п.

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

за результатами експертизи документації, поданої
__________________, який уповноважується (атестується) на проведення
(назва заявника)
_______________________________________
(вид метрологічних робіт)

1. ______________________________________ провела експертизу документів,
(назва організації, що проводила експертизу)

що подані _______________________________, який уповноважується (атестується)
(назва і місцезнаходження заявника)
на проведення _________________________________________.
(вид метрологічних робіт)
2. На експертизу були подані такі документи: _______________________________________________________________________
(повні назви документів, поданих відповідно до пункту 5.4 Правил)

3. За результатами проведеної експертизи встановлено: _______________________________________________________________________
(узагальнені результати експертизи щодо кожного поданого документа та зауваження до ____________________________________________________________________________________________
їх змісту і оформлення, рекомендації щодо усунення виявлених недоліків тощо)

4. На підставі результатів проведеної експертизи _______________________
(назва організації,
____________________ вважає за доцільне:
що проводила експертизу)
___________________________________________________________________________
(висновки щодо можливості проведення подальших робіт з уповноваження (атестації) після усунення ____________________________________________________________________________________________ виявлених недоліків чи припинення цих робіт, відповідні рекомендації Держспоживстандарту України тощо)
_________________ ________ ____________________
(посада експерта) (підпис) (ініціали, прізвище)

Начальник управління метрології Р. Домницький

Додаток 4
до пункту 5.15 Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі

А К Т
за результатами перевірки відповідності _________________________
(назва заявника)
критеріям уповноваження (атестації), установленим щодо
_________________________________
(вид або види метрологічних робіт)
1. Комісія з перевірки ___________________________________ для визначення
(назва заявника)
його відповідності критеріям уповноваження (атестації), установленим щодо _________________________ (далі – комісія) у складі _________________________
(вид або види метрологічних робіт) (склад комісії з наведенням посад,
_______________________, призначена __________________________________,
прізвищ та iнiцiалiв) (назва органу з уповноваження /атестації/)
наказ (лист) від "___" _______ р. № _____, у період із "__" _______ р. до "__"_______ р.

провела перевірку відповідності_____________________ критеріям уповноваження
(назва заявника)
(атестації), установленим щодо _______________________________________.
(вид або види метрологічних робіт)
2. Перевірка _______________________ проводилась відповідно до програми,
(назва заявника)
затвердженої _____________________________________, яка додається до цього акта.
(назва органу з уповноваження /атестації/)
3. За результатами перевірки комісія встановила: _______________________________________________________________________________
(результати перевірки відповідності заявника критеріям уповноваження (атестації), установленим щодо ____________________________________________________________________метрологічних робіт відповідно до заявленої галузі уповноваження (атестації), перелік недоліків, які виявлені ________________________________________________________________
під час проведення перевірки)
4. За результатами перевірки комісія вважає за доцільне рекомендувати ______________________________________________________ :
(назва органу з уповноваження /атестації/)
___________________________________________________________________________
(рекомендації щодо надання чи ненадання заявнику права на проведення метрологічних робіт
____________________________________________________________________
відповідно до заявленої галузі уповноваження (атестації), пропозиції, спрямовані на підвищення якості
__________________________
метрологічних робіт тощо)
5. Недоліки, що виявлені комісією, ______________________________ усунути
(назва заявника)
і до " __"____ р. подати _____________________________ звіт про усунення недоліків.
(назва органу з уповноваження /атестації/)

__________________________________________________
(посади, прізвища, iнiцiали та підписи голови та членів комісії)
Начальник управління метрології Р. Домницький

Додаток 5
до пункту 5.18 Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі

Державний герб України

___________________________________________________________________________
(назва центрального органу виконавчої влади, якому підпорядкований орган з уповноваження /атестації/)
____________________________________________________________________________
(назва органу з уповноваження /атестації/)

С В І Д О Ц Т В О
Про уповноваження (атестацію)

№ ______ Видано "__" _______ р.

Чинно до "__" _______ р.

Це свідоцтво засвідчує, що ____________________________________________
(назва заявника і його адреса)
____________________________________________________________________________

відповідає критеріям уповноваження (атестації) й уповноважено (атестовано) на проведення _________________________________________________________________
(вид метрологічних робіт)

Галузь уповноваження (атестації) наведена в додатку до цього свідоцтва і є його невід’ємною частиною.

Керівник органу
з уповноваження (атестації) ________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

Начальник управління метрології Р. Домницький 
« Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів   Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов »
электрические сети