Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі

Вимоги щодо структури і змісту документів, які додаються до заявки - Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі

Оглавление
Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі
3. Органи з уповноваження (атестації) та їх функції
4. Критерії уповноваження (атестації)
5. Організація, порядок проведення і оформлення результатів уповноваження (атестації)
6. Права та обов'язки уповноважених (атестованих) організацій
Додаток 1
Вимоги щодо структури і змісту документів, які додаються до заявки
Додаток 3,4,5

Додаток 2
до пункту 5.4 Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі

ВИМОГИ ЩОДО СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ ДОКУМЕНТІВ,
ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВКИ

1. Положення про підрозділ

1.1. Положення про підрозділ повинно містити вступну частину, у якій наводиться назва заявника, сфера поширення цього положення і його зв'язок з іншими документами у сфері метрологічної діяльності, а також розділи:
1) "Загальні положення", у яких наводяться відомості щодо:
правового статусу заявника і його підпорядкованості;
документів, керуючись якими заявник здійснює свою діяльність (посилання на законодавство України, керівні документи, статут, організаційно-методичні документи тощо);
порядку оплати метрологічних робіт, що виконуються заявником, та порядку оплати праці фахівців;
наявності в заявника системи забезпечення якості виконання метрологічних робіт;
порядку матеріально-технічного, юридичного та фінансового обслуговування заявника;
наявності в заявника приміщень, засобів вимірювальної техніки, випробувального обладнання, організаційних, нормативних і методичних документів, що необхідні для виконання метрологічних робіт відповідно до заявленої галузі уповноваження (атестації);
порядку оформлення матеріалів за результатами метрологічних робіт.
Якщо заявник не є юридичною особою, а входить до складу підприємства (організації), то Положення про такий підрозділ повинно містити пункти щодо:
юридичної та фінансової відповідальності цього підприємства (організації) за діяльність заявника, виходячи з галузі його уповноваження (атестації);
чіткого розмежування відповідальності між керівництвом підрозділу заявника і адміністрацією підприємства (організації) за об’єктивність і достовірність результатів метрологічних робіт;
невтручання адміністрації підприємства (організації) у поточну діяльність підрозділу заявника при проведенні метрологічних робіт;
процедури засвідчення печаткою підприємства (організації) підпису керівника підрозділу заявника на документах за результатами метрологічних робіт;
2) "Метрологічні роботи, що виконуються підрозділом", у якому наводиться посилання на відповідний розділ паспорта підрозділу;
3) "Структура та склад підрозділу", у якому наводяться:

організаційна структура підрозділу заявника;
опис схеми управління та підпорядкованості;
порядок призначення та звільнення керівництва;
відомості щодо наявності фахівців, їхньої освіти, кваліфікації та досвіду роботи в галузі уповноваження (атестації), відомості щодо атестації цих фахівців і наявності посадових інструкцій;
4) "Функції підрозділу", у якому наводяться функції, що виконує підрозділ заявника відповідно до галузі уповноваження (атестації);
5) "Права підрозділу", у якому наводяться права підрозділу заявника і його фахівців, виходячи з галузі уповноваження (атестації), відповідно до Закону, державних стандартів і інших документів, що встановлюють правила проведення конкретних метрологічних робіт;
6) "Обов’язки підрозділу", у якому наводяться обов’язки підрозділу заявника перед органом з уповноваження (атестації), територіальним органом за місцезнаходженням заявника і замовниками метрологічних робіт, виходячи з галузі уповноваження (атестації), відповідно до Закону і державних стандартів та інших документів, що встановлюють правила проведення конкретних метрологічних робіт;
7) "Відповідальність підрозділу", у якому регламентується відповідальність керівника підрозділу заявника і працівників цього підрозділу, що обумовлена виконанням заявником своїх функцій у галузі уповноваження (атестації);
8) "Взаємодія підрозділу", у якому встановлюється порядок взаємодії заявника з органом з уповноваження (атестації), територіальним органом за місцезнаходженням та іншими підприємствами та організаціями.
За потреби Положення про підрозділ може регламентувати інші аспекти діяльності заявника, виходячи із специфіки конкретних метрологічних робіт, на проведення яких він уповноважується (атестується).
1.2. У Положенні про підрозділ інформацію щодо оснащеності заявника, персоналу, що виконує метрологічні роботи, наявності документів тощо слід подавати у вигляді посилань на паспорт підрозділу.
1.3. Положення про підрозділ затверджується керівником заявника.
Якщо заявник не є юридичною особою, а входить до складу організації як структурний підрозділ, то Положення про підрозділ затверджується керівником цієї організації.

2. Паспорт підрозділу

2.1. Паспорт підрозділу повинен містити докладну інформацію щодо:
заявника, а також організації, до складу якої входить заявник як структурний підрозділ (якщо заявник не є юридичною особою);
метрологічних робіт, що виконуються підрозділом;
кадрового складу працівників, що виконують метрологічні роботи;
наявності у заявника приміщень та їх стану;
наявності робочих еталонів, робочих засобів вимірювальної техніки, випробувального і допоміжного обладнання і їх стану;
наявності організаційних, нормативних і методичних документів.
Необхідність наведення інформації щодо оснащення заявника засобами вимірювальної техніки та обладнанням визначається, виходячи з галузі уповноваження (атестації) конкретного заявника.
2.2. Інформація щодо заявника (адреса, телефон, банківські реквізити тощо) наводиться у вступній частині, а інша інформація – у відповідних розділах паспорта підрозділу та в додатках до нього.
Інформацію рекомендується подавати за формами 1–12, що наведені нижче.
Виходячи із заявленої галузі уповноваження (атестації), заявники заповнюють форми:
2, 3, а також (у разі потреби) 4, 5, 6 – щодо робіт з державних приймальних випробувань засобів вимірювальної техніки;
2, 3, 11 – щодо робіт з державних контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки;
1–7, 10 – щодо робіт з повірки, а також калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій та для фізичних осіб або для власних потреб підприємств та організацій;
1–3, 6–10 – щодо робіт з проведення вимірювань у сфері та /або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду;
2, 3, 12, а також (у разі потреби) 1, 6–10 – щодо робіт з атестації методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду.
2.3. Паспорт підрозділу затверджується керівником заявника.
Якщо заявник не є юридичною особою, а входить до складу організації як структурний підрозділ, то паспорт підрозділу затверджується керівником цієї організації.

Форма 1

Інформація щодо наявності приміщень та їх стану


Вид
метроло-гічних робіт

Назва
підрозділу,
який проводить (буде проводити) метрологічні роботи

Кількість
приміщень, загальна площа і площа кожного приміщення, м2

Кліматичні умови, наявні в приміщеннях (температура, 0С; вологість, %)

Освітленість на робочих місцях,
лк

Рівень

Наявність спеціалізованого обладнання (вентиляція, кондиціонер, каналізація, заземлення
тощо)

шу-му, dВА

умісту токсичних речовин у повітрі робочої зони, % або мг/мЗ

електромагнітних
завад
мкВ/м; мкВт/м2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Примітки: 1. Інформація у колонках 6–9 наводиться, якщо заявники уповноважуються (атестуються) на проведення повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки та/або атестуються на проведення вимірювань.
2. У колонках 4–8 вказуються (через косу риску) нормовані та фактичні значення.

Форма 2


Назва
підрозділу

Вид
метро-логічної
роботи

Посада, прізвище,
ініціали

Освіта, фах, рік закінчення навчального закладу, науковий ступінь

Відомості про атестацію на право проведення метрологічних робіт, дата та номер наказу

Відомості про підвищення кваліфікації, номер посвідчення і дата видачі

Досвід з проведення метрологічних робіт, роки

Наявність посадової інструкції

1

2

3

4

5

6

7

8


Інформація щодо фахівців, які здійснюють метрологічні роботи

Форма 3

Інформація щодо наявності організаційних, нормативних і методичних документів

Назва та
позначення
документів

Вид метрологічних робіт, під час проведення яких застосовуються документи

Назва підрозділу, де
зберігаються документи

1

2

3

Форма 4

Інформація щодо наявності та стану вихідних еталонів

Назва та умовне
позначення

Вид
вимірювань

Основні
метрологічні
характеристики
(діапазон вимірювань, розряд, клас точності,
границі допустимої похибки)

Заводський номер

Назва організації, що проводить повірку

Дата наступної повірки

1

2

3

4

5

6

Форма 5

Інформація щодо наявності та стану робочих еталонів

Назва та
умовне
позначення

Вид
вимірювань

Основні
метрологічні
характеристики
(діапазон вимірювань, розряд, клас точності,
границі допустимої похибки)

Заводський номер

Дата наступної повірки
(калібрування)

1

2

3

4

5

Форма 6

Інформація щодо наявності та стану випробувального і допоміжного обладнання

Назва та
умовне
позначення обладнання

Номер робочого місця, де застосовується обладнання

Основні
характеристики

Номер атестата і дата його видачі

Дата наступної атестації

1

2

3

4

5

Форма 7

Інформація щодо наявності та стану робочих місць

Номер робочого місця

Назва робочого місця
(узагальнене призначення)

Вид
вимірювань (назва величин, що вимірюються, та об’єктів вимірювань)

Номер
атестата і дата його видачі

Дата
наступної атестації

1

2

3

4

5


Форма 8
Інформація щодо об¢єктів вимірювань, методик виконання вимірювань (МВВ) та засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) і стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (СЗ), що використовуються під час проведення вимірювань


Назва об’єкта вимірювань

Назва та позначення документа, що регламентує показники об¢єкта

Назва
показника об¢єкта, що вимірюється

Номінальне значення показника та допустиме відхилення від нього

Діапазон вимірю-вань та похибка вимірю-вань

Назва
та позна-чення МВВ

Назва та умовне позначення

ЗВТ

СЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

Форма 9

Інформація щодо наявності та стану засобів вимірювальної техніки (ЗВТ)


Назва й умовне позначення ЗВТ

Заводський номер
ЗВТ

Основні метрологічні
характеристики ЗВТ

Дата
наступної повірки ЗВТ

1

2

3

4

Форма 10

Інформація щодо наявності і стану стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (СЗ), що застосовуються під час проведення вимірювань та/або контролю працездатності засобів вимірювальної техніки

Призначення СЗ

Назва та
умовне
позначення СЗ

Назва
атестованої
характеристики

Номінальне
значення і похибка атестованої
характеристики

Термін
придатності СЗ

1

2

3

4

5

Примітка. У колонці 1 наводиться сфера застосування СЗ (градуювання засобів вимірювальної техніки, контроль правильності результатів вимірювань, атестація СЗ інших категорій тощо)

Форма 11

Інформація щодо серійного виробництва засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) у закріпленому за заявником регіоні

Назва
виробника

Назва та умовне позначення ЗВТ

Номер ЗВТ за
Державним
реєстром

Дата державних приймальних чи попередніх контрольних випробувань ЗВТ

1

2

3

4


Форма 12

Інформація щодо розроблених чи атестованих заявником методик виконання вимірювань (МВВ)

Назва та
позначення МВВ

Назви величин, що вимірюються, та об’єктів вимірювань

Діапазони вимірювань і похибки вимірювань

Сфери застосування і використання МВВ

Інформація щодо атестації МВВ (ким атестована, дата атестації)

1

2

3

4

5

Примітка. У стовпчику 4 наводиться сфера застосування МВВ (облік теплової енергії чи газу, контроль якості харчових продуктів тощо), а також сфера використання МВВ (на одному підприємстві, на підприємствах галузі, у мережі міжгалузевих лабораторій тощо).

3. Настанова з якості

3.1. Настанова з якості, як правило, повинна містити комплексний опис підрозділу заявника та організації, до складу якої він входить, і порядку виконання метрологічних робіт. Коли інформація щодо підрозділу заявника наведена в інших документах, у тому числі в документах, що подані на уповноваження (атестацію), то в Настанові з якості повинні бути наведені посилання на ці документи.
3.2. Настанова з якості повинна містити такі розділи:
"Призначення та галузь застосування";
"Політика в галузі якості";
"Загальні відомості про підрозділ";
"Персонал підрозділу";
"Засоби вимірювальної техніки та допоміжне обладнання";
"Умови проведення метрологічних робіт";
"Процедури та методики проведення метрологічних робіт";
"Контроль за якістю проведення метрологічних робіт та коригувальні дії";
"Оформлення матеріалів за результатами метрологічних робіт, зберігання цих матеріалів";
"Внутрішній аудит та оновлення".
Наявність розділів у настанові з якості заявників, що уповноважуються (атестуються) на конкретні метрологічні роботи, повинна визначатись відповідно до заявленої галузі уповноваження (атестації) цих заявників.
При розробці та проведенні експертизи настанови з якості слід керуватись ДСТУ ISO/TR 10013:2003 "Настанови з розроблення документації систем управління якістю".
3.3. Настанова з якості затверджується керівником підрозділу заявника.

4. Проект галузі уповноваження (атестації)

4.1. Проект галузі уповноваження (атестації) повинен містити докладний опис заявленої галузі уповноваження (атестації) щодо метрологічних робіт і розроблятись за наведеними нижче формами 13–16.
4.2. Форми 13–16 підписуються керівником заявника.

Продовження додатка 2
Якщо заявник не є юридичною особою, а входить до складу організації як структурний підрозділ, то зазначені форми підписуються керівником цієї організації.

Форма 13

Аркуш _____ аркушів ______

Додаток до свідоцтва про уповноваження

від ________ № ___

Галузь уповноваження _____________________ на проведення державних
(назва заявника)
приймальних випробувань засобів вимірювальної техніки

Вид вимірювань, група засобів вимірювальної техніки

Основні метрологічні характеристики
засобів вимірювальної техніки

діапазон
вимірювань

розряд, клас точності,
границі допустимої похибки

1

2

3

Примітки:
1. Види вимірювань та групи засобів вимірювальної техніки наводяться у колонці 1 за кодами видів вимірювань у порядку їх зростання.
2. У разі зазначення розряду (класу точності) у колонці 3 слід наводити позначення національного або міждержавного стандарту, що регламентує цей розряд (клас точності).
3. Границі допустимої похибки засобів вимірювальної техніки наводяться у колонці 3 у вигляді границь абсолютної похибки (D), границь відносної похибки (d), середнього квадратичного відхилення випадкової складової похибки (s), невиключеної складової систематичної похибки (q ).

Форма 14

Аркуш _____ аркушів ______
Додаток до свідоцтва про
уповноваження (атестацію)
від ________ № ___

Галузь уповноваження _________________ на проведення повірки засобів
(назва заявника)
вимірювальної техніки або атестації на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій та для фізичних осіб чи для власних потреб підприємств і організацій під час ______________________________________
(випуску з виробництва, випуску після ремонту, експлуатації)

Група засобів
вимірювальної техніки

Узагальнені метрологічні характеристики
групи засобів вимірювальної техніки

діапазон
вимірювань

розряд, клас точності,
границі допустимої похибки

1

2

3

Примітки: 1. Групи засобів вимірювальної техніки наводяться у колонці 1 за кодами видів вимірювань у порядку їх зростання.
Продовження додатка 2
2. У разі зазначення розряду (класу точності) у колонці 3 слід наводити позначення національного стандарту, що регламентує цей розряд (клас точності).
3. Границі допустимої похибки засобів вимірювальної техніки наводяться у стовпчику 3 у вигляді границь абсолютної похибки (D), границь відносної похибки (d), середнього квадратичного відхилення випадкової складової похибки (s), невиключеної складової систематичної похибки (q).

Форма 15

Аркуш _____ аркушів ______
Додаток до свідоцтва
про уповноваження
від ________ № ___

Галузь уповноваження _______________________ на проведення атестації (назва заявника)
методик виконання вимірювань (МВВ), що використовуються у сфері поширення державного метрологічного нагляду


Узагальнений опис об’єктів вимірювань

Назва фізичних величин, що вимірюються згідно з МВВ, опис методів вимірювань

Сфери застосування та
використання МВВ

1

2

3

Примітки: 1. У колонці 1 наводиться узагальнений опис об'єктів вимірювань.
2. У колонці 2 наводяться назви величин, що вимірюються, за кодами видів вимірювань у порядку їх зростання і, у разі потреби, їх розгорнуті визначення, методи вимірювань, закладені у МВВ (хроматографічний, полярографічний тощо).
3 У колонці 3 наводиться сфера застосування МВВ (облік теплової енергії чи газу, контроль якості харчових продуктів тощо), а також сфера використання МВВ (на одному підприємстві, на підприємствах галузі, у мережі міжгалузевих лабораторій тощо).

Форма 16

Аркуш _____ аркушів ______
Додаток до свідоцтва
про атестацію
від ________ № ___

Галузь атестації ______________________ на проведення вимірювань
(назва заявника)
у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду

Назви величин, що вимірюються

Назви та опис об’єктів вимірювань

Діапазон вимірювань

Похибка вимірювань

1

2

3

4

Примітки:1. У колонці 1 наводяться назви величин, що вимірюються, за кодами видів вимірювань у порядку їх зростання.
2. Похибка вимірювань у стовпчику 4 наводиться у вигляді границь абсолютної похибки (D), границь відносної похибки (d), середнього квадратичного відхилення випадкової складової похибки (s), невиключеної складової систематичної похибки (q).


Начальник управління метрології Р. Домницький 
« Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів   Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов »
электрические сети