Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі

5. Організація, порядок проведення і оформлення результатів уповноваження (атестації) - Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі

Оглавление
Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі
3. Органи з уповноваження (атестації) та їх функції
4. Критерії уповноваження (атестації)
5. Організація, порядок проведення і оформлення результатів уповноваження (атестації)
6. Права та обов'язки уповноважених (атестованих) організацій
Додаток 1
Вимоги щодо структури і змісту документів, які додаються до заявки
Додаток 3,4,5

5.1. Запроваджуються три види уповноваження (атестації) – первинне(а), періодичне(а) та позачергове(а).
Первинному уповноваженню (первинній атестації) підлягають заявники, що не були раніше уповноважені (атестовані).
Періодичному уповноваженню (періодичній атестації) підлягають уповноважені (атестовані) організації у разі закінчення терміну чинності свідоцтва про уповноваження (атестацію).
Позачерговому уповноваженню (позачерговій атестації) підлягають уповноважені (атестовані) організації, якщо вони претендують на розширення галузі уповноваження (атестації), або відновлення робіт після визнання недійсним свідоцтва про уповноваження (атестацію) за результатами перевірки органом з уповноваження (атестації).
5.2. Уповноваження (атестація) передбачає такі етапи:
подання заявок на проведення уповноваження (атестації) за формою наведеною у додатку 1;
розгляд заявок та наданих документів, прийняття рішення за заявками;
укладання договорів між органами з уповноваження (атестації) та заявниками. Договори про проведення робіт з уповноваження за пунктами 1–4 табл. 1 та атестації за пунктом 1 табл. 2 цих Правил укладаються між метрологічними центрами чи територіальними органами (які за дорученням Держспоживстандарту України виконують окремі етапи відповідних робіт) та заявниками;
проведення експертизи поданих заявниками матеріалів і, за потреби, їх доопрацювання заявниками;
розроблення програм перевірки заявників для визначення їхньої відповідності встановленим критеріям уповноваження (атестації) (далі – перевірка заявників);
затвердження програм перевірки заявників та надання цих програм заявникам, призначення комісій та ознайомлення заявників зі складами цих комісій і термінами проведення перевірки заявників;
укладання договорів між заявниками та організаціями, представники яких залучаються до складу комісій;
проведення перевірки заявників та оформлення матеріалів за її результатами;
прийняття рішення щодо уповноваження (атестації), оформлення свідоцтв про уповноваження (атестацію) і видавання їх заявникам.
У разі проведення періодичного(ої) та позачергового(ої) уповноваження (атестації) процедура проведення уповноваження (атестації) може бути змінена органом з уповноваження (атестації) за результатами розгляду заявок.
5.3. Заявки на проведення первинного(ої) уповноваження (атестації) подаються не пізніше ніж за два місяці до планованого терміну початку перевірки заявників, а на проведення періодичного(ої) уповноваження (атестації) – не пізніше ніж за два місяці до закінчення терміну дії свідоцтва про уповноваження (атестацію).
Зазначені заявки подаються заявниками до:
Укрметртестстандарту – щодо уповноваження за пунктом 4 табл. 1 розділу 3;
органів з уповноваження (атестації) – щодо уповноваження за іншими пунктами табл. 1 та атестації за табл. 2 розділу 3.
5.4. У разі проведення первинного(ої) або періодичного(ої) уповноваження (атестації) до заявки повинні додаватися такі документи:
положення про підрозділ (підрозділи), який (які) буде (будуть) проводити метрологічні роботи (далі – Положення про підрозділ);
паспорт підрозділу (підрозділів), який (які) буде (будуть) проводити метрологічні роботи (далі – Паспорт підрозділу);
настанова з якості підрозділу (підрозділів), який (які) буде (будуть) проводити метрологічні роботи (далі – Настанова з якості);
проект галузі уповноваження (атестації) заявника або змін до галузі уповноваження (атестації) (далі – Проект галузі уповноваження /атестації/).
Вимоги щодо структури і змісту документів, які додаються до заявки, наведені в додатку 2.
У разі проведення позачергового(ої) уповноваження (атестації) до заявки повинні додаватися проект змін до галузі уповноваження (атестації) і документи, що подаються на первинне(у) уповноваження (атестацію) або відповідні зміни до цих документів.
5.5. Органи з уповноваження (атестації), Укрметртестстандарт відповідно до повноважень, зазначених у пункті 5.3, реєструють заявки та розглядають їх і надані документи в термін не більше 5 робочих днів від дня отримання.
У разі неправильного оформлення заявки та/або невідповідності комплектності поданих документів вимогам пункту 5.4 заявка та/або документи повертаються заявнику для доопрацювання.
5.6. За результатами розгляду заявок рішення щодо можливості проведення подальших робіт з уповноваження (атестації) приймають:
Укрметртестстандарт – щодо заявників на уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки під час експлуатації та випуску з виробництва та ремонту;
органи з уповноваження (атестації) – щодо інших заявників.
5.7. Після прийняття рішення щодо можливості проведення подальших робіт з уповноваження (атестації) договори на проведення цих робіт укладаються між заявниками та:
Укрметртестстандартом і повірочними лабораторіями, які уповноважуються на проведення повірки засобів вимірювальної техніки під час експлуатації та випуску з виробництва та ремонту;
метрологічними центрами, які за дорученням Держспоживстандарту України виконують окремі етапи робіт з уповноваження (атестації);
органами з уповноваження (атестації).
5.8. Експертизу документів, поданих на уповноваження (атестацію), і розроблення програм перевірки заявників здійснюють:
Укрметртестстандарт – щодо заявників на уповноваження проведення повірки засобів вимірювальної техніки під час експлуатації та випуску з виробництва та ремонту;
метрологічні центри, які за дорученням Держспоживстандарту України виконують окремі етапи робіт з уповноваження (атестації) - за пунктами 1–3 табл. 1 та атестації - за пунктом 1 табл. 2;
органи з уповноваження (атестації) – щодо інших заявників.
Термін проведення експертизи та розроблення програми перевірки заявників не повинен перевищувати 20 робочих днів від дня укладення договорів відповідно до пункту 5.7.
5.9. Під час проведення експертизи поданих заявниками документів перевіряється правильність їх оформлення та повнота наведеної у цих документах інформації.
За потреби зазначені в пункті 5.8 органи запитують у заявників додаткову інформацію, а також повертають заявникам надані документи на доопрацювання з переліком виявлених недоліків. В останньому випадку доопрацьовані документи повинні бути подані повторно для перевірки усунення виявлених недоліків.
За результатами експертизи складається експертний висновок за формою, наведеною у додатку 3, щодо можливості проведення подальших робіт з уповноваження (атестації).
5.10. Укрметртестстандарт і метрологічні центри, які за дорученням Держспоживстандарту України виконують окремі етапи робіт з уповноваження (атестації), подають Держспоживстандарту України проекти галузі уповноваження (атестації), експертні висновки, розроблені ними проекти програми перевірки заявників та пропозиції щодо складу комісій.

5.11. Держспоживстандарт України протягом 10 робочих днів від дня отримання матеріалів затверджує програми перевірки заявників та надсилає ці програми заявникам, затверджує склад комісії з уповноваження (атестації) і інформує заявників та організації, представники яких залучені до комісій, щодо складу цих комісій та термінів проведення перевірки заявників.
Щодо заявників, які уповноважуються (атестуються) на проведення інших метрологічних робіт, органи з уповноваження (атестації) виконують зазначені роботи в той самий термін.
5.12. Перевірку заявників для визначення їхньої відповідності встановленим у розділі 4 критеріям уповноваження (атестації) комісії проводять безпосередньо у заявників.
До складу комісій, виходячи із заявленої галузі уповноваження (атестації) заявників, залучають провідних фахівців:
метрологічних центрів, територіальних органів, підприємств та організацій – у галузі державних приймальних і контрольних випробувань, повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки, проведення вимірювань або атестації методик виконання вимірювань;
метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, їх головних і базових організацій – у галузі проведення вимірювань;
інших організацій (у разі потреби).
До складу комісій залучають аудиторів з метрології, атестованих в установленому порядку.
Атестація вимірювальних лабораторій на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду за пунктами 5 і 6 табл. 2, яку проводять головні та базові організації та метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, здійснюється за обов’язкової участі територіальних органів.
В атестації вимірювальних лабораторій підприємств та організацій на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду за пунктом 5 табл. 2, яку проводять територіальні органи, можуть брати участь метрологічні служби підприємств та організацій, головні чи базові організації, що входять до складу метрологічної служби (у разі її наявності) центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належить реалізація державної політики у сфері діяльності відповідних підприємств і організацій.
5.13. Під час проведення перевірок заявників визначається їх незалежність та відповідність технічної компетентності критеріям уповноваження (атестації), установленим для конкретних видів метрологічних робіт.
5.14. Відповідність заявників критеріям уповноваження (атестації) установлюється комісіями шляхом:
аналізу матеріалів, що подані на уповноваження (атестацію), а також матеріалів за результатами метрологічних робіт, зазначених у заявленій галузі уповноваження (атестації), що раніше проводились заявниками;
перевірки наявних у заявників умов для проведення метрологічних робіт на відповідність інформації щодо цих умов, наведеній у документах, поданих на уповноваження (атестацію);
співбесід з фахівцями заявників, які проводять відповідні метрологічні роботи;
контролю правильності виконання метрологічних робіт безпосередньо на місцях їх проведення тощо.
5.15. За результатами перевірки заявника комісія складає акт за формою, наведеною у додатку 4, у чотирьох примірниках.
5.16. За наявності в акті рекомендацій щодо надання заявникам права на проведення метрологічних робіт відповідно до заявленої галузі уповноваження (атестації) та після усунення недоліків, виявлених у поданих на уповноваження (атестацію) документах, заявники направляють із супровідним листом два примірники акта, Проект галузі уповноваження (атестації), Положення про підрозділ, Паспорт підрозділу:
Укрметртестстандарту – щодо заявників на уповноваження проведення повірки засобів вимірювальної техніки під час експлуатації та випуску з виробництва та ремонту;
органам з уповноваження (атестації) – щодо інших заявників.
Крім того, один примірник акта повинен подаватися територіальним органам за місцезнаходженням заявників, що уповноважуються на проведення державних приймальних і контрольних випробувань і повірки засобів вимірювальної техніки, проведення атестації методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері поширення державного метрологічного нагляду, та/або атестуються на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду та/або калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій і для фізичних осіб.
5.17. Укрметртестстандарт протягом 5 робочих днів перевіряє комплект документів, зазначений в пункті 5.16, і надсилає по одному примірнику проекту свідоцтва про уповноваження (атестації), галузі уповноваження (атестації) та акту до Держспоживстандарту України для прийняття рішення щодо уповноваження (атестації) заявника.
5.18. Рішення щодо уповноваження (атестації) заявника приймається Держспоживстандартом України на підставі розгляду одержаних матеріалів.
У разі прийняття позитивного рішення про уповноваження (атестацію) видається свідоцтво про уповноваження (атестацію) за формою, наведеною у додатку 5.
Обов’язковим додатком до свідоцтва про уповноваження (атестацію) є галузь уповноваження (атестації) за формами 13–16, наведеними у додатку 2, кожен аркуш якої підписується керівником органу з уповноваження (атестації) або керівником відповідного підрозділу органу з уповноваження (атестації) і засвідчується печаткою цього органу.
Строк дії зазначеного свідоцтва не повинен перевищувати 5 років. Конкретний термін чинності свідоцтва встановлює орган з уповноваження (атестації).

5.19. Рішення про уповноваження (атестацію) інших заявників приймають органи з уповноваження (атестації). Вони ж оформлюють свідоцтва
про уповноваження (атестацію) за формою, наведеною у додатку 5, і галузі уповноваження (атестації) за формами 13–16, наведеними у додатку 2, та надсилають їх заявникам.
5.20. Рішення про відмову в уповноваженні (атестації) приймає відповідний орган у разі неспроможності заявника провести коригувальні заходи і усунути невідповідності, які зазначені в акті комісії. У цьому випадку заявникові надсилається (видається) повідомлення у письмовій формі.
5.21 Органи з уповноваження (атестації) надсилають копії свідоцтв про уповноваження (атестацію) і галузей уповноваження (атестації) до:
ННЦ “Інститут метрології” стосовно організацій, уповноважених на проведення атестації методик виконання вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду;
територіальним органам за місцезнаходженням заявників стосовно організацій, уповноважених на проведення атестації методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері поширення державного метрологічного нагляду, та/або атестованих на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду.
Територіальні органи за місцезнаходженням організацій, атестованих на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду, надсилають відповідну інформацію ДП "Харківстандартметрологія".
5.22. Метрологічні центри, територіальні органи, метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, головні та базові організації ведуть облік уповноважених (атестованих) ними організацій і ведуть справи цих організацій, у яких зберігаються: акти, копії свідоцтв про уповноваження (атестацію) та галузей уповноваження (атестації), Положення про підрозділ та Паспорт підрозділу.
5.23. Спори з питань уповноваження (атестації) вирішуються Держспоживстандартом України або у судовому порядку згідно з чинним законодавством.
5.24. Органи з уповноваження (атестації) або призначені ними організації періодично, але не частіше ніж один раз на рік, проводять відповідно перевірку уповноважених (атестованих) метрологічних центрів, територіальних органів, підприємств та організацій та їх повірочних, калібрувальних і вимірювальних лабораторій. Перевірка проводиться за програмами, затвердженими керівниками органів з уповноваження (атестації).
У разі виявлення порушень щодо умов проведення метрологічних робіт уповноваженими (атестованими) організаціями відповідний орган приймає рішення про тимчасове зупинення дії або визнання недійсним свідоцтва про уповноваження або атестацію. 
« Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів   Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов »
электрические сети