Стартовая >> Книги >> Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів

Підземні сховища газу - Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів

Оглавление
Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів
Загальні вимоги
Об'єкти загального призначення
Лінійна частина
Компресорні станції
Підземні сховища газу
Газорозподільні станції
Електроустановки
Захист від корозії
Контрольно-вимірювальні прилади, автоматика, телемеханіка, АСУ
Зв'язок
Організація експлуатації газопроводів
Перелік використаних джерел
Додаток Б, В, Д
Додаток Ж-Х

5 Підземні сховища газу

5.1 Загальні вимоги
5.1.1 Підземні сховища газу є технологічною складовою частиною газотранспортної системи і призначені для регулювання сезонної нерівномірності газопостачання, створення довгострокового, оперативного та інших резервів, які служать забезпеченню надійності газопостачання в умовах зниження рівня постачання газу чи виникнення інших непередбачуваних обставин.
Підземне сховище газу (далі ПСГ) включає в себе:
- газопровід - підключення;
- внутрішньопромислові трубопроводи і газозбірні колектори;
- газозбірні пункти (далі ГЗП);
- установки комплексної підготовки газу ( далі УКПГ);
- компресорні станції;
- свердловини різного технологічного призначення (нагнітальні, експлуатаційні, спостережні, контрольні, геохімічні, поглинальні, розвантажувальні та інші);
- структурну пастку в надрах землі для збереження покладів газу;
- під'їзні дороги до свердловин та інших об'єктів;
- адміністративно-господарські будівлі, допоміжні споруди та інші об'єкти.
5.1.2 На ПСГ здійснюється прийом, закачування, зберігання, відбір, підготовка газу до транспортування та подача його в магістральний газопровід. Під час експлуатації споруд і обладнання ПСГ, виконання контрольно-профілактичних заходів необхідно враховувати вимоги з охорони надр, навколишнього середовища, протифонтанної і протипожежної безпеки і цих Правил.
5.1.3 До початку робіт по створенню ПСГ, необхідно отримати ліцензію на користування дільницею надр для експлуатації ПСГ. Перед початком промислової експлуатації необхідно оформити гірничий відвід.
5.1.4 Створення ПСГ здійснюється відповідно до затверджених технологічного проекту (схеми) створення і експлуатації ПСГ, технічного проекту на спорудження свердловин і технічного проекту облаштування ПСГ.
5.1.5 ПСГ приймаються в експлуатацію та експлуатуються відповідно до "Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення", "Правил створення і експлуатації підземних сховищ газу в пористих пластах", "Правил приймання в експлуатацію об'єктів облаштування нафтових та газових родовищ", цими Правилами та іншими нормативними документами.
5.2 Організація експлуатації
5.2.1 Методичне і технічне керівництво експлуатацією ПСГ здійснює геологічна служба ВУ ПЗГ (ЛВУ МГ), відділ підземного зберігання газу філії, Управління підземного зберігання газу ДК "Укртрансгаз".
Технічне і адміністративне керівництво експлуатацією конкретного ПСГ повинно здійснюватись керівництвом підрозділу (ВУ ПЗГ, ЛВУ МГ) відповідно до встановлених розподілом обов'язків.
Безпосереднє керівництво експлуатацією обладнання і споруд ПСГ здійснюють начальники відповідних служб ВУ ПЗГ (ЛВУ МГ).
5.2.2 Експлуатація ПСГ повинна здійснюватись відповідно до "Правил створення і експлуатації підземних сховищ газу в пористих пластах", а обладнання, технологічні трубопроводи, інші комунікації ПСГ відповідно до вимог цих Правил та іншої діючої нормативно-технічної документації.
5.2.3 Відповідальність за дотримання технологічних процесів закачування і відбирання газу, режимів експлуатації свердловин і обладнання, своєчасне виконання планово-попереджувального і капітального ремонтів свердловин і обладнання, додержання правил технічної і пожежної безпеки, охорони надр і навколишнього середовища покладається на керівництво структурного підрозділу з експлуатації ПСГ (ВУ ПЗГ, ЛВУ МГ тощо).
5.2.4 Експлуатація сховища здійснюється згідно з технологічним проектом, технологічним регламентом та розробленими на кожний сезон технологічними режимами відбирання (закачування) газу.
5.2.5 Технологічний режим закачування і відбирання газу з ПСГ складається на кожний період відділом підземного зберігання газу, узгоджується з організацією, що здійснює авторський нагляд та затверджується керівництвом філії.
5.2.6 У процесі закачування чи відбирання газу допускаються відхилення від режиму, зумовлені зміною попиту на газ під час відбору і наявністю ресурсів газу при закачуванні. При цьому забороняється перевищувати максимальну продуктивність сховища під час відбору і максимальну приймальність під час закачування, які встановлені технологічною схемою для поточного значення кількості газу у пласті (або поточного значення пластового тиску).
5.2.7 В період створення та експлуатації ПСГ проводяться його дослідження згідно з "Тимчасовим регламентом проведення промислово-геофізичних досліджень на діючих підземних сховищах газу" або по відповідній програмі, складеній на підставі цього "Тимчасового регламенту..". "Тимчасовий регламент..." розробляється авторами "Технологічного проекту створення та експлуатації газосховища".
5.2.8 Експлуатація ПСГ без геологічного забезпечення та контролю не дозволяється.
5.2.9 Керівництво ПСГ несе відповідальність за достовірність обліку природного газу, дотримання технологічного режиму експлуатації газосховища, підготовку свердловин до досліджень і ремонтів, забезпечення раціональної експлуатації ПСГ в цілому, впровадження заходів з охорони надр та навколишнього середовища.
5.3 Експлуатація технологічного обладнання
5.3.1 Пуск в роботу установок і апаратів, що експлуатуються під тиском або електричною напругою, повинен проводитись після перевірки справності і герметичності всього обладнання, комунікацій, КВПіА, арматури, а також після ретельного очищення, промивання і продування обладнання, шлейфів і інших промислових газопроводів.
Тиск газу в апаратах і трубопроводах слід збільшувати поступово, відповідно до робочих інструкції з запуску установок.
5.3.2 Під час зупинці системи осушення і очищення газу на тривалий період необхідно вжити заходи щодо захисту трубопроводів, апаратів від попадання у них води, розмороження у зимовий період, та від утворення вибухопожежонебезпечних сумішей.
5.3.3 Порядок промивання, продування, очищення і ремонту обладнання повинен бути визначений Технологічним регламентом. Роботи повинні виконуватись з дотримуванням вимог діючих галузевих інструкцій.
5.3.4 Монтаж апаратів необхідно виконувати згідно з вимогами нормативних документів у галузі будівництва, що діють на території України. Під час монтажу і експлуатації апаратів, що працюють під тиском (газосепараторів, апаратів колонного типу, теплообмінників, ємностей, фільтрів тощо) необхідно враховувати додаткові вимоги, що наведені у документах, які додаються до них (паспортах, заводських інструкціях з експлуатації, кресленнях та ін.).
5.3.5 Технічна характеристика апаратів повинна відповідати призначенню, району встановлення за повітряним навантаженням, зоні сейсмічної активності, температурі повітря, корозійній активності середовища.
5.3.6 Апарати підлягають теплоізоляції, виходячи з вимог тепловитрат, холодовитрат, запобігання конденсації вологи, вимог техніки безпеки.
Товщина і тип теплоізоляції приймається з урахуванням температури середовища в апараті, кліматичних умов і виконується згідно з проектом.
5.3.7 Апарати перед введенням до експлуатації, а також періодично у процесі експлуатації, повинні піддаватись випробуванням згідно з вимогами "Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском".
Випробування апаратів перед пуском до експлуатації необхідно проводити до нанесення теплоізоляції.
5.3.8 Випробування апаратів необхідно проводити за спеціальними інструкціями, розробленими з урахуванням безпечного проведення робіт і затвердженими головним інженером структурного підрозділу з експлуатації ПСГ.
5.3.9 Забороняється експлуатація газосепараторів у режимі можливого гідратоутворення.
5.3.10 Встановлення і приєднання обв'язочних трубопроводів повинно виключати передачу додаткових напруг на штуцери апарату від ваги трубопроводів та їх температурних подовжень.
Забороняється обпирання і кріплення трубопроводів на майданчик обслуговування.
5.3.11 Під час експлуатації ємностей необхідно звернути особливу увагу на ретельне ущільнення всіх з'єднань ємностей (фланців, заглушок, бобишок тощо) та їх періодичний контроль з метою забезпечення повної герметизації ємностей і виключення забруднення навколишнього середовища.
5.3.12 Під час експлуатації технологічних установок, обслуговуючий персонал зобов'язаний суворо додержуватись норм технологічного режиму та своєчасно приймати міри до відновлення технологічних параметрів.
5.3.13 Нормальна робота установки осушення газу повинна забезпечуватись систематичним і регулярним контролем технологічних параметрів, а також вимогами технологічного регламенту.
5.3.14 Для забезпечення надійності роботи технологічної установки, до приймання її в експлуатацію необхідно проводити комплексні випробування спеціалізованими організаціями за спеціальними методиками, а в процесі експлуатації контролювати технологічний режим і параметри роботи обладнання.
5.3.15 Усі види ремонтів обладнання необхідно проводити згідно з положенням про планово-попереджувальні ремонти (ППР) і графіком, затвердженим головним інженером структурного підрозділу з експлуатації ПСГ.
5.3.16 Необхідно регулярно, у визначені регламентом строки, контролювати якість діетиленгліколю (далі ДЕГу), що використовується на установках осушення газу та установках регенерації гліколю для визначення процесу корозії апаратів та комунікацій.
5.3.17 Під час експлуатації обладнання очищення газу, суміші, що накопичуються, необхідно вилучати в дренажні ємності з обов'язковим їх обліком.
5.4 Технічне обслуговування та ремонт
5.4.1 Періодичність технічного обслуговування і ремонту споруд та обладнання встановлюється керівництвом структурного підрозділу з експлуатації ПСГ за узгодженням з вищою організацією і відповідно до діючих нормативних документів.
5.4.2 Свердловини, які знаходяться у незадовільному за продуктивністю стані або в аварійному технічному стані, підлягають відновлювальному ремонту. Ремонт свердловин відповідно до "Класифікатора робіт в нафтогазових свердловинах АТ "Укргазпром" та джерел їх фінансування", поділяється на капітальний, поточний і інтенсифікацію.
Для виконання ремонту свердловин створюється спеціальна служба капітального ремонту свердловин (далі КРС), яка, залежно від об'єму робіт, може бути у вигляді цеху, дільниці або бригади капремонту свердловин. Капітальний ремонт свердловин може проводитись також підрядними організаціями, які мають право проведення таких робіт на об'єктах нафтогазової промисловості, оформлене відповідно до діючого законодавства.
5.4.3 До капітального ремонту свердловин відносяться роботи, що проводяться з глушінням свердловин та розгерметизацією її гирла:
- ремонтно-ізоляційні роботи;
- усунення негерметичності експлуатаційної колони;
- усунення аварій, які стались у процесі експлуатації або ремонту;
- установка спеціального обладнання для боротьби з виносом піску і руйнування привибійної зони;
- роботи з ліквідації пробок у насосно-компресорних трубах і затрубному просторі;
- ремонт гирла свердловин (ремонт і заміна колонної головки, фонтанної арматури (далі ФА) і гирлового обладнання свердловин, що виконуються під час глушіння свердловин);
- впровадження і ремонт установок типу обладнання роздільного закачування, обладнання роздільної експлуатації, пакерів-відсікачів;
- перехід на інші горизонти і прилучення до роботи інших пластів;
- переведення свердловин на використання за іншим призначенням;
- комплекс підземних робіт, пов'язаних з бурінням;
- консервація і розконсервація свердловин;
- інші види робіт, які не охоплені переліком.
5.4.4 До поточного ремонту свердловин відносяться роботи, що виконуються без порушення герметичності гирла свердловини:
- спорядження свердловин наземним обладнанням під час введення до експлуатації (з буріння, освоєння, бездіяльності, консервації);
- дослідні і ловильні роботи через гирлові сальникові пристрої;
- підкачка надпакерної рідини в затрубний простір свердловини;
- ремонт і заміна наземного обладнання свердловини (крім заміни корінних засувок);
- ліквідація міжколонних газопроявів;
- очищення, промивка вибою;
- дослідні роботи з випробуванням нових видів підземного обладнання;
- ревізія, заміна обладнання артезіанських і поглинаючих свердловин;
- інші види робіт, які не охоплені переліком.
5.4.5 До інтенсифікаційних робіт відносяться роботи з обробки привибійної зони пласта свердловини різними методами з метою поліпшення її продуктивних характеристик.
5.4.6 Діяльність служби КРС здійснюється згідно річного плану, який затверджується вищою організацією (УМГ тощо).
5.4.7 План робіт на проведення капітального ремонту по кожній свердловині узгоджується з відділом підземного зберігання газу, воєнізованою газорятувальною профілактичною частиною "ЛІКВО" і за-тверджується керівництвом ВУПЗГ (ЛВУМГ). План робіт на проведення капітального ремонту свердловин затверджується керівником філії при виконанні особливо складних робіт:
- впровадженні нових технологій;
- консервації;
- ліквідації свердловин тощо, плани робіт, крім того, погоджуються з місцевими органами Держнаглядохоронпраці.
5.4.8 Керівництво ПСГ здійснює безпосереднє технічне і адміністративне керівництво ремонтом свердловин.
5.4.9 Технічне і методичне керівництво ремонтом свердловин здійснює виробничий відділ підземного зберігання газу філії (УМГ тощо).
5.4.10 Свердловина здається в ремонт і приймається з ремонту за актом.
5.4.11 Обв'язка гирла свердловин під час капітального ремонту виконується згідно з "Технологічними регламентами з монтажу та експлуатації противикидного обладнання при капремонті свердловин".
5.4.12 Персонал, відповідальний за ремонт свердловин, повинен керуватись відповідними інструкціями і регламентуючими документами під час проведення ремонтних робіт на свердловині.
5.4.13 Обслуговування фонтанних арматур, що знаходяться в експлуатації, повинно проводитись не менше ніж двома операторами.
5.4.13 Під час обслуговування ФА необхідно:
- своєчасно ліквідовувати пропуски і витоки газу;
- для перевірки плавності ходу затвору засувок, які знаходяться у відкритому положенні, необхідно періодично проводити розгін шпинделя на дватри оберти з поверненням його у початкове положення; - контролювати укомплектованість приводами-штурвалами;
- перевіряти справність привідного пристрою;
- при необхідності, доповнювати сальникову набивку або мастило;
- змащувати різьбові з'єднання.
Усі дефекти і несправності у фонтанній арматурі, що виявлені в процесі огляду і експлуатації, повинні заноситись у відповідний журнал газопромислової служби і своєчасно усуватись. Періодичність оглядів і обслуговування встановлюється керівництвом ПСГ (ВУ ПЗГ) і погоджується керівництвом філії (УМГ тощо).
5.4.15 Для технічного обслуговування ФА на гирлі свердловини повинна бути змонтована робоча площадка з огородженням і стаціонарними східцями з перилами.
5.4.16 Трубопроводи ФА, що розміщені на висоті, повинні бути надійно закріпленими.
5.4.17 У випадку обмерзання ФА, її необхідно обігрівати зовні парою або гарячою водою. Застосування відкритого вогню забороняється.
5.4.18 Під час продування свердловин і періодичних їх дослідженнях необхідно керуватись відповідними інструкціями і програмою проведення, що затверджується керівництвом ВУ ПЗГ (ЛВУ МГ).
5.5 Технічна документація
5.5.1 Структурний підрозділ з експлуатації ПСГ повинен мати документацію:
- копію ліцензії на експлуатацію ПСГ;
- копію акту гірничого відводу;
- Державний акт на право користування землею (територія КС, ГЗП, площадки свердловин і кранових вузлів, під'їзні дороги, об'єкти та споруди);
- ситуаційний план ПСГ, на якому наносяться нагнітальні, експлуатаційні, поглинальні, спостережні, геофізичні контрольні і розвантажувальні свердловини, а також шлейфи і внутрішньопромислові трубопроводи з ГЗП і КС, а також під'їзні дороги і інші підземні комунікації;
- зведений геологогеофізичний розріз ПСГ;
- структурні карти покрівлі пластівколекторів, геологічні профілі структури (повздовжній та поперечний);
- технологічну схему ПСГ;
- пооб'єктні технологічні схеми ПСГ;
- справи свердловин, що знаходяться на балансі ПСГ включаючи і ліквідовані свердловини;
- паспорти свердловин інших організацій, що знаходяться в межах гірничого відводу ПСГ;
- технологічний проект створення і експлуатації ПСГ, а також доповнення і зміни, які внесені в проект у процесі створення і експлуатації сховища;
- технологічний регламент з експлуатації ПСГ;
- типові схеми обв'язки гирла усіх видів свердловин;
- типові схеми обв'язки гирла свердловини під час капітального і поточного ремонту (якщо бригада КРС входить до складу ПСГ);
- типова схема розташування бурового обладнання під час капітального і поточного ремонту свердловин;
- аварійний розклад на випадок газопроявів і відкритих фонтанів на свердловинах ПСГ із схемою аварійного оповіщення;
- план ліквідації можливих аварій під час капітального і поточного ремонту свердловин;
- план ліквідації можливих аварій на об'єктах ПСГ;
- інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та обслуговування обладнання;
- посадові інструкції спеціалістів та робочі інструкції працівників (робітничих професій);
- іншу документацію на технологічне обладнання і споруди відповідно до даних Правил;
- іншу оперативну і нормативно-технічну документацію, встановлену вищою організацією. 
« Правила технічної експлуатації газорозподільних станцій магістральних газопроводів   Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі »
электрические сети