Стартовая >> Книги >> Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів

Компресорні станції - Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів

Оглавление
Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів
Загальні вимоги
Об'єкти загального призначення
Лінійна частина
Компресорні станції
Підземні сховища газу
Газорозподільні станції
Електроустановки
Захист від корозії
Контрольно-вимірювальні прилади, автоматика, телемеханіка, АСУ
Зв'язок
Організація експлуатації газопроводів
Перелік використаних джерел
Додаток Б, В, Д
Додаток Ж-Х

4 Компресорні станції

4.1 Загальні вимоги
4.1.1 Компресорні станції повинні забезпечувати проектну або планову продуктивність газопроводу підвищенням тиску газу, що транспортується, при здійсненні наступних основних технологічних процесів:
- очищення газу від рідких і твердих домішок;
- компримування газу;
- охолодження газу;
- замір, контроль та управління технологічними параметрами роботи КС і газопроводу до та після КС.
4.1.2 Ефективність, надійність, безпека та економічність обладнання КС повинні забезпечуватися: - постійним та періодичним контролем технічного стану обладнання візуально, за показаннями штатної контрольновимірювальної апаратури і з допомогою технічних засобів діагностики;
- підтриманням обладнання та комунікацій у справному стані;
- оптимальним режимом роботи технологічних установок КС;
- ремонтами, модернізацією, реновацією або реконструкцією морально та фізично застарілого обладнання.
4.1.3 Обладнання КС повинно мати технологічну станційну нумерацію, нанесену фарбою, що не змивається або іншим способом.
4.1.4 КС повинні бути обладнані системою автоматичного збирання, обробки та передачі на вищий рівень інформації про стан обладнання та параметри технологічних процесів на КС. Ця інформація є вхідною для роботи автоматичних систем діагностування ГПА.
4.1.5 Зміни у конструкції обладнання КС, запроваджені у порядку модернізації, повинні впроваджуватись на основі бюлетенів підприємств-виготовлювачів обладнання, інформаційних листів, раціоналізаторських пропозицій та інших технічних рішень, розглянутих і рекомендованих до впровадження.
Раціоналізаторські пропозиції та інші технічні рішення з модифікації конструкції ГПА та іншого основного технологічного обладнання КС, як правило, повинні бути погоджені з підприємством - виготовлювачем даного виробу, проектної організації та дозволу технічного керівника підприємства (філії, підрозділу).
Зміни у конструкції обладнання КС та ГПА, які проводяться в порядку реконструкції, шляхом заміни на нове сучасне обладнання, повинні проводитись на основі проекту реконструкції, який пройшов попередню експертизу.
Експертиза проектів об'єктів, що підлягають реконструкції, проводиться Державним комітетом України по нагляду за охороною праці, Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Управлінням Державної пожежної охорони МВС України та іншими органами державного нагляду.
Проектні організації зобов'язані здійснювати авторський нагляд за дотриманням проектних рішень. Дозвіл на початок роботи об'єкта видає Держнаглядохоронпраці.
Нові ГПА та обладнання, яке поставляють заводи-виготовлювачі і що впроваджуються під час реконструкції, повинні мати сертифікати відповідності.
Дослідні зразки нової техніки впроваджуються у виробництво в дослідно-промислову експлуатацію без сертифікатів, але з дозволу Держнаглядохоронпраці.
Приймання в експлуатацію проводиться Державною комісією згідно з ДБН А 3.1-3-94.
4.1.6 Усі зміни в обладнанні і комунікаціях КС після впровадження та випробовування нових ГПА та обладнання повинні бути внесені у виконавчу технічну документацію.
Усі зміни повинні доводитися до відома експлуатаційного персоналу, для якого їх знання є обов'язковим. Оповіщення про зміни повинно бути оформлено письмово у вигляді позапланового інструктажу на робочих місцях або записом у журналі розпоряджень.
4.1.7 Якість газу, мастила, охолоджуючих рідин, технічної та питної води, рівень загазованості робочих зон контролює експлуатаційний персонал відповідно до вимог виробничих інструкцій.
Періодичність та порядок контролю встановлює виробничий підрозділ або газотранспортне підприємство (філія).
4.2 Організація експлуатації
4.2.1 Виробничі об'єкти, обладнання і комунікації КС експлуатуються службами (дільницями):
- газокомпресорною - основне технологічне обладнання, системи та споруди компресорного цеху;
- енерговодопостачання - електротехнічне обладнання і прилади КС, системи тепло- і водопостачання, сантехнічної вентиляції, промислової каналізації;
- контрольновимірювальних приладів і автоматизації - засоби автоматизації та вимірювання основного та допоміжного обладнання КС, цехові і по агрегатні вузли виміру витрати паливного і пускового газу.
Виробничі задачі експлуатаційних служб, права і обов'язки їх керівників визначаються відповідними положеннями експлуатаційних служб, затвердженими газотранспортним підприємством (УМГ тощо).
4.2.2 Основними завданнями персоналу, який здійснює експлуатацію та ремонт обладнання, систем і споруд КС, є:
- забезпечення безперебійного технологічного процесу очищення, компримування і охолодження газу;
- забезпечення надійності, безпеки, ефективності і економічності обладнання та систем КС;
-забезпечення справного стану виробничих будівель, споруд, території;
- дотримання заданого режиму компримування газу;
- захист навколишнього середовища і людей від небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
4.2.3 Експлуатаційні служби у процесі експлуатації повинні здійснювати заходи щодо забезпечення утримання охоронних зон КС, всмоктуючих та нагнітальних шлейфів, об'єктів, будинків та споруд згідно з вимогами нормативних документів у галузі будівництва, що діють на території України та "Правил охорони магістральних трубопроводів".

4.3 Технічне обслуговування та ремонт
4.3.1 Підтримання обладнання КС у дієздатному стані здійснюється за допомогою системи технічного обслуговування і ремонту.
4.3.2 Система технічного обслуговування та ремонту повинна передбачати:
- періодичне технічне обслуговування під час роботи під навантаженням;
- технічне обслуговування після призначеного числа годин роботи під навантаженням;
- технічне обслуговування та (або) поточний ремонт після призначеного числа годин роботи на зупиненому обладнанні;
- технічне обслуговування обладнання і систем, що знаходяться у резерві;
- планово-попереджувальні (середні, капітальні) ремонти;
- аварійно-відновлювальні ремонти.
4.3.3 Періодичність і обсяги технічного обслуговування та ремонту визначаються підрозділом, виходячи з технічного стану обладнання, наявності та функціонування системи діагностування технічного стану обладнання (комплексні обстеження ГПА до ремонту і після ремонту та в процесі експлуатації) або вимог експлуатаційної та ремонтної документації підприємств-виготовлювачів обладнання.
4.3.4 Ремонт допоміжних механізмів, безпосередньо зв'язаних з основними агрегатами, повинен проводитися водночас з ремонтом останніх.
4.3.5 До виводу обладнання і споруд у капітальний або середній ремонт повинні бути:
- складені відомості обсягу робіт та кошторис, що уточнюються після відкриття і огляду обладнання;
- проведені комплексні (теплотехнічні, вібраційні, екологічні) випробування ГПА (перед капітальним ремонтом) або експрес-випробування обладнання - для отримання даних, необхідних для аналізу технічного стану;
- складений графік ремонту та проект організації ремонтних робіт;
- підготовлена необхідна ремонтна документація, складена і затверджена документація на роботи з модернізації і реконструкції обладнання, які намічені до виконання в період ремонту;
- підготовлені необхідні матеріали, запасні частини, вузли і відповідна документація;
- укомплектовані, приведені у справний стан і, при необхідності, випробувані інструмент, пристрої та підйомно-транспортні механізми;
- укомплектований і проінструктований ремонтний персонал.
4.3.6 Плани і графіки ремонтів та реконструкції в умовах діючої КС складає і погоджує з ремонтною організацією газотранспортне підприємство.
4.3.7 Підвищення надійності транспортування газу і скорочення часу аварійно-відновлювального ремонту обладнання КС повинні забезпечуватися створенням і підтриманням незнижуваних запасів матеріалів та запасних частин.
4.4 Компресорний цех
4.4.1 Обладнання, установки та системи компресорного цеху (далі КЦ) повинні експлуатуватися відповідно до виробничих інструкцій, що складені на основі інструкцій з експлуатації заводів-виготовлювачів обладнання, "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів", "Правил безпеки при експлуатації магістральних газопроводів" та інших нормативних документів.
4.4.2 Обов'язки персоналу КЦ під час експлуатації визначаються затвердженими посадовими і робочими інструкціями та виробничими інструкціями з охорони праці по професіях та видах робіт.
4.4.3 Всі операції, пов'язані з пуском або зупинкою агрегату, повинні проводитися автоматично. Пуск агрегату після ремонту проводиться згідно з затвердженими положеннями про порядок здачі в ремонт і приймання з ремонту ГПА. Пуск ГПА, оснащених агрегатною системою автоматичного управління (САУ), у процесі експлуатації повинен здійснюватися автоматично.
4.4.4 Під час обслуговування ГПА оперативний персонал зобов'язаний підтримувати заданий режим роботи (якщо він не підтримується автоматично САК ГПА, здійснювати контроль і періодичну реєстрацію параметрів, аналізувати причини їхньої зміни і відхилення від нормальних величин, приймати міри щодо попередження небезпечних режимів, зокрема:
- не допускати підвищення тиску газу після нагнітача (компресора) вище дозволеної величини шляхом регулювання частот обертання роторів, зміною кількості працюючих ГПА та їхньої роботи (захист повинен спрацьовувати при підвищенні тиску на 0.15 МПа вище дозволеного);
- не допускати температуру газу на виході КЦ вище гранично допустимої шляхом регулювання режиму працюючих установок охолоджування, зміною режиму роботи ГПА;
- контролювати об'ємний розхід газу через відцентрові нагнітачі і не допускати можливість роботи в зонах із пониженими об'ємними витратами (зона предпомпажних режимів), а також в зонах із високими об'ємними витратами (зонах небезпечних режимів за умов динамічної стійкості) шляхом регулювання кількості обертів роторів, зміною схеми роботи ГПА, перепусканням газу. Не допускати роботу електропривідних та газотурбінних ГПА без системи протипомпажного захисту та регулювання;
- підтримувати робочу температуру продуктів згорання газотурбінних установок, не допускаючи під час зміни навантаження (або зовнішніх умов) перевищення встановлених величин;
- контролювати і регулювати рівномірність розподілу навантажень по циліндрах газомотокомпресорів;
- не припускати перевищення потужності на муфті ГПА вище допустимої для даного типу агрегату;
- не допускати роботу ГПА при частотах обертання роторів, заборонених інструкцією з експлуатації заводів-виготовлювачів;
- попереджувати можливість обмерзання всмоктувального тракту ГПА своєчасним включенням, регулюванням та контролем роботи системи, що попереджає льодоутворення;
- контролювати протягом часу роботи ГПА розрідження на вході компресора, вчасно замінювати змінні фільтруючі елементи, не допускати неекономічну роботу ГПА з підвищеними втратами тиску осьового компресора. Своєчасно проводити очистку його проточної частини;
- контролювати параметри технологічного газу з метою аналізу і попередження умов гідратоутворення в технологічних комунікаціях, з метою не допущення роботи з гідравлічними опорами, що перевищують допустимі;
- контролювати перепади тиску і їх зміну в часі на установках очищення, охолодження газу, на захисних решітках та інших елементах технологічних комунікацій для попередження роботи з гідравлічними опорами, що перевищують допустимі. Допускається знімати захисні решітки на всмоктуванні відцентрового нагнітача з дозволу газотранспортного підприємства згідно з поданням підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо), але не раніше, ніж через 1 рік з початку експлуатації КС (КЦ);
- забезпечувати ефективну роботу установок очищення газу з метою відвернення ерозійного зносу і забруднення елементів нагнітача шляхом включення необхідної кількості апаратів, періодичним їхнім дренажем та очищенням;
- контролювати рівень масла в маслобаках і виконувати їх вчасну дозаправку, як правило, в денну зміну;
- контролювати тиск, температуру в системах змащування, регулювання і ущільнення; забезпечувати температурний режим масла і підшипників у межах, встановлених інструкцією з експлуатації заводів-виготовлювачів ГПА; визначати значення і зміну перепадів тиску в масляних фільтрах і виконувати вчасну їхню очистку; перевіряти дієздатність системи ущільнення нагнітача;
- контролювати рівень вібрацій та його зміни;
- контролювати комплектність та дієздатність засобів пожежогасіння;
- контролювати рівень загазованості;
- контролювати параметри системи електрозабезпечення КС;
- контролювати готовність аварійного джерела енергопостачання;
- контролювати роботу систем теплозабезпечення і вентиляції КС.
4.4.5 Компресорний цех повинен бути аварійно зупинений з відключенням від газопроводу і скиданням газу із технологічних комунікацій у випадках:
- пожежі у приміщенні цеху, укритті, блочному пункті редукування газу власних потреб, установках очищення і охолодження газу, кранових вузлів, вузлах підключення та комунікаціях КС ;
- розриву газопроводів високого тиску або аварійних викидах газу;
- стихійного лиха, що створює загрозу обладнанню і життю людей (повінь, землетрус тощо).
У цих випадках змінний інженер самостійно приймає рішення щодо зупинки ГПА або КЦ з наступною доповіддю керівництву та диспетчеру підрозділу (філії).
4.4.6 Автоматична і аварійна зупинка ГПА оперативним персоналом повинні здійснюватися відповідно з вимогами технічної документації заводів - виготовлювачів ГПА і виробничих інструкцій.
Не дозволяється в процесі експлуатації відключати автоматичний захист або змінювати його уставки. У необхідних випадках, пов'язаних з тимчасовим відключенням деяких захистів (наприклад, для обслуговування приладів), повинен бути забезпечений постійний контроль параметру, по якому відключений захист агрегату в цілому і прийняті необхідні заходи щодо дублювання даного параметру шляхом непрямого вимірювання. Після проведення ремонтних робіт захист повинен бути відновленим і випробуваним з обов'язковим оформленням у журналі проведення робіт.
Після ремонту агрегат, який пройшов налагоджування і перевірку усіх систем, повинен експлуатуватися із закритими і опломбованими щитами управління.
4.4.7 Усі планові зупинки і пов'язані з ними пуски резервних ГПА повинні, як правило, виконуватись оперативним персоналом в денний час. Усі планові і режимні зупинки повинні виконуватись у нормальному режимі.
4.4.8 Вимушені зупинки ГПА повинні виконуватись оперативним персоналом у нормальному або аварійному режимах залежно від причин, характеру і передбачуваних наслідків пошкодження або відмови.
4.4.9 У випадку вимушеної або аварійної зупинки ГПА, необхідно з'ясувати причину і, до її усунення, не запускати даний агрегат.
4.4.10 Знаходження ГПА в стані "резерв" або "гарячий резерв" встановлюється диспетчерською службою підприємства.
На агрегаті в стані "гарячий резерв" повинні бути виконані і постійно підтримуватися усі предпускові умови, що забезпечують його негайний автоматичний запуск від кнопки "пуск" або за сигналом автоматизованої системи управління технологічним процесом (АСУ ТП).
На агрегаті в стані "резерв" повинно проводитися технічне обслуговування. Порядок його проведення повинен забезпечувати, при необхідності, пуск ГПА не пізніше ніж через 2 години після надходження команди.
4.4.11 Компресорний цех у плановому порядку 1 раз на рік повинен бути зупинений (у літній час) на термін до 48 годин для виконання ремонтно-профілактичних робіт із підготовки обладнання до осінньо-зимової експлуатації.
4.4.12 Перед плановою зупинкою компресорного цеху необхідно скласти і затвердити план робіт із призначенням керівників і виконавців; укомплектувати планові роботи необхідними матеріалами, інструментами та механізмами.
4.4.13 В процесі експлуатації повинні підлягати випробуванню на спрацьовування (включення) і (або) функціонування наступне обладнання і системи КЦ:
- резервні і аварійні джерела електрозабезпечення не рідше 1 разу на місяць;
- резервна котельня, газові повітронагрівачі та інші засоби індивідуального нагріву щомісяця в зимовий період;
- системи водяного, пінного, газового і порошкового пожежогасіння в терміни, визначені інструкціями з їх експлуатації але не рідше ніж 1 раз на квартал;
- система аварійного відключення КС та автоматичний захист цеху при плановій зупинці згідно п. 4.4.11;
- автоматичний захист цеху від пониження тиску паливного газу 1 раз на місяць;
- сигналізація загазованості і аварійного включення вентиляції 1 раз на місяць;
- система захисту на працюючих ГПА і електростанціях (на резервних ГПА і електростанціях) безпосередньо перед включенням їх в роботу;
- автоматичний захист цеху від підвищення тиску газу на виході 1 раз на місяць;
4.4.14 Усі системи і обладнання КЦ у встановлений термін повинні підлягати оглядам, перевіркам, а також гідравлічним, пневматичним, електричним та іншім необхідним випробуванням, які передбачені цими Правилами і технічними інструкціями.
4.4.15 Після капремонту тривалість комплексного випробовування усіх систем і технологічного обладнання КЦ встановлюється Замовником. Приймання їх до експлуатації проводиться тільки після безперервної їх роботи протягом 72 годин.
4.4.16 Назначений ресурс ГПА регламентується виключно документами (ТУ на постачання ГПА, інструкціями з експлуатації та ремонту, інформаційними листами тощо) розробника або виготовлювача ГПА.
4.4.17 Право на продовження назначеного ресурсу ГПА (або його елементів), видає розробник або виробник ГПА або спеціалізована організація, яка має на це повноваження, підтверджені розробником або виготовлювачем ГПА.
4.5 Устаткування очищення газу
4.5.1 Устаткування очищення газу експлуатують відповідно до виробничих інструкцій, складених на основі інструкцій заводів-виготовлювачів обладнання, "Правил влаштування і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском" і цих Правил.
4.5.2 Кількість апаратів, що включаються в роботу, визначається залежно від обсягу перекачування газу за їх технічними характеристиками.
4.5.3 Технічне обслуговування устаткування очищення газу повинно включати:
- зовнішній огляд обладнання і комунікацій;
- контроль ефективності роботи апаратів очищення;
- контроль перепаду тиску на вході і виході устаткування;
- контроль рівня рідини в апаратах;
- контроль дієздатності пристроїв (систем) підігріву і дренажу;
- дренування (продування) з апаратів відсепарованих бруду і конденсату;
- контроль витоків газу, їх усунення.
Періодичність виконання означених операцій визначається технічним станом обладнання, ступенем автоматизації, якістю газу тощо.
Частота продування і їхня тривалість повинні забезпечувати мінімальні витрати природного газу.
4.5.4 Дренування забруднень з апаратів очищення в довкілля забороняється.
4.5.5 Робота апаратів очищення з перепадом тиску, що перевищує допустимі значення, забороняється.
4.5.6 Періодично, але не рідше 1 разу на рік, водночас з плановою зупинкою КС або з черговим технічним оглядом, повинен виконуватись огляд з метою визначення дієздатності сепараційних елементів, вентиляторів, трубних пучків, інших елементів апарату і очищення його від забруднення.
4.5.7 Відповідно до спеціальної інструкції необхідно проводити щорічний контроль неруйнівними методами товщин стінок вхідних, вихідних і дренажних трубопроводів в ерозійнонебезпечних місцях (трійники, відводи та інші з'єднуючі деталі). Результати контролю повинні фіксуватися актами.
4.6 Устаткування охолодження газу
4.6.1 Експлуатація устаткування охолодження газу (апарат по-вітряного охолодження - АПО) повинна проводитися відповідно до виробничої інструкції, складеної на основі інструкції заводів-виготовлювачів обладнання і цих Правил.
4.6.2 Пуск компресорної станції в експлуатацію без введення в роботу устаткування охолодження газу не допускається.
Температура газу на виході АПО повинна підтримуватися САК ТП КЦ або оперативним персоналом у заданих межах.
4.6.3 Межі змін температури газу на виході АПО повинні встановлюватися диспетчерською службою (ДС) підприємства згідно з проектно-технічною документацією та з урахуванням:
- забезпечення поздовжньої стійкості магістрального газопроводу під час оптимального режиму роботи;
- збереження ізоляції;
- попередження гідратоутворення;
- температури зовнішнього повітря.
4.6.4 Технічне обслуговування устаткування охолодження газу повинно включати:
- зовнішній огляд обладнання і комунікацій, визначення місць втрат газу від негерметичності і перевірку технічного стану вентиляторів;
- контроль і реєстрацію температури газу на виході устаткування;
- контроль перепаду тиску газу.
Періодичність виконання означених операцій визначається технічним станом, ступенем автоматизації, але не рідше 1 разу на добу.
4.6.5 В роботу повинні бути включені всі справні апарати повітряного охолодження. Число включених у роботу вентиляторів охолодження вибирається диспетчером або автоматично з урахуванням атмосферних умов і заданого режиму.
У разі відхилення температури газу від встановлених меж на виході устаткування і відсутності при цьому технічних засобів для її зміни, за погодженням з ДС, повинен бути змінений режим роботи КС.
4.6.6 У випадку зростання перепаду тиску газу на устаткуванні вище встановленого, повинен бути відкритий запірний кран на обвідному газопроводі, прийняті заходи з почерговій зупинці і очищення забруднених апаратів.
4.6.7 Не рідше 1 разу на рік повинен виконуватись зовнішній огляд апаратів повітряного охолодження з метою визначення дієздатності трубних пучків, вентиляторів і очищення їх від забруднення.
4.6.8 Відповідно до спеціальної інструкції необхідно проводити щорічний контроль неруйнівними методами товщин стінок вхідних і вихідних трубопроводів в ерозійно-небезпечних місцях (трійники, відводи та інші з'єднуючі деталі). Результати контролю повинні фіксуватися в актах.
4.7 Система паливного, пускового та імпульсного газу
4.7.1 Система паливного газу повинна експлуатуватися в режимі автоматичного включення резервної нитки на пункті редукування під час відмови основної.
4.7.2 Системи експлуатують відповідно до виробничої інструкції, що розробляється підрозділом, з урахуванням інструкції з експлуатації заводів - виготовлювачів обладнання і цих Правил.
4.7.3 Під час експлуатації систем необхідно:
- контролювати тиск у системах і, при необхідності, виконувати настроювання регуляторів;
- здійснювати періодичні (не рідше 1 разу на рік) перевірки і регулювання запобіжних клапанів;
- періодично (залежно від місцевих умов) вилучати забруднення з сепараторів, виморожувачів, ресиверів і колекторів;
- контролювати перепади тиску на фільтрах і, при необхідності, замінювати фільтруючі елементи;
- регулювати роботу підігрівачів паливного газу;
- вчасно виявляти і усувати витоки газу;
- вимірювати і реєструвати витрати газу;
- відповідно до графіку виконувати огляд, очищення, ремонт і випробування обладнання;
4.7.4 Кожний ГПА повинен бути обладнаний індивідуальним засобом заміру витрат паливного газу.
4.8 Забезпечення технічним маслом
4.8.1 У процесі експлуатації система маслопостачання КС повинна забезпечувати маслом газоперекачувальні агрегати, електротехнічні прилади і допоміжні механізми збирання і очищення, а також вимірювання витрат масла.
4.8.2 При експлуатації КС повинен забезпечуватися незнижувальний запас масла в наступній кількості:
- змащувального масла не менше тримісячної витрати масла для всіх встановлених ГПА і двигунів електростанцій, а при несприятливій транспортній схемі не менше шестимісячної витрати;
- трансформаторного масла не менше 10% від кількості масла, залитого у трансформатори і масляні вимикачі;
- інших масел не менше двомісячної норми витрат.
4.8.3. Змащувальні і трансформаторні масла і інші реагенти, що надходять на КС, повинні мати сертифікат (паспорт) і підлягають контролю в хімічній лабораторії з метою визначення відповідності їх державним стандартам і технічним умовам.
4.8.4. У процесі зберігання і експлуатації ГПА масло повинне періодично підлягати візуальному контролю і скороченому аналізу.
В обсяг скороченого аналізу турбінного масла входить визначення температури спалаху, в'язкості, зольності, кислотного числа, реакції водної витяжки, наявності механічних домішок, шламу і води. В обсяг скороченого аналізу трансформаторного масла (згідно з ПУЕ) входить визначення температури спалаху, в'язкості, зольності, напруги пробою, кислотного числа, реакції водної витяжки і механічних домішок.
4.8.5 Періодичність аналізу та контролю визначається виробничим підрозділом (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ).
4.9 Технічна документація
4.9.1 На кожній КС повинні бути:
- проектна та виконавча документація на КС;
- діючі Норми и Правила стосовно технічної і безпечної експлуатації об'єктів КС;
- експлуатаційні формуляри на кожний ГПА;
- технологічні, функціональні, принципові та інші схеми станційних систем;
- виробничі інструкції з експлуатації обладнання та систем;
- посадові інструкції (для спеціалістів) і робочі інструкції (для робітників);
- інструкції з пожежної безпеки;
- план ліквідації можливих аварійних ситуацій;
- інструкції з охорони праці по професіях та видах робіт;
- інструкції щодо дій експлуатаційного персоналу в аварійних ситуаціях;
- інша документація, що встановлена підприємством (УМГ) і підрозділом (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ).
4.9.2 Перелік, форми і терміни подання звітної документації визначаються підприємством (УМГ). Перелік оперативної документації компресорного цеху повинен обов'язково включати наступну документацію:
- оперативний журнал змінного інженера КС;
- добові відомості роботи ГПА;
- журнал оперативного контролю за станом охорони праці та технічної безпеки на КС;
- журнал проведення робіт на КС;
- журнал розпоряджень на КС;
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці;
- журнал дефектів обладнання та систем КС;
- журнал контролю стану протипожежного обладнання;
- журнал зауважень по посудинах, працюючих під тиском;
- журнал реєстрації результатів заміру загазованості;
- журнал напрацювання основного та допоміжного обладнання;
- журнал обліку масла;
- журнал якості масла;
- журнал обліку витрат газу на КС;
- журнал якості газу;
- журнал аварійних зупинок ГПА;
- журнал реєстрації нарядів-допусків та планів організації проведення вогневих та газонебезпечних робіт на КС;
- журнал обліку газонебезпечних робіт, які проводяться без наряду-допуску;
- перелік вогневих робіт, які проводяться на КС;
- перелік газонебезпечних робіт, які проводяться на КС;
- перелік робіт з підвищеною небезпекою;
- план оповіщення та збору аварійної бригади;
- план ліквідації можливих аварійних ситуацій;
- журнал контролю за ходом виконання вогневих і газонебезпечних робіт;
- графік планово-попереджувальних ремонтів обладнання, комунікацій, приладів. 
« Правила технічної експлуатації газорозподільних станцій магістральних газопроводів   Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі »
электрические сети