Стартовая >> Книги >> Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів

Загальні вимоги - Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів

Оглавление
Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів
Загальні вимоги
Об'єкти загального призначення
Лінійна частина
Компресорні станції
Підземні сховища газу
Газорозподільні станції
Електроустановки
Захист від корозії
Контрольно-вимірювальні прилади, автоматика, телемеханіка, АСУ
Зв'язок
Організація експлуатації газопроводів
Перелік використаних джерел
Додаток Б, В, Д
Додаток Ж-Х

1.4 Загальні вимоги
1.4.1 Ці Правила встановлюють основні технічні та організаційні норми і вимоги до експлуатації магістральних газопроводів, організації виконання робіт персоналом об'єктів магістральних газопроводів та ведення технічної документації при експлуатації і реконструкції (ремонті) таких об'єктів.
До складу магістральних газопроводів входять:
- газопроводи із відгалуженнями та лупінгами від місця виходу газу із родовища (місця підготовки газу до дальнього транспортування) до місця його розподілення та зниження тиску до P 1,2 МПа із запірною арматурою, переходами через природні і штучні перешкоди, вузлами запуску та приймання очисних засобів, вузлами збирання і зберігання газового конденсату, засобами для введення в газопровід метанолу;
- головні та проміжні компресорні станції (далі КС);
- підземні сховища газу (далі ПСГ);
- газорозподільні станції (далі ГРС);
- установки підготовки газу (далі УПГ) на лінійній частині магістрального газопроводу;
- установки електрохімічного захисту (далі ЕХЗ) від корозії;
- лінії і споруди технологічного зв'язку і телемеханіки;
- лінії електропередачі (далі ЛЕП), призначені для обслуговування газопроводів, обладнання електропостачання і дистанційного управління запірною арматурою та установками електрохімічного захисту;
- газовимірювальні пункти і газовимірювальні вузли, розміщені як на лінійній частині газопроводів, так і на компресорних станціях;
- протипожежні засоби, протиерозійні і захисні споруди газопроводів;
- ємності для зберігання і розгазування конденсату, земляні амбари для аварійного зливання конденсату; - будинки та споруди на лінійній частині магістральних газопроводів, проммайданчики компресорних станцій і підземних сховищ газу;
- постійні дороги і вертолітні майданчики, розміщені вздовж траси газопроводу, а також під'їзди до них;
- розпізнавальні і сигнальні знаки місцезнаходження газопроводів.
1.4.2 Вимоги до експлуатації об'єктів магістральних газопроводів повинні регламентуватися виробничими, посадовими і робочими інструкціями та технологічними схемами, які розробляються експлуатаційними організаціями (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо) із врахуванням місцевих умов і на основі державних та галузевих нормативно-технічних документів, інструкцій заводів-виготовлювачів обладнання і цих Правил. Номенклатуру, порядок розробки і затвердження інструкцій встановлюють газотранспортні підприємства (УМГ тощо). Посадові інструкції керівників підрозділів розробляються і затверджуються газотранспортним підприємством (УМГ) за погодженням із ДК "Укртрансгаз".
1.4.3 Перегляд виробничих, посадових і робочих інструкцій, технологічних та інших схем виконується не рідше 1 разу за 3 роки, а необхідні зміни вносяться до них негайно.
1.4.4 Основними завданнями працівників по експлуатації магістральних газопроводів є:
- транспортування газу від районів видобутку до місць його розподілу, подача газу в розподільні мережі міст, населених пунктів або окремих підприємств, забезпечення надійної і безпечної роботи обладнання;
- забезпечення ефективної роботи газопроводів за рахунок оптимальних режимів роботи обладнання, надійності його функціонування, раціонального використання паливноенергетичних ресурсів і матеріалів, зменшення втрат газу при транспортуванні, максимального використання вторинних енергоресурсів компресорних станцій для власних потреб і для сторонніх організацій;
- розробка і виконання заходів з модернізації та реконструкції газопроводів і КС, впровадження нової техніки і наукової організації праці та виробництва;
- підвищення кваліфікації, впровадження передових методів праці, розвиток раціоналізації та винахідництва;
- суворе дотримання трудової, виробничої і технологічної дисципліни, виконання вимог діючих нормативних документів і норм з охорони праці, пожежної безпеки та охорони довкілля, виконання вимог органів державного нагляду.
1.4.5 Експлуатація магістральних газопроводів здійснюється газотранспортними підприємствами (УМГ), границі між якими встановлює ДК "Укртрансгаз".
Газотранспортні підприємства визначають границі обслуговування магістральних газопроводів і допоміжних об'єктів між їх підрозділами (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо).
Керівництво підрозділів (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо) визначає границі обслуговування газопроводів, споруд, обладнання і об'єктів або їх функціональних елементів між службами, цехами, дільницями тощо.
Керівники служб, цехів, дільниць закріплюють відповідальність за експлуатацію обладнання та його технічний стан за конкретними працівниками, що оформляється наказом (розпорядженням) по підрозділу.
1.4.6 При будівництві нових об'єктів і споруд магістральних газопроводів, їх реконструкції, технічному переозброєнні або капітальному ремонті, замовник (дочірня компанія, дирекція по будівництву газопроводу, ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо) повинен організувати технічний нагляд за виконанням робіт.
1.4.7 Закінчені будівництвом об'єкти магістральних газопроводів вводяться в експлуатацію після їх приймання державною приймальною комісією, яка призначається НАК "Нафтогаз України", дочірньою компанією або управлінням магістральних газопроводів залежно від кошторисної вартості і призначення об'єкта. Приймання здійснюється згідно "Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення", вимог Діючих Будівельних Норм і Правил та затвердженої проектнокошторисної документації.
1.4.8 Подача газу у комунікації паливного, пускового та імпульсного газу, а також у трубопроводи технологічної обв'язки КС, ГРС і ПСГ для виконання індивідуальних випробувань обладнання допускається тільки з дозволу місцевих Держнаглядохоронпраці. Забезпечення необхідних заходів безпеки при цьому покладається на експлуатаційну організацію (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо).
1.4.9 Подача газу в магістральні газопроводи та газопроводи-відгалуження для продування та виконання індивідуальних випробувань обладнання допускається тільки з дозволу місцевих органів Держнаглядохоронпраці. При цьому необхідні заходи безпеки вказуються у спеціальній інструкції, яку розробляє підрядна будівельна організація та узгоджує її із замовником, експлуатаційною організацією (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо), місцевим органом Держнаглядохоронпраці і, при необхідності, з проектною організацією. Інструкція затверджується підрядною організацією, на яку покладається забезпечення необхідних заходів безпеки.
1.4.10 Подача газу в розподільні газопроводи споживача (після ГРС) при комплексному випробуванні обладнання ГРС не дозволяється.
1.4.11 Подача газу в закінчені будівництвом магістральні газопроводи, газопроводи-відгалуження і ГРС повинна здійснюватись у відповідності з "Правилами подачі та використання природного газу в народному господарстві України".
1.4.12 Подача газу на газоспоживаюче устаткування та обладнання, газопроводи низького тиску РВ 1,2 МПа на виході ГРС повинна здійснюватись у відповідності до порядку отримання дозволу на пуск газу на газоспоживаючі установки для виконання режимно-налагоджувальних робіт і введення цих установок до експлуатації, а також згідно з вимогами "Правил безпеки систем газопостачання України".
1.4.13 Після приймання магістрального газопроводу в експлуатацію експлуатаційна організація (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо) повинна проконтролювати, щоб у місячний термін фактичне положення газопроводу було нанесене на карти землекористувачів в органах місцевого самоврядування (районних, міських адміністраціях або Радах народних депутатів) із отриманням двостороннього акта про нанесення.
1.4.14 Обов'язки, права (повноваження), відповідальність у т.ч. з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, технічного нагляду, безпечного ведення робіт та екологічної безпеки (охорони довкілля) визначаються інструкціями, які розробляються згідно з вимогами діючого законодавства і на основі "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників".
Робітники забезпечуються інструкціями:
- робочими (аналог посадових інструкцій) у разі необхідності;
- з охорони праці за професією;
- з охорони праці за видами робіт.
Завдання, обов'язки, права, відповідальність інженерно-технічних працівників підрозділів визначаються посадовими інструкціями, які складають керівники цехів, служб, дільниць виробничих підрозділів (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо) і затверджує керівник підрозділу.
1.4.15 Кожний працівник газотранспортного підприємства (УМГ тощо) зобов'язаний:
- мати добрі знання з спеціальності;
- добре знати закріплений за ним об'єкт, обладнання, споруди і режим його експлуатації у взаємозв'язку з іншими об'єктами;
- точно і своєчасно виконувати покладені на нього обов'язки;
- проявляти необхідну ініціативу, творче відношення до праці;
- підвищувати професійну кваліфікацію;
- приймати заходи по попередженню аварійних ситуацій та відмов, порушень цих Правил, "Правил охорони магістральних трубопроводів", "Правил безпеки при експлуатації магістральних газопроводів";
- всебічно сприяти забезпеченню ефективності і безпеки та надійності КС, ГРС, ПСГ, ЛЧ та інших об'єктів магістральних газопроводів;
- знати і дотримуватись вимог правил безпеки, охорони праці, пожежної безпеки та охорони довкілля.
1.4.16 У процесі експлуатації об'єктів, обладнання і комунікацій, будинків і споруд магістральних газопроводів повинен проводитися аналіз ефективності, надійності і безпеки з метою розробки організаційно-технічних заходів по їх реконструкції, вдосконаленню, модернізації, автоматизації управління тощо.
1.4.17 Вогневі і газонебезпечні роботи на об'єктах, спорудах і комунікаціях магістральних газопроводів повинні виконуватися згідно з вимогами "Правил безпеки при експлуатації магістральних газопроводів"* "Типова інструкція щодо безпечного ведення вогневих робіт на газових об'єктах Мінгазпрому" та "Інструкції по організації безпечного ведення газонебезпечних робіт на газових об'єктах ДК "Укртрансгаз".
1.4.18 Газотранспортні підприємства зобов'язані забезпечити нормативно-технічною документацією підпорядковані їм виробничі підрозділи (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо).
1.4.19 Виконавча і проектна документації на об'єкти магістральних газопроводів повинні знаходитися в архіві виробничого підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо)* Особа, відповідальна за архів виконавчо-проектної документації, призначається наказом по підрозділу.
1.5 Технічна підготовка персоналу
1.5.1 Технічні об'єкти магістральних газопроводів повинні експлуатуватись спеціально підготовленим персоналом, який повинен мати відповідну освіту, кваліфікацію та знання згідно вимог "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" Міністерства праці та соціальної політики України та відповідно до затверджених посадових інструкцій та інструкцій за професіями.
1.5.2 Організація та проведення навчання з питань охорони праці працівників, посадових осіб та спеціалістів має відповідати вимогам діючого "Типового положення про навчання з питань охорони праці" (ДНАОП 0.00-4.12), затвердженого Держнаглядохоронпраці України або відповідного "Положення..", розробленого ДК "Укртрансгаз" на основі "Типового положення...".
1.5.3 Підготовка (перепідготовка персоналу) працівників (основного експлуатаційного персоналу) до виконання робіт з підвищеною небезпекою має здійснюватися тільки в закладах освіти (професійно - технічні училища, навчально-курсові комбінати, центри підготовки і перепідготовки робітничих кадрів тощо, у т.ч. відповідні підрозділи в організаціях і на підприємствах), які одержали у встановленому порядку ліцензію Міносвіти та дозвіл Держнаглядохоронпраці на проведення такого навчання.
1.5.4 Працівники, які приймаються на роботи, що визначені в діючому "Переліку робіт з підвищеною небезпекою" та "Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі", проходять на виробництві (в закладах освіти, якщо останнє передбачено відповідними нормативними актами) попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних робіт, які вони виконуватимуть.
1.5.5 Для решти робіт (що не підпадають під дію пойменованих в п.1.5.4 Переліків...) підготовка, перепідготовка працівників за професіями можуть здійснюватися як у закладах освіти (п.1.5.3), так і на виробництві.
1.5.6 До керівництва роботами з підвищеною небезпекою допускаються посадові особи і спеціалісти, які мають вищу або середню освіту з відповідної спеціальності і право на ведення цих робіт, підтверджене відповідним документом.
1.5.7 До самостійної роботи працівники, посадові особи та спеціалісти допускаються після відповідного навчання і перевірки знань.
1.5.8 Працівники комплексних бригад, окремі працівники, організацією праці котрих передбачено суміщення професій, повинні мати відповідну кваліфікацію, а також допуски до самостійної роботи з основної професії та тієї, яка суміщається.
1.5.9 Новоприйняті працівники після вступного і первинного інструктажу на робочому місці, до початку самостійної роботи, повинні під керівництвом досвідчених кваліфікованих фахівців пройти стажування протягом 2 - 15 робочих змін.
1.5.10 Персонал, який допускається до роботи в електротехнічних установках, із електрифікованим інструментом або має відношення до роботи з машинами і механізмами з електроприводом, повинен мати кваліфікаційну групу з електробезпеки відповідно до вимогам "ПТЕ електроустановок споживачів" та "ПБЕ електроустановок споживачів".
1.5.11 Перед допуском до виконання газонебезпечних і вогневих робіт персонал має бути навчений їх безпечному виконанню за програмою, затвердженою головним інженером підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо) з наступною перевіркою знань.
1.5.12 Персонал, який займається експлуатацією, ремонтом і обслуговуванням (наладкою) потенційно небезпечних об'єктів (технологічних процесів) та виконанням потенційно небезпечних робіт, до початку самостійної роботи має пройти навчання щодо дій у випадку виникнення аварійних ситуацій (з наступною перевіркою знань).
В процесі роботи, 1 раз в квартал, повинні проводитись учбово - тренувальні заняття і учбові тривоги з можливих аварійних ситуацій, передбачених діючим планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (далі ПЛАС).
1.5.13 Один раз на рік на лінійній частині газопроводів, КС, ПСГ повинні проводитись комплексні протиаварійні тренування за участю усіх служб, дільниць, цехів під керівництвом керівника підрозділу з відповідним оформленням (запис у журналі тренувань та складання акта).
Ліквідація аварії на об'єкті може враховуватись як проведення комплексного протиаварійного тренування.
1.5.14 Організація та контроль роботи із навчання (у т.ч. з питань охорони праці) та підвищення кваліфікації підлеглого персоналу покладається на головного інженера газотранспортного підприємства (УМГ), його виробничих підрозділів (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо).
1.6 Відповідальність за порушення Правил
1.6.1 Знання і виконання цих Правил є обов'язковим для усього виробничого персоналу магістральних газопроводів, а також для працівників інших організацій, що виконують роботи на об'єктах магістральних газопроводів.
1.6.2 Порушення цих Правил тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність залежно від характеру порушення і його наслідків.
1.6.3 Керівники газотранспортних підприємств, філій, їх заступники, керівники виробничих підрозділів (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо), їх заступники, начальники цехів, служб і дільниць, керівний змінний персонал є відповідальними за порушення, допущені ними особисто або підлеглим їм персоналом.
1.6.4 Кожний випадок аварій, відмов і пошкоджень об'єктів магістральних газопроводів повинен бути розслідуваний відповідно з вимогами "Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях".
1.6.5 Працівники, винні за виникнення відмов, пошкоджень або аварій, притягуються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України.
1.6.6 Експлуатаційний персонал зобов'язаний своєчасно повідомляти в порядку підпорядкованості про дефекти, незадовільну якість встановленого обладнання або будівельної продукції для пред'явлення претензій організаціям і постачальникам відповідно до діючих нормативних документів.
1.6.7 Усі випадки пошкоджень об'єктів магістральних газопроводів сторонніми організаціями і приватними особами розслідуються та доводяться до відома місцевих органів влади і правоохоронних органів для прийняття необхідних заходів і притягнення винних осіб (керівників організацій) до відповідальності. 
« Правила технічної експлуатації газорозподільних станцій магістральних газопроводів   Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі »
электрические сети