Стартовая >> Книги >> Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів

Перелік використаних джерел - Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів

Оглавление
Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів
Загальні вимоги
Об'єкти загального призначення
Лінійна частина
Компресорні станції
Підземні сховища газу
Газорозподільні станції
Електроустановки
Захист від корозії
Контрольно-вимірювальні прилади, автоматика, телемеханіка, АСУ
Зв'язок
Організація експлуатації газопроводів
Перелік використаних джерел
Додаток Б, В, Д
Додаток Ж-Х

Додаток А
(інформаційний)
Перелік використаних джерел
Законодавчі акти, міжгалузеві та галузеві
нормативні документи

1. Закон України "Про охорону праці";
2. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища";
3. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";
4. Закон України "Про пожежну безпеку";
5. Закон України "Про трубопровідний транспорт";
6. Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність";
7. Закон України "Про енергетику";
8. Закон України "Про транспорт";
9. Земельний Кодекс України зі змінами і доповненнями від 25.10.01 №2768-111;
10. Кримінальний кодекс України зі змінами і доповненнями від 05.04.01 № 2341-111;
11. Кодекс України про адміністративні правопорушення;
12. Правила охорони магістральних трубопроводів, затв постановою КМУ від 16.11.2002 № 1747;
13. ДНАОП 0.00 -1.07-94 "Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском";
14. ДНАОП 0.00-1.16-96 "Правила атестації зварників";
15. ДНАОП 0.00 -1.20-98 "Правила безпеки систем газопостачання України";
16. ДНАОП 0.00-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів";
17. ДНАОП 0.00-1.27-97 "Правила атестації фахівців неруйнівного контролю";
18. ДНАОП 0.00-1.29-97 "Правила захисту від статичної електрики";
19. ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок";
20. ДНАОП 0.00-4.02-92 "Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення";
21. ДНАОП 0.00-4.03-01 "Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві";
22. ДНАОП 0.00-4.05-93 "Положення про видачу Держнаглядохоронпраці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємств, установи, організації";
23. ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці";
24. ДНАОП 0.00-4.33-99 "Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій";
25. ДНАОП 0.00-5.11-85 "Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт";
26. ДНАОП 0.00-8.01-93 "Перелік робіт з підвищеною небезпекою";
27. ДНАОП 0.00 - 8.15-97 "Порядок проведення експертизи газотранспортного обладнання";
28. ДНАОП 0.03-8.06-94 "Перелік робіт, де е потреба у професійному доборі";
29. ДНАОП 1.1.10 -1.01-97 "Правила безпечної експлуатації електроустановок";
30. ДНАОП 1.1.10 -1.07-01 "Правила експлуатації електрозахисних засобів";
31. ДНАОП 1.1.23 -1.03-84 "Правила безпеки при експлуатації магістральних газопроводів";
32. ДНАОП 1.1.33 -8.02-02 "Знаки безпеки для підприємств газової промисловості";
33. НАОП 1.1.21-1.02-83 "Правила эксплуатации и безопасности обслуживания средств автоматизации, телемеханизации и вичислительной техники в газовой промышленности";
34. НАОП 1.1,21-1.03-81 "Правила безопасности при строительстве магистральных стальных трубопроводов";
35. НАОП 1.1.23-1.07-90 "Правила безопасности при эксплуатации средств и систем автоматизации и управления в газовой промышленности";
36. НАОП 1.1.23 -5,06-88 "Типова інструкція щодо безпечного ведення вогневих робіт на газових об'єктах Мінгазпрому";
37. ДСТУ 2156-93 "Безпечність промислових підприємств Терміни та визначення";
38. ДСТУ 2272-93 "Пожежна безпека. Терміни та визначення";
39. ДСТУ 2293-99 " Охорона праці. Терміни та визначенню основних понять";
40. ДСТУ 2489-94 "ССБП. Контактне зварювання. Вимоги безпеки";
41. ДСТУ 2681-94 "Державна система забезпечення єдності вимірювань. Метрологія. Терміни та визначення";
42. ДСТУ 2682-94 "Державна система забезпечення єдності вимірювань. Метрологічне забезпечення. Основні положення";
43. ДСТУ 2708-99 "Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення.";
44. ДСТУ 2817-94 "ССБП. Апарати електричної комутації на напругу до 1000 В. Вимоги безпеки";
45. ДСТУ 2826-94 "Станції компресорні стаціонарні. Правила експлуатації та ремонту";
46. ДСТУ 3215-95 "Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення";
47. ДСТУ 3989-00 "Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів";
48. ДСТУ !80 9000-01 "Системи управління якістю. Основні положення та словник";
49. ДБН А.3.1-2-93 "Управління, організація і технологія. Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт";
50. ДБН А 3.1-3-94 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення";
51. ДБН А.3.1.-5-96 "Організація будівельного виробництва";
52. ВБН В.2.3- 000182.01.01-96 "Система антикорозійного захисту об'єктів нафтогазового комплексу. Основні положення. Загальні вимоги";
53. НАПБ Б.02.001-94 "Положення про Державну пожежну охорону";
54. СТП 320.30019801.005-2000 "Інструкція щодо виконання будівельних робіт в охоронних зонах магістральних газопроводів ДК "Укртрансгаз";
55. СТП 320.30019801.006-2000 "Порядок розроблення, приймання та впровадження в експлуатацію програмно-інформаційних за собів та систем";
56. СТП 320.30018001.028-2001 "Інструкція з ведення обліку газу на комерційних пунктах вимірювання газу ДК "Укртрансгаз";
57. СТП 320.30019801.033-2001 - "Правила технічної експлуатації газорозподільних станцій магістральних газопроводів";
58. СТП 320.30019801.050-2002 "Інструкція про порядок отримання, перевезення, зберігання і застосування адоранту на об'єктах ДК "Укртрансгаз";
59. СТП 320.30019801.074-2003 "Інструкція щодо порядку отримання від постачальника, перевезення, зберігання і застосування метанолу на об'єктах ДУ "Укртраксгаз";
60. ГОСТ 2.602-95 ЕСКД. "Ремонтные документу";
61. ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством";
62. ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия";
63. ГОСТ 7512-82 "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод";
64. ГОСТ 9544-93 "Арматура трубопроводная запорная. Нормы Герметичности затворов";
65. ГОСТ 9.602-89 "ЕCЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии";
66. ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. "Пожарная безопасность. Общие требования";
67. ГОСТ 12.1.010-76 "ССБТ. "Взрывобезопасность. Общие требования";
68. ГОСТ 12.1.019-79 "ССБТ. "Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты";
69. ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. "Оборудование производственное. Общие требования безопасности";
70. ГОСТ 12.2.016-81 "ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности";
71. ГОСТ 12.2.063-81 "ССБТ. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности";
72. ГОСТ 12.3.002-75 "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности";
73. ГОСТ 12.4.026-76 "Цвета сигнальные и знаки безопасности";
74. ГОСТ 14202-69 "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки";
75. ГОСТ 19.601-78 ЕСПД "Общие правила дублирования, учета и хранения";
76. ГОСТ 19.603-78 ЕСПД "Общие правила внесения изменений";
77. ГОСТ 25812-83 "Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии";
78. ГОСТ Р50571.3-94 (МЭП 394-4-41-92) "Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током";
79. ОСТ 51-136-85. "Надежность и экономичность компресорных станций магистральных газопроводов. Система сбора и обработки информации";
80. СНиП 1.06.05-85 "Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений";
81. СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий";
82. СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения";
83. СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети";
84. СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение." ГипроНИИгаз;
85. СНиП 2.04.12-86 "Расчет на прочность стальных трубопроводов";
86. СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы";
87. СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения. Основания и фундаменты";
88. СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии";
89. СНиП 3.05.02-88 "Газоснабжение."ГипроНИИгаз;
90. СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы";
91. СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизации";
92. СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве";
93. СНиП III-42-80 "Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ";
94. СН 174-75 "Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий";
95. СН 357-77 " Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий";
96. СН 433-79 "Инструкция по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности";
97. СН 527-80 "Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов Ру до 10 МПа";
98. ВСН 004-88 "Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация";
99. ВСН 005-88 "Строительство промысловых стальных трубопроводов. Технология и организация";
100. ВСН 006-89 "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка";
101. ВСН 007-88 "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Конструкции и балластировка";
102. ВСН 008-88 "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция";
103. ВСН 010-88 "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Подводные переходы";
104. ВСН 011-88 "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытание";
105. ВСН 012-88 "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ (Часть 1 и Часть 2)";
106. ВСН 014-89 "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды";
107. ВСН 015-89 "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Линии связи и электропередачи";
108. ВСН 2-112-79 "Правила производства капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов";
109. ВСН 332-88 "Инструкция по монтажу силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон";
110. "Єдина система управління охороною праці в нафтогазовій промисловості", 1995р.;
111. "Правила пожежної безпеки в Україні", НАПБ А.01.001-95;
112. "Правила охорони магістральних газопроводів", затверджені постановою КМУ від 16.11.02 № 1747;
113. "Правила пожежної безпеки в газовій промисловості України." Затверджено наказом АТ "Укргазпром" від 19.07.97 р. №57;
114. "Правила створення та експлуатації підземних сховищ газу в пористих пластах", затверджена НАК "Нафтогаз України" від 31.08.99 року № 231;
115. "Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд" (введені наказом Держбуду і Держнаглядохоронпраці України №32/288 від 27.11.1997р.);
116. "Класифікатор робіт в нафтогазових свердловинах АТ "Укргазпром" та джерела їх фінансування", УкрНДІгаз,1998р;
117. "Перелік нормативних документів у галузі будівництва, що діють на території України.", Держкоммістобудування України 1999р.;
118. "Правила подачі та використання природного газу в народному господарстві України." Затверджено наказом Держнафтогазпромом від 01.11. 1994р. №355;
119. "Вибір та обгрунтування кольору сигнального фарбування технологічного обладнання та трубопроводів ДК "Укртрансгаз", введено в дію ДК "Укртрансгаз", наказ від 31.12.99р. №406;
120. "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів";
121. "Положення про Державний департамент з нагляду за охороною праці", постанова КМУ від 06. 06.2000р. №925;
122. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (реєстр ДНАОП), друга редакція, затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 21.04.98р. №64;
123. "Правила изготовления взрывозащищенного и рудничного электрооборудования " ОАА 684.053-67, Москва 1969г;
124. ОНТП 51-1-85 МГП "Нормы технологического проектирования магистральных газопроводов";
125. "Правила устройства электроустановок". ПУЗ-85. М, Энергоатомиздат, 1985г;
126. РД 16.407-87. "Ремонт взрывозащищенного и рудничного оборудования". Утвержденьї Госгортехнадзором СССР и Минэлектротехпромом СССР, 1997г.;
127. "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників" Міністерства праці та соціальної політики України;
128. "Положення про державний архітектурно-будівельний контроль";
129. "Положення про державний санітарно-епідемологічний нагляд";
130. "Правила приймання в експлуатацію об'єктів облаштування нафтових та газових родовищ";
131. "Правила експлуатації та безпечного обслуговування засобів автоматики, телемеханіки та обчислювальної техніки в газовій промисловості України", затверджена наказом АТ "Укргазпром" від 28.07.98 №202;
132. "Тимчасовий регламент проведення промисловців геофізичних досліджень на діючих підземних сховищах газу";
133. АТЕП №2794-Э "Директивні вказівки", від 18.04 1986 р.
134. "Положение о разработке схем и обьектов внешнего электроснабжения магистральных нефтепроводов и газопроводов". утверждены 26.03.79г., протокол №9-4/9-8-8/4 ГлавНИИпроэктом и Главтехуправлением Минэнерго СРСР";
135. "Справочник по проэктированию ПС 35-500 кВ, Раздел 4,5, М., Энергоиздат, 1982г." 
« Правила технічної експлуатації газорозподільних станцій магістральних газопроводів   Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі »
электрические сети