Стартовая >> Книги >> Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів

Організація експлуатації газопроводів - Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів

Оглавление
Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів
Загальні вимоги
Об'єкти загального призначення
Лінійна частина
Компресорні станції
Підземні сховища газу
Газорозподільні станції
Електроустановки
Захист від корозії
Контрольно-вимірювальні прилади, автоматика, телемеханіка, АСУ
Зв'язок
Організація експлуатації газопроводів
Перелік використаних джерел
Додаток Б, В, Д
Додаток Ж-Х

11 Організація експлуатації газопроводів

11.1 Загальні вимоги
11.1.1 Режим роботи магістрального газопроводу визначається планами транспортування і розподілом газу, роботою промислів, ГЗП, ПСГ, технічним станом діючих і таких, що розвиваються, газотранспортних систем, а також письмовими і оперативними розпорядженнями об'єднаного диспетчерського управління (далі ОДУ).
Режим роботи магістральних газопроводів і їх конкретних дільниць повинен призначатися і контролюватися з урахуванням встановлених технічних обмежень робочих параметрів роботи обладнання і лінійної частини.
11.1.2 Під час розробки режиму роботи магістральних газопроводів, диспетчерська служба (далі ДС) підприємства (УМГ тощо) повинна проводити гідравлічні розрахунки з урахуванням його технічного стану і графіка режиму роботи (місячним, квартальним, річним).
У разі відхилення фактичного режиму від розрахункового, повинні бути прийняті заходи щодо відновлення розрахункового режиму.
11.1.3 Лінійна частина газопроводу повинна експлуатуватися за умови оптимальних режимів або задаватися ДС межами допустимих значень тиску і температури газу, що призначаються з урахуванням фактичного технічного стану і умов експлуатації.
11.1.4 Дозволене значення тиску повинно встановлюватися для дільниць газопроводів газотранспортним підприємством рівним або нижчим проектного значення з урахуванням наступних факторів:
- корозійного стану газопроводу;
- робочих параметрів попереднього періоду експлуатації;
- тривалості експлуатації дільниць;
- виконання робіт в охоронних зонах об'єктів у періоди значного скупчення людей (під час капітального ремонту сусідніх ниток, під час сільськогосподарських робіт тощо);
- надзвичайних ситуацій (зсуви, зміни русла рік, загрози повені та інше).
Про всі зміни дозволеного робочого тиску газу ДС повинна оперативно повідомляти ОДУ.
Часткове і повне зняття обмежень дозволених значень тисків повинно здійснюватися після виконання заходів, що забезпечують надійну експлуатацію дільниць газопроводів.
11.1.5 Диспетчер (змінний інженер) підрозділу зобов'язаний контролювати робочі параметри і гідравлічну ефективність лінійної частини газопроводів, відводів до ГРС із застосуванням засобів телемеханіки та інших засобів і способів у межах підрозділу і на суміжних (прилеглих) дільницях. За результатами аналізу диспетчер повинен приймати заходи з підвищення ефективності газопроводів, заливанню метанолу тощо.
11.2 Диспетчерська служба магістральних газопроводів

11.2.1 Оперативно-диспетчерське управління системою газозабезпечення здійснюється Об'єднаним диспетчерським управлінням (далі ОДУ) через диспетчерські служби (далі ДС) підприємств, що оперативно підпорядковані ОДУ.
11.2.2 Об'єднане диспетчерське управління повинно:
- забезпечувати безперебійне постачання споживачів газом;
- спільно з ДС всіляко сприяти безумовному виконанню планів з видобування, транспортування газу за умови мінімальних витрат паливно-енергетичних ресурсів;
- визначати обсяги міжсистемних перетоків газу з підземних сховищ;
- аналізувати причини відхилень фактичних режимів від заданих, розробляти пропозиції з оптимізації міжсистемних перетоків з урахуванням режиму роботи газопроводів;
- контролювати планові постачання газу галузям народного господарства за укладеними договорами;
- забезпечувати задані потоки газу під час оптимальних режимів роботи магістральних газопроводів;
- щодоби складати баланси надходження газу від постачальників і розподіл його споживачам з урахуванням витрат на власні потреби підприємств;
- розраховувати запаси газу в газопроводах за фактичними тисками, контролювати якість газу;

- аналізувати і виявляти вузькі місця у системах газозабезпечення за підсумками роботи в зимовий період, розробляти пропозиції щодо їх усунення;
- приймати оперативні рішення про модифікації відбору або закачування газу в підземні сховища газу;
- розробляти сумісні графіки планово-профілактичних робіт на об'єктах за заявками підприємств;
- розглядати заявки підприємств і видавати дозвіл на виведення обладнання і споруд з роботи для ревізії, ремонту, реконструкції і випробувань у випадках, коли це призводить до зміни потоку газу і постачань його споживачам або до скорочення видобутку, закачування газу в ПСГ;
- приймати участь у розробці і здійсненні проектів і заходів з розвитку систем газопостачання, в тому числі направлених на підвищення надійності її роботи;
- приймати участь у визначенні напрямків розвитку і впровадженні організаційного оснащення автоматизованої системи диспетчерського управління;
- здійснювати оперативний контроль за ходом капітального ремонту лінійної частини газопроводів;
- отримувати від УМГ та підрозділів і оперативно доводити до керівництва компанії, відповідних її управлінь, вищестоящих організацій та органів державного нагляду (згідно схеми повідомлень щодо НС) повідомлення щодо надзвичайних ситуацій (аварії, пожежі, нещасні випадки, ДТП, стихійні лиха тощо) на об'єктах МГ та в районах їх проходження;
- здійснювати оперативно диспетчерське керівництво локалізацією і ліквідацією аварій на МГ, контролювати хід аварійно - відновлювальних робіт.
11.2.3 Диспетчерська служба повинна:
- забезпечувати сумісними діями з ОДУ виконання планів, завдань і договірних зобов'язань з транспортування і постачання газу споживачам;
- оперативно управляти режимом роботи магістральних газопроводів і їх ділянок у межах підприємства;
- вчасно передавати в ОДУ інформацію про всі зміни конфігурації газопроводів (введення нових потужностей, виведення в ремонт ділянок тощо) і обмежувальних параметрах для вчасного корегування бази даних;
- розробляти комплекси планово-профілактичних робіт на об'єктах підприємств і погоджувати їх з ОДУ;
- вести оперативний контроль за виконанням вогневих та газонебезпечних робіт і у спеціальний журнал вносити усі розпорядження, переключення тощо, керуючись передбаченою планом робіт послідовністю;
- розглядати заявки, плани-графіки робіт і видавати дозволи з повідомленнями ОДУ, якщо це не призводить до порушення режиму транспортування газу, на виведення обладнання і споруд з роботи для ревізії, ремонту, реконструкції і випробувань;
- здійснювати керівництво оперативним персоналом (диспетчером або змінним інженером) підрозділів;
- віддавати розпорядження на переключення запірної арматури лінійної частини магістральних газопроводів під час виникнення аварій;
- довести розпорядження на конкретних прикладах тисків на лінійній частині;
- виконувати аналіз гідравлічної ефективності і віддавати розпорядження про пропуски очищувальних пристроїв або заливання метанолу;
- контролювати дотримання умов правильності укладення договорів на постачання газу з урахуванням умов, що змінюються (тиску на промислі, газопроводах, змінах з сировинній базі тощо);
- здійснювати оперативний контроль за процесом ліквідації аварій;
- контролювати проведення капітального ремонту і реконструкції лінійної частини газопроводів;
- знати перспективи розвитку свого регіону на найближчі роки, зростання газоспоживання в регіоні з урахуванням структури галузей промисловості, комунально-побутових споживачів і населення;
- мати дані щодо нерівномірності газоспоживання по кварталах і місяцях;
- вести і постійно уточняти технологічну схему газопроводів, КС, ГРС, ПСГ;
- отримувати від підрозділів і оперативно доводити до керівництва УМГ, відповідних його виробничих відділів, вищих організацій та органів державного нагляду (згідно схеми повідомлень щодо НС) повідомлення з надзвичайних ситуацій ( аварії, пожежі, нещасні випадки, ДТП, стихійні лиха тощо) на об'єктах МГ та в районах їх проходження;
- здійснювати оперативно диспетчерське керівництво локалізацією і ліквідацією аварій на МГ, контролювати та обліковувати хід аварійно - відновлювальних робіт.
11.2.4 Безпосереднє управління та контроль за режимом обладнання КС, ПСГ, ГРС і лінійної частини в межах підрозділу повинен здійснювати диспетчер (змінний інженер) підрозділу. Управління повинно здійснюватися з єдиного диспетчерського пункту, оснащеного необхідними засобами зв'язку, телесигналізації, телеуправління, електронно-обчислювальною та інформаційною технікою і оперативно-технічною документацією.
11.2.5 В оперативному підпорядкуванні диспетчера (змінного інженера) підрозділу повинен знаходитися персонал, що здійснює безпосереднє управління режимом роботи обладнання, в тому числі включення і відключення обладнання, дільниць газопроводів, шлейфів, свердловин ПСГ і переключення арматури.
11.2.6 Диспетчер (змінний інженер) підрозділу зобов'язаний:
- не допускати роботу обладнання і лінійної частини газопроводів з параметрами, що перевищують допустимі;
- контролювати гідравлічну ефективність дільниць газопроводів і відводів;
- аналізувати стан роботи обладнання і лінійної частини;
- приймати необхідні заходи з дотримання умов встановленого режиму роботи (віддавати розпорядження про заливання метанолу тощо);
- негайно повідомляти диспетчеру підприємства про зміни режиму роботи газопроводів, КС і ГРС;
- вести оперативний контроль за виконанням вогневих та газонебезпечних робіт і у спеціальний журнал вносити всі розпорядження, переключення тощо, керуючись передбаченою планом робіт послідовністю.
11.2.7 Змінний персонал підприємства та його підрозділи повинні працювати за графіками, затвердженими керівництвом відповідного управління (УМГ тощо).
11.2.8 Ведення диспетчерського режиму в усіх газотранспортних підприємствах здійснюється за Київським поясним часу у 24-годинному обчисленні.
Показання часу в диспетчерських приміщеннях повинно бути однаковим для всієї системи магістральних газопроводів.
11.2.9 Прийом передача зміни змінним персоналом повинні оформлюватися в журналі.
11.2.10 Прийом - передача зміни під час переключень, пуску та зупинки обладнання, аварійних ситуацій, як правило, забороняється.
Зміна, що прибула, повинна приймати участь в ліквідації аварії за розсудом керівництва підрозділу підприємства .
Функції і обов'язки з контролю і оперативного управління режимом роботи магістральних газопроводів для ДС підприємства встановлюються ОДУ і доповнюються керівниками підприємства; для диспетчера (змінного інженера) підрозділу ДС підприємства і додатково керівниками підрозділу.
11.2.11 Диспетчерські служби підприємств повинні регулярно одержувати від органів гідрометеорологічної служби наступні дані:
- метеорологічні відомості (температура і вологість повітря, кількість опадів, сила і напрямок вітру, утворення ожеледиці, штормові і грозові попередження);
- гідрологічні і метеорологічні прогнози, необхідні для експлуатації КС і прилеглих ділянок газопроводу.
На території КС забезпечуються періодичні (4 рази на добу) вимірювання і реєстрація температури зовнішнього повітря, барометричного тиску.
11.2.12 Диспетчерська служба підрозділу повинна:
- негайно повідомляти керівництво підрозділу, цехів і служб підрозділу, ДС філії (УМГ), органи державного нагляду та місцевої влади (згідно схеми повідомлень щодо НС) про надзвичайні події (аварії, пожежі, нещасні випадки, ДТП, стихійні лиха тощо) на об'єктах МГ та в районах їх знаходження;
- організовувати збір та виїзд аварійно - відновлювальної бригади, здійснювати оперативно - диспетчерське управління ходом локалізації та ліквідації наслідків аварії (стихійного лиха, пожежі тощо), контролювати хід робіт із реєстрацією їх виконання у журналі;
- забезпечувати здійснення персоналом (або особисто самому) у визначений термін контролю повітряного середовища у вибухо-небезпечних цехах і приміщеннях.
11.3 Оперативна документація
11.3.1 Диспетчерська служба газотранспортного підприємства (УМГ) повинна мати наступну документацію:
- посадові інструкції;
- принципову (технологічну) схему лінійної частини газопроводів;
- принципову схему технологічної обв'язки КС, ПСГ, ГРС;
- плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій;
- принципові схеми системи електрозабезпечення;
- оперативний добовий журнал роботи газопроводів;
- спеціальний журнал для обліку і оперативного контролю виконання вогневих і газонебезпечних робіт;
- журнали роботи ПСГ, оперативного добового обліку газу, контролю якості газу у визначених пунктах газопроводів, вихідних та вхідних телефонограм, прийому-передачі зміни;
- додаткову оперативну і технологічну документацію, встановлену за рішенням керівництва підприємства.
11.3.2 Диспетчер (змінний інженер) підрозділів повинен мати наступну технічну документацію:
- посадові і виробничі інструкції;
- технологічну схему ділянки газопроводів;
- технологічні схеми КС, ПCГ, ГРС;
- схеми водо - і електрозабезпечення КС, ПCГ;
- оперативний добовий журнал обліку роботи і дефектів обладнання КС, ПСГ, ГРС і розпоряджень керівництва підрозділу і ДC;
- спеціальний журнал для обліку і оперативного контролю виконання вогневих і газонебезпечних робіт;
- журнали розпоряджень, дефектів обладнання;
- план збору і виїзду аварійної бригади;
- додаткову оперативну і технічну документацію за рішенням керівництва;
- плани локалізації і ліквідації можливих аварій на всіх об'єктах підрозділу.
11.4 Порядок ліквідації аварії
11.4.1 У разі аварії на компресорній станції диспетчер (змінний інженер) підрозділу повинен забезпечити локалізацію місця аварії, довести про подію до відома керівництва підрозділу і диспетчера УМГ, а також прийняти заходи з забезпечення нормальної роботи справного обладнання. Аварія-раптова подія, така як потужний викид небезпечних речовин, пожежа або вибух, внаслідок порушення експлуатації підприємства (об'єкта), яка призводить до негайно та/або наступної загрози для життя людей. довкілля, матеріальних цінностей на території підприємства та/або за його межами (ДНАОП 0.00-4.33).
11.4.2 У разі виникнення аварії на лінійній частині газопроводу диспетчер підрозділу зобов'язаний доповісти про це керівництву підрозділу, диспетчеру УМГ і привести в дію план оповіщення, збору та виїзду аварійної бригади. Інформація про аварію на об'єкті магістрального газопроводу передається диспетчером підрозділу за формою згідно з додатком Х.
11.4.3 Визначення аварійної дільниці газопроводу і його локалізація (відключення від діючих газопроводів, скидання газу) виконується, як правило, диспетчерською службою із застосуванням засобів телемеханіки. У разі їх відсутності чи відмови - першочерговим направленням бригад до запірної арматури для відключення аварійної дільниці газопроводу з метою локалізації аварії.
11.4.4 Керівництво роботами з ліквідації аварії повинен очолити: на місці начальник або заступник начальника підрозділу; у диспетчерській УМГ головний інженер, директор або заступники директора.
До прибуття керівника підрозділу на об'єкт його обов'язки з локалізації і ліквідації аварії виконує старший за посадою фахівець підрозділу, служби, цеху по приналежності аварійного об'єкту.
Якщо для ліквідації аварії необхідно виконати великий обсяг робіт із залученням персоналу, ресурсів і технічних засобів декількох підрозділів або роботи, що передбачаються, технічно складні, то організацію робіт на місці повинен очолити відповідальний представник УМГ, призначений наказом керівника УМГ.
Керівник робіт з ліквідації аварій I і II категорії призначається наказом ДК "Укртрансгаз" або УМГ .
11.4.5 У разі виникнення аварії на ГРС диспетчер підрозділу негайно попереджає споживачів газу про необхідність переходу на резервне паливо, доповідає про аварію та вжиті заходи керівництву підрозділу і диспетчеру УМГ, викликає аварійну бригаду і здійснює необхідні заходи з максимально можливій в аварійній ситуації подачі газу споживачам.
11.4.6 Про всі аварії на КС, ГРС, ПСГ і магістральних газопроводах диспетчери УМГ сповіщають ОДУ, органи місцевої влади, державного нагляду за місцем дислокації, а при потребі - територіальні органи МНС. Інформація надається за формою згідно з додатком Ф.
11.4.7 Задачами персоналу УМГ і його підрозділів при виникненні аварійних ситуацій є:
- локалізація аварії відключенням аварійної дільниці газопроводу, КС, ГРС, ПСГ і скидання газу; - оповіщення, збір і виїзд аварійної бригади;
- прийняття необхідних заходів з безпеки населення, прилеглих транспортних комунікацій і місць їх перетину із газопроводами, а також цивільних і промислових об'єктів;
- попередження споживачів про припинення постачань газу та скорочення обсягів їх;
- прийняття необхідних заходів з максимального використання залишеного в роботі газотранспортного обладнання, лінійної частини МГ і ПСГ;
- обмеження або припинення постачання газу не категорійним споживачам або споживачам, що мають резервне паливо;
- повідомлення місцевих адміністративних і наглядових органів влади про аварію;
- організація роботи з залучення і використання технічних, матеріальних і людських ресурсів найближчих місцевих організацій;
- організація супроводження співробітниками ДАІ аварійної техніки, яка направляється до місця ліквідації аварії;
- ліквідація аварій у можливо короткі терміни.
11.4.8 Усі працівники експлуатаційних організацій у разі виникнення аварій або виявленні їх ознак зобов'язані приймати необхідні заходи по локалізації та ліквідації аварії з метою запобігання руйнування обладнання, споруд і виключення небезпеки, що загрожує обслуговуючому персоналу, населенню, цивільним і промисловим об'єктам та довкіллю.
11.4.9 У разі виникнення пожежі або раптовому викиді газу в машинному залі, галереї нагнітачів, укриттях ГПА та технологічних комунікаціях КЦ, на площадках АПО газу, вузлах підключення КС оперативний персонал повинен аварійно зупинити компресорну станцію.
Оперативний персонал повинен аварійно зупинити ГРС у разі виникнення пожежі або раптовому викиданні газу у виробничому приміщенні, блоках і на технологічних комунікаціях ГРС.
Порядок аварійної зупинки ПСГ визначається УМГ з врахуванням конкретних умов кожного ПСГ.
11.4.10 На випадки виникнення аварійних ситуацій і відмов на лінійній частині, КС, ГРС, ПСГ, експлуатаційні виробничі підрозділи повинні мати розроблений і затверджений план оповіщення, збору і виїзду на об'єкти аварійних бригад і техніки.
11.4.11 Персонал, який першим прибув на місце аварії на лінійній частині газопроводу, зобов'язаний: - попередити появу в зоні аварії сторонніх осіб і техніки; у разі виникнення аварії поблизу залізниць і автомобільних доріг - вжити заходи, що виключають рух транспорту;
- уточнити місце і розміри аварії;
- вийти на зв'язок з диспетчером або керівником підрозділу, повідомити про місце і орієнтовні розміри аварії, можливості під'їздів і проїздів та інші відомості;
- у разі виникнення аварії поблизу ЛЕП, нафтопродуктопроводів, залізниць та автомобільних доріг - повідомити їхніх власників про аварію.
11.4.12 Забороняється наближення до зони аварії людей і техніки до організації зв'язку і отримання повідомлень про повну локалізацію аварії, організацію безперервного чергування на відключеній від діючого газопроводу запірній арматурі, виконання додаткових заходів щодо запобігання випадковій або самовільній перестановці запірної арматури на границях відключеної дільниці.
11.4.13 На дільниці газопроводу між КС, не обладнаній лінійною телемеханікою, для визначення місця аварії і її локалізації одночасно з двох КС назустріч один до одного повинні направлятися аварійні бригади. Маршрут руху бригад координується диспетчерською службою до прибуття керівника підрозділу.
План оповіщення, збору і виїзду на трасу в цих випадках приводиться в дію у відповідних підрозділах (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо).
11.4.14 Незалежно від функціонування системи телемеханіки, під час ліквідації аварії персонал зобов'язаний прибути на дільниці газопроводу, що відключаються, і проконтролювати закриття запірної арматури, організувати зв'язок, постійне чергування на кранах і кранових вузлах, прийняти міри щодо виключення самовільної або помилкової перестановки кранів. Засоби телеуправління на кранах, задіяних для відключення аварійної дільниці, необхідно відключити після прибуття постів.
11.5 Підготовка магістрального газопроводу до експлуатації в осінньо-зимових умовах і до весняної повені
11.5.1 Для забезпечення ефективної і надійної експлуатації об'єктів і споруд газотранспортної системи в осінньо-зимовий період, філіями Компанії (УМГ тощо) складається "План заходів підготовки виробничих і соціально-побутових об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період".
11.5.2 Перевірка готовності об'єктів структурних підрозділів філій (підприємств) до роботи в зимовий період здійснюється спеціальною комісією.
Склад комісії визначається керівником філії (підприємства). До складу комісії залучаються провідні спеціалісти виробничих відділів і служб, а у разі необхідності, залучаються працівники проектних, ремонтних і налагоджувальних організацій. Комісія здійснює перевірку структурних підрозділів згідно з графіком, затвердженим головним інженером філії. За результатами перевірки складається відповідний акт.
11.5.3 Структурним підрозділам, які виконали заплановані заходи, видаються паспорти готовності. Паспорт підписують голова, члени комісії та керівник підрозділу на підставі акту перевірки комісії та інформації структурних підрозділів про виконання заходів і приписів (актів) комісії. Паспорт затверджує директор підприємства. Особи, що підписують паспорт готовності, несуть відповідальність за повне і якісне виконання усіх умов його видачі.
11.5.4 Паспорт готовності до роботи в осінньо-зимових умовах повинен видаватися тільки після виконання усіх вимог до технічного стану обладнання і комунікацій, територій, будинків і споруд об'єктів магістрального газопроводу.
Особлива увага повинна бути звернена на перевірку дієздатності систем пожежогасіння, водо- і теплопостачання, електрозабезпечення, газопостачання об'єктів виробничо-побутового призначення, аварійного освітлення, наявності запасів ПММ, у тому числі зимових видів, відсутності витоків газу, води, мастила та інших робочих рідин, стану димовентиляційних каналів будинків операторів та інших виробничих споруд.
11.5.5 У випадку не повного виконання підрозділами вимог з отримання паспортів із незалежних від них причин, питання про можливість видачі паспорту вирішується керівництвом газотранспортного підприємства (УМГ) спільно із комісією.
11.5.6 Підготовка об'єктів і споруд магістральних газопроводів до весняної повені повинна проводитися за розробленим підрозділом планом, в якому повинні бути передбачені:
- підготовка аварійної техніки, перевірка запірної арматури і автоматів аварійного закриття кранів;
- створення тимчасових опорних пунктів у важкодоступних місцях траси газопроводу, оснащених необхідною технікою і матеріалами;
- створення необхідних запасів паливно-мастильних матеріалів і метанолу;
- перевірка і, у разі необхідності, влаштування водовідводів та водопропусків;
- ремонт льодорізів у місцях можливих заторів льоду;
- ремонт мостів через ріки і струмки;
- ремонт під'їзних доріг;
- очистка водопропускних та інших споруд від наносів, снігу і льоду;
- підготовка засобів пересування по воді;
- розміщення чергових постів на особливо відповідальних дільницях для своєчасного запобігання загрози пошкодження газопроводу і його споруд, організація зв'язку та інші заходи, спрямовані на забезпечення безперебійної роботи газопроводу під час повені.
12 Забезпечення екологічної безпеки під час експлуатації газопроводів
12.1 Керівники підрозділів, об'єктів і філій Компанії несуть відповідальність за дотримання норм і правил з охорони, раціональному використанню та відновленню до рівня встановлених нормативів земель, вод, надр, лісів, інших природних ресурсів, а також за додержанням встановлених нормативів викидів і скидів забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище та розміщення в ньому відходів.
12.2 Екологічна безпека роботи об'єктів газотранспортної системи гарантується розробкою та здійсненням широкого комплексу взаємопов'язаних економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо запобігання аваріям, а також попередження та ліквідації їх шкідливих екологічних наслідків.
12.3 Керівники підрозділів, об'єктів і філій Компанії забезпечують збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні.
12.4 Керівники підрозділів, об'єктів і філій Компанії у встановленому порядку забезпечують одержання дозволу на зберігання, транспортування (в межах області, де розташовані об'єкти філій), використання та утилізацію отруйних речовин відповідно переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України; дотримання норм і правил радіаційної безпеки під час транспортування, зберігання, експлуатації джерел іонізуючого випромінювання; роботу в осередках техногенного та природного радіаційного забруднення.
12.5 Керівники об'єктів підземного зберігання газу забезпечують запобігання забруднення надр, повне і комплексне їх геологічне вивчення.
12.6 Керівники об'єктів, діяльність яких пов'язана з викидами забруднюючих речовин у атмосферне повітря, шкідливим впливом фізичних та біологічних факторів на нього, зобов'язані здійснювати заходи щодо забезпечення умов і вимог, передбачених у дозволах, а також контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин і рівнем іншого шкідливого впливу.
12.7 Водокористувачі забезпечують у встановленому порядку охорону ґрунтових та підземних вод від забруднення та виснаження. 
« Правила технічної експлуатації газорозподільних станцій магістральних газопроводів   Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі »
электрические сети