Стартовая >> Книги >> Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів

Контрольно-вимірювальні прилади, автоматика, телемеханіка, АСУ - Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів

Оглавление
Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів
Загальні вимоги
Об'єкти загального призначення
Лінійна частина
Компресорні станції
Підземні сховища газу
Газорозподільні станції
Електроустановки
Захист від корозії
Контрольно-вимірювальні прилади, автоматика, телемеханіка, АСУ
Зв'язок
Організація експлуатації газопроводів
Перелік використаних джерел
Додаток Б, В, Д
Додаток Ж-Х

9 Контрольно-вимірювальні прилади, автоматика, телемеханіка, АСУ та засоби обчислювальної техніки

9.1 Загальні вимоги

                          9.1.1 Надійна робота систем та засобів автоматизації, управління, АСУ забезпечується службами, дільницями і групами КВПіА, метрології газо вимірювань, телемеханіки згідно з вимогами "Правил експлуатації та безпечного обслуговування засобів автоматики, телемеханіки та обчислювальної техніки в газовій промисловості України" та відповідними відомчими нормативними документами.
9.1.2 Служба (дільниця, група) КВПіА, обліку та якості газу, АСУ, телемеханіки обслуговує наступні системи згідно з розподілом обов'язків, затвердженими на рівні підприємства та слідкує за режимом експлуатації:
- систем агрегатної, цехової, загально станційної автоматики, лінійної та центральної

телемеханіки (без ліній зв'язку);
- засобів автоматизації і КВП систем забезпечення (теплопостачання, водопостачання, вентиляційних систем, систем стисненого повітря, маслоочищення, утилізації тепла, дистиляторної і інше);
- систем контролю загазованості приміщень;
- систем пожежної автоматики;
- засобів автоматизації і КВП блоків пускового і паливного газу (БППГ);
- вузлів управління і кінцевих вимикачів кранів, агрегатної і технологічної обв'язки КС і телеуправління лінійних кранів;
- засобів вимірювання, датчиків сигналізації та захисту ГПА, допоміжного обладнання, лінійної і центральної телемеханіки;
- автоматики котельних проммайданчиків і житлового селища;
- замірних вузлів витрати газу на власні потреби, а також госпрозрахункових та контрольних пунктів заміру газу;
- систем автоматики, засобів вимірювання, телемеханіки, захисту КВП, регуляторів тиску, сигналізації в будинку оператора на ГРС, запобіжних клапанів;
- охоронної сигналізації;
- систем та засобів обліку газу;
- систем та засобів контролю якості газу.
Служба (група) метрології і газовимірювання обслуговує наступні основні і допоміжні системи:
- звужуючи пристрої пунктів заміру компримованого та паливного газу;
- прилади та системи вимірювання витрати газу на замірних вузлах на власні потреби, на госпрозрахункових та контрольних замірних пунктах;
- калібратори і взірцеві засоби вимірювання.
9.1.3 Розподіл обов'язків та зони обслуговування служб (дільниць, груп) КВПіА, АСУ, телемеханіки, обліку газу та контролю якості газу розробляється та затверджується на рівні філії.
9.1.4 Засоби і прилади приймає до експлуатації державна комісія у складі об'єкта, який приймається.
9.1.5 Приймання засобів КВПіА, АСУ до експлуатації проводиться згідно з СниП 3.05.07, при цьому, призначаються окремі приймальні комісії і затверджуються програми їхніх робіт.
9.1.6 Заключним етапом приймання обладнання є комплексне випробовування в робочих режимах, строк якого повинен складати:
- для обладнання, що працює в безперервному режимі 72 годин;
- для обладнання, що працює в режимі очікування до 1 місяця.
У дослідну експлуатацію обладнання включається наказом по філії. У період дослідної експлуатації проводиться перевірка виробів та систем за програмами та методиками, що передбачають створення або імітацію різних режимів.
9.1.7 У період дослідної експлуатації обладнання обслуговує персонал ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо, а у разі необхідності монтажно-налагоджувальної організації.
З початком дослідної експлуатації повинно бути розпочате ведення всієї оперативної документації і здійснення технічного обслуговування.
9.1.8 Відповідальність за збереження засобів вимірювань і автоматизації та зв'язку несе експлуатаційний персонал відповідних цехів і служб, у яких встановлені ці прилади.
9.1.9 Фактичні технічні дані і характеристики, які отримані в процесі приймальних випробувань, заносяться до формуляру системи.
9.1.10 Робочі параметри та кліматичні умови (температура довкілля, вологість, наявність запиленості повітря, агресивних середовищ), механічний вплив у місцях установки систем і засобів не повинні виходити за межі вимог інструкцій заводів-виготовлювачів.
9.1.11 Напруга для засобів автоматизації і управління повинна бути стабілізована. Мережа живлення цього обладнання повинна бути захищена від впливу індустріальних перешкод.
9.1.12 Для забезпечення нормальної роботи обладнання в необхідних випадках повинно бути передбачене автоматичне резервування живлення приладів та пристроїв з періодичною його перевіркою.
9.1.13 Щити, перехідні коробки та збірні кабельні щити повинні бути пронумеровані, всі затискувачі і проводи, що до них підходять, а також імпульсні лінії контрольно-вимірювальних приладів та автоматичних регуляторів повинні мати маркування, а органи управління і сигналізації, вимірювальні прилади написи про їхнє призначення відповідно зі схемами.
9.1.14 Прилади повинні мати справні запірні пристрої, ущільнення, чисті оглядові скла, чіткий запис реєстрації, а клемні сполучення повинні бути щільними і мати надійні контакти.
На шкалах стаціонарних вимірювальних приладів повинна бути червона риска, що відповідає граничному значенню величини, яка вимірюється.
9.1.15 Контрольні кабелі, кабель лінії зв'язку з датчиками та інше повинні мати позначення на кінцях, у місцях розгалуження і пересічення, під час переходів, а також по трасі через кожні 50-70м. Кінці вільних жил кабелів повинні бути ізольовані. Вищеназвані кабелі повинні бути розділені від силового кабелю та кабелю живлення.
Під час усунення пошкоджень кабелів з металевою оболонкою чи при їхньому нарощуванні, у разі з'єднання жил потрібно встановлювати герметичні муфти, кожна з яких підлягає реєстрації з прізвищем відповідального, що виконував розділення кабелю. Місця сполучень кабелів з гумовою оболонкою та ізоляцією повинні бути герметизовані методом вулканізації. Кабелі з поліхлорвініловою оболонкою при нарощуванні повинні з'єднуватися пайкою з механічним кріпленням, при необхідності - закритим кожухом.
9.1.16 З'єднувальні трубні прокладки (імпульсні лінії) до засобів вимірювань та автоматизації повинні бути прокладені з дотриманням умов необхідних ухилів і під час експлуатації систематично продуватись. Місця, де можливі обмерзання або надмірний нагрів, повинні бути теплоізольовані.
9.1.17 Передбачені засоби автоматичного блокування, що виключають можливість одночасного ручного і дистанційного управління, повинні періодично перевірятися та знаходитися у справному стані.
9.1.18 Періодичні операції з контролю справності та випробовуванню систем і засобів автоматизації та управління повинні проводитися експлуатаційним персоналом згідно з Настанов (інструкцій) з експлуатації на це обладнання, а у випадку, коли це потрібно за умовами експлуатації, - черговим оперативним персоналом за технологічною інструкцією із записом результатів в оперативному журналі.
9.1.19 Прилади захисту повинні періодично перевірятися в строки, які встановлені графіком планово-попереджувальних ремонтів та технологічними інструкціями. Відключення захисту для перевірки повинно супроводжуватися записом в оперативному журналі. Забороняються ремонтні і налагоджувальні роботи на працюючому технологічному обладнанні в мережах захисту, що знаходяться в дії. Відключення засобів захисту допускається тільки у випадку виявлення пошкоджень на час, необхідний для їхнього усунення. У цьому випадку повинно бути встановлене безупинне спостереження за контрольованим параметром по вимірювальних приладах. Якщо прямий контроль параметру неможливий, то агрегат зупиняють.
Несправні прилади захисту на працюючому обладнанні можна замінювати тільки у разі відключення за умови від живлення.
На заново встановлені прилади живлення подають при короткочасній деблокіровці схеми захисту.
9.1.20 Перевірка приладів та ланцюгів захисту здійснюється:
- на працюючих ГПА і електростанціях, які знаходяться в резерві не рідше 1 разу на квартал і безпосередньо перед включенням їх в роботу;
- на ГРС не рідше 1 разу на місяць;
на ГПА з мікропроцесорним САУ нового покоління згідно з вимогами СТП 320.30019801.006-00.
Порядок перевірки систем сигналізації визначається газотранспортним підприємством (УМГ тощо).
9.1.21 Метрологічні та точністні характеристики приладів, приладів, засобів автоматизації не повинні виходити за межі, означені в їхній технічній документації. Порядок метрологічної перевірки засобів вимірювань викладений в п.9.5 цих Правил.
Допускається ремонт тільки тих засобів вимірювань, на які існує реєстраційне посвідчення, що видане підприємству територіальним органом Держстандарту України. Первинні перетворювачі, що входять в системи автоматики та контролю, перевіряють у складі цих систем на відповідність ЕД.
9.1.22 Забороняється допуск до приладів та систем автоматизації та управління і пристроїв захисту осіб, що не мають прямого відношення до обслуговування апаратури.
9.2 Контрольновимірювальні прилади і автоматика
9.2.1 Забезпечення надійної експлуатації технічних засобів контролю, захисту і автоматичного управління об'єктів ГТС покладається на службу (групу) КВП і А виробничого підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо). Організаційно-технічне і методичне керівництво службами (дільницями і групами) здійснюється виробничим відділом газотранспортного підприємства (УМГ тощо). 9.2.2 Служба (група) КВП і А забезпечує:
- безперебійну і надійну експлуатацію приладів контролю, захисту, автоматичного управління на всіх об'єктах КС, ПСГ, ГРС і лінійної частини МГ;
- технічне обслуговування КВПіА;
- поточний ремонт для відновлення справності і дієздатності КВПіА;
- розробку графіків виводу приладів і систем на планове технічне обслуговування і плановий ремонт;
- контроль за діяльністю підрядних організацій, що виконують ремонт і обслуговування технічних засобів;
- контроль за виконанням монтажних і налагоджувальних робіт, проведення випробувань, приймання в експлуатацію засобів ав-томатизації, контролю, захисту, автоматичного управління;
- участь у розслідуванні відмов, розроблення заходів їх попередження;
- виконання графіків повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки.
Якщо у підрозділі є окрема служба (група) метрології і газовимірювань, то в частині експлуатації КВПіА вона забезпечує:
- технічне обслуговування засобів вимірювання витрати кількості газу та зразкових засобів вимірювання:
- контроль за діяльністю підрядних організацій, що виконують монтаж, наладку та технічне обслуговування засобів вимірювання витрати та кількості газу, зразкових засобів вимірювання;
- повірку та калібрування всіх засобів вимірювання та метрологічне забезпечення всіх видів виробничої діяльності підрозділу.
9.2.3 Конструктивне виконання засобів захисту, автоматики і контролю, які встановлюються у вибухонебезпечних зонах, повинно відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок".
9.2.4 Відповідальність за цілість і чистоту зовнішніх частин приладів автоматики, захисту і засобів вимірювань несе експлуатаційний персонал відповідних цехів і служб, в яких встановлені ці прилади.
9.2.5 Персонал, що обслуговує засоби КВПіА, прирівнюється до електротехнічного персоналу і повинен мати відповідну кваліфікаційну групу з електробезпеки.
9.2.6 Реле і засоби захисту, влаштування технологічної автоматики, а також прилади, по яких ведеться контроль за роботою обладнання (за винятком приладів, параметри яких підлягають зміні оперативним персоналом залежно від режиму роботи обладнання), повинні бути опломбовані.
9.2.7 Заміна або ремонт контрольно-вимірювальних приладів на працюючому обладнанні, якщо подібні роботи допускаються інструкціями з техніки безпеки і умовами технологічного процесу, повинні виконуватись тільки з дозволу диспетчера (змінного інженера). На період заміни (ремонту) контроль за роботою обладнання здійснюється за іншими, взаємопов'язаними із ним параметрами.
9.2.8 Допускається ремонт тільки тих засобів вимірювань, на які є реєстраційне посвідчення, видане підприємству територіальним органом Держстандарту України.
9.2.9 На стаціонарні контрольно-вимірювальні прилади повинні бути паспорти, в яких відзначаються проведені перевірки і ремонти. До паспортів додаються розрахунки і схеми установки дросельних вимірювальних приладів.
9.2.10 Вимірювальні електричні прилади, встановлені в щитах і шафах, повинні бути заземлені самостійним провідником.
9.2.11 Вимірювальні перетворювачі в системах контролю за загазованістю встановлюються в призначених проектом місцях, зумовлених імовірним і найбільшим скупченням газу. У разі необхідності, перенесення первинних перетворювачів погоджується з проектною організацією. Періодичність перевірок роботи системи встановлюється згідно з інструкціями заводів-виготовлювачів, але не рідше 1 разу на квартал.
9.3 Телемеханіка
9.3.1 Системи телемеханіки призначені для збору, первинної обробки і ретрансляції інформації про режим роботи технологічного обладнання магістрального газопроводу.
9.3.2 Системи телемеханіки забезпечують:
- телесигналізацію про стан технологічного обладнання і телевимірювання поточних і інтегральних значень параметрів;
- телеуправління і телерегулювання об'єктів;
- реєстрацію стану контрольованих об'єктів і команд телеуправління.
9.3.3 Експлуатацію систем телемеханіки на підприємствах здійснюють служба (дільниця, група) АСУ, КВПіА, телемеханіки підрозділу згідно з розподілом обов'язків. Методичне і технічне керівництво експлуатацією систем телемеханіки здійснює відповідний виробничий відділ газотранспортного підприємства (УМГ тощо).
9.3.4 Основними задачами експлуатаційних служб є:
- підтримання лінійних і стаціонарних систем та засобів телемеханіки у справному стані;
- вчасне виявлення і усунення пошкоджень в апаратурі телемеханіки;
- вчасне проведення технічного обслуговування лінійних і стаціонарних систем та засобів телемеханіки. 9.3.5 Персонал, що експлуатує системи телемеханіки, зобов'язаний:
- щодня контролювати стан і роботу приладів телемеханіки і переглядати записи чергових диспетчерів у журналі пошкоджень приладів телемеханіки;
- приймати заходи для виявлення причин ненормальної роботи приладів і усувати пошкодження;
- виконувати технічне обслуговування приладів на об'єктах;
- реєструвати їхні результати в журналі робіт, що виконуються на приладах телемеханіки;
- забезпечувати наявність і належний стан технічної документації;
- приймати участь в установці, налагоджуванні і прийманні приладів телемеханіки, які вводяться в експлуатацію.
9.3.6 Прилади і пристрої телемеханіки повинні бути захищені від кліматичних і механічних впливів з урахуванням вимог експлуатаційної документації.
9.3.7 Пристрої телемеханіки на об'єктах, що управляються, повинні виключатися загальним ключем або накладкою, що виводить з роботи влаштування телемеханіки тільки в частині телеуправління, телерегулювання або повністю.
Переключення обладнання, яке знаходиться на телеуправлінні, на місцеве управління і назад може бути здійснене тільки з дозволу диспетчера або іншого відповідального працівника. Тривале виключення здійснюється з дозволу керівника підрозділу.
9.3.8 Прилади телеуправління повинні виключати можливість помилкового виключення (включення) обладнання, що управляється.
Під час збирання приладів і панелей телемеханіки, затискувачі, сполучення яких може викликати виключення (включення) обладнання, не повинні розташовуватися поруч.
9.3.9 Оперативний персонал, що експлуатує систему телемеханіки, повинен з періодичністю, означеною в технологічній інструкції, але не рідше ніж 1 раз у зміну перевіряти правильність її функціонування шляхом посилки контрольного виклику усім КП.
9.3.10 Технічне обслуговування систем телемеханіки виконується експлуатаційним персоналом відповідно до діючих НТД і цими Правилами в обсязі і з періодичністю згідно ЕД. Прилади телемеханіки, що встановлені на лінійній частині газопроводів і ГРС, повинні не рідше ніж 1 разу на квартал випробуватися в дії разом з поєднаним технологічним обладнанням.
9.3.11 В окремих випадках, коли відсутня можливість перевірки ланцюгів управління і сигналізації з безпосередньою зміною стану обладнання, повинна здійснюватися імітація роботи обладнання, максимально близька до реальних умов. Порядок і періодичність перевірки, оформлення документів визначаються газотранспортним підприємством (УМГ тощо).
9.3.12 У разі відмови системи телемеханіки, повинна проводитися позапланова перевірка системи, обсяг якої визначається залежно від характеру відмови.
9.4 Автоматизована система керування технологічним процесом
9.4.1 Системи САК ТП призначені для автоматичного управління, захисту, сигналізації і контролю технологічного обладнання магістрального газопроводу.
9.4.2 До складу САК ТП входять САК ТП КС, САК ТП КЦ, САК ГПА, САК ГРС і вузли управління запірнорегулюючою арматурою КС і КЦ, що об'єднують наступні групи технічних засобів:
- засоби локальної технологічної автоматики, зокрема вимірювальні прилади загальнопромислового призначення і контрольно-вимірювальна апаратура автоматичного регулювання, а також вимірювальні системи контролю і управління щитового виконання;
- не стандартизовані засоби вимірювання і комплекси засобів автоматизації, контролю і управління;
- системи агрегатної автоматики КС магістральних газопроводів;
- засоби контролю технологічних параметрів, витрат і тиску газу та рідин, виконавчі механізми і допоміжні засоби контролю і управління.
9.4.3 Експлуатація і технічне обслуговування обладнання САК ТП здійснюється відділом АСУ газотранспортного підприємства і службою КВПіА підрозділів (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо), а постійний нагляд і контроль за роботою приладів здійснює оперативний персонал згідно з вимогами ЕД, керівними документами і цими Правилами.
Основними і обов'язковими технічними документами САК ТП є:
- виконавча технічна документація;
- протоколи налагоджувань, вимірювань і випробувань;
- структурні схеми захисту;
- інструкції з експлуатації засобів контролю і управління;
- дані (таблиці) настанов і характеристики режимів роботи обладнання;
- карти настройки регуляторів вимірювальних приладів;
- паспорти-протоколи на влаштування автоматики, контролю і захисту основного і допоміжного обладнання.
9.4.4 Монтаж, пусконалагоджувальні роботи і прийом до експлуатації систем і засобів САК ТП проводиться відповідно до вимог СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизации".
Системи захисту ГПА компресорних станцій здаються до експлуатації після їх випробування, яке проводиться за спеціальною програмою та методикою, яку надає виготовлювач САК ГПА. По закінчення перевірки складається протокол перевірки захистів ГПА (попереджувальних і аварійних сигналів.
Випробування і приймання в експлуатацію компресорного імпортного обладнання проводиться відповідно до вимог СНиП 3.05.05-84.
9.4.5 Арматура, контрольно-вимірювальні прилади і запобіжні пристрої, що встановлені на посудинах, які працюють під тиском, після монтажу повинні бути перевірені на герметичність відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.07-94. "Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском".
9.4.6 Усі зміни, викликані заміною або введенням нових програмних та апаратних засобів в діючі схеми САК ТП, повинні вчасно вноситися у відповідну технічну документацію.
9.4.7 САК ТП є відповідальним оперативним обладнанням. Воно повинно бути постійно готовим до роботи, за винятком випадків виводу в плановий ремонт або у разі несправностей апаратури.
Вивід з роботи окремих приладів комплексів автоматичного управління ГПА КС і іншого відповідального енерготехнологічного обладнання на термін більш 2-х годин допускається тільки з дозволу керівника об'єкта або диспетчера.
9.4.8 Оперативному персоналу об'єкта забороняється здійснювати будь-які роботи на приладах САК ТП, за винятком операцій з органами ручного управління, передбачених інструкціями з експлуатації комплексів.
9.4.9 Системи автоматики і захисту агрегатів повинні періодично перевірятися відповідно до вимог інструкцій з експлуатації, про що робиться запис у журналі або протоколі.
Перевірка справності світлової сигналізації, візуальний огляд приладів САУ проводиться періодично, але не рідше 1 разу на добу оперативним персоналом.
9.4.10 Під час роботи агрегатів забороняється здійснювати ремонт і заміну вимірювальних приладів, вимикати системи автоматики без дозволу диспетчера.
9.4.11 Регулювання датчиків, які встановлені на працюючих механізмах, дозволяється здійснювати тільки після зупинки останніх і вжиття заходів, які не дозволяють включення і рух механізмів.
9.4.12 Імпульсні трубки на діючих приладах допускається продувати тільки з дозволу особи, яка відповідає за прилад, або начальника зміни.
9.4.13 Влаштування САК ТП можна перевірити двома способами: із впливом або без впливу їх на виконавчі механізми обладнання , що управляються.
Дія схем автоматики із впливом на виконавчі механізми (пуск і зупинка технологічного обладнання, закриття і відкриття кранів, засувок тощо) перевіряється разом з представником оперативного персоналу, який обслуговує обладнання або з диспетчером.
Перевірка приладів автоматики без впливу їх на технологічне обладнання проводиться після попередження персоналу, який обслуговує це обладнання. При цьому, електричні ланцюги обладнань автоматики, що перевіряються, відділяються ключем або накладками від схем управління, АВР-АПВ та ін.
9.5 Програмне забезпечення
9.5.1 Супровід і розвиток програмного забезпечення в процесі експлуатації здійснюється відділом АСУ газотранспортного підприємства. У складі відділів АСУ повинні бути передбачені групи або окремі фахівці з наступних напрямків:
- супроводу і розвитку інформаційного забезпечення;
- супроводу і розвитку прикладного програмного забезпечення;
- розробці і розвитку для користувача програм для АРМів.
9.5.2 Обслуговування програмних засобів повинно включати:
- технічне обслуговування носіїв програмного забезпечення;
- оперативний контроль за надійним функціонуванням програмного забезпечення;
- внесення змін і дублювання програмного забезпечення.
9.5.3 Технічне обслуговування носіїв програмного забезпечення повинно гарантувати їхню цілість і виконується обслуговуючим персоналом АСУ відповідно з ЕД на конкретні типи ЕОМ.
9.5.4 Оперативний контроль за надійним функціонуванням програмного забезпечення повинен здійснюватися відповідно до керівництва з технічного обслуговування відділом АСУ підприємства (УМГ тощо).
9.5.5 Керівництво з технічного обслуговування повинно включати оперативний контроль у неробочому режимі під час проведення технічного обслуговування ЕОМ, в робочому режимі за допомогою діагностичних програм.
Оперативний контроль програмного забезпечення в неробочому режимі проводиться персоналом, що виконує технічне обслуговування, з використанням засобів і процедур, означених в ЕД.
Оперативний контроль програмного забезпечення в робочому режимі проводиться оператором періодично відповідно до технологічних інструкцій або під час виникнення підозріння у невірності ведення процесу на прохання користувачів інформації АСУ чи за індикацією системи діагностування.
Автоматичний оперативний контроль програмного забезпечення в робочому режимі здійснюється безупинно по кожній функції, що виконуються методами і засобами, передбаченими в програмному забезпеченні.
Дефекти, виявлені під час усіх видах оперативного контролю, усувають фахівці у разі технічного обслуговування або ремонті відповідно до "Керівництва системного програміста".
9.5.6 Дублювання, облік і зберігання програмної документації повинні виконуватися у відповідності з ГОСТ 19.601-78. Якщо експлуатаційній організації не передані оригінали програмного забезпечення, то вони повинні мати його дублікати. Стандартні програми відтворюються за їхніми дублікатами. Дублікати програмного забезпечення повинні зберігатися у відділі АСУ підприємства, який здійснює врахування всіх програмних документів, що використовуються на підприємствах і об'єктах підприємства.
9.5.7 Відділ АСУ зобов'язаний виконувати відновлення оригіналів і виготовлення дублікатів програмного забезпечення, що використовуються в реальних умовах. Відповідальність за дотримання правил зберігання і експлуатації дублікатів програмного забезпечення на його робочих носіях несуть керівники відповідних служб підприємств.
9.5.8 Внесення змін в програмне забезпечення повинно виконуватися відповідно з ГОСТ 19.603-78. Відділ АСУ має право оформляти повідомлення про зміни програмного забезпечення тільки в тому випадку, коли він є утримувачем оригіналів. У разі необхідності, внесення змін у дублікати відділ АСУ повинен оформляти і направляти утримувачу копію оригіналу пропозиції про зміну.
Служби підприємств можуть спрямовувати пропозиції про зміну програмного забезпечення тільки у відділ АСУ ДК "Укртрансгаз".
9.5.9 Врахування і внесення змін у дублікати виконує відділ АСУ. У разі внесення змін заміною копій повинні бути виготовлені нові, а що анулювалися, вилучені з виробництва.
Забороняється внесення змін в програмне забезпечення без оформлення повідомлення.
9.5.10 Розвиток і вдосконалення програмного забезпечення, незалежно від того, ким воно розробляється, здійснюється шляхом оформлення повідомлення про зміну у встановленому порядку.
9.6 Метрологічне забезпечення
9.6.1 Метрологічне забезпечення технологічних процесів встановлює методичні і організаційні основи, технічні засоби, правила та норми, що забезпечують єдність і необхідну точність вимірювань.
9.6.2 У газотранспортних підприємствах (УМГ тощо) метрологічну службу очолює головний метролог, що підпорядкований головному інженеру. У підрозділах (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо) метрологічне забезпечення покладається на службу (групу) метрології і газовимірювань або на фахівців інших служб.
9.6.3 На метрологічну службу покладається розв'язування наступних завдань:
- проведення робіт із забезпечення необхідної точності вимірювань, підвищеного рівня метрологічного забезпечення;
- визначення оптимальної номенклатури засобів вимірювальної техніки (далі ЗВТ);
- здійснення відомчого метрологічного контролю за дотриманням метрологічних норм і правил;
- організація і проведення метрологічного атестування, повірки, калібрування та ремонту ЗВТ, вимірювальних каналів (далі ВК), вимірювально-інформаційних систем (далі ВІС) і АСУ ТП ;
- розробка і атестація методик виконання вимірювань;
- складання і узгодження з органами державної метрологічної служби переліку ЗВТ, що перебувають у експлуатації і підлягають повірці.
9.6.4 Параметри технологічного процесу і режимів роботи обладнання вимірюються індивідуально ЗВТ або ВК ВІС, систем автоматизації, телемеханіки або АСУ.
9.6.5 У складі ВК або індивідуальних ЗВТ повинні застосовуватися тільки ЗВТ, які пройшли державні приймальні випробування. Допускається застосування не стандартизованих ЗВТ, які пройшли метрологічну атестацію, відповідно із вимогами ДСТУ 3215-95.
9.6.6 ВК і ЗВТ діляться на три групи:
- що підлягають обов'язковій повірці, призначені для вимірювань параметрів у разі врахування матеріальних цінностей, палива і енергії під час взаємних розрахунках, для здійснення заходів щодо охорони навколишнього середовища, охорони праці і техніки безпеки;
- що підлягають обов'язковому калібруванню, призначені для вимірювань параметрів технологічного процесу і режимів обладнання, які визначають техніко-економічну ефективність об'єкта, що управляється;
- що виконують роль індикаторів, тобто призначені для спостереження за зміною параметрів без оцінки їх значення в одиницях фізичних величин з нормованою точністю, а також що використовуються тільки у навчальних цілях.
9.6.7 Повірка ЗВТ проводиться відповідно до вимог ДСТУ 2708-94 у календарні строки, встановлені графіком повірки ЗВТ, узгодженим з територіальними органами Держстандарту України. Порядок повірки ЗВТ, що не повіряються територіальними органами Держстандарту України, встановлюється головним метрологом об'єднання.
9.6.7.1 Усі вимірювальні прилади по видах вимірювань повинні проходити періодичну метрологічну повірку.
9.6.7.2 Періодична метрологічна повірка може бути відомчою або в органах Державного метрологічного нагляду.
9.6.7.3 У кожному підрозділі газотранспортного підприємства повинен бути оформлений "Перелік вимірювальних приладів по видах вимірювань, що підлягають періодичній Державній повірці" і "Перелік вимірювальних приладів по видах вимірювань, що підлягають періодичній відомчій повірці".
9.6.7.4 "Переліки..." оформляються метрологом підрозділу, повинні бути підписані керівництвом підрозділу і затверджені головним інженером вищої організації.
9.6.7.5 У відповідності до "Переліку..." повинні складатися і узгоджуватися з відповідними повір очними організаціями графіки повірок.
9.6.7.6 Графіки оформляються метрологом підрозділу, узгоджуються з повір очною організацією і затверджуються керівництвом підрозділу. Організація, з якою узгоджуються графіки відомчої повірки, повинна пред'явити Замовникові ліцензію на виконання таких робіт і надати копію ліцензії.
9.6.7.7 У відповідності до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" періодичній метрологічній повірці в органах Державного метрологічного нагляду підлягають взірцеві прилади і прилади, результати вимірювань яких служать для постійного використання підприємствами і організаціями різного відомчого підпорядкування, а також прилади, що використовуються для контрою умов охорони праці і навколишнього середовища. До таких приладів належать:
- взірцеві (контрольні) прилади по видах вимірювань;
- прилади комерційного вимірювання витрати газу;
- вимірювальні кола систем контролю загазованості;
- прилади вимірювання тиску на посудинах, що працюють під тиском і підлягають контролю в орагназ Держнаглядохоронпраці.
9.6.7.8 Вимірювальні кола систем контролю загазованості підлягають також щоквартальній відомчій повірці.
9.6.8 Калібрування ВК і ЗВТ проводиться метрологічною службою підрозділу відповідно з вимогами ДСТУ 3989 за графіком, затвердженим керівництвом підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо).
9.6.9 Перелік ЗВТ, які перебувають у експлуатації та підлягають повірці, складає їхній користувач і узгоджує з органом державної метрологічної служби.
9.6.10 Засоби вимірювання повинні проходити повірку згідно з нормативним документом і технічною документацією разом з ЕД і, у разі необхідності, свідоцтвом про останню повірку, а також необхідними комплектуючими приладами.
9.6.11 ВК ВІС систем автоматизації, телемеханіки і АСУ повинні бути повірені метрологічною службою підрозділу з використанням методик виконання вимірювань і повірки, розроблених і атестованих відповідно з вимогами діючих нормативних документів.
ЗВТ, що застосовуються у ВК ВІС та АСУ, можуть окремо не повірятися, якщо це передбачено нормативними документами або технічною документацією.
9.6.12 ЗВТ, які експлуатуються в умовах, що відрізняються від тих, для яких нормовані їхні метрологічні характеристики, повинні бути атестовані відповідно з вимогами ДСТУ 3215-95. Результати атестації вносяться до ЕД ЗВТ .
9.6.13 Індикатори та індикаторні ВК метрологічній повірці не підлягають, контроль за їхньою справністю здійснює служба КВПіА під час проведення технічного обслуговування. Порядок обслуговування встановлюється інструкцією або правилами їхньої експлуатації, затвердженими головним інженером підрозділу. На індикаторні ЗВТ і їх ЕД повинна бути нанесена відповідна позначка "І" або "У".
9.6.14 Позитивні результати повірки ЗВТ засвідчуються відтиском повірочного тавра і (або) свідоцтвом про повірку. Відтиск повірочного тавра ставиться на ЗВТ і (або) експлуатаційну документацію. У випадку, якщо доступ до вимірювального механізму ЗВТ пломбується, відтиск повірочного тавра ставиться на пломбу.
9.6.15 Якщо відтиск повірочного тавра чи пломба пошкоджені або свідоцтво загублене, ЗВТ вважається не повіреним.
9.6.16 Вимоги пунктів 9.5.14 та 9.5.15 до пломбування ЗВТ не відносяться до пломбування звужуючих пристроїв та маніфольдів обв'язки засобів вимірювання кількості газу представниками контрагента.
9.7 Технічне обслуговування та ремонт обладнання
9.7.1 Технічне обслуговування і ремонт ЗВТ повинні здійснюватися службами, дільницями або групами виробничих підрозділів у межах кордонів обслуговування.
9.7.2 Система технічного обслуговування і ремонту розробляється газотранспортним підприємством (УМГ тощо) і повинна передбачати:
- технічне обслуговування з періодичним контролем;
- регламентоване технічне обслуговування;
- поточний ремонт;
- підготовка ЗВТ до державної та відомчої повірки;
- підготовка ЗВТ до калібрування;
- забезпечення комплектності ЗІП;
- середній і капітальний ремонт;
- забезпечення експлуатаційної надійності.
Терміни технічного обслуговування повинні бути погоджені з графіками технічного обслуговування основного технологічного обладнання.
9.7.3 Технічне обслуговування з періодичним контролем виконується, як правило, без зупинки технологічного процесу в обсязі і з періодичністю, означеною в ЕД на технічні засоби.
9.7.4 Регламентоване технічне обслуговування виконується, як правило, з виключенням технологічного обладнання в обсязі і з періодичністю, означеною в ЕД на технічні засоби, і складається з розширених технічних перевірок і робіт з підтриманню дієздатності виробів.
Проведення регламентного технічного обслуговування технічними засобами, які не пройшли повірку, забороняється.
Номенклатура і обсяги робіт, що виконуються на зупиненому і працюючому обладнанні, встановлюються керівництвом підрозділу за погодженням з газотранспортним підприємством.
9.7.5 Обсяг поточного ремонту визначається в кожному конкретному випадку результатами огляду або характером відмови.
Поточний ремонт проводиться експлуатаційним персоналом підприємства шляхом заміни або ремонту елементів і вузлів, які відмовили. Пошук і усунення несправностей, обсяг контрольних перевірок після відновлення повинні здійснюватися відповідно з ЕД У складних випадках для пошуку і усунення несправностей залучають ремонтний персонал підприємств, об'єднань, монтажно-налагоджувальних організацій і заводів - виготовлювачів технічних засобів.
9.7.6 Середній ремонт технічних засобів виконується експлуатаційним персоналом підрозділів, ремонтним персоналом спеціалізованих організацій або заводів-виготовлювачів.
Під час проведення середнього ремонту відновлюють ресурс або замінюють вузли, термін служби яких менший періоду між двома послідовно проведеними капітальними ремонтами виробу, замінюють або ремонтують вузли і деталі, що швидко спрацьовуються, перевіряють технічний стан всіх складових технічних засобів з усуненням виявлених несправностей шляхом заміни або відновлення вузлів і деталей, які відмовили, їх регулювання і налагодження, доопрацьовують згідно з інформаційними листами і бюлетенями, а також модернізують обладнання.
9.7.7 Капітальний ремонт технічних засобів виконується на спеціалізованих підприємствах або заводах-виготовлювачах, а також їхнім персоналом на місцях установки технічних засобів.
Капітальний ремонт передбачає відновлення ресурсу технічних засобів і забезпечення надійності їхньої роботи в міжремонтний період за рахунок засобів вимірювань, випробувань, регулювання, усунення виявлених дефектів. Під час проведення капітальних ремонтів повинні виконуватися вимоги директивних вказівок і заходи, направлені на збільшення тривалості безперервної роботи обладнання, поліпшення його техніко-економічних показників. У разі необхідності в процесі капітального ремонту повинні виконуватися роботи по заміні окремих вузлів з урахуванням досвіду експлуатації.
9.7.8 Виконання ремонтних робіт повинно проводитись згідно з ГОСТ 2.602-95.
9.7.9 Первинними документами, які підтверджують непридатність технічних засобів до подальшої експлуатації, є формуляр і журнал врахування роботи технічних засобів.
Підготовкою документів, необхідних для списання технічних засобів, займається комісія, призначена розпорядженням головного інженера. Остаточне затвердження акту на списання технічних засобів здійснюється у порядку, встановленому ДК Укртрансгаз.
9.7.10 Технічне обслуговування засобів вимірювань виконується службою КВПіА відповідно з вимогами ЕД.
ЗВТ повинні відправлятися на ремонт у разі негативних результатах повірки. ЗВТ, на право ремонту яких підприємство має реєст-раційне посвідчення, ремонтуються силами метрологічної служби, інші - ремонтними підприємствами Держстандарту України або інших відомств за графіками, що складаються окремо для кожного ремонтного підприємства, погоджуються із ними і затверджуються головним інженером підприємства (УМГ тощо).
9.7.11 Забезпечення експлуатаційної надійності і ефективності використання засобів і систем досягається шляхом вчасного і якісного виконання ремонтно-технічного обслуговування
9.7.12 Роботи з забезпечення надійності включають:
- врахування відмов і несправностей, виявлених під час експлуатації, зберігання і ремонтно-технічному обслуговуванні, і заповнення первинних і зведених форм врахування інформації;
- розрахунок фактичних показників надійності, порівняння їх з встановленими значеннями і занесення результатів у паспорти на технічні засоби;
- аналіз фактичних показників надійності, визначення впливу умов і режимів експлуатації, виявлення найбільш ненадійних вузлів і елементів;
- розробку заходів з вдосконалення системи експлуатації, ремонтно-технічного обслуговування, матеріально-технічного забезпечення;
- розробку пропозицій з доопрацювання виробів, вдосконалення ЕД і сервісного обладнання.
9.7.13 Роботи зі збору, обробці, аналізу інформації з експлуатаційної надійності і розробці заходів< з її підвищенню встановлені ОСТ 51.136-85. Порядок виконання робіт у підрозділах визначається підприємством (УМГ тощо). По закінченні календарного року служби, підрозділи, що відповідальні за експлуатацію, повинні аналізувати інформацію з експлуатаційної надійності, розробляти заходи з підвищення надійності обладнання. Пропозиції щодо вдосконалення системи ремонтно-технічного обслуговування, конструкції і ЕД виробів, складу ЗІП і сервісного обладнання підрозділи спрямовують у газотранспортне підприємство (УМГ тощо).
9.7.14 Якщо фактичні показники надійності виробу нижче означених в ЕД, він не відповідає НТД і вважається некондиційним, у цьому випадку підрозділ, що експлуатує, подає постачальнику претензії відповідно до "Положення про порушення продукції виробничо - технічного призначення".
9.7.15 Підтримання надійності експлуатації технічних засобів і скорочення часу їхнього поточного ремонту забезпечуються наявністю постійних запасів матеріалів і комплекту запасних частин, інструменту і приладдя (ЗІП).
Номенклатура, нормативи, місця і умови зберігання, порядок використання і поновлення постійного запасу матеріалів і ЗІП визначаються ЕД і затверджуються нормативними документами.
9.7.16 Порядок використання ЗІП визначається ЕД. Списання ЗІП здійснюється за актами, затвердженими головним інженером підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо).
9.8 Технічна документація
9.8.1 Організації, що експлуатують технічні засоби автоматики, телемеханіки, АСУ І обчислювальної техніки повинні мати відповідну технічну документацію.
9.8.2 До складу технічної документації повинні входити:
- виконавча технічна документація, прийнята по закінченню будівництва;
- експлуатаційна документація на технічні засоби;
- документація на інформаційне програмне забезпечення, що поставляється розробником проекту у т.ч. програмне забезпечення мікропроцесорних САК ГПА, САК ГРС, САК ТП КС (КЦ) на твердих носіях;
- державна і галузева НТД за переліком, визначається об'єднанням;
- виробничі і технологічні інструкції;
- посадові та робочі інструкції;
- інструкції з охорони праці по професіях, за видами робіт та пожежній безпеці;
- планиграфіки ремонтно-технічного обслуговування і метрологічного забезпечення;
- журнали обліку, перевірки технічних засобів і повірки ЗВТ.
9.8.3 Технічна документація, яка необхідна для експлуатації і ремонтно-технічного обслуговування, передається налагоджувальною організацією експлуатаційним підрозділам.
9.8.4 Посадові, робочі і технологічні інструкції розробляються підрозділом з урахуванням проектної документації службами, відповідальними за експлуатацію технічних засобів, та затверджуються головним інженером підрозділу.
9.8.5 Обов'язковими є наступні графіки роботи:
- обслуговування технічних засобів;
- ремонту технічних засобів по видах ремонту (середній, капітальний);
- повірки ЗВТ, що повинен бути погоджений із територіальними органами Держстандарту України;
- калібрування ЗВТ.
У разі виконання ремонтно-технічного обслуговування сторонніми організаціями, графіки на ці роботи складаються окремо і повинні бути погоджені з виконавцями.
9.8.6 У службах експлуатаційних підрозділів зобов'язані вестися наступні журнали:
- технічного обслуговування і ремонту;
- реєстрації результатів метрологічної повірки засобів вимірювання. 
« Правила технічної експлуатації газорозподільних станцій магістральних газопроводів   Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі »
электрические сети