Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила технічної експлуатації газорозподільних станцій магістральних газопроводів

Технічне обслуговування і ремонт - Правила технічної експлуатації газорозподільних станцій магістральних газопроводів

Оглавление
Правила технічної експлуатації газорозподільних станцій магістральних газопроводів
Загальні вимоги
Експлуатація газорозподільних станцій
Системи і обладнання газорозподільних станцій
Технічне обслуговування і ремонт
Загальні положення
Забезпечення екологічної безпеки під час експлуатації газорозподільних станцій

7 Технічне обслуговування і ремонт

7.1 Основні положення

7.1.1 Періодичність і обсяги роботи з технічного обслуговування та поточного ремонту обладнання і спеціальних засобів та систем на ГРС (КВПіА,  телемеханіки, енергозабезпечення, ЕХЗ тощо) встановлюються цими Правилами, інструкціями заводів-виготовлювачів, щорічним графіком ППР для кожної конкретної ГРС, “Правилами експлуатації і безпечного обслуговування засобів автоматики, телемеханіки та обчислювальної техніки у газовій промисловості України” та іншими чинними нормативними документами.

7.1.2 Періодичне технічне обслуговування обладнання і систем ГРС – це комплекс операцій з підтримання їх працездатності через встановлені в експлуатаційній документації (інструкціях заводів-виготовлювачів, планах-графіках ППР тощо) конкретні інтервали часу.

7.1.3 Поточний ремонт – вид ремонту, за яким забезпечується нормальна експлуатація обладнання,  спеціальних засобів та систем ГРС до наступного планового ремонту. Під час поточного ремонту усуваються несправності шляхом замінення або відновлення окремих деталей (вузлів), перевіряється технічний стан решти складових частин та виконуються необхідні регулювальні роботи.

7.1.4 Необхідність проведення поточного ремонту обладнання і систем на ГРС визначається на підставі затверджених керівником підрозділу графіків проведення планово-попереджувального ремонту (ППР), результатів планових оглядів та зауважень у процесі експлуатації ГРС.

7.1.5 Під час ремонту перекривної арматури на лініях редукування газу або обладнанні, подавання споживачам газу здійснюється через обвідну (байпасну) лінію згідно з інструкцією, розробленою і затвердженою підрозділом (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо).

7.1.6 У разі аварійної ситуації на ГРС, підтримання заданого тиску газу у вихідному газопроводі подавання газу споживачу також повинно здійснюватись через обвідну (байпасну) лінію. У цьому випадку повинна бути забезпечена безперервна реєстрація тиску на виході ГРС та обов’язкова постійна присутність експлуатаційного персоналу.

7.1.7 Ремонтні роботи, пов’язані із необхідністю відключення ГРС, повинні виконуватись у період найменш інтенсивного відбирання газу.

7.1.8 У процесі ремонту ГРС можуть проводитись конструктивні змінення у технологічних схемах за  розробленим проектом, погодженим і затвердженим  в установленому порядку.

7.1.9 У кожному підрозділі (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо) на осінньо-зимовий період повинен бути розроблений і затверджений план з забезпечення безаварійної роботи ГРС, у якому, в першу чергу, повинно бути передбачено:

-       огляд і ремонт сальникових ущільнень та фланцевих з’єднань;

-       замінення в арматурі літнього мастила на зимове;

-       замінення мастила у редукторах кранів;

-       перевірка герметичності з’єднувальних ліній і перекривної арматури;

-       перевірка і налагоджування систем підігрівання газу, опалення і вентиляції;

-       перевірка герметичності одоризаційної установки;

-       перевірка і ремонт (за необхідності) приміщення ГРС, під’їзної дороги та огородження;

-       перевірка герметичності метанольної установки (за наявності).

7.1.10  Основне обладнання ГРС після ремонту повинно бути перевірене в роботі під навантаженням у терміни, вказані заводом-виготовлювачем, але не менше ніж протягом 48 годин. За умови відсутності дефектів у роботі протягом цього часу обладнання приймається в експлуатацію.

7.1.11 Усі роботи, виконані під час ремонту основного обладнання, приймаються інженерно-технічним працівником служби ГРС (ЛЕС) за актом, до якого повинна бути прикладена виконавча технічна документація.

7.1.12 Про роботи, виконані під час ремонту допоміжного обладнання і систем, повинен бути детальний запис у спеціальному ремонтному журналі, оперативному журналі ГРС або у паспорті обладнання.

7.1.13 Роботи зі складання, зварювання та контролю якості зварних з’єднань на технологічних трубопроводах ГРС повинні виконуватись згідно з вимогами чинних нормативних документів.

7.1.14 Для оцінювання технічного стану і надійності роботи технологічного обладнання і комунікацій ГРС необхідно періодично виконувати діагностичне обстеження металу труб і обладнання, що працюють в умовах вібрації, змінного тиску і температури, дії ерозії і корозії. Періодичність перевірки встановлюється з урахуванням місцевих умов експлуатації, але:

- для нових ГРС – перша перевірка не пізніше 10-го року після введення в експлуатацію;

- для ГРС після 10 років з початку експлуатації – не менше 1 разу  на 5 років.

7.2 Ремонтно-технічне обслуговування газорозподільних станцій у процесі експлуатації

7.2.1 Ремонтно-технічне обслуговування ГРС у процесі експлуатації виконується персоналом служби ГРС  (ремонтно-технічної групи ГРС) згідно з цими Правилами, затвердженим “Планом-графіком ППР на ГРС”, “Правилами експлуатації та безпечного обслуговування засобів автоматики, телемеханіки та обчислювальної техніки в газовій промисловості України”.

7.2.2 Періодичне технічне обслуговування ГРС здійснюється:

-       за умови централізованої форми обслуговування  -  персоналом служби ГРС або ремонтно-технічної групи ЛЕС згідно із затвердженим графіком;

-       за умови періодичної і вахтової форм обслуговування – експлуатаційним черговим персоналом ГРС кожної зміни.

7.2.3 Поточний ремонт обладнання і систем ГРС за усіх форм обслуговування повинен виконуватись за необхідності персоналом служби ГРС або ремонтно-технічної групи ГРС і спеціалізованими іншими службами підрозділу згідно з цими Правилами та затвердженими нормами часу на ремонтно-профілактичне обслуговування ГРС.

7.2.4 На ГРС із періодичною формою обслуговування для виконання різних ремонтних робіт залучається черговий обслуговуючий персонал ГРС.

7.2.5 Вогневі і газонебезпечні роботи на ГРС виконуються згідно з вимогами чинних “Типової інструкції по безпечному веденню вогневих робіт на газових об’єктах ДК “Укртрансгаз” та “Інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт на об’єктах ДК “Укртрансгаз”.

7.2.6 До робіт поточного ремонту, що виконуються на діючому обладнанні ГРС без стравлювання газу відносяться:

-       промивання, протирання, змащування частин і набивання мастилом сальників перекривної арматури;

-       фарбування корпусу, випробування та регулювання на заданий тиск запобіжних клапанів;

-       фарбування зовнішньої поверхні трубопроводів, обладнання, арматури і систем;

-       усунення витоків газу і рідини у перекривній арматурі пиловловлювачів;

-       частковий ремонт і фарбування фундаментів, загороджень тощо.

7.3 Підготування до ремонту

7.3.1 Планово-попереджувальні ремонти обладнання і систем на ГРС виконуються у терміни і в обсягах, передбачених цими Правилами, “Правилами технічної експлуатації магістральних газопроводів” і “Правилами експлуатації та безпечного обслуговування засобів автоматики, телемеханіки та обчислювальної техніки в газовій промисловості України”.

7.3.2 Графік планово-попереджувальних ремонтів складається інженером служби ГРС (ЛЕС), підписується начальником служби підрозділу і затверджується головним інженером (заступником керівника) підрозділу.

7.3.3 До виведення в ремонт кожної одиниці обладнання або системи повинні бути виконані такі основні підготовчі заходи:

-       заготовлені, згідно з дефектною відомістю, необхідні матеріали, прилади, обладнання і запасні частини;

-       складена (розроблена) необхідна проектно-кошторисна документація на роботи, намічені на період ремонту;

-       укомплектовані і приведені в справний стан інструмент, пристосування, такелажне обладнання, підйомно-транспортні механізми тощо;

-       підготовлені робочі місця для ремонту;

-       укомплектована і проінструктована ремонтна бригада;

-       передбачені заходи з безперебійного постачання газу споживачам;

-       підготовлені до роботи засоби індивідуального захисту і пожежогасіння.

7.3.4 Дефектна відомість повинна вміщувати перелік передбачених робіт із зазначенням  витрати матеріалів, обладнання і запасних частин для ремонту.

7.3.5 Змінні деталі і матеріали для ремонту обладнання і систем ГРС постачаються відповідними службами філії (УМГ тощо) і підрозділу згідно із заявками служби ГРС (ЛЕС) підрозділу, що складаються на підставі планів ремонтних  робіт на ГРС.

7.3.6 Усі роботи з ремонту обладнання і систем ГРС повинні виконуватись згідно з наявною документацією і під керівництвом відповідальної особи з ремонту, призначеної наказом по підрозділу.

7.4 Порядок виведення газорозподільних станцій у ремонт

7.4.1 До початку виведення ГРС у плановий ремонт персоналом служби ГРС (ЛЕС) разом із оперативно–черговим персоналом повинні бути намічені і виконані всі роботи і вимірювання, передбачені цими Правилами.

7.4.2 Виведення ГРС у плановий ремонт виконується службою ГРС (ремонтно-технічною групою ГРС)  підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо) згідно із затвердженим керівництвом підрозділу графіком і за погодженням із споживачами.

7.4.3 Після зупинки ГРС, особа, відповідальна за ремонт, повинна скласти уточнену дефектну відомість на основі попередньої дефектної відомості і тих дефектів, що виявлені під час розкриття обладнання, яке ремонтується.

7.4.4 На період зупинки ГРС для ремонту або у разі аварійної ситуації заданий тиск в лінії подавання газу споживачам підтримується за допомогою обвідної (байпасної) лінії на вузлі переключення згідно з діючою інструкцією, затвердженою керівником (заступником) підрозділу.

7.4.5 Для проведення капітального ремонту обладнання ГРС повинна зупинятися не рідше 1 разу на рік. Час і тривалість зупинки ГРС завчасно погоджується із споживачами газу для своєчасного їх переходу на резервне паливо.

7.4.6 Зупинка ГРС для виконання ремонтних робіт повинна бути погоджена із диспетчерською службою філії (УМГ тощо) і з усіма споживачами газу в установленому порядку.

7.5 Пуск газорозподільних станцій у роботу після ремонту

7.5.1 Пуск ГРС в роботу після ремонту виконується  із прийманням та випробуванням вузлів і блоків  згідно з вимогами розділу 5.1 цих Правил.

7.5.2  У разі виявлення дефектів у процесі підготування ГРС до пуску в роботу після ремонту, так само як і під час випробування обладнання або системи протягом  48 годин, ремонт вважається незавершеним до усунення дефектів і повторного випробування.

7.5.3 Трубопроводи, посудини і апарати, із яких був стравлений газ, повинні бути продуті газом з тиском не вище 0,1 МПа з метою витіснення газоповітряної суміші до концентрації кисню в ній не більше 2%, перевірені на  герметичність, після чого тиск підіймається до робочого.

7.5.4 Дозвіл на пуск станції в роботу після ремонту і проведення налагоджувальних робіт дає начальник служби ГРС (ЛЕС) за погодженням із диспетчером підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо) і повідомленням усіх споживачів газу.

7.5.5 Пуск ГРС в експлуатацію після ремонту не дозволяється у випадках, передбачених п.5.1.4 цих Правил.

8 Охорона праці і протипожежні заходи 
« Правила технической эксплуатации теплоиспользующих установок   Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів »
электрические сети