Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила пожежної безпеки в енергетичній галузі

Розподіл речовин та матеріалів під час зберігання - Правила пожежної безпеки в енергетичній галузі

Оглавление
Правила пожежної безпеки в енергетичній галузі
Загальні положення, організаційні заходи, основні вимоги
Основна документація, загальні вимоги до території, будівель, приміщень, споруд
9. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання
10. Споруди для зберігання і транспортування палива
11. Пилоприготувальні та теплосилові установки
12. Допоміжні об'єкти загального призначення
13. Енергетичні установки
14. Розподільні пристрої
15. Ремонт і реконструкція обладнання
16. Протипожежне водопостачання. Засоби пожежогасіння
17. Порядок дій у випадку пожежі
Основні вимоги до документації з пожежної безпеки
Рекомендована програма проведення занять з пожежно-технічного мінімуму
Розподіл речовин та матеріалів під час зберігання
Перелік споруд, що підлягають обладнанню установками протипожежної автоматики
Додатки 7,8,9,11
Норми належності первинних засобів пожежогасіння енергетичних підприємств

Додаток 5
до пункту 12.1.11 Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України

Таблиця 1 - Розподіл речовин та матеріалів під час зберігання

Класифікація за ГОСТ 19433-88

Речовини, представники класів, підкласів, категорій

Індекси категорій речовин, з якими дозволяється сумісне зберігання

клас

підклас

індекс категорії

назва класу, підкласу, категорії

1

2

3

4

5

6

2

Гази стиснені, зріджені та розчинені під тиском

2.1

Незаймисті (негорючі), неотруйні гази

211

... без додаткового виду небезпеки

Гелій стиснений, закис азоту, азот, аргон, двоокис вуглецю

211, 221, 223, 231, 232, 241

212*

... окисники

Аргоно-киснева суміш, повітря стиснене, кисень, суміш двоокису вуглецю з киснем

212, 222

2.2

Отруйні гази

221

... без додаткового виду небезпеки

Метил бромистий

211, 221, 223, 231, 232, 241

222*

... окисники

Хлор, хлор трифтористий, ангідрид сірчистий

212, 222

223

... їдкі та (або) корозійні

Бор фтористий, бор хлористий, водень хлористий

211, 221, 223, 241

2.3

Займисті (горючі) гази

231

... без додаткового виду небезпеки

Вінілацетилен інгібірований, водень стиснений, дифторхлоретан, метан, бутан, пропан

211, 221, 231, 232, 241

232

... їдкі та (або) корозійні

Ацетилен розчинений, етилен, бутилен

211, 221, 231, 232, 241

2.4

Отруйні і займисті гази

241

... без додаткового виду небезпеки

Метил хлористий, окис етилену, сірководень, аміак, боретан, диціан, етиламін, окис вуглецю

211, 221, 223, 231, 232, 241

3

ЛЗР

3.1

ЛЗР з температурою спалаху (tсп) нижче -18° C

311

... без додаткового виду небезпеки

Газолін, ізолентан, циклогексан, гексан, пентан, ізопентан, петролейний ефір

311, 315, 321, 325, 331, 335, 616

312*

... отруйні

Бензин етильований, сірковуглець, етилмеркаптан

312, 314, 322, 324, 611, 613, 824

314*

... їдкі та (або) корозійні

Тривтилхлорсилан, трихлорсилан

312, 314, 611, 613, 824

315

... слабоотруйні

Детиламін, ефір етиловий

311, 315, 321, 325, 331, 335, 616

3.2

ЛЗР з tсп від -18° C до +23° C

321

... без додаткового виду небезпеки

Амілацетат, ацетон бутилацетат

311, 315, 321, 325, 331, 335, 616

322*

... отруйні

Ацетонітрил, бензол, дихлоретан

312, 314, 322, 324, 611, 613, 824

324*

... їдкі та (або) корозійні

Диметилдихлорсилан, метилтрихлорсилан, етилтрихлорсилан

312, 314, 322, 324, 611, 613, 824

325

... слабоотруйні

Самін, сольвент, толуол

311, 315, 321, 325, 331, 335, 616

3.3

ЛЗР з tсп від +23° C до +61° C

331

... без додаткового виду небезпеки

Бутилметакрилат, бутилбензол, діатол

311, 315, 321, 325, 331, 335, 616

335

... слабоотруйні

Дихлоретилен, дициклопентадієнт, діетилбензол

311, 315, 321, 325, 331, 335, 616

4

Легкозаймисті тверді речовини (далі - ЛЗТ)

4.1

ЛЗТ

411

... без додаткового виду небезпеки

Залізо карбонільне, капролактам колоксилін, акридин, камфора, нафталін, пірокатехін, сірка порошкова та комкова, целулоїд, папір індикаторний, фільтри паперові, целюлоза, віскозне волокно та ін.

411, 413, 431, 432, 616, 617, 618, 811, 831, 821, 836, 912, 915, 916, 921, 923

413

... слабоотруйні

Фосфор червоний, фосфор п'ятисірчистий, фосфор трисірчистий

411, 413, 431, 432, 616, 617, 618, 811, 831, 821, 836, 912, 915, 916, 921, 923

417*

... що саморозкладаються за t не більше 50° C з небезпекою розриву упаковки

Порофор 4Х3-57

417, 611

4.2

Самозаймисті тверді речовини

421

... без додаткового виду небезпеки

Гідросульфіт натрію, нікелевий каталізатор, вугілля деревне, диметилмагній, диметилцинк, діетилмагній, діетилцинк, триетилалюміній, цирконій металічний, порошки алюмінію, кальцію, цезію та ін.

421, 616, 617, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923

422*

... отруйні

Фосфор жовтий, трипропілбор

422, 611

4.3

Речовини, що виділяють горючі гази, коли взаємодіють з водою

431

... без додаткового виду небезпеки

Алюмінію карбід, кальцію карбід, лужні та лужноземельні метали (калій, літій, натрій та ін.), гідриди калію, алюмінію, кальцію, літію, магнію

411, 413, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923

432

... отруйні

Фосфіди магнію, калію, натрію, кальцію, цезію; амальгами лужних металів

411, 413, 431, 432, 616, 617, 618, 811, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923

436*

... їдкі та (або) корозійні

Диметилхлорсилан, метилдихлорсилан, метилхлорсилан

436, 611

5

Окиснювальні речовини та органічні пероксиди

5.1

Окиснювальні речовини

-

511

... без додаткового виду небезпеки

Гуанідин азотнокислий, амоній азотнокислий, залізо азотнокисле та інші солі азотистої кислоти, солі азотистої кислоти, солі марганцевої перменганатної кислоти, солі хлорної кислоти, пероксиди металів

511, 513, 616, 617, 811, 821, 831, 836, 915, 916, 921, 923

512*

... отруйні

Барій бромнуватокислий, хромовий ангідрид, мідь двохромовокисла

512, 611, 816

513

...слабоотруйні

Двоокис марганцю, двоокис свинцю

511, 513, 616, 617, 811, 821, 831, 836, 915, 916, 921, 923

5.2

Органічні пероксиди

523*

... вибухо-небезпечні

Гідропероксид кумолу

523, 524

524*

... без додаткового виду небезпеки

Пероксид бензоїлу флегматизований, пероксид дикумолу

523, 524, 526, 611

526*

... легкозаймисті

Пероксид дітретбутилу

524, 526, 611

6

Отруйні речовини (далі - ОР)

6.1

ОР

611*

... леткі без додаткового виду небезпеки

Алкілфенол, амноанізол, амнотолуоли

312, 314, 322, 324, 417, 422, 436, 512, 524, 526, 611, 613, 816, 824

613*

... леткі, легкозаймисті з tсп від +23° C до +61° C

№, № - диметиланілін, пестициди на основі триазинів рідкі

312, 314, 322, 324, 611, 613, 816, 824

616

... нелеткі, без додаткового виду небезпеки

Берилій металічний та його сполуки, окис барію та сполуки барію, окис кадмію та сполуки кадмію, миш'як та його сполуки, ртуть та її сполуки, свинець та його сполуки

311, 325, 411, 431, 513, 618, 831, 915, 315, 331, 413, 432, 616, 811, 836, 916, 321, 335, 421, 511, 617, 821, 912, 921, 923

617

... нелеткі, їдкі та (або) корозійні

Антрацен, гідрат окису барію

411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923

618

нелеткі, легкозаймисті, тверді

Пестициди, що містять миш'як, мідь, олово

411, 413, 431, 432, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923

8

Їдкі та (або) корозійні речовини

8.1

Їдкі та (або) корозійні речовини, що мають кислотні властивості

811

... без додаткового виду небезпеки

Азотна кислота та її суміші, сірчана кислота та її суміші, соляна кислота, електроліт кислотний, ортофосфорна кислота та ін.

411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923

816*

... отруйні

Амоній фтористий кислий, водень фтористий, кислота бромистоводнева

512, 611, 613, 816, 824

8.2

Їдкі та (або) корозійні речовини, що мають основні властивості

821

... без додаткового виду небезпеки

Аміак водний, вапно негашене, окис калію, окис натрію, гідроокис калію, гідроокис натрію та ін.

411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923

824*

... легкозаймисті з tсп від +23° C до +61° C

Етилендіамін, циклогексиламін, гідразину гідрат

312, 314, 322, 324, 611, 613, 816, 824

8.3

Різні їдкі (або) корозійні речовини

831

... без додаткового виду небезпеки

Бром та розчини брому, йод кристалічний, гіпохлорит натрію та інші солі хлорнуватистої кислоти, залізо хлорне, алюміній бромистий, алюмінієвокалієвий галун, амоній роданистий, бісульфат натрію та ін.

411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923

836

... отруйні*

Бензоїл хлористий, йод однохлористий, сурма п'ятихлориста

411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923

9

Інші небезпечні речовини

9.1

Речовини, що не віднесені до класів 1 - 8

911

... в аерозольній упаковці

911

912

... горючі речовини з tсп від +61° C до +90° C

Альдол, бутиролактон, бензиловий спирт, бензил-бензолат, бензилацетат, гліцерин, диметилфталат, діоктиолфталат, адипінова, валеріанова, каприлова, масляна кислоти, кислотні та основні барвники, масло парафінове, масло касторове, пропандіол, триетаноламін та ін.

411, 413, 421, 431, 432, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 915, 916, 921, 923

915

... малонебезпечні, отруйні

Купорос залізний, амоній хлористий

411, 413, 421, 431, 432, 511, 513,616, 617, 618, 811,821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923

916

...слабкі їдкі та (або) корозійні

Окис міді, мідь бромиста, мідь хлориста

411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811,821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923

9.2

Речовини, що стають небезпечними при зберіганні навалом

921

... що виділяють горючі гази при контакті з водою

Метилкарбіонол, метол, метилсаліцилат

411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923

923

... їдкі та (або) корозійні

Амоній бромистий, амоній фосфорнокислий, залізо сірчанокисле, калій оцтовокислий, натрій оцтовокислий, натрій бромистий, калій йодистий, калій хлористий, калій та натрій вуглекислі та ін.

411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923 
« Правила пожарной безопасности в энергетической отрасли Украины   Правила пользования электрической энергией »
электрические сети