Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила пожежної безпеки в енергетичній галузі

Основні вимоги до документації з пожежної безпеки - Правила пожежної безпеки в енергетичній галузі

Оглавление
Правила пожежної безпеки в енергетичній галузі
Загальні положення, організаційні заходи, основні вимоги
Основна документація, загальні вимоги до території, будівель, приміщень, споруд
9. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання
10. Споруди для зберігання і транспортування палива
11. Пилоприготувальні та теплосилові установки
12. Допоміжні об'єкти загального призначення
13. Енергетичні установки
14. Розподільні пристрої
15. Ремонт і реконструкція обладнання
16. Протипожежне водопостачання. Засоби пожежогасіння
17. Порядок дій у випадку пожежі
Основні вимоги до документації з пожежної безпеки
Рекомендована програма проведення занять з пожежно-технічного мінімуму
Розподіл речовин та матеріалів під час зберігання
Перелік споруд, що підлягають обладнанню установками протипожежної автоматики
Додатки 7,8,9,11
Норми належності первинних засобів пожежогасіння енергетичних підприємств

Додаток 1
до пункту 5.5 Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України

ОСНОВНІ ВИМОГИ
до документації з пожежної безпеки

1. На кожному енергетичному підприємстві має бути розроблена така документація з пожежної безпеки:

загальнооб'єктова інструкція про заходи пожежної безпеки на підприємстві;

інструкція з пожежної безпеки в цехах, майстернях, складах, лабораторіях тощо;

інструкція з обслуговування установок пожежогасіння;

інструкція з обслуговування пожежної сигналізації;

план пожежогасіння підприємств і підстанцій напругою 500 кВ і вище;

картки пожежогасіння;

плани та графіки проведення протипожежних тренувань, навчання і перевірки знань персоналу, технічного нагляду за системами пожежного захисту, а також інша документація відповідно до вимог ПТЕ.

2. Інструкції пожежної безпеки та інші документи, що розробляються на енергетичних підприємствах, мають обґрунтовуватись вимогами діючих правил та інструкцій і бути у відповідних структурних підрозділах.

Один примірник загальнооб'єктової інструкції про заходи з пожежної безпеки і оперативний план пожежогасіння повинні бути на головному (центральному) щиті управління підприємства.

3. Згідно з вимогами ПТЕ для кожного підрозділу (цеху) і виробничої служби головним інженером підприємства затверджується перелік необхідних інструкцій і технологічних схем.

4. Загальнооб'єктова інструкція затверджується керівником підприємства за згодою з пожежною охороною об'єкта (при її наявності на підприємстві).

Інструкція повинна мати такі основні вимоги до:

утримання території, у тому числі доріг, вододжерел, під'їзду до будівель та споруд;

утримання будівель, приміщень та споруд;

протипожежного режиму і обов'язків усіх працюючих на підприємстві та до умов їх виконання;

організації і допуску до виконання разових або тимчасових робіт підрядними та сторонніми організаціями;

утримання вододжерел, засобів пожежогасіння, пожежної сигналізації і зв'язку, а також порядку виклику пожежної охорони та інших організаційних питань;

відповідальності за стан пожежної безпеки.

5. Інструкції про заходи з пожежної безпеки у цехах, майстернях, складах та інших приміщеннях і спорудах розробляються керівниками цих підрозділів, узгоджуються з пожежною охороною і затверджуються головним технічним керівником.

Ці інструкції повинні мати такі конкретні вимоги пожежної безпеки:

спеціальні протипожежні заходи для технологічних процесів виробництва, невиконання яких може призвести до пожежі;

заходи пожежної безпеки на технологічних установках, апаратах і агрегатах при підготовці їх до пуску в експлуатацію або після ремонту;

порядок та норми зберігання пожежонебезпечних речовин і матеріалів у цеху, майстерні, лабораторії, складі та ін.;

режим застосування апаратів з відкритим вогнем та організація спеціально обладнаних ділянок для проведення постійних вогненебезпечних робіт (електрозварювання, газорізання тощо);

порядок збору, зберігання і видалення із приміщень горючих матеріалів, утримання побутових приміщень, зберігання спецодягу та ін.;

порядок утримання наявних засобів пожежогасіння і розподіл обов'язків за їхнім технічним наглядом;

дії персоналу при виникненні пожежі, спосіб виклику пожежної охорони та членів ДПД, а також інші заходи;

порядок зупинки технологічного обладнання, відключення вентиляції, основні правила застосування засобів пожежогасіння, порядок евакуації персоналу і матеріальних цінностей, а також горючих матеріалів, здатних викликати вибух або поширення пожежі, порядок огляду і приведення приміщень у пожежобезпечний стан.

6. Інструкції з експлуатації систем водопостачання, установок виявлення і гасіння пожеж повинні розроблятись на підставі типових відомчих інструкцій, а також проектної документації і паспортних даних на установлене обладнання. Інструкції повинні регламентувати:

розмежування зон відповідальності за технічне обслуговування установок пожежного захисту і водопостачання між відповідними підрозділами підприємства;

порядок технічного нагляду за технологічним обладнанням і його ремонт, нагляд за системами автоматики і управління з урахуванням вимог безпеки праці;

вимоги до ведення технічної документації;

вимоги до навчання персоналу, а також відповідальність за обслуговування установок пожежного захисту і водопостачання.

У ці інструкції можна також вносити інші вимоги, виходячи із місцевих умов експлуатації.

Інструкції затверджуються головним технічним керівником підприємства і переглядаються в строки, установлені ПТЕ.

7. В інструкції з експлуатації обладнання, будівель і споруд, систем управління, захисту, телемеханіки, зв'язку та комплексу технічних засобів АСУ необхідно включати окремим розділом конкретні вимоги пожежної безпеки при виникненні пожежі.

Директор Департаменту
електроенергетики


Ю. І. Улітіч

Додаток 2
до пунктів 6.3, 6.7 Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ
інструктажів з питань пожежної безпеки

№ зп

Дата

Вид інструктажу
(вступний, первинний, повторний, позаплановий), назва та номер інструкції, з якої отримано інструктаж

Прізвище, ім'я та по батькові особи, яку інструктують

Професія (посада) особи, яку інструктують (для вступного інструктажу - найменування підрозділу, куди направляється особа)

Прізвище, ініціали, посада особи, яка інструктує

Підписи

Примітки

особи, яку інструктують

особи, яка інструктує

1

2

3

4

5

6

7

8

9
 
« Правила пожарной безопасности в энергетической отрасли Украины   Правила пользования электрической энергией »
электрические сети