Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила охорони праці для видавництв ї редакцій

Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці - Правила охорони праці для видавництв ї редакцій

Оглавление
Правила охорони праці для видавництв ї редакцій
Вимоги до виробничих і побутових будівель та приміщень
Вимоги до виробничих дільниць, обладнання та робочих місць
Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці
Вимоги до експлуатації автотранспорту, вантажно-розвантажувальнв роботи
Комплекси фізичних вправ виробничої гімнастики
Вправи для очей під час регламентованих перерв

5 САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО УМОВ ПРАЦІ

5.1 Параметри повітря робочої зони

5.1.1 В приміщеннях видавництв, де робота пов’язана з нервово-емоційним напруженням, параметри повітря мають бути оптимальними за ГОСТ 12.1.005-88.
Оптимальні та допустимі норми температури, відносної вологості та швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень видавництв наведені в таблиці 4.
5.1.2 Концентрації шкідливих речовин в повітрі приміщень видавництв не повинні перевищувати гранично-допустимих норм, наведених в таблиці 5.
5.1.3 Працюючі ВТП інтенсифікують аероіонїзацію повітря. Оптимальним в зоні дихання працівника вважається вміст легких аероіонів обох знаків від 1,5х100 до 5х1000 в 1 см2.

5.2 Освітлення

5.2.1 Освітленість виробничих і побутових приміщень у видавництвах має відповідати вимогам СНиП II-4-79. Усі приміщення видавництв, за винятком фотолабораторії, мають бути забезпечені природним освітленням.
5.2.2 Природне та штучне освітлення у виробничих приміщеннях має забезпечувати сприятливі умови для зорової та загальної працездатності. Норми мінімальної освітленостї виробничих дільниць (на робочих місцях) у видавництвах наведено в таблиці 6.
Освітленість проходів на рівні підлоги не менше 25% освітленості робочих місць, але не нижче 75 лк (при газорозрядних лампах).
5.2 3 При природному освітленні для захисту від прямого та відбитого світла з поверхні екранів і клавіатури необхідно передбачити сонцезахисні пристрої та правильне розташування робочих місць відносно вікон (природний потік світла має попадати на робочу поверхню з лівого боку).
5.2.4 Штучне освітлення досягається системою загального освітлення. Для окремих робочих місць застосовується система комбінованого освітлення — загальне плюс місцеве.

Таблица 4
Норми температур, відносної вологості і швидкості руху повітря на виробничих дільницях


Катего-рія робiт

Виробнича дільниця

Температура,

Відносна вологість, %

Швидкість руху, м/с

опти-мальна

допустимі
границі

оптималь-на

допусти-ма на

опти-мальна,

допустима

постійне робоче місце

не пос-тійне робоче місце

робочих місцях постій-них і непостій-них, не більше

не більше

на робочих місцях постійних і непостійних

холодний період року

Легка-Iа

дільниці з застосуванням ВТП, машино-писних робіт, фотоскладання; редакторська;

22-24

21-25

18-26

40-60

75

0,1

не більше 0,1

коректорська;

теплий період року

кімната програміс-тів; монтажна дільниця

23-25

22-28

20-30

40-60

55
(при 28OС)

0,1

0,1-0,2

Легка-Iб

Фотола-бораторія,

холодний період року

дільниця оперативного

21-23

20-24

17-25

40-60

75

0,1

не
більше 0,2

розмно-ження інформації

теплий період року

22-24

21-28

19-30

40-60

60
(при 27OС)

0,2

0,1-0,3

*Більша швидкість руху повітря в теплий період року відповідає максимальній температурі повітря, менша — мінімальній температурі повітря. Для проміжних величин температури повітря швидкість його руху допускається визначати інтерполяцією. При мінімальній температурі повітря швидкість його руху може прийматися нижче 0,1 м/с.

Таблица 5
Характеристика шкідливих речовин на виробничих дільницях


Назва речовини

ГДК
мг/м3

Клас небезпеки

Агрегатний
стан

Оксиди азоту (в перерахунку на NО)

5

III

п

Амоній хлорид

10

III

а

Ацетон

200

IV

п

Бензин розчинник

100

IV

п

Гідрохінон

1

II

а

Гас (в перерахунку на с)

300

IV

п

Озон

0,1

I

п

Селен аморфний

2

III

а

Скипідар (в перерахунку на С)

300

IV

п

Спирт етиловий

1000

IV

п

Кислота оцтова

5

III

п

Фенол +

0,3

II

п

Луги їдкі+ (розчини в перерахунку на NаОН)

0,5

II

а

п — пари і/або гази
а — аерозоль
+ необхідний спеціальний захист шкіри та очей

Таблица 6
Нормовані значення коефіцієнта природного освітлення (КПО) і освітленості на робочих поверхнях (в точках мінімального значення) для виробничих дільниць і робочих місць


Виробнича дільниця, робоче місце

Пло-щина (г-гори-зонта-льна, в- вертикальна)норму-вання, висота площи-ни над підло-гою, м

Розряд та підрозряд зорових робіт

Штучне освітлення

Природне освітлення КПО, %

Тип лампи

Освіт-леність робо-чих повер-хонь,
лк

Показ-ник дис-ком-форту, не більше,
од

Коефі-цієнт пуль-сації освіт-ленос-ті, %, не більше

При верх-ньому чи бічному освіт-ленні

При бічному освіт-ленні

1 Приміщення з застосуванням ВТП

IIг

40

10

рукопис, клавіатура

Г-0,8

400

ЛБ

поверхня екрану

В-1,0

300

1,5

ЛБ

2 Дільниця машинописних робіт, дільниця фотоскладання

клавіатура

Г-0,8

IIг

400*

40

10

4

1,5

ЛБ

З Дільниця оперативно-го розмноження інформації

Г-0,8

IIг

200

60

20

ЛБ

4 Фотолабораторія

темна кімната

Г-0,8

IIг

200*

60

20

монтажний стіл

Г-0,8

IIг

1000*

10

ЛБ

пульт ретушерський

Г-0,8

1000*

10

ЛБ

5 Редакторська, коректорська, кімната програмістів

Г-0,8

IIг

300*

40

15

1,0

ЛБ

кімната

В-1,0

IIг

500

ЛДЦ

художників

Г-0,8

IIг

500

40

10

5

2,0

ЛДЦ

*для місцевого освітлення необхідно передбачити штепсельні розетки.

5.2.5 В світильниках слід використовувати переважно газорозрядні люмінесцентні лампи типу ЛБ чи типу ЛХБ, в світильниках місцевого освітлення допускається використання ламп розжарювання.
Застосування відкритих ламп для загального та місцевого освітлення не допускається.
Найбільш раціональними для загального освітлення є світильники розсіяного світла.
5.2.6 Для місцевого освітлення передбачаються світильники з відбивачами, що не просвічуються і розташовані нижче рівня очей працівника та мають захисний кут не менше 30O.
5.2.7 3 метою обмеження відбитого та прямого блиску робочої поверхні світильники загального та місцевого освітлення необхідно розміщувати так, щоб дзеркальне відображення світної поверхні від робочої поверхні не співпадало з лінією зору працівника та не створювало відблиску на поверхні екрану.
5.2.8 Для зниження пульсацій світлового потоку газорозрядних джерел світла слід використовувати багатолампові люмінесцентні світильники, вмикати лампи в різні фази мережі змінного струму.
5.2.9 В полі зору працівника має бути забезпечений рівномірний розподіл яскравості. Нерівномірність освітленості на робочому місці допускається не більше 1,3, а в проходах 1,5.
5.2.10 У видавництві має бути організоване своєчасне очищення світильників і заміна перегорілих та застарілих джерел світла.
Перегорілі газорозрядні лампи треба зберігати в спеціальних ємкостях або на відкритих майданчиках з підвітряної сторони на відстані не менше 100 м від споруд і періодично партіями вивозити для знешкодження та демеркуризації на спеціальних підприємствах у відповідностї з ДНАОП 0 03-1 43-88.
5.2.11 Віконне скло необхідно чистити від пилу і бруду не менше двох разів на рік. Для очищення вікон необхідно використовувати спеціальні пристрої (пересувні вишки, драбини).

5.3 Шум

5.3.1 Рівень шуму в приміщеннях видавництв не повинен перевищувати норм, встановлених ГОСТ 12.1.003-83, СН 3223-85.
Допустимі рівні шуму в приміщеннях і на робочих місцях у видавництвах наведено в таблиці 7.
5.3.2 В приміщеннях, в яких рівень шуму перевищує допустимі значення, слід проводити будівельно-акустичні, віброакустичні заходи та застосовувати засоби індивідуального захисту для зниження рівня шуму.
Будівельно-акустичні заходи:
— встановлення підвісних акустичних стель з акустичної плити;
— облицювання стін вбирною гіпсовою перфорованою плитою, перфорованими азбестоцементними листами;
— покриття підлоги килимовим покриттям;
— ізоляція робочих місць деревом (дуб, береза), склом, плексигласом, шкірою, поролоном.
Віброакустичні заходи:
— встановлення обладнання на прокладки з повстини чи поролону;
— встановлення обладнання на гумові чи пружинні віброопори.

5.4 Випромінювання

Робота ВТП супроводжується комплексом електромагнітних випромінювань (електростатичне поле, радіочастотне інфрачервоне, видиме, ультрафіолетове, рентгенівське випромінювання) низьких рівнів. Інтенсивність випромінювання зменшується пропорційно квадрату відстані від екрану. Оптимальною при роботі з ВТП є відстань 50 см.
Таблица 7
Допустимі рівні звукового тиску і рівні звуку на виробничих дільницях


Виробнича дільниця

Рівні звукового тиску (дБ) в активних смугах
з середньогеометричними частотами,
Гц

Рівні звуку та еквівалентні рівні звуку,

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

дБ(А)

Дільниця з застосуванням ВТП, монтажна дільниця, коректорська, кімната програмістів

86

71

61

54

49

45

42

40

38

50

Кабінети та робочі кімнати редакцій

93

79

70

63

58

55

52

50

49

60

Дільниця машинописних робіт, фотолабораторiя

96

83

74

68

63

60

57

55

54

65

Дільниця фотоскладання, оперативного розмноження інформації

103

91

83

77

73

70

68

66

64

75 
« Правила охорони працi при експлуатацiї пралень та лазень   Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу »
электрические сети