Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила охорони праці для видавництв ї редакцій

Вимоги до виробничих і побутових будівель та приміщень - Правила охорони праці для видавництв ї редакцій

Оглавление
Правила охорони праці для видавництв ї редакцій
Вимоги до виробничих і побутових будівель та приміщень
Вимоги до виробничих дільниць, обладнання та робочих місць
Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці
Вимоги до експлуатації автотранспорту, вантажно-розвантажувальнв роботи
Комплекси фізичних вправ виробничої гімнастики
Вправи для очей під час регламентованих перерв

3 ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧИХ І ПОБУТОВИХ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИМІЩЕНЬ

3.1 Загальні вимоги

Планування та розміщення видавництв має відповідати вимогам діючих будівельних норм і правил (СНиП II-89-90, СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.09.04-87, ДНАОП 0.03-3.01-71, ДНАОП 0 03-3.18-88).
Розміщувати видавництва необхідно в окремих будівлях. Видавництва з невеликою кількістю працівників допускається розміщувати в будівлях разом з іншими підприємствами (організаціями).
Виробничі та побутові будівлі і приміщення за пожежною безпекою мають відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні.
За правильність конструкції, вибір матеріалів, якість виготовлення, монтажу, налагодження, ремонту ї технічного діагностування, а також відповідність виробничих та побутових будівель ї приміщень, виробничих дільниць, обладнання та робочих місць цим Правилам несе відповідальність організація або підприємство (незалежно від форм власності та відомчої належностї), що виконує відповіднї роботи.

3.2 Виробничі будівлі, приміщення

Виробничі будівлі та приміщення споруджуються згідно з вимогами будівельних і санітарних норм (СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.09 04-87, ДНАОП 0.03-3.01-71, ДНАОП 0.03-3.18-88). Об’єм виробничих приміщень на одного працівника складає 15 м3, а площа приміщень — не менше 4,5 м3. Об’єм виробничих приміщень для програмістів, операторів відеотермінальних пристроїв вдалі ВТП) на одного працівника складає 19,5 м3, площа приміщень — 6 м3 з урахуванням максимального числа працівників в одну зміну.
Інтер’єр приміщень видавництв має відповідати СН 181-70, гама кольорів витримуватися в спокійних тонах з незначним їх контрастом залежно від орієнтації вікон відносно сторін світу.
Для забезпечення параметрів мікроклімату згідно з ГОСТ 12.1 005-88 виробничі приміщення обладнуються опаленням, природною та штучною вентиляцією відповідно до вимог СНИП 2.04.005-91, ДНАОП 0.03-3.01-71.
Всі будівлі в процесі їх експлуатації мають перебувати під постійним технічним наглядом, підлягають періодичним загальним оглядам (двічі на рік) і цільовим перевіркам стану окремих конструктивних елементів та ремонту згіїдно з “Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов производственных зданий и сооружений”.
Результати всіх видів оглядів оформляють актами, в яких зазначають виявлені недоліки та заходи щодо їх усунення.

3.3 Побутові приміщення

3.3.1 Побутові приміщення та їх склад мають відповідати вимогам СНиП 2.09.04-87 і ДНАОП 0.03-0.01-71.
3.3.2 Розрахунок побутових приміщень видавництв виконується за групами виробничих процесів (СНиП 2.09.04-87) з урахуванням кількості працівників у найчисленнішій зміні. Дані для розрахунку санітарно-побутових приміщень наведені в табл. 1.
3.3.3 Побутові приміщення розташовуються так, щоб для користування ними працівники не проходили через виробничі приміщення, в яких не працюють
Приміщення громадського харчування, медпункт, приміщення для відпочинку, куток з охорони праці, а також приміщення громадських організацій розташовуються в одній зоні. Не допускається розміщувати туалетнї, душові та умивальні кімнати над приміщеннями управлінь, редакцій, технічних служб, громадських організацій, медпунктів, приміщеннями для відпочинку та громадського харчування.
Побутові приміщення (душові, умивальні, туалети, умивальники при їдальнях та буфетах) забезпечуються милом і електрорушниками.

Таблица 1
Характеристика виробничих процесів та забезпечення обладнанням санітарно-побутових приміщень


Група вироб-ничих

Санітарна характеристика виробничих

Вид робіт

Розрахункова кількість людей

Тип гардеробних і число

Спеціальні побутові

процесів

процесів

на одну душову
сітку

на один кран

відділень шафи на 1 людину

примі-щення, пристрої

I

Процеси, що викликають забруднення речовинами 3 і 1 класів небезпеки

тільки рук

Машинописні роботи, монтажування та ретушування фотоформ. Виготовлення фотофом

25

7

Загальні, одне відді-лення

З

Процеси, що викликають забруднення речовинами 1 і 2 класів небезпеки

Тіла та спецодягу

Електрогра-фічні (ксерогра-фічні) роботи

3

10

Окремі по одному від-діленню

Хімчист-ка, штучна вентиляція місць зберіган-ня спецодягу

4

Процеси, що вимагають особливої чистоти при виготовленні продукції

Роботи зі застосуванням ВТП, а також роботи на фотоскладальному обладнанні

15

10

Загальні, два відділення

3.3.4 Гардеробні приміщення обладнуються шафами для вуличного, домашнього та спеціального одягу і пристосовуються для самообслуговування. Розмір шафи 0,25 × 0,5 × 1,65 м.
Гардеробні домашнього і спеціального одягу передбачаються окремими для виробничих процесів групи Зб. При списковій чисельності працівників у видавництвах до 50 чол. допускається передбачати загальні гардеробні для всіх груп виробничих процесів.
3.3.5 Душовї приміщення розташовуються суміжно з гардеробними. Вони передбачаються для працівників дільниць з використанням ВТП, складально-друкарської техніки, оперативного розмноження інформації, фотоскладання, фотолабораторії та адміністративно-господарських служб (електриків, сантехніків, прибиральниць, слюсарів з налагодження обладнання). Душові обладнують відкритими кабінами. Розмір душовоі кабіни в плані 0,9 × 0,9 м.
До 20% душових кабін допускається передбачати закритими. Душові кабіни перехідні передбачаються при виробничих процесах групи Зб.
3.3.6 Умивальні приміщення передбачаються для працівників, вказаних в п.3.3.5. Для інших працівників видавництва умивальники розміщують в тамбурах при туалетах.
3.3.7 Туалети в багатоповерхових приміщеннях передбачаються на кожному поверсі. При чисельності працівників на двох суміжних поверхах до 30 чоловік туалет може бути розташований тільки на одному поверсі, а при чисельності працівників на трьох поверхах до 10 чоловік допускається передбачати 1 туалет на три поверхи.
Допускається передбачати загальний туалет для чоловіків і жінок при чисельності працівників в одну зміну не більше 15 чоловік. Розмір кабіни туалету 1,2х0,9 м. Кількість унітазів. умивальників та електрорушників в туалетах наведені в таблиці 2.
3.3.8 Для куріння слід виділяти окремі кімнати або приміщення. суміжні з туалетами чи приміщеннями для відпочинку. При кількості працівників менше 100 чоловік для куріння відводяться та обладнуються спеціальні місця на сходових клітках, в туалетах де вивішують знак “Місце для куріння”.
3.3.9 У видавництвах зі списковою кількістю працівників від 50 до 300 чоловік передбачаються медпункти, а з кількістю більше 300 чоловік — фельдшерські пункти, склад обслуговуючого персоналу, площа та оснащення яких визначаються за СНиП 2.09.04-87.

Таблица 2
Норми обладнання в санітарно-побутових приміщеннях


Назва санітарного обладнання

Кількість працівникiв на 1 обладнання

працівників, зайнятих у виробничих процесах

адміністративних працівників

Унітази

18/12

45/30

Умивальники, електрорушники

72/48

40/27

Примітки 1 В чисельнику наведено показник для чоловіків, в знаменнику — для жінок.
2 При чисельності працівників менше розрахункового необхідно приймати 1 одиницю обладнання.
3.3.10 При кількості жінок в найбільш численній зміні від 15 до 100 чоловік передбачаються приміщення для особистої гігієни жінки, які можуть бути розміщені в жіночих туалетах. В цьому випадку передбачаються місця для роздягання та умивання. Приміщення для особистої гігієни жінки допускається організовувати при медпунктах.
3.3.11 У видавництвах з кількістю працівників в найбільш численній зміні 200 чоловік і більшою передбачають їдальні. При кількості працівників менше 200 чоловік допускається організовувати їдальні роздавальні (буфети), які відпускають гарячі страви, що доставляються у видавництво. При кількості працівників, меншій 30 чоловік допускається обмежитися кімнатами приймання їжі.
Кількість місць в їдальнях, буфетах слід приймати з розрахунку 1 місце для 4 чоловік.
Площу кімнати приймання їжі визначають із розрахунку 1 м2 площі на 1 відвідувача, але не менше 12 м2. Такі кімнати обладнуються кип’ятильниками, холодильниками, умивальниками та електронагрівальними приладами.
3.3.12 Приміщення ї місця для відпочинку в робочий час і приміщення психологічного розвантаження передбачаються з розрахунку не менше 0.9 м2 на 1 працівника і розміщуються при гардеробних домашнього одягу, пунктах охорони здоров’я, кімнатах для зборів. В цих приміщеннях також передбачається місце для заняття фізичною культурою.
3.3.13 У видавництвах з кількістю працівників до 100 чоловік створюються кутки охорони праці. При більшій кількості працівників створюються кабінети охорони праці площею 24 м2.
3.3.14 У видавництвах передбачаються кімнати для проведення зборів, з розрахунку не менше 24 м2 для 50—100 працівників, не менше 36 м2 для 100—200 працівників видавництв.
У видавництвах з чисельністю працівників до 50 чоловік кімнати для проведення зборів суміщають з кімнатами для приймання їжі або кімнатами відпочинку. 
« Правила охорони працi при експлуатацiї пралень та лазень   Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу »
электрические сети